Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 10 ze dne 21.04.2015

Usnesení č. 1

Rada ukládá Nemocnici Blansko převést vyřazený majetek na Město Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí daru v hodnotě 25.077,03 Kč, vyřazený neupotřebitelný majetek Nemocnice Blansko bezúplatně převedený na Město Blansko, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, Sadová 2, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 13/15 „Stavební úpravy stomatologických ambulancí na poliklinice Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – Pumpa Vitatron v hodnotě 500 Kč pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – Centrifuga CEP 2000 v hodnotě 10.000 Kč pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada ruší usnesení č. 31 přijaté na 52. schůzi Rady města Blansko dne 17.03.1997.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 55/21 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby, nacházející se na předmětné části pozemku, ke garážování osobního automobilu (záměr pronajmout zbývající část pozemku p. č. 55/21 ostatní plocha o výměře 20 m2, na které se nachází garáž, byl již zveřejněn dne 25.03.2015, dle usnesení č. 13, přijatého na 9. schůzi rady města dne 24.03.2015).

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č. 465/4 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 32 m2 za účelem provedení úprav pro zamezení stékání dešťové vody na soukromý pozemek paní Sedlákové, bytem Blansko za dohodnutou cenu 5.000 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2012-INV-Poz-S112/NS-Ne ze dne 06.06.2012 na nájem pozemku č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 v k. ú. Blansko, a to změnit nájemné na částku 1.089 Kč/rok a schvaluje Dodatek č.1 k této smlouvě.

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 89/5 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 145 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemku za cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S128/VKS-Ma.

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S023/Ma-VKS.

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S110/Ma-VKS.

Usnesení č. 12

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č. 14200873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Výměna zdroje vytápění v objektu ZŠ a MŠ Salmova, Blansko“ a k podpisu Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14200873.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s uložením chrániček pro optická vedení společnosti Alf servis v rámci rekonstrukce průtahu městem do společného výkopu s veřejným osvětlením s tím, že než dojde ke zprovoznění sítě, musí být uzavřeny příslušné majetkové smlouvy s městem.

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků parc. č. st. 1544, parc. č. st. 4580, parc. č. st. 4583, parc. č. 1019/13, parc. č. 1019/19, parc. č. 1019/37, parc. č. 1019/38, parc. č. 1019/39, parc. č. 1019/40, parc. č. 1019/41, parc. č. 1019/42, parc. č. 1019/43, parc. č. 1019/45, parc. č. 1019/46, parc. č. 1019/58, parc. č. 1019/60, parc. č. 1019/61, parc. č. 1019/62, parc. č. 1019/63, parc. č. 1019/64, parc. č. 1019/68 a částí pozemků parc. č. 1018/2, parc. č. 1018/3, parc. č. 1019/3, parc. č. 1019/35, parc. č. 1019/18, parc. č. 1019/16, parc. č. st. 1543, parc. č. 1019/17, parc. č. 1019/59, parc. č. 1019/44 a parc. č. 1019/69, všechny v k. ú. Blansko (tj. částí, jak jsou vyznačeny v příloze k materiálu v této věci) o celkové výměře cca 29.500 m2, společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120, se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené s tím, že odprodej pozemků může probíhat ve II. etapách, a to vždy po dokončení výstavby příslušné etapy (po kolaudaci) a za podmínek, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích, přičemž k odprodeji společnosti M.S. Blanenská, s. r. o. dojde v případě, že ZERA Rájec a. s., IČ: 25564854, jako předkupník nepřijme nabídku prodávajícího, tj. Města Blansko, IČ: 279943 na prodej výše uvedených nemovitých věcí. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích včetně jejích příloh.

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcného práva stavby na pozemcích parc. č. st. 1544, parc. č. st. 4580, parc. č. st. 4583, parc. č. 1019/13, parc. č. 1019/19, parc. č. 1019/37, parc. č. 1019/38, parc. č. 1019/39, parc. č. 1019/40, parc. č. 1019/41, parc. č. 1019/42, parc. č. 1019/43, parc. č. 1019/45, parc. č. 1019/46, parc. č. 1019/58, parc. č. 1019/60, parc. č. 1019/61, parc. č. 1019/62, parc. č. 1019/63, parc. č. 1019/64, parc. č. 1019/68 a na částech pozemků parc. č. 1018/2, parc. č. 1018/3, parc. č. 1019/3, parc. č. 1019/35, parc. č. 1019/18, parc. č. 1019/16, parc. č. st. 1543, parc. č. 1019/17, parc. č. 1019/59, parc. č. 1019/44 a parc. č. 1019/69, všechny v k. ú. Blansko (tj. na částech, jak jsou vyznačeny v příloze k materiálu v této věci) o celkové výměře cca 29.500 m2 vše v k. ú. Blansko, ve vlastnictví Města Blansko ve prospěch stavebníka společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120, se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, které spočívá v právu stavebníka vybudovat a mít stavby na těchto pozemcích, za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + platná sazba DPH a za podmínek, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o zřízení práva stavby, která je přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích.

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit koupi staveb specifikovaných v Kupní smlouvě – převod staveb, která je přílohou č. 6 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a souvisejících závazcích Městem Blansko a za podmínek, jak jsou uvedeny v této smlouvě, která je přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje pronájem pozemků parc. č. st. 1544, parc. č. st. 4580, parc. č. st. 4583, parc. č. 1019/13, parc. č. 1019/19, parc. č. 1019/37, parc. č. 1019/38, parc. č. 1019/39, parc. č. 1019/40, parc. č. 1019/41, parc. č. 1019/42, parc. č. 1019/43, parc. č. 1019/45, parc. č. 1019/46, parc. č. 1019/58, parc. č. 1019/60, parc. č. 1019/61, parc. č. 1019/62, parc. č. 1019/63, parc. č. 1019/64, parc. č. 1019/68 a částí pozemků parc. č. 1018/2, parc. č. 1018/3, parc. č. 1019/3, parc. č. 1019/35, parc. č. 1019/18, parc. č. 1019/16, parc. č. st. 1543, parc. č. 1019/17, parc. č. 1019/59, parc. č. 1019/44 a parc. č. 1019/69, všechny v k. ú. Blansko (tj. částí, jak jsou vyznačeny v příloze k materiálu v této věci) o celkové výměře 29.445 m2, všechny v k. ú. Blansko společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120, se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, za účelem realizace nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko, za nájemné ve výši 40 Kč/m2/rok + platná sazba DPH + každoroční zvyšování o míru inflace počínaje rokem 2016, na dobu určitou do dne uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků, které jsou předmětem nájmu, nájemci, nejdéle však na dobu 10 let a schvaluje znění předložené Nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS, to vše za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen odprodej pozemků, které jsou předmětem nájmu, společnosti M.S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120, se sídlem Brno.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou dohodu o převodu investorství za podmínky, že zastupitelstvem města bude schválen odprodej pozemků, které jsou předmětem nájmu, společnosti M. S. Blanenská, s. r. o., IČ: 27719120, se sídlem Brno.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Sbor dobrovolných hasičů Klepačov.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Blansko“. Důvod zrušení zadávacího řízení: Ve lhůtě pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje Rámcovou kupní smlouvu se společností PPG Deco Czech a. s., Břasy 223, 338 24 Břasy, IČ: 26052555.

Usnesení č. 22

Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2014.

Usnesení č. 23

Rada konstatuje, že není třeba doplňovat rámcový plán práce kontrolního výboru o stálý bod – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města Blansko, neboť takový úkol vyplývá pro kontrolní výbor přímo ze zákona o obcích, a proto nedoporučuje Zastupitelstvu města Blanska doplňovat rámcový plán práce kontrolního výboru v tomto smyslu.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí, aby po každé proběhlé kontrole úkolů byly písemné materiály předložené k tomuto bodu odbory MěÚ, příspěvkovými organizacemi a společnostmi založenými Městem Blansko, předány prostřednictvím tajemníka MěÚ Blansko na vědomí Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Blanska.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2015 do 30.06.2015.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s udělením výjimky a zařazení žádosti o byt paní Krejčířové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.07.2015.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/3 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Krištofová, Krasová, za kupní cenu 701.500 Kč,

 2. paní Hlaváčová, Ivančice, za kupní cenu 688.000 Kč,

 3. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 686.000 Kč,

 4. manželé Dočekalovi, Blansko za kupní cenu 660.000 Kč,

 5. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/17 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/68510 panu Kořenkovi, Blansko za kupní cenu 791.001 Kč.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/18 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/68510 paní Kořenkové, Kunštát za kupní cenu 761.001 Kč.

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/1 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Nevoralová, Blansko, za kupní cenu 690.000 Kč,

 2. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 675.000 Kč,

 3. paní Krištofová, Krasová, za kupní cenu 666.500 Kč,

 4. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Krištofová, Krasová, za kupní cenu 711.500 Kč,

 2. paní Nevoralová, Blansko, za kupní cenu 700.000 Kč,

 3. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 686.000 Kč,

 4. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/12 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Nevoralová, Blansko, za kupní cenu 731.000 Kč,

 2. paní Hlaváčová, Hrubčice, za kupní cenu 690.000 Kč,

 3. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 686.000 Kč,

 4. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se změnou Smlouvy o nájmu a provozování zdroje tepla č. 2013/022/N-Pe se společností Zásobování teplem s. r. o. (IČ: 60731800), a to prodloužení do 31.12.2018 a schvaluje uzavření dodatků nutných k naplnění usnesení.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem budovy čp. 2497 na pozemku parc. č. st. 4342 o výměře 53 m2 na ul. Edvarda Beneše v Blansku paní Flídrové, Blansko, za účelem zřízení a provozování prodejny regionálních potravin za nájemné ve výši 60.000 Kč/rok.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s opravou výměr parcel v usneseních č. 136 a 137 přijatých na 9. schůzi Rady města Blansko konané dne 24.03.2015, a to u pozemku p. č. 3130, zastavěná plocha a nádvoří, který má výměru 58 m2 a pozemku p. č. 829/2, trvalý travní porost, který má výměru 205 m2.

Usnesení č. 36

Rada v působnosti Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. bere na vědomí zprávu jednatele společnosti.

Usnesení č. 37

Rada bere na vědomí zprávu o postupu prací spojených s převzetím CZT.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši max. 150.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13, případně z rezervního fondu, a to na pořízení objednávkového systému pro výdej stravy ve školní jídelně.

Usnesení č. 39

Rada bere na vědomí chystanou změnu v organizační struktuře Městské knihovny Blansko spočívající ve sloučení stávajícího hudebního a dětského oddělení.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši max. 370.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko na modernizaci současných prostor hudebního a dětského oddělení knihovny a drobnou modernizaci dalších prostor knihovny dle přiloženého materiálu.

Usnesení č. 41

Rada bere na vědomí provoz Městské knihovny Blansko v měsících červenec a srpen 2015.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s podanými žádostmi Městské knihovny Blansko o dotace z Ministerstva kultury ČR a jejich následným přijetím z projektu VISK – Knihovna 21. století ve výši 10.000 Kč na nákup zvukových knih určených pro zrakově a zdravotně postižené a z projektu VISK 3 – převod AKS Clavius do formátu MARC 21 ve výši 33.000 Kč.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2015 v době od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Jarmark a Den dětí“ v prostorách zámeckého parku Blansko a po cestě průvodu na přehradu a na přehradě dne 30.05.2015 v době od 22:00 hodin do 23:00 hodin.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce „Jarmark a Den dětí“ v prostorách zámeckého parku Blansko dne 30.05.2015 v době od 07:00 hodin do 23:00 hodin.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce „Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů“ v prostorách zámeckého parku Blansko dne 11.07.2015 v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí se záměrem Českého výboru UNICA, aby Kulturní středisko města Blanska bylo hlavním pořadatelem 80. ročníku Světové soutěže neprofesionálních filmů UNICA 2018 v roce 2018 s místem konání v Blansku.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o dotaci z výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 56 vyhlášené MŠMT.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádost o dotaci z výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 56 vyhlášené MŠMT.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola Blansko, Erbenova 13 podala žádost o dotaci z výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 56 vyhlášené MŠMT.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala žádost o dotaci z výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 56 vyhlášené MŠMT.