Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 11 ze dne 05.05.2015

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/15 „Dodávka a instalace EKG přístroje pro onkologickou ambulanci Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – váha LUXA 3, v hodnotě 300 Kč pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – 5 ks baterie sprchová včetně příslušenství, 4 ks posuvný držák chrom, 1 ks horní držák, 2 ks mýdlenka chrom a 1 ks sprchová růžice nastavitelná, v celkové hodnotě 13.964 Kč pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku p. č. 887/11 trvalý travní porost o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko (lokalita zahrádkářské kolonie Zborovce) a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části tohoto pozemku.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje změnu usnesení č. 52 z 56. schůze dne 25.06.2013, a to tak, že celé nově zní:

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 903/1 ostatní plocha, parc. č. 908/17 ostatní plocha, parc. č. 908/31 ostatní plocha, parc. č. 908/32 ostatní plocha, parc. č. 919/3 ostatní plocha, parc. č. 929/5 lesní pozemek, parc. č. 1366/12 ostatní plocha, parc. č. 1366/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního kabelového vedení NN, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, Zborovce, 36 RD“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 929/4 lesní pozemek v k. ú. Blansko, nabytého na základě kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S229/VKS/Ma ze dne 18.12.2013, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního kabelového vedení NN, včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, Zborovce, 36 RD“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Rada schvaluje předložené znění smlouvy číslo 2015-INV-Poz-S115/Bř-Mu.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 31/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, zámecký park“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč jednorázově + platná sazba DPH a schvaluje předložené znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti číslo 2015-INV-Poz-S114/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje změnu usnesení č. 51 z 56. schůze dne 25.06.2013, a to tak, že celé nově zní:

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 885/23, parc. č. 901/58, parc. č. 919/3, parc. č. 1366/4, parc. č. 1366/6, parc. č. 1366/11, parc. č. 1366/12, parc. č. 1366/13 vše ostatní plocha, parc. č. 929/4, parc. č. 929/5 oba lesní pozemek a parc. č. 935/45 a parc. č. 935/46 oba orná půda, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního kabelového vedení VN a podzemního kabelového vedení NN včetně pilíře NN, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – TS, Na doubravce“, číslo stavby 001030009803 na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S130/Bř-Mu.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S131/Bř-Mu.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1600 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Němcová“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1357/2 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Žitníková“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 881/58, parc. č. 862/303, parc. č. 870/23, parc. č. 870/3 vše ostatní plocha a parc. č. st. 4416 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení VN a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – TS Pekárny“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 27 ze 72. schůze Rady města Blansko dne 25.03.2014, a to tak, že se v usnesení změní název oprávněného na O2 Czech Republic a. s., Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/8, PSČ: 140 22, IČ: 60193336. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S135/Bř-Mu.

Usnesení č. 16

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit přijetí majetku – spoluvlastnických podílů id. 1/6 pozemků parc. č. 1767/2 a parc. č. 1945/3 v k. ú. Roštín do vlastnictví Města Blansko v rámci dědického řízení po zemřelé p. Kiliánové.

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 25 m2 označené dle geometrického plánu č. 1049-55/2015 (dosud nezapsaného v katastru nemovitostí) jako pozemek parc. č. 432/17 ostatní plocha do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 5.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje předloženou kupní smlouvu a dohodu o zrušení věcných břemen čís. 2015-INV-Poz-S132/Ma-VKS.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup částí pozemku parc. č. 432/12 ostatní plocha v k. ú. Těchov, a to části o výměře 2 m2 označené dle geometrického plánu č. 1049-55/2015 (dosud nezapsaného v katastru nemovitostí) jako pozemek parc. č. 432/18 ostatní plocha a části o výměře 1 m2 označené dle výše uvedeného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 432/19 ostatní plocha do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 600 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S133/Ma-VKS.

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 415/20 ostatní plocha v k. ú. Klepačov od vlastníka pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35.000 Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S048/Ma-VKS.

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající ve strpění umístění, údržby, oprav, příp. odstraněním odvodňovacího kanálu (žlabu) na částech pozemků parc. č. 425/1 lesní pozemek a parc. č. 367/1 lesní pozemek, oba v k. ú. Klepačov vlastníkem pozemků, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, údržbou, opravami, příp. odstraněním odvodňovacího kanálu (žlabu), na dobu určitou 50 let, za cenu vypočítanou jako součin výměry za břemeněné části služebných pozemků v m2 sazby 1 Kč/m2 a doby zřízení VB (50 let), ve prospěch Města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čís. 2015-INV-Poz-S047/BS-BŘ/Ma.

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené kupní smlouvy číslo 2015/000443/INV/DS-Vit.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s realizací Klepačov, Na Milíři – rekonstrukce místní komunikace a parkoviště Na Špici v roce 2016 dle nabídky uchazeče Dopravní stavby Brno s. r. o. s termínem realizace II. – III. Q. 2016.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Blansko, IČ: 65338987 na adrese Sadová 149/2, Blansko.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s umístěním sídla Kuželkářského klubu Blansko, IČ: 01829220 na adrese Údolní 10, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2008/000031/KOM/O-Pe s Ing. Zdeňkem Lebišem, Jedovnice, spočívající v převodu z fyzické osoby na právnickou osobu ign.cz internet, s. r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice, IČ: 03628698, zastoupenou Ing. Zdeňkem Lebišem, jednatelem.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2004-KOM-S080/Pe ve znění dodatků s paní Hanákovou, Olomučany, spočívající v rozšíření smluvní strany o pana Hanáka, Olomučany, IČ: 03960161.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje předloženou smlouvu o zřízení služebnosti se společností O2 Czech Republic a. s. na budově čp. 2371 na pozemku parc. č. st. 4843 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odečítací službě č. 2012/000042/KOM/DS s Ing. Miroslavem Losem.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitostí:

  • pozemek parc. č. st. 3202, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního,

  • pozemek parc. č. st. 3130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58m2včetně stavby bez čísla popisného nebo evidenčního,

  • pozemek parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2,

  • pozemek parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 205 m2

vše v k. ú. Blansko zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko za účelem provozování dopravního hřiště včetně dopravní výchovy dětí, mládeže popřípadě dospělých s firmou AUTOŠKOLA Pernica s. r. o., Kotvrdovice 190, 679 07 Kotvrdovice.

Usnesení č. 30

Rada bere na vědomí časový harmonogram průběhu aktualizace Strategického plánu rozvoje města k 01.01.2016 a schvaluje složení Monitorovací skupiny, která tuto aktualizaci provede.

Usnesení č. 31

Rada v souladu se směrnicí č. 4/2014 souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro rok 2015 v následující výši:

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

26606623

FK Blansko

28.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (PL)

49463276

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

20.000 Kč

Doprava na projekt „Trojsetkání Komárno“ – Setkání žáků a učitelů základních škol Komárna (SK), Budapešti (HU) a Blanska v Komárně (SK)

49464191

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

20.000 Kč

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Mürzzuschlag (AT)

nemá IČ

Městský klub důchodců

6.000 Kč

Doprava do Komárna na družební setkání členů MKD (SK)

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko

26.000 Kč

Pobyt mládeže v Boulocu (FR) v Blansku a doprava do Boulocu (FR) na setkání mládeže

a ukládá odboru OKT předložit ke schválení zastupitelstvu města ty, které v součtu s jinými příspěvky z rozpočtu města překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Kostelkovým, Blansko.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: manželé Vybíhalovi, Ostrava, manželé Svánovští, Ostrava.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Grycové, Blansko.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Hladišová, Blansko, paní Müllerová, Blansko, paní Burešová, Blansko.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Prášilovi, Blansko.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Pupíkovou, Kulířov.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Švecovou, dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. A 1/1 v Blansku panu Kittnerovi, Lipůvka.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytu č. A 1/1 v Blansku pana Krejčího, Adamov.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o ubytování paní Mahuly, Blansko dohodou k 15.05.2015.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Krejčířové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s podnájmem prostor v suterénu objektu Kina Blansko spolku LAVINA zastoupeném panem Josefem Mertou za účelem uvedeným v žádosti za podmínky, že ředitel KSMB předloží na schůzi rady města k projednání návrh nájemní smlouvy.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 panu Ing. Janu Fialovi, Blansko na uspořádání série tanečních zábav/koncertu v prostorách výletiště na Obůrce v čase od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne v termínech 29.05., 05.06., 04.07., 15.08. a 21.08.2015.

V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 panu Janovi Kosmákovi, Kuřim na uspořádání série tanečních zábav/tanečních večerů ve venkovních prostorách Cafe & Restaurant CASTELLO v čase od 22:00 hodin do 24:00 hodin v termínech 04.06., 18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08. a 27.08.2015 a v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v termínech 16.05., 17.07.,18.07., 22.08.2015.

V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši max. 127.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace a s čerpáním těchto prostředků na úhradu nákladů na pořízení zabezpečovacího systému této školy.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 8. schůzi dne 17.02.2015 usnesením č. 84 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Krakovská 1695/21,

110 00 Praha 1

65399447

5.000 Kč

Dny umění nevidomých na Moravě 21. ročník

Varianta 1

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Krakovská 1695/21,

110 00 Praha 1

65399447

5.000 Kč

„Pomůžeme“ – osvětový projekt

Varianta 1

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Krakovská 1695/21,

110 00 Praha 1

65399447

5.000 Kč

Mikulášská besídka pro zdravotně znevýhodněné děti

Varianta 1

Dechová hudba Blansko, o. s.

Hybešova 1, Blansko, Dělnický dům

22674683

35.000 Kč

Oslava 75. výročí Dechové hudby Blansko, propagace města Blanska, lidového umění a tradic

Varianta 1

BKS – Blanenské kulturní sdružení

Kamnářská 2018/11,

678 01 Blansko

62073583

25.000 Kč

Kultura 2015 (pořádání koncertů a hudebních pořadů)

Varianta 2

František Kretz

Blansko

 

15.000 Kč

Volný čas (pořádání koncertů a hudebních pořadů)

Varianta 2

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o.

Hybešova 1, 678 01 Blansko

25329529

20.000 Kč

Činnost folklorních souborů Drahan a Drahánek Blansko

Varianta 1

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o.

Hybešova 1, 678 01 Blansko

25329529

20.000 Kč

Reprezentace na domácích a zahraničních festivalech

Varianta 1

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o.

Hybešova 1, 678 01 Blansko

25329529

10.000 Kč

Stepařské soutěže, přehlídky a vystoupení na festivalech v roce 2015

Varianta 1

„Blanenské divadlo“

Hybešova 240/1,

678 01 Blansko

62076001

18.000 Kč

Kabaret Mezipísně Blanenského divadla

Varianta 1

Pavel Svoboda (Galerie a antikvariát JONÁŠ Blansko),

Jiráskova 530/11, Blansko

10529730

15.000 Kč

Vydání knihy Bejvávalo (z pradědečků žádný dnes nepoznal by Blansko jako ves)

Varianta 1

Počítáte s námi? z. s.

Žižkova 1919/27,

678 01 Blansko

62073672

10.000 Kč

Hudební festival pro zdravotně postižené děti a mládež

Varianta 1

Josef Vylášek

Blansko

 

10.000 Kč

Fotokronika – 635 let obce Těchov

Varianta 1

Lažánečtí

Lažánky 73, 678 01 Blansko

27026191

12.000 Kč

Pouť Cyrila a Metoděje 2015 v Lažánkách

Varianta 1

Květoslava Pokorná

Blansko

 

0 Kč

Vydání publikace „Pocity“ Květy Pokorné

Varianta 2

Základní umělecká škola Blansko

Zámek 3, Blansko 678 01

00380521

0 Kč

Zkvalitnění výuky – technika do škol – pořízení PC pro vzdělávání pedagogů, multilicence Sibelius

Varianta 1

Základní umělecká škola Blansko

Zámek 3, Blansko 678 01

00380521

0 Kč

Zkvalitnění výuky – nákup klavíru

Varianta 1

Společnost katolického domu v Blansku

Komenského 341/15, Blansko

47886552

45.000 Kč

Kultura 2015

Varianta 1

Sbor dobrovolných hasičů, Olešná

Blansko

65339037

12.000 Kč

Podpora činnosti mladých hasičů a dorostenců v oblasti požární ochrany, zdravovědy a volnočasových aktivit

Varianta 1

Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Blansko, Klepačov

65338928

15.000 Kč

Jarní pohádkový pochod

Varianta 1

Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Blansko, Klepačov

65338928

15.000 Kč

Soutěž výjezdových jednotek okrsku Blansko

Varianta 1

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 164, 678 01 Blansko

62077716

16.000 Kč

Kroužek mladých hasičů – nákup vybavení pro požární sport (účast na soutěžích Okresní ligy mládeže a v celostátní hře plamen)

Varianta 1

Sbor dobrovolných hasičů, Těchov

Těchov 111, 678 01 Blansko

65336615

12.500 Kč

Materiální vybavení pro družstva žáků mladých hasičů

Varianta 1

Česká tábornická unie (ČTU) – TK Tuláci Blansko

Komenského 325/28, 678 01 Blansko

65269331

15.500 Kč

Tulácký rok 2015 (vytvoření alternativy k trávení volného času dětí a mládeže, originální soutěže a akce)

Varianta 1

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

62075829

21.000 Kč

Zájmové kroužky – křesťanství pro život

Varianta 1

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

62075829

8.000 Kč

Vánoční dílna – „Dárky od srdce potěší nejvíce“ (podpora nekomerčního a nekonzumního prožívání vánoc u dětí a rodin města Blansko)

Varianta 1

ÚAMK-TRABANT KLUB BLANSKO

Brněnská 476/26, 678 01 Blansko

62075063

6.000 Kč

Sraz vozítek Trabant v Blansku

Varianta 1

„Fan club Velorex“

9. května 1184/23, 678 01 Blansko

22850295

10.000 Kč

Sraz vozítek Velorex v Blansku

Varianta 1

Náboženská obec Církve československé husitské v Blansku

Rodkovského 1140/7, 678 01 Blansko

45658889

6.000 Kč

Mateřský klub Sluníčko

Varianta 1

Mateřské a rodinné centrum HM, z. s.

Horní Lhota 14, 678 01 Blansko

22750959

20.000 Kč

Kulturní a společenské akce v roce 2015

Varianta 1

Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

22838015

15.000 Kč

Závody kočárků na nám. Republiky v Blansku

Varianta 1

Územní organizace Svazu diabetiků České republiky

Čelakovského 1769/34, 678 01 Blansko

49464302

7.000 Kč

Jednodenní edukačně rekondiční pobyt

Varianta 1

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, o. s. místní organizace BLANSKO

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

00546712

20.000 Kč

Kroužek mladých rybářů (celoroční činnost), Rybářské závody dětí a mládeže MO okresu Blansko, Soutěž družstev o Zlatou udici

Varianta 1

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Olomučany

č. p. 275, 679 03 Olomučany

75100801

10.000 Kč

Zefektivnění léčení včelstev proti varroáze na Klepačově (zakoupení agregátu)

Varianta 1

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Jedovnice

Absolonova 404, 679 06 Jedovnice

62075578

3.000 Kč

Ošetření včelstev a propagace chovu včel v Lažánkách

Varianta 1

Česká asociace go, o. s.

U hájovny 571/11, Ďáblice, 182 00 Praha

47003073

20.000 Kč

Turnaj a mistrovství republiky v deskové hře GO – Blansko 2015

Varianta 1

Křesťanské centrum dětí a mládeže, z. s.

Dvorská 1960/32, 678 01 Blansko

26569957

0 Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Varianta 1

Kristýna Watzingerová

Blansko

 

0 Kč

Světové skautské jamboree 2015 v Japonsku

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy
Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

Usnesení č. 48

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 8. schůzi dne 17.02.2015 usnesením č. 84 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

22904573

11.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

22904573

4.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Asociace futsalu Blansko

Hořice 1, 678 01 Blansko

22901469

10.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Asociace sport pro všechny Blansko

Blansko

49468308

5.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Asociace sport pro všechny Blansko

Blansko

49468308

5.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Atletický klub Blansko Dvorská

Podlesí 1825/11, 678 01 Blansko

22859357

13.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Atletický klub Blansko Dvorská

Podlesí 1825/11, 678 01 Blansko

22859357

2.600 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

„Basketbalový klub Blansko (BK Blansko)“

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

02020955

35.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

BeF Home Blansko o. s.

Klepačov 205, 678 01 Blansko

65338481

25.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

BeF Home Blansko o. s.

Klepačov 205, 678 01 Blansko

65338481

10.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

„Blanenský Basketbalový Klub Blansko (BBK Blansko)“

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

26558637

35.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Carpe Diem Blansko

Havlíčkova 832/62, 678 01 Blansko

22678328

0 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

„Dětská akademie pohybu o. s.“

Rodkovského 1352/2B, 678 01 Blansko

22757481

10.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Dynamiters Blansko HK o. s.

Blansko, Poříčí 2471/23

22872779

20.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Florbalový klub Atlas Blansko

č. p. 225, 679 13 Sloup

02103362

25.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Florbalový klub Atlas Blansko

č. p. 225, 679 13 Sloup

02103362

10.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

FIT Klub Blansko

Blansko

43420621

5.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Aneta Kuklínková

Rodkovského 1352/2b, 678 01, Blansko

87453657

5.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Aneta Kuklínková

Rodkovského 1352/2b, 678 01, Blansko

87453657

10.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

HC Blansko

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

69705798

45.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

KLOM Blansko

Pod Javory 2057/16, 678 01 Blansko

67029353

5.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

KLOM Blansko

Pod Javory 2057/16, 678 01 Blansko

67029353

5.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

01983121

20.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

01983121

15.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

01983121

0 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Kuželkářský klub Blansko

Chelčického 1186/56, 678 01 Blansko

01829220

30.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Kuželkářský klub Blansko

Chelčického 1186/56, 678 01 Blansko

01829220

5.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

RC autoklub Blansko

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

65338782

5.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

RC autoklub Blansko

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

65338782

5.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

RC autoklub Blansko

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

65338782

9.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

ROAD CROSS TEAM Blansko

Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko

26543958

10.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

65339100

10.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

65339100

4.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. okresní organizace Blansko

Čapkova 1302/6, 678 01 Blansko

62075357

10.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. okresní organizace Blansko

Čapkova 1302/6, 678 01 Blansko

62075357

5.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Tělocvičná jednota Sokol Blansko

nám. Svobody 34/2, 678 01 Blansko

49463748

9.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Tělocvičná jednota Sokol Blansko

nám. Svobody 34/2, 678 01 Blansko

49463748

5.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Tělocvičná jednota Sokol Blansko

nám. Svobody 34/2, 678 01 Blansko

49463748

10.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Lhota

Horní Lhota, okr. Blansko

62073052

2.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Lhota

Horní Lhota, okr. Blansko

62073052

2.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Lhota

Horní Lhota, okr. Blansko

62073052

4.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

TJ SOKOL LAŽÁNKY

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

15.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

TJ SOKOL LAŽÁNKY

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

0 Kč

Nákup traktoru

Varianta 1

TJ SOKOL LAŽÁNKY

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

9.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

TK Blansko, o. s.

č. p. 191, 679 02 Spešov

01414950

15.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

TK Blansko, o. s.

č. p. 191, 679 02 Spešov

01414950

5.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Kamil Vašíček

Blansko

 

15.000 Kč

Kvalifikace na paralympijské hry 2016

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy
Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

Usnesení č. 49

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 8. schůzi dne 17.02.2015 usnesením č. 84 a za podmínky schválení rozpočtového opatření následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

00426288

5.000 Kč

Účast zdravotnického družstva na evropské soutěži

Varianta 1

PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400, 679 71 Lysice

03722163

5.000 Kč

You Dream We Run – Blansko 2015

Varianta 1

Dynamiters Blansko HK o. s.

Blansko, Poříčí 2471/23

22872779

20.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy
Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

75.400 Kč

Zlaté české ručičky a Vykoukněte z města ven (prosazování základní sociální nauky do života společnosti, protidrogová prevence, rozvoj manuálních dovedností)

Varianta 1

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

1.600 Kč

Čistá řeka Svitava (vyčištění břehů řeky Svitavy, motivace dětí a mládeže k aktivnímu přístupu k životnímu prostředí)

Varianta 1

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

17.100 Kč

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

45.000 Kč

Zájmová činnost 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

30.000 Kč

BambiFEST 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

2.000 Kč

Tajný posel 2015 (akční hra pro děti a mládež sloužící k socializaci uvnitř malých skupin)

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

6.000 Kč

Betlémské světlo 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

8.000 Kč

Vítání svatého Martina – doprovodný program

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

5.000 Kč

Velikonoční klapání 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

5.000 Kč

Festkaťák

Varianta 1

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

11.000 Kč

Autodráha pro veřejnost

Varianta 1

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

60.000 Kč

Volnočasové aktivity

Varianta 1

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

33.000 Kč

Kluboviny (vytváření široké nabídky volnočasových aktivit v klubových prostorách a při externích akcích)

Varianta 1

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

10.000 Kč

Klub šnek (alternativa školní družiny pro děti mladšího školního věku)

Varianta 1

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

40.000 Kč

Muzika pro Karolínku

Varianta 1

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

40.000 Kč

4. ročník festivalu Kolotoč

Varianta 1

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

30.000 Kč

Pravidelná představení divadla Kolárka

Varianta 1

„Umělecké centrum ART –TEP“

Křižkovského 1282/25,

678 01 Blansko

02105292

70.000 Kč

Umělecké vzdělávání dětí a mládeže v regionu

Varianta 1

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

65336984

20.000 Kč

Činnost MS VZS Blansko v roce 2015

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy
Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 a za podmínky schválení rozpočtového opatření následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

25.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

10.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

50.000 Kč

Příspěvek na údržbu

Varianta 1

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

8.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

130.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

25.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

10.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

0 Kč

Brožura – Věra Bušová-Gilková

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

6.000 Kč

Brožura – Ludvík Daněk

Varianta 1

FK Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

130.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

FK Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

30.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

130.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

20.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

97.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

50.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

17.400 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

133.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

65277333

80.000 Kč

Na pořízení nové světelné informační tabule

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy
Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

Usnesení č. 52

Rada ukládá odboru ŠKOL připravit k uzavření s příjemci finančních prostředků z rozpočtu města v oblasti kulturních aktivit, zájmové činnosti, sportu a tělovýchovy příslušné smlouvy.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 9/2015 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 3/2015.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Malou kopanou Blansko, o. s., Štěchov 36.