Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 12 ze dne 19.05.2015

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 15/15 „Dodávka a instalace vybavení lékárny Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 16/15 „Dodávka a instalace odtahové digestoře pro lékárnu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.06.2015.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 60/1 orná půda v k. ú. Těchov o výměře cca 210 m2 (část, jak je zakreslena v katastrální mapě), za účelem připojení k pozemku parc. č. 60/3 orná půda v k. ú. Těchov ve vlastnictví fyzické osoby.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4829 zast. plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání zahradní chatky na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby a pronajmout pozemek parc. č. 1070/1 zahrada o výměře 1.022 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zaplocená zahrada k budově bez č. p. na pozemku parc. č. st. 4829 v k. ú. Blansko (u trati ČD).

Usnesení č. 6

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1392/3 ostatní plocha o výměře 134 m2 v k. ú. Blansko a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku.

Usnesení č. 7

Rada neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1362/18 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko (travnatá plocha naproti kruhovému objezdu na ul. Rožmitálova-Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 8

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 55/21 ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu panu Petrášovi, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S108/NS-My (pozemek pod garáží, při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 9

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 845/18 ostatní plocha a parc. č. 845/26 ostatní plocha o celkové výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Sitarovi, bytem Blansko, za účelem dočasného umístění stavby garáže ve vlastnictví fyzické osoby, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, na dobu určitou 5 let s tím, že nájemce uhradí náhradu za bezesmluvní užívání části pozemků dva roky zpětně ve výši 1.080 Kč bez DPH (lokalita Horní Palava, areál městských skladů).

Usnesení č. 10

Rada schvaluje předložené znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S142/NS-Mu.

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S139/KS-Ma.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova-Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 13

Rada trvá na usnesení č. 31 z 6. schůze Rady města Blansko ze dne 27.01.2015, které zní:

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 882 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Těchov, za účelem zarovnání hranice pozemku a úpravy příjezdové cesty k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob, protože doporučuje ponechat pozemek bez smluvního vztahu a ve vlastnictví města, z důvodu podané námitky ke zveřejněnému záměru (chatová a zahrádkářská lokalita Češkovice).

Usnesení č. 14

Rada schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2015-INV-Poz-S118/Bř-Ma.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č.1834/5 ostatní plocha v k. ú. Blansko,nabytého na základě kupní sml. č. 2015-INV-Poz-S012/Ma-VKS ze dne 25.03.2015 věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN, včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Romaňáková“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2015-INV-Poz-S143/Bř-Mu.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1362/9, parc. č. 1362/6 , parc. č. 1362/2, parc. č. 1352/22, parc. č. 62/2, parc. č. 1352/20, parc. č. 1364/2, parc. č. 1352/12, parc. č. 1352/46, parc. č. 1369/27, parc. č. 1369/9, parc. č. 1369/4, parc. č. 1369/10, parc. č. 1369/13, parc. č. 1369/14, parc. č. 1352/6, 55/21 vše ostatní plocha a na části pozemku parc. č. 62/1 zahrada vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedením veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby: VOD5M_E1012_LO_B_BKDVO _OK , na dobu neurčitou, vše ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 22, IČ: 60193336, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optického kabelu) + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S144/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 853/23, parc. č. 857/89, parc. č. 853/25, parc. č. 857/44, parc. č. 857/45, parc. č. 857/21, parc. č. 1369/17, parc. č. 853/24, parc. č. 1368/6, parc. č. 1364/2, parc. č. 1368/5, parc. č. 1414/1, parc. č. 1017/58, parc. č. 1017/47, parc. č. 1414/2, parc. č. 1414/4, parc. č. 1414/3, parc. č. 1368/2, parc. č. 1017/3 vše ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení (distribuční soustavy a plynovodních přípojek), v rámci stavby „Reko MS Blansko – Jiráskova+2“, číslo stavby: 7700070049, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S145/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku na rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansku číslo 2015/000448/INV/DS/Vit, a to za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace vlokalitě Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů, přičemž výše příspěvku činí 159.000 Kč.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/64/97/Ko ze dne 30.06.1998 ve znění dod. č. 1 ze dne 05.04.2000, ve znění dod. č. 2 ze dne 14.06.2002, ve znění dod. č. 3 ze dne 20.06.2003, ve znění dod. č. 4 ze dne 04.05.2004 a ve znění dod. č. 5 ze dne 30.09.2013 uzavřené mezi Městem Blansko a společností ZERA Rájec, a. s., a to dohodou smluvních stran, za podmínek uvedených v čl. II. Dohody o skončení nájmu a schvaluje předložené znění Dohody o skončení nájmu (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko při pořádání akce BLANENSKÁ DESÍTKA.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje Kupní smlouvu s firmou AGROTEC, a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s novou zadávací dokumentací pro výběrové řízení na zhotovitele díla v rámci projektu 22. výzvy Integrovaného operačního programu.

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí informaci o neuzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a Obcí Habrůvka.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, uzavřené dne 11.11.2013 mezi Městem Blansko a Svazem měst a obcí.

Usnesení č. 27

Rada svěřuje odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko vydávání závazných stanovisek pro Úřad práce ČR ve věci žádosti o doplatek na bydlení a pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí vypracováním a podpisem výše uvedených závazných stanovisek.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 10/2015.

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Mokrého, Blansko, a to dohodou k 31.05.2015.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelé paní Kudriové, Blansko, za faktury z bytu na ul. Údolní 19, Blansko v celkové výši 8.365 Kč.

Usnesení č. 32

Rada revokuje usnesení č. 127 z 9. schůze konané dne 24.03.2015.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s umístěním sídla firmy Terra Service CZ s. r. o., IČ: 29249848 na adrese Komenského č. p. 2453, Blansko.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2008/000031/KOM/O-Pe s Ing. Zdeňkem Lebišem, Jedovnice, spočívající v převodu z fyzické osoby na právnickou osobu ign.cz internet, s. r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice, IČ: 03628698, zastoupenou Ing. Zdeňkem Lebišem, jednatelem a schvaluje předložený dodatek, a to pouze v případě, že nebude doručena žádná písemná připomínka ke zveřejněnému záměru na změnu smlouvy do ukončení doby povinného zveřejnění dle zákona o obcích (tj. do 22.05.2015).

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2004-KOM-S080/Pe ve znění dodatků s paní Hanákovou, Olomučany, spočívající v rozšíření smluvní strany o pana Hanáka, Olomučany, IČ: 03960161 a schvaluje předložený dodatek, a to pouze v případě, že nebude doručena žádná písemná připomínka ke zveřejněnému záměru na změnu smlouvy do ukončení doby povinného zveřejnění dle zákona o obcích (tj. do 22.05.2015).

Usnesení č. 36

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání vytrvalostního závodu rádiem řízených automobilových modelů „12-ti hodinovka o pohár města Blanska“ dne 18.07.2015 v době od 22:00 hodin do 24:00 hodin na dráze v Blansku.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 pořadatelům akce BambiFest 2015 na uspořádání hudebního festivalu v rámci akce BambiFest 2015 v zámeckém parku v Blansku dne 22.05.2015 v době od 22:00 hodin do 24:00 hodin.

Usnesení č. 38

Rada bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29.06. a 30.06.2015 na všech základních školách zřizovaných Městem Blansko.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30.000 Kč na akci Vánoční koncert.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor číslo 01/2015 mezi Muzeem Blansko, se sídlem Zámek 1/1, 678 01 Blansko, IČ: 00372919 a BETAS s. r. o., se sídlem Lipovec č. p. 327, PSČ: 679 15, IČ: 60735040 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s uzavřením nové podnájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 a firmou T-Mobile na část střechy a část podkroví ve smyslu smlouvy ze dne 20.06.2000 za podmínky, že rada města projedná návrh smlouvy, jakmile bude k dispozici, a tento odsouhlasí.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště, areálu hřiště na Mlýnské ulici ve správě společnosti Služby Blansko s. r. o. pro uspořádání 3. ročníku charitativně-společenského projektu You Dream We Run ve dnech 12.06.2015 a 13.06.2015.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 na uspořádání 3. ročníku 24hodinového charitativně-společenského projektu „You Dream We Run“ ve sportovním areálu hřiště na Mlýnské ulici v Blansku dne 12.06.2015 v době od 15:00 hodin do 17:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s odpovědí na petici ve věci zachování třídnictví v kmenové třídě na Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje uzavření „Sublicenční smlouvy pro výkon souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ“ dle předloženého materiálu mezi Městem Blansko a zapsaným spolkem Spokojený senior – KLAS z. s., se sídlem Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 02615037.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje „Sublicenční smlouvu pro výkon souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku SPOKOJENÝ SENIOR“ dle předloženého materiálu mezi Městem Blansko a zapsaným spolkem Spokojený senior – KLAS z. s., se sídlem Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 02615037.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově na adrese Komenského 48/14, 678 01 Blansko dle předloženého materiálu mezi Městem Blansko a Římskokatolickou farností Blansko, se sídlem Komenského 48/14, 678 01 Blansko, IČ: 62075829.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště, krytého bazénu na Mlýnské ulici ve správě společnosti Služby Blansko s. r. o., pro uspořádání plaveckého výcviku pro veřejnost plaveckým klubem Asociace sportovních klubů Blansko, o. s. dne 06.06.2015 v době od 13:00 hodin do 16:00 hodin.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2015.