Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 13 ze dne 02.06.2015

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 1-3/2015.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s přijetím dotace č. j. JMK 54 717/2015 na realizaci projektu „Rekonstrukce příjezdové plochy a dokončení rekonstrukce vstupního traktu; modernizace IT – 2. etapa“, kterou poskytuje Jihomoravský kraj Nemocnici Blansko a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kde smluvními stranami jsou Jihomoravský kraj, Nemocnice Blansko a Město Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prostory sloužící k podnikání za účelem umístění zubního rtg přístroje, rtg pracoviště a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 12,87 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 671/11 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Blansko (lokalita zahrádkářské kolonie Ve Žlíbkách) a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2401 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící k parkování osobního automobilu (lokalita Sever, nad ulicí Horní Palava v Blansku).

Usnesení č. 6

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 39 z 24. schůze Rady města Blansko dne 20.12.2011, a to tak, že oprávněná JMP Net, s. r. o. se nahrazuje oprávněnou RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S153/Bř-Ne (stavba: Reko STL RS Blansko-Dolní Lhota).

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 147 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě, případně odstranění telekomunikačního stožáru a základnové stanice pro sdělovací telekomunikační síť společnosti Alf servis včetně zpevněných ploch včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Umístění objektu základnové stanice a základu stožáru Hořice u Blanska“, na dobu neurčitou, ve prospěch Alf servis, s. r. o., IČ: 26225310, se sídlem v Blansku, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č.147 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Umístění objektu základnové stanice a základu stožáru Hořice u Blanska“, na dobu neurčitou, ve prospěch Alf servis, s. r. o., IČ: 26225310, se sídlem v Blansku, jako oprávněné osoby, za cenu 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1429/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko a části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby pod označením: 11010-053925 „VOD5M_E1009b_PA_B_BKBOS_BKSVT_OK“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje předloženou kupní smlouvu s výhradou zpětné koupě čís. 2015-INV-Poz-S116/KS-Ma (pozemek pro výstavbu trafostanice u nám. Republiky).

Usnesení č. 12

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 23 z 9. schůze Rady města Blansko dne 24.03.2015, a to tak, že do usnesení se doplňuje, že nájemné bude činit 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje předložené znění nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S141/NS-Mu (lokalita Lažánky-Márovky, garážové stání).

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 434/1 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 435 orná půda o celkové výměře cca 28 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, manželům Pernicovým, bytem Lažánky, za účelem výstavby garážového stání, za tržní (obvyklou) cenu stanovenou znaleckým posudkem v době prodeje + platná sazba DPH s tím, že odprodej pozemků bude realizován až po kolaudaci stavby nebo po vydání obdobného dokladu umožňujícího užívání stavby, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S140/BKS-Ma.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2014-INV-Poz-S152/Výp-Mu ze dne 19.09.2014 uzavřenou mezi Městem Blansko a spolkem Feneček o. s., se sídlem Čapkova 12b, Blansko, IČ: 01364821, spočívající ve změně části předmětu výpůjčky – změna v umístění části předmětu výpůjčky, zvýšení výměry o 900 m2 (lokalita Písečná, bývalý baseballový areál, Nad Čertovkou).

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků parc. č. 244/4, parc. č. 245/2, parc. č. 247/20, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a výkup části pozemku parc. č. 244/1 lesní pozemek v k. ú. Blansko o výměře 115 m2 označené dle geometrického plánu č. 4512-54/2015 (dosud nezapsaného v katastru nemovitostí) jako pozemek parc. č. 244/5 lesní pozemek do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto pozemků, za dohodnutou kupní cenu 268.735 Kč s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S149/VKS-Ma (pozemky na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 17

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně (po kolaudaci nebo po vydání jiného dokladu umožňujícího užívání staveb) odprodat části pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha, parc. č. 523/1 orná půda a parc. č. 523/9 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 8.000 m2, jak jsou vyznačeny v příloze materiálu k této věci, v průmyslové zóně za účelem zastavění průmyslovým areálem při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2013/00084 na akci „II/379 Lažánky průtah“ se společností O2 Czech Republic a. s. se sídlem Za Brumovkou 2/266, 140 22 Praha 4.

Usnesení č. 19

Rada doporučuje schválení pořízení a prověření předmětů, jejichž projednání bylo v roce 2013 odloženo a všech nově uplatněných návrhů na pořízení Změny ÚP Blansko s tím, že u předmětů B2015-Z2a a B2015-Z2f-1,2,3,4,5,6,7,8 bude požadována plošná redukce rozsahu a změna navrženého funkčního využití s cílem minimalizovat vliv na krajinu (zařazení pod funkční typ ZS: zeleň soukromá a vyhrazená, bez možnosti intenzivnějšího stavebního využití) a s tím, že u předmětu B2015-Z2j-1,2 dojde k důslednému prověření možného rozsahu změny zastavěného území s ohledem na jeho nevyhovující infrastrukturu.

Usnesení č. 20

Rada vyhodnotila dosavadní postup pořizování ÚP Blansko jako optimální a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko, aby návrhy na pořízení změn ÚP Blansko, uplatněné po uzavření materiálu 13. schůze Rady města Blansko, byly ponechány u Pořizovatele ÚPD – bez rozhodnutí o pořízení, do doby přípravy další pravidelné aktualizace.

Usnesení č. 21

Rada doporučuje schválení všech dílčích předmětů pořízení změny ÚP Blansko skupin B2015-A1 a B2015-S1 s výjimkou předmětu B2015-A1a, kde doporučuje zamítnutí z důvodu velkého rozsahu nevyužitých zastavitelných ploch na k. ú. Těchov a snahy stabilizovat hranici zastavěného území.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Zouharové, Blansko, a to dohodou k 31.05.2015.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se spoluprací s Organizačně správním institutem, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ: 01707060 na zajištění nákupu elektrické energie přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno pro období od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Usnesení č. 24

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Blansko v dobrovolné dražbě nemovitostí, a to ½ pozemků parc. č. st. 55/1, parc. č. 54 vše v k. ú. Blansko a ½ budovy č. p. 20 – bydlení na pozemku parc. č. st. 55/1 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2014 tak, jak bylo předloženo.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje převod ztráty hospodaření za rok 2014 ve výši 880.110,82 Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení č. 27

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2015.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2014 a dále Rada města v souladu se zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2014 ve výši 127.319,14 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2015.

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2004 „O udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska“

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet Města Blansko za rok 2014 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2014.

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit

  • poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1.500.000 Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Blansko, se sídlem Křížkovského 1999/59, 678 01 Blansko, IČ: 62073150 na nákup Domu zahrádkářů v Blansku, tj. pozemku p. č. 857/319 a pozemku p. č. st. 3166, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1999, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Blansko

  • případné odkoupení nemovitých věcí pozemku p. č. 857/319 a pozemku p. č. st. 3166, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1999, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Blansko za splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o zápůjčce peněz se smlouvou budoucí kupní

  • po doplnění Smlouvu o zápůjčce peněz se smlouvou budoucí kupní se ZO ČZS Blansko na nákup „Domu zahrádkářů“

Usnesení č. 34

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 11/2015 a ZRR 4/2015 až ZRR 6/2015.

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit po doplnění rozpočtová opatření č. RO 12/2015 až RO 18/2015.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 110 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství 2015“ – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost a schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje zařazení projektového záměru Pěkná modrá Doubravice Sociálně terapeutické dílny do sítě sociálních služeb pro rok 2016 za podmínky jeho zařazení do financování z Individuálního projektu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

150.000 Kč

provozní a mzdové náklady sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi pro zařízení Centrum PRO Blansko

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

180.000 Kč

provozní a mzdové náklady sociální služby nízkoprahové denní centrum pro zařízení Stará fabrika Blansko

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 39

Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2015. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 54.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Příroda je náš kamarád, i já v MŠ mám ji rád!“ a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ag. č. 029300/15/OŽP na tento projekt.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029876/15/OŠ dle předloženého materiálu na projekt „Na internetu spolu a bezpečně“.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030250/15/OŠ dle předloženého materiálu na projekt „V zdravém těle zdravý chrup“.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportovní haly na ulici Mlýnská pro potřeby akce Blanenská desítka v termínu od 11.09.2015 od 18:00 hodin do 12.09.2015 do 21:00 hodin.

Usnesení č. 44

Rada ruší usnesení č. 43 z 11. schůze RM ze dne 05.05.2015.

Usnesení č. 45

Rada nesouhlasí s podnájmem prostor v suterénu objektu Kina Blansko spolku LAVINA zastoupeném panem Josefem Mertou pro účely meziskladu potravin.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 100.000 Kč na „12. ročník celostátní soutěže a workshop Zlaté slunce Blansko 2015“ a 300.000 Kč na „Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2015“ Kulturním střediskem města Blanska.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 50.000 Kč na „13. ročník celostátní soutěže a workshop Zlaté slunce Blansko 2016“ Kulturním střediskem města Blanska.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 žadateli Eva Rulíšková, Hostinec Zátiší, na uspořádání série 2 tanečních večerů s živou hudbou v sobotu 13.06.2015 a 18.07.2015 v době od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne v prostorách letní zahrádky Hostince Zátiší. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 žadateli SDH Dolní Lhota na uspořádání taneční zábavy s živou hudbou v pátek 12.06.2015 v době od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v prostorách hřiště v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 panu Janovi Kosmákovi, Kuřim na uspořádání taneční zábavy ve venkovních prostorách Cafe & Restaurant CASTELLO dne 06.06.2015 v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s bezplatným využitím areálu hřiště v Dolní Lhotě Sdružením malé kopané Blansko na uspořádání 22. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 42. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce dne 27.06.2015 v době od 10:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 žadateli Sdružení malé kopané Blansko na uspořádání 22. ročníku turnaje v malé kopané a oslav 42. výročí mužstva DG307 Gambrinus včetně následné hudební produkce v areálu hřiště v Dolní Lhotě dne 27.06.2015 v době od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli Martinovi Klíčovi, Žernovník na uspořádání maximálně 5 hudebních večerů ve venkovním prostoru restaurace „U Kaštánka“ v Horní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech 19.06., 10.07., 24.07., 14.08. a 29.08.2015, vč. termínů náhradních, dle předložené písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s bezplatným využitím areálu hřiště v Dolní Lhotě panem Romanem Nečasem, Blansko dne 13.06.2015 v době od 16:00 do 02:00 hodin následujícího dne za účelem konání uzavřené akce.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 žadateli Romanu Nečasovi, Blansko za účelem uspořádání uzavřené akce v areálu hřiště v Dolní Lhotě dne 13.06.2015 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Orlu jednota Blansko, se sídlem Komenského 341/15, 678 01 Blansko, IČ: 68729251 ve výši 60.000 Kč za účelem opravy sportovního areálu na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit záměr zrušit k 31.12.2015 příspěvkovou organizaci Muzeum Blansko z důvodu, že muzejní činnost bude ve městě Blansko od 01.01.2016 vykonávat Jihomoravským krajem nově zřízená příspěvková organizace muzejního typu.

Usnesení č. 58

Za předpokladu, že zastupitelstvo schválí dne 23.06.2015 záměr zrušit k 31.12.2015 příspěvkovou organizaci Muzeum Blansko, schvaluje rada rozdělení Sbírky Muzea Blansko na 2 části – vyčlenění sbírkových předmětů uvedených v doplněném materiálu, a pověřuje ředitelku Muzea Blansko podat do konce června 2015 žádost o rozdělení sbírky na Ministerstvo kultury České republiky.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 30.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo…“ a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na tento projekt.

Usnesení č. 60

Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2014 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje předložený návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje Příkazní smlouvu se společností AJL, s. r. o., Třebíčská č. p. 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26933179.