Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 14 ze dne 23.06.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 4829 zast. plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání zahradní chatky na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby a pronájem pozemku parc. č. 1070/1 zahrada o výměře 1.022 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zaplocená zahrada k budově bez č. p. na pozemku parc. č. st. 4829 v k. ú. Blansko panu Krejčímu, bytem Podolí, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.000 Kč/rok bez DPH a schvaluje nájemní smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S158/NS-My (pozemky u tratě ČD).

Usnesení č. 2

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu pro vydání územního rozhodnutí nebo obdobného dokladu prokazujícího, že lze realizovat stavbu provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko dle článku IV., odst. 2. Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 25.11.2009 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a to do 31.12.2015 a doporučuje zastupitelstvu města schválit znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 3

Rada schvaluje znění dodatku č. 2 k nájemní smlouvěč. 2013-INV-Poz-S177/NS-Ma ze dne 19.12.2013 ve znění dodatku č. 1, a to za podmínky, že zastupitelstvo města schválí prodloužení termínu pro vydání územního rozhodnutí nebo obdobného dokladu prokazujícího, že lze realizovat stavbu provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, do 31.12.2015 (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S148/VDS-Ma (darování přeložky dešťové kanalizace v k. ú. Těchov Městu Blansko).

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu, obnovu a opravy stavby přeložky dešťové kanalizace označené jako SO 12 Přeložka dešťové kanalizace a stavby dešťové kanalizace označené jako SO 04 Kanalizace dešťová na služebném pozemku parc. č. 1335/39 orná půda v k. ú. Těchov, včetně práva vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti s prováděním oprav, údržby, obnovy a jiných stavebních úprav dešťové kanalizace a přeložky dešťové kanalizace včetně potřebné mechanizace, na dobu neurčitou a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2015-INV-Poz-S147/Bř.

Usnesení č. 6

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu, obnovu a opravy stavby přeložky dešťové kanalizace označené jako SO 12 Přeložka dešťové kanalizace na části služebného pozemku parc. č. 1335/40 orná půda v k. ú. Těchov v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1054-1882/2015 a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s prováděním oprav, údržby, obnovy a jiných stavebních úprav přeložky dešťové kanalizace včetně potřebné mechanizace, na dobu neurčitou a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2015-INV-Poz-S146/Bř.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 se společností HOPA Group s. r. o., se sídlem Hybešova 2224/35, 678 01 Blansko, IČ: 29213967, na nájem části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko o celkové výměře částí 9000 m2 tak, že se zruší jedna z možností počátku hrazení nájemného dle čl. IV., odst. 1 nájemní smlouvy, tj. počátek hrazení nájemného nejpozději 6 měsíců ode dne schválení prodeje částí pozemků, které jsou předmětem nájmu dle nájemní smlouvy, Zastupitelstvem města Blansko.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje, že Město Blansko neuplatní sankce vůči nájemci společnosti HOPA Group s.r.o., se sídlem Hybešova 2224/35, 678 01 Blansko, IČ: 29213967 dle článku VI., odst. 1, třetí odrážky nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 za nedodržení lhůt (a to lhůty pro získání stavebního povolení a lhůt tomu předcházejících) dle článku V., odst. 1, písm. d) nájemní smlouvy, a to v souladu s článkem V., odst. 1, písm e) nájemní smlouvy, jelikož nebylo způsobeno vinou nájemce.

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 60/1 orná půda v k. ú. Těchov o výměře cca 210 m2 (část, jak je zakreslena v katastrální mapě), za účelem připojení k pozemku parc. č. 60/3 orná půda v k. ú. Těchov ve vlastnictví fyzické osoby za cenu obvyklou (tržní) stanovenou znaleckým posudkem + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemek u budovy č. p. 142 v Těchově).

Usnesení č. 10

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2014-INV-Poz-S152/Výp-Mu ze dne 19.09.2014 uzavřenou mezi Městem Blansko a spolkem Feneček o. s., se sídlem Čapkova 12b, Blansko, IČ: 01364821, spočívající ve změně celého čl. II Předmět a účel výpůjčky dle uvedené smlouvy – změna v umístění části předmětu výpůjčky, zvýšení výměry o 900 m2schvaluje znění dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o výpůjčce (lokalita Písečná, bývalý baseballový areál, Nad Čertovkou).

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S154/KS-Ma (pozemky v areálu průmyslových objektů na ul. Pražská v Blansku).

Usnesení č. 12

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny za odprodej pozemků v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská v Blansku a doporučuje zastupitelstvu města trvat na výši kupní ceny, tak jak byla uvedena v usnesení č. 20 a v usnesení č. 21 ze 7. schůze rady města ze dne 17.02.2015.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 9 m2, za účelem rozšíření stávajícího parkovacího stání.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat zemědělské pozemky v k. ú. Těchov, a to parc. č. 639/18, parc. č. 782/20, parc. č. 788/20, parc. č. 495/29, parc. č. 495/46, parc. č. 509/10, parc. č. 782/30, vše orná půda o celkové výměře 20.244 m2,za účelem zemědělského obdělávání.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. SM-NS/100/96/Ko ze dne 06.12.1996 na nájem části pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře 180 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran k 31.07.2015.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (u Salmova mlýna).

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 576/1 ostatní plocha o výměře cca 6 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování letního posezení k cukrárně a kavárně „V Pohádce“, a to formou umístění 3 ks stolků s židlemi (zpevněná plocha při RD, ve kterém se nachází cukrárna „V Pohádce“, naproti parkovišti u pošty, ul. Masarykova v Blansku).

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/23 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko, za účelem dočasného umístění informačního panelu – upoutávku na penzion a restauraci „U Golema“, ul. Svitavská v Blansku (travnatá plocha, ul. Masarykova v Blansku, vedle parkoviště u pošty).

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1.588 m2 v k. ú. Těchov k zahrádkářským účelům (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti mateřské škole).

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit zřízení služebnosti spočívající v právu Města Blansko jako oprávněného umístit, provozovat a udržovat „Parkoviště v Blansku, ulice Nádraží, části SO 02, SO 05, SO 06“, a to komunikace pro pěší (chodník) na pozemku parc. č. 1395/52 v k. ú. Blansko, přičemž rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 4450-1171/2014 a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1395/1 a parc. č. 1395/8, oba v k. ú. Blansko, přičemž rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 4502-3200/2014, včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených osob, na dobu neurčitou, ve prospěch Města Blansko, za jednorázovou úplatu 6.190 Kč včetně platné sazby DPH 21% a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení služebnosti číslo 2015-INV-Poz-S162/Bř.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje předložené znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S161/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Hořice u Blanska ve prospěch společnosti Alf servis, s. r. o. – stavba: Umístění objektu základnové stanice a základu stožáru Hořice u Blanska).

Usnesení č. 22

Rada schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2015-INV-Poz-S160/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s –stavba: Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha, ozn. č. VOD5M_E1009b_PA_B_BKBOS_BKSVT_OK).

Usnesení č. 23

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1376/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně instalace rozpojovací skříně a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Kašparová“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku parc. č. 256/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 30 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S156/BVKS-Ma (pozemek na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup spoluvlastnických podílů id. 1/24 pozemků parc. č. 713/6 ostatní plocha a parc. č. st. 4056/5 zastavěná plocha, oba v k. ú. Blansko od paní Kuběnové, Blansko za cenu 732 Kč a výkup spoluvlastnických podílů id. 1/24 těchto pozemků od pana Kuběny, Blansko za cenu 732 Kč do vlastnictví Města Blansko s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S155/VKS-Ma (pozemky při ul. Údolní).

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválitzměnu usnesení č. 9 přijatého na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2010, přičemž změna spočívá v doplnění následujícího textu do usnesení. „Výkup věcí je možno realizovat po etapách. Zastupitelstvo schvaluje, že v první etapě budou Městem Blansko vykoupeny: pozemek parc. č. 319/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1189/29 ostatní plocha (který byl geometrickými plány vytvořen z částí pozemku parc. č. 1189 orná půda), komunikace na pozemku parc. č. 1189/29 ostatní plocha a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1189/29 a parc. č. 1189/1, vše v k. ú. Těchov za cenu 500 Kč + platná sazba DPH. V další etapě budou vykoupeny zbývající věci za cenu 500 Kč + platná sazba DPH“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit znění kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S081/VKS (lokalita Lesní město).

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu města odmítnout přijetí návrhů smluv (Nájemní smlouva a smlouva o zřízení práva stavby, Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene) společnosti Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689 doručených Městu Blansko dne 12.06.2015, z důvodu jejich neodsouhlasení Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako poskytovatelem dotace (právo stavby) a nedostatečného časového prostoru pro projednání a připomínkování městem.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu města neprodlužovat termín 30.06.2015 k uzavření smluv se společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689 z usnesení č. 22 a 23 přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 16.12.2014a pokud zastupitelstvo města neprodlouží termín 30.06.2015 ukládá odboru INV předložit radě nové zveřejnění záměru pronajmout a odprodat volné pozemky v Průmyslové zóně Blansko ke schválení.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Řešení úseku Blansko – Ráječko, podél silnice II/374, SO 103 v úseku km 0,942-1,586.

Usnesení č. 30

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č. 031185/15/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2015, kterou bude podpořen projekt „Řešení úseku Blansko-Ráječko, podél silnice II/374, SO 103 v úseku km 0,942-1,586“, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje prodej vozidla Škoda Fabia 1,2 HTP Classic RZ 2B3 9989 rok pořízení 2004 za cenu 20.300 Kč včetně DPH a vozidla Škoda Fabia 1,2 HTP Ambiente RZ 4B7 6050 rok výroby 2008 za cenu 64.600 Kč včetně DPH společnosti TOP Autosalon Blansko s. r. o.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030583/15/OKH ve výši 210.000 Kč na nákup výstroje a výzbroje pro čtyři jednotky SDH města Blansko.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030582/15/OKH ve výši 500.000 Kč na opravy šesti požárních zbrojnic v majetku města Blansko.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) projednaný předsednictvem Svazku dne 08.06.2015 a zmocňuje pana Bc. Jiřího Charváta MSc, MBA, k hlasování o tomto návrhu a jeho případných změnách na Valné hromadě Svazku.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 19/2015 a RO 20/2015.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 21/2015.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 22/2015.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši max. 300.000 Kč na modernizaci učebny na učebnu počítačovou.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zněním podnájemní smlouvy č. 102126-000-00 mezi příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 a společností T-Mobile.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši max. 160.000 Kč na dovybavení tříd školním nábytkem.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši max. 100.000 Kč na pořízení systému školní jídelny umožňujícího výběr ze 2 jídel.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko přijala dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 20.000 Kč na projekt Hudba na blanenském zámku a souhlasí s uzavřením příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 031320/15/ORR.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s tím, aby Muzeum Blansko poskytlo dlouhodobou výpůjčkou 19 ks sbírkových předmětů ze sbírky muzea dle seznamu uvedeného v materiálu nově vznikajícímu Domu přírody Moravského krasu.

Usnesení č. 44

Rada nesouhlasí s přidělením individuální dotace žadatelce Veronice Kalové, Blansko na úhradu nákladů na účast na Mistrovství světa ve sportovním aerobicu.

Usnesení č. 45

Rada bere na vědomí Dohodu o ukončení Smlouvy o podnájmu nebytových prostor podle ustanovení zákona č. 116/19990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů uzavřené dne 20.04.2015 mezi Kulturním střediskem města Blanska a společností WINY, s. r. o.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy se společností BLUE FUN spol. s r. o., Blansko, IČ: 27722368 na podnájem nebytových prostor Modrý bar o výměře 40 m2, chodba za Modrým barem o výměře 19 m2, a Oranžový bar o výměře 15 m2 v Dělnickém domě, Hybešova 240/1, Blansko za účelem provozování barů. Cena podnájemného je stanovena smluvně ve výši 7.200 Kč měsíčně včetně paušální spotřeby energií. Podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností nejdříve od 01.07.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportoviště, sportovní haly na Mlýnské ulici, ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. pro účely startu etapy 23. Moravského Ultra Maratonu – Poco Loco Run dne 30.06.2015 v době od 12:00 hodin do 16:00 hodin.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Lukáši Burianovi, Kuřim na uspořádání hudebních večerů ve venkovních prostorách Cafe & Restaurant CASTELLO a klubu Replay na adrese Svitavská 500/7a v pátek nebo sobotu 1x v měsíci červenci 2015 v čase od 22:00 hodin do 24:00 hodin, v pátek nebo sobotu 1 x v měsíci srpnu 2015 v čase od 22:00 hodin do 24:00 hodin, v pátek nebo sobotu 1× v měsíci srpnu 2015 v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne, v pátek nebo sobotu 1 x v měsíci v září v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne a v pátek nebo sobotu 1× v měsíci říjnu v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne s tím, že minimálně 5 pracovních dní před plánovanou akcí doručí pořadatel na odbor ŠKOL ohlášení pořádání kulturní akce s uvedením konkrétního data. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Lukáši Burianovi, Kuřim na provoz diskotéky ve vnitřních prostorách klubu Replay na adrese Svitavská 500/7 a v soboty a neděle od 27.06.2015 do konce kalendářního roku 2015 v době od 02:00 hodin do 04:00 hodin. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Janovi Kosmákovi, Kuřim hudební párty ve venkovních prostorách Cafe & Restaurant CASTELLO dne 27.06.2015 v čase od 22:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 Službám Blansko, s. r. o. a společnosti EDEN JG s. r. o. na uspořádání Letní noci na akvaparku Blansko dne 26.06.2015 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne v prostorách akvaparku určených pro občerstvení.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli SDH Obůrka na uspořádání Hasičské zábavy dne 11.07.2015 v čase od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne na výletišti Veranda na Obůrce.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli SDH Dolní Lhota na uspořádání taneční zábavy s živou hudbou v pátek 14.08.2015 v době od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v prostorách hřiště v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání promítání Kinematografu bratří Čadíků ve dnech 11.07.2015 až 14.07.2015 v době od 22:00 hodin do 23:00 hodin na náměstí Republiky.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu promítání Kinematografu bratří Čadíků ve dnech 11.07. až 14.07.2015 v době od 20:30 hodin do 23:00 hodin na náměstí Republiky.

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01  Blansko

45473790

16.500 Kč

Přísp. na pronájmy sportovních zařízení

Varianta 1

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Komenského 19, Blansko 678 01

44990260

6.400 Kč

Přísp. na pronájmy sportovních zařízení

Varianta 1

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s., IČ: 43420567, v budově Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi Městem Blansko a Obcí Žďár od jejího uzavření do 30.06.2019 za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 2. schůzi dne 25.11.2014 usnesením č. 28.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Burešovi, Blansko.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Orlíčkovi, Blansko.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 19 a bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko v tomto pořadí: paní Štěrbáčková, Blansko, paní Koháčková, Blansko.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Šimčíkové, Blansko.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Novotnému, Blansko.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Müllerové, Blansko.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Přikrylovi, Blansko.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pupíkové, Kulířov.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 3, č. 11, č. 25, č. 41 a č. 42 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Hladišová, Blansko, paní Kaderková, Blansko, paní Viktorinová, Blansko.

Usnesení č. 68

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. B 111 v Blansku panu Musilovi, Blansko.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytu č. B 111 v Blansku paní Berkovou, Blansko.

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 21 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/21 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2890/68550 v následujícím pořadí:

1. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 656.000 Kč,

2. paní Vlková, Blansko, za kupní cenu 655.000 Kč.

Usnesení č. 71

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 14 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/14 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68555 v následujícím pořadí:

1. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 731.000 Kč,

2. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 712.000 Kč,

3. paní Kalová, Jedovnice, za kupní cenu 700.000 Kč,

4. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 691.000 Kč,

5. paní Vlková, Blansko, za kupní cenu 655.000 Kč.

Usnesení č. 72

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/90470 v následujícím pořadí:

1. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 703.000 Kč,

2. paní Kalová, Jedovnice, za kupní cenu 700.000 Kč,

3. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 687.000 Kč,

4. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 666.000 Kč,

5. paní Vlková, Blansko, za kupní cenu 655.000 Kč.

Usnesení č. 73

Rada revokuje usnesení č. 28 z 10. schůze konané dne 21.04.2015.

Usnesení č. 74

Rada revokuje usnesení č. 29 z 10. schůze konané dne 21.04.2015.

Usnesení č. 75

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 17 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/17 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/68510 pro manžele Kořenkovy, Kunštát za kupní cenu 791.001 Kč.

Usnesení č. 76

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/18 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/68510 pro manžele Kořenkovy, Kunštát, za kupní cenu 761.001 Kč.

Usnesení č. 77

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Smejkalové, Blansko, a to dohodou k 31.08.2015.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí s tím, že se nájemné z bytů nebude zvyšovat o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2014.

Usnesení č. 79

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.07.2015 do 30.09.2015.

Usnesení č. 80

Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí paní Pečenkové, Blansko.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Lopez, Blansko, a to dohodou k 30.06.2015.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí pro pana Šafránka, Blansko, na dobu určitou do 31.12.2015, a to pouze v případě, že dluh na nájmu bude připsán na účet města nejpozději do 26.06.2015.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí s prodloužením termínu úhrady doplatku kupní ceny za byt pro pana Mynáře, Blansko, a to do 31.07.2015 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 84

Rada schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní institut, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČ: 01707060 včetně limitní ceny stanovené pro nákup elektrické energie na burze a uvedené v předložené smlouvě.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, IČ: 44990260, spočívající v prodloužení nájmu o 10 let, tj. do 13.01.2026.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje Smlouvu č. 14184126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení č. 87

Rada schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o provozování veřejného osvětlení v Blansku.

Usnesení č. 88

Rada schvaluje podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2015.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, tak jak byla předložena.

Usnesení č. 90

Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, tak jak byla předložena.

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Oprava místní komunikace ulice Karla Hynka Máchy a ulice Těchovská, rekonstrukce veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek“ mezi Městem Blansko a “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Usnesení č. 92

Rada bere na vědomí úpravu textu a doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2004 „O udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska“ v upraveném znění.

Usnesení č. 93

Rada schvaluje předložený postup pro připojení novostavby bytového domu na ulici Absolonova na systém CZT.

Usnesení č. 94

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2015 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 95

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 26.000 Kč na akci „Vítání sv. Martina 2015“ v rámci projektu „Vítání sv. Martina v Blansku“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 96

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Blansko.