Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 15 ze dne 07.07.2015

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí informaci ve věci užívání a případného odkoupení pozemků parc. č. 740/29, parc. č. 740/30, parc. č. 740/31, parc. č. 740/32 a parc. č. 755/98, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a pověřuje odbor INV vyzvat právní zástupkyni spoluvlastnic těchto pozemků k doplnění a vyčíslení konkrétních požadavků spoluvlastnic těchto pozemků v termínu do 15.08.2015 tak, aby bylo možno věc předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S082/NS-Ne ze dne 20.05.2010 na nájem části pozemku parc. č. 905/7 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran k 31.07.2015 a schvaluje prominutí nájemného za období 01.01.2015 – 31.07.2015 z důvodu nemožnosti nájemce pozemek užívat a schvaluje odpis pohledávky – dlužného nájemného ve výši 35 Kč.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2010/000062/KOM/OS-Pe s paní Řeháčkovou, Moravská Nová Ves, spočívající v převodu z fyzické osoby na právnickou osobu, a to společnost MIJADERA s. r. o., se sídlem Na Rynku 931, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 04100531, zastoupenou paní Jaroslavou Řeháčkovou, jednatelem s tím, že tato změna bude platná od 01.07.2015.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Olešná, IČ: 65339037 na adrese Olešná 78, 678 01, Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Těchov, IČ: 65336615 na adrese Těchov 83, 678 01, Blansko.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Klepačov, IČ: 65338928 na adrese Klepačov 167, 678 01, Blansko.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okrsek Blansko, na adrese Olešná 78, 678 01, Blansko.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně (po kolaudaci nebo po vydání jiného dokladu umožňujícího užívání staveb a zároveň po udržení výroby min. 6 měsíců) odprodat části pozemků parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 516/2 orná půda, parc. č. 523/15 ostatní plocha, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/30 ostatní plocha a parc. č. 541/39 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 961/1 ostatní plocha, parc. č. 961/7 ostatní plocha, parc. č. 961/8 ostatní plocha, parc. č. 961/27 ostatní plocha, parc. č. 961/27 ostatní plocha, parc. č. 961/28 ostatní plocha, parc. č. 961/29 orná půda, parc. č. 961/30 ostatní plocha, parc. č. 961/31 orná půda, parc. č. 961/32 ostatní plocha, parc. č. 961/33 ostatní plocha, parc. č. 961/34 ostatní plocha, parc. č. 961/35 ostatní plocha, parc. č. 964 ostatní plocha, parc. č. 965/2 ostatní plocha, parc. č. 965/3 ostatní plocha, parc. č. 965/4 ostatní plocha, parc. č. 967/5 orná půda, parc. č. 967/8 orná půda, parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/10 ostatní plocha, parc. č. 967/11 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 967/18 ostatní plocha, parc. č. 967/19 orná půda, parc. č. 967/20 orná půda, parc. č. 984/2 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 984/24 ostatní plocha a parc. č. 984/55 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 42 300 m2, jak jsou vyznačeny v příloze, v průmyslové zóně za účelem zastavění průmyslovým areálem při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním doplňujících podmínek ke zveřejnění záměru ze dne 10.06.2015 pronájmu a prodeje ploch severní části průmyslové zóny Blansko.