Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 17 ze dne 01.09.2015

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01 – 06/2015.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 17/15 „Dodávka a instalace videogastroskopu do Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 18/15 „Dodávka a instalace arthroskopu pro oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí přehled darů k 30.06.2015 pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v Nemocnici Blansko v oboru Paliativní medicína.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v Nemocnici Blansko v oboru Dětská neurologie.

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem umístění zubního rtg přístroje – rtg pracoviště o výměře 9,90 m² a společné prostory o výměře 2,97 m² o celkové výměře 12,87 m² ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti ATMA Dent, s. r. o., Chlumská 29, 679 21 Bořitov, jednatel MUDr. Tomáš Řehořek.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zařazením investiční akce „Zateplení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016 (1. etapa), 2017 (2. etapa) a 2018 (3. etapa), s vypsáním výběrového řízení na administrátora žádosti o dotaci ze SFŽP ČR a následným podáním této žádosti Nemocnicí Blansko.

Usnesení č. 9

Rada pro případ realizace investiční akce „Zateplení Nemocnice Blansko“ doporučuje Zastupitelstvu města Blansko zařazení financí do rozpočtu města Blansko v letech 2016-2018 na tuto investiční akci „Zateplení Nemocnice Blansko“ ve výši 50% nákladů hrazených investorem.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 19/15 „Lineární dávkovač Alaris“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prostory sloužící k podnikání za účelem provozování kavárny, prostor ve vestibulu polikliniky v I. podlaží o celkové výměře 5 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2093/3 zastavěná plocha nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku)

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 63 zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. Olešná u Blanska ve vlastnictví Města Blansko za pozemek parc. č. 287/21 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska s tím, že ze strany vlastníka pozemku parc. č. 287/21 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska dojde k finančnímu dorovnání ceny.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 1300, 1262/2 a 1263/3, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům jednotek v příslušných bytových domech v Blansku za účelem úpravy práv k těmto pozemkům.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 865/60 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu jejího zaplocení k pozemku parc. č. 865/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko a užívání jako zahrady (pozemek za zahradou a RD Ing. Miholy).

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1588 m2 v k. ú. Těchov k zahrádkářským účelům (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti mateřské škole).

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 36/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění dočasné stavby bezbariérové rampy pro přístup do objektu nám. Svobody 16/6 v Blansku za podmínky, že vlastník pozemku parc. č. 36/3 zastavěná plocha a nádvoří umožní průchod kolem podzámecké zdi po pozemku parc. č 36/3 zastavěná plocha a nádvoří (pozemek v těsné blízkosti restaurace „Pohádka“ v Blansku).

Usnesení č. 18

Rada schvaluje pacht zemědělské půdy, a to pozemků parc. č. 639/18 orná půda o výměře 5517 m2, parc. č. 782/20 orná půda o výměře 5738 m2, parc. č. 788/20 orná půda o výměře 3409 m2, parc. č. 495/29 orná půda o výměře 1035 m2, parc. č. 495/46 orná půda o výměře 2292 m2, parc. č. 509/10 orná půda o výměře 979 m2, parc. č. 782/30 orná půda o výměře 1274 m2, vše v k. ú. Těchov o celkové výměře 20244 m2 na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září následujícího roku, společnosti ZEMSPOL a. s., IČ: 25324390, Sloup 221, PSČ 679 13, za pachtovné ve výši 2.024 Kč/rok + zvyšování o ofic. míru inflace od roku 2016. Rada schvaluje pachtovní smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S170/Pcht-My.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření panu Ševčíkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 500 Kč/rok bez DPH a schvaluje nájemní smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S171/NS-My (u mlýna).

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2401 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Krátké, bytem Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící k parkování osobního automobilu, za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S179/NS-My (pozemek pod garáží, v lokalitě Sever, nad ul. Horní Palava v Blansku).

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1380/23 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko společnosti BxM TRADE s. r. o., Svitavská 1111/28, Blansko, IČ: 01789317, za účelem dočasného umístění informačního panelu – upoutávku na penzion a restauraci „U Golema“, ul. Svitavská v Blansku, na dobu určitou do 31.12.2015, za nájemné ve výši 1.200 Kč/rok + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S193/R-NS/Mu (travnatá plocha na ul. Masarykova v Blansku, vedle parkoviště u pošty).

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 9 m2 (část, jak je zakreslena v katastrální mapě) za cenu 5.000 Kč.

Usnesení č. 23

Rada neschvaluje úhradu požadované částky za užívání pozemků parc. č. 620/54 orná půda a parc. č. 707/13 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za období 01.08.2013 až 31.07.2015 ve výši 11.520 Kč vlastníku těchto pozemků (pozemky na Písečné).

Usnesení č. 24

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 uzavřené se společností HOPA Group s. r. o., se sídlem Hybešova 2224/35, 678 01 Blansko, IČ: 29213967, na nájem části pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko o celkové výměře částí 9000 m2 tak, že se ruší jedna z možností počátku hrazení nájemného dle čl. IV., odst. 1 nájemní smlouvy, tj. počátek hrazení nájemného nejpozději 6 měsíců ode dne schválení prodeje částí pozemků, které jsou předmětem nájmu dle nájemní smlouvy, Zastupitelstvem města Blansko a schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015.

Usnesení č. 25

Rada bere na vědomí provedenou opravu chyby v údajích katastru nemovitostí v k. ú. Blansko u pozemku parc. č. 887/11 pod položkou OR-117/2015-701 a schvaluje, že Město Blansko nebude sdělovat katastrálnímu úřadu, že nesouhlasí s provedenou opravou chyby.

Usnesení č. 26

Rada ruší usnesení č. 10 z 12. schůze Rady města Blansko ze dne 19.05.2015 (ruší se schválení znění nájemní smlouvy).

Usnesení č. 27

Rada schvaluje předložené znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S142a/NS-Mu (pronájem části pozemků pod garáží ve vlastnictví fyz. osoby, lokalita Horní Palava, areál městský skladů).

Usnesení č. 28

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S172/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Klepačov, stavba: Klepačov – úprava DS, Mojžíšek).

Usnesení č. 29

Rada schvaluje změnu usnesení č. 19 ze 76. schůze Rady města Blansko dne 20.05.2014, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 105 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S173/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Hořice u Blanska, stavba: Hořice – úprava DS, Bourková).

Usnesení č. 31

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S174/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Horní Lhota u Blanska, stavba: Horní Lhota – úprava DS, Stupka).

Usnesení č. 32

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S176/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Olešná u Blanska, stavba: Olešná – úprava DS, Kyzlink).

Usnesení č. 33

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S177/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Těchov, stavba: Těchov – úprava DS, Růžička).

Usnesení č. 34

Rada ruší usnesení č. 27 a usnesení č. 28 z 9. schůze Rady města Blansko ze dne 24.03.2015.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 21 ze 76. schůze dne 20.05.2015, a to tak, že se do usnesení doplňují nově pozemky parc. č. 452/31, parc. č. 1396/1, parc. č. 1396/5, parc. č. 1396/6, parc. č. 1839/1, parc. č. 1839/3, parc. č. 1839/4, parc. č. 1839/5, parc. č. 1839/8 vše v k. ú. Blansko a na straně oprávněného bude zastoupena společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, IČ: 04084063. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S192/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: VPI Blansko_ul. Nádraží_parkoviště).

Usnesení č. 37

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č.1362/2, parc. č. 1352/22, parc. č. 62/2, parc. č. 62/1, parc. č. 1017/45, parc. č. 1352/20, parc. č. 1352/21, parc. č. 1352/4, parc. č. 1352/3, parc. č. 1364/2, parc. č. 1352/12, parc. č. 1748, parc. č. 1408/2, parc. č. 33/3, parc. č. 1352/41, parc. č. 783/23, parc. č. 783/13, parc. č. 783/18, parc. č. 785/3, parc. č. 1409/1, parc. č. 1352/29, parc. č. 783/3, parc. č. 783/2 ostatní plocha, parc. č. st. 27/1 vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení (distribuční soustavy a plynovodních přípojek), v rámci stavby „Reko MS Blansko – nám. Svobody +1“, číslo stavby: 7700070050, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S178/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: Reko MS Blansko – nám. Svobody +1).

Usnesení č. 39

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Pukl“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 845/51, parc. č. 845/101, parc. č. 845/56, parc. č. 845/102 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, BD ABSOLON“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1335/12 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a přípojkové skříně, včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Těchov – úprava DS, Barák“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 854 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a čtyř přípojkových skříní, včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Těchov – úprava DS, Němeček“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 844/38, parc. č. 844/50, parc. č. 844/51, parc. č. 844/52, parc. č. 844/54, parc. č. 844/55, parc. č. 847/2, parc. č. 847/9, parc. č. 847/10, parc. č. 857/2, parc. č. 857/254, parc. č. 857/265, parc. č. 857/273, parc. č. 857/274, parc. č. 857/277, parc. č. 857/278, parc. č. 857/281, parc. č. 857/283, parc. č. 857/290, parc. č. 857/291, parc. č. 857/301, parc. č. 857/303, parc. č. 857/308, parc. č. 857/272, parc. č. 857/292, parc. č. 1432, parc. č. 1435, parc. č. 1440, parc. č. 1442/1, parc. č. st. 2212 vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení (distribuční soustavy a plynovodních přípojek), v rámci stavby „Reko MS Blansko – Dvorská +1, I. etapa“, číslo stavby: 7700070057, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S191/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: Reko MS Blansko – Dvorská +1, I. etapa).

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 840/5, parc. č. 844/1, parc. č. 844/5, parc. č. 844/7, parc. č. 844/12, parc. č. 844/14, parc. č. 844/16, parc. č. 844/17, parc. č. 844/18, parc. č. 844/19, parc. č. 844/20, parc. č. 844/21, parc. č. 844/22, parc. č. 844/23, parc. č. 844/24, parc. č. 844/26, parc. č. 844/27, parc. č. 844/31, parc. č. 844/32, parc. č. 844/33, parc. č. 844/34, parc. č. 844/35, parc. č. 844/36, parc. č. 844/37, parc. č. 844/38, parc. č. 844/39, parc. č. 844/41, parc. č. 844/42, parc. č. 844/43, parc. č. 844/44, parc. č. 844/46, parc. č. 844/47, parc. č. 844/48, parc. č. 844/66, parc. č. 844/187, parc. č. 844/198, parc. č. 844/216, parc. č. 844/226, parc. č. 844/227, parc. č. 844/228, parc. č. 844/229, parc. č. 844/230, parc. č. 844/231, parc. č. 844/233, parc. č. 847/2, parc. č. 847/29, parc. č. 851/2, parc. č. 851/3, parc. č. 851/4, parc. č. 851/5, parc. č. 851/6, parc. č. 1369/6, parc. č. 1369/28, parc. č. 1369/29, parc. č. 1369/30, parc. č. 1435, parc. č. 1440, parc. č. st. 2768, parc. č. st. 2769, parc. č. st. 2772vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení (distribuční soustavy a plynovodních přípojek), v rámci stavby „Reko MS Blansko – Dvorská, II. etapa“, číslo stavby: 7700070058, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S190/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: Reko MS Blansko – Dvorská, II. etapa).

Usnesení č. 47

Rada schvaluje změnu usnesení č. 13 z 11. schůze Rady města Blansko dne 05.05.2015, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 870/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015-INV-Poz-S137/BS-Bř/Ne ze dne 10.06.2015 (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – TS Pekárny).

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 305 zahrada v k. ú. Lažánky u Blanska, označené dle geometrického plánu č. 335-98/2015, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 305/2 v k. ú. Lažánky u Blanska od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 4.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje schválit znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S180/VKS.

Usnesení č. 50

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků parc. č. 1754/61, 1754/65, st.1304/2, 1653, 1006/63 (část), 1006/66 (část), 1006/71 (část) a 1006/45 (část) o celkové výměře 3189 m2 a pozemků parc. č. 1006/19, 1006/20, 1006/21, 1006/22, 1006/24, 1754/51, 1754/52, 1754/72, 1006/31, 1006/111, 1006/112, 1014/5, 1014/11, 1006/18, 1006/28 (část), 1754/55 (část) o celkové výměře o celkové výměře 3241 m2 od vlastníků těchto pozemků za požadovanou cenu, jak je uvedena v materiálu k této věci.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje záměr směnit rekreační areál s turistickou ubytovnou v k. ú. Kaproun, a to: pozemek parc. č. st. 33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2, jehož součástí je budova čp. 20 rodinná rekreace, pozemek parc. č. 102/1 trvalý travní porost o výměře 7283 m2, pozemek parc. č. 102/3 trvalý travní porost o výměře 5327 m2, pozemek parc. č. 102/4 trvalý travní porost o výměře 517 m2, pozemek parc. č. 102/5 zahrada o výměře 1540 m2, pozemek parc. č. 123/13 trvalý travní porost o výměře 102 m2, včetněvšech součástí a příslušenství v k. ú. Kaproun a část pozemku parc. č. 141/16 ostatní plocha o výměře 109 m2 v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 748/3 orná půda o výměře 1549 m2, parc. č. 986 orná půda o výměře 636 m2 a za část pozemku parc. č. st. 131 zastavěná plocha o výměře 25 m2, vše v k. ú. Blansko s tím, že rozdíl v ceně bude ze strany vlastníka pozemků parc. č. 748/3, parc. č. 986 a parc. č. st. 131 finančně dorovnán.

Usnesení č. 52

Rada souhlasí s opravou usnesení č. 13z 10 schůze rady ze dne 24.04.2015, které nově zní:

Rada souhlasí s uložením chrániček pro optická vedení společnosti Alf servis v rámci rekonstrukce průtahu městem do společného výkopu s veřejným osvětlením a rozšířením o uložení do pozemků parc. č. 598/13, 623/2, 598/15, 598/35, 623/16, 598/33 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko s tím, že než dojde ke zprovoznění sítě, musí být uzavřeny příslušné majetkové smlouvy s městem.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatně převést z majetku města nemovitý vodohospodářský majetek „Průmyslová zóna „Vojánky“ – splašková kanalizace a vodovod“ do majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952.

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přístupy do lokality „ŠIROKÉ“ formou zajištění jednosměrných komunikací s tím, že navazující území lze v budoucnu upravit na jiné než zemědělské využití (např. individuální bydlení, rekreace).

Usnesení č. 55

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje Příkazní smlouvu na administraci veřejné zakázky Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku uzavíranou se společností QUANTUM CZ, s. r. o. Kralická 2104/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25869043.

Usnesení č. 57

Rada bere na vědomí podané nabídky zájemců o umístění do průmyslové zóny Blansko a ukládá odboru INV dále jednat s uchazeči o upřesnění jejich investičních záměrů.

Usnesení č. 58

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření Města Blansko, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2015.

Usnesení č. 59

Rada ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Údolní 8 odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 214.863 Kč.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 61

Rada nesouhlasí s poskytnutím náhrady škody na majetku paní Bočkové ve výši 3.200 Kč, která ji vznikla při úrazu, který si způsobila dne 01.12.2014.

Usnesení č. 62

Rada nesouhlasí s poskytnutím náhrady škody paní Blažkové, která ji vznikla při úrazu, který si způsobila dne 07.01.2015.

Usnesení č. 63

Rada bere na vědomí vyhodnocení provedené analýzy procesů, činností a hospodaření společností založených městem.

Usnesení č. 64

Rada ukládá jednateli společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. a jednateli společnosti Služby Blansko, s. r. o. postupovat ve smyslu provedené analýzy procesů, činností a hospodaření společností založených městem s názvem „Posouzení optimalizačního potenciálu“ tak, aby došlo k zefektivnění procesů a nastolení rozvojových možností společností.

Usnesení č. 65

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za 1. pololetí 2015.

Usnesení č. 66

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vypsání výběrového řízení na poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši dle vývoje hospodaření – v maximální výši 20 mil. Kč se splatností 1,5 roku.

Usnesení č. 67

Rada doporučuje zastupitelstvu pověřit radu stanovením výše úvěru pro vypsání výběrového řízení.

Usnesení č. 68

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2016–2018.

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 212/396-07 uzavřené Městem Blansko a SFRB, Praha, Dlouhá 714/13.

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Metodiku pro poskytování individuálních dotací mimo vyhlašované programy s účinností od 01.10.2015.

Usnesení č. 71

Rada zrušuje směrnici 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 24/2015 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 9/2015 a ZRR 10/2015.

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. RO 25/2015 až č. RO 27/2015.

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Údolní 8 ve výši 214,8 tis. Kč.

Usnesení č. 75

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace na úhradu ztráty společnosti Služby Blansko, s. r. o. ve výši 700 tis. Kč.

Usnesení č. 76

Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit dofinancování akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku“ ve výši do 10 mil. Kč na základě č. RO 26/2015 a úvěru.

Usnesení č. 77

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 78

Rada doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí systém spolufinancovaní sociálních služeb pro rok 2016 na základě platných Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v následující podobě:

 • služby sociální prevence: 20 % z nákladů služby,

 • služby odborného sociálního poradenství: 5 % z nákladů služby,

 • služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby,

 • pečovatelská služba: 20 % z nákladů služby.

Usnesení č. 79

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Metodiku financování sociálních služeb z rozpočtu Města Blansko.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 137 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 8.145 Kč a 4 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna“ v celkové hodnotě 1.278 Kč.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. Výši 200.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Blansko na vytvoření interaktivního prostoru pro vzdělávání a volnočasové poznávání historie a souvisejících prostor v budově Zámku.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s výpůjčkou sbírkových předmětů S 6691 – S 7657 ze Sbírky Muzea Blansko Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a to nejdéle do 31.12.2015 z důvodu chystaného zrušení příspěvkové organizace Muzeum Blansko ke dni 31.12.2015.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí s vyřazením nedobytné pohledávky ve výši 5.394,80 Kč, kterou eviduje Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 84

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Střední škole gastronomické, s. r. o., Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, IČ: 25346407, ve výši 8.000 Kč na spoluúčast školy při realizaci veřejných akcí v Blansku v roce 2015 na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 7. schůzi dne 17.02.2015 usnesením č. 84.

Usnesení č. 85

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o dotaci z výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 57 vyhlášené MŠMT.

Usnesení č. 86

Rada bere na vědomí Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.02.2006 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.08.2009 mezi Kulturním střediskem města Blanska a společností Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o., IČ: 25329529 na podnájem nebytových prostor ve 3. NP (baletní sál o výměře 70 m2, šatna žáků u BS o výměře 24 m2, sál S4 o výměře 112 m2, učebna K1 o výměře 28 m2, učebna K2 o výměře 22 m2, učebna K3 o výměře 24 m2, učebna K6 o výměře 35 m2, učebna K10 o výměře 35 m2, učebna K11A o výměře 12 m2, učebna K11B o výměře 12 m2, učebna K12 o výměře 18 m2) a ve 2. NP (kanceláře školy o výměře 18 m2) v Dělnickém domě, Hybešova 240/1, Blansko za účelem provozování základní umělecké školy. Cena podnájemného je stanovena smluvně ve výši 36.088 Kč měsíčně včetně paušální spotřeby energií. Podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností nejdříve od 01.09.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 88

Rada doporučuje zastupitelstvu:

 • schválit po úpravě Koncepci podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023,

 • schválit po úpravě Metodiku pro poskytování a výpočet výše dotací sportovním subjektům Městem Blansko,

 • určit, že podle pravidel daných Koncepcí a Metodikou bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016, přičemž termíny stanovené 2. a 3. pilířem nebudou pro rok 2016 uplatněny.

Usnesení č. 89

Rada doporučuje zastupitelstvu:

 • schválit po úpravě Koncepci podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016–2023,

 • schválit po úpravě Metodiku pro poskytování a výpočet výše dotací v oblasti kulturní a zájmové činnosti Městem Blansko,

 • určit, že podle pravidel daných Koncepcí a Metodikou bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016, přičemž termíny stanovené 3. pilířem nebudou pro rok 2016 uplatněny.

Usnesení č. 90

Rada doporučuje zastupitelstvu pověřit radu vyhlašováním dotačních programů/výzev na všechny dotace poskytované Městem Blansko všemi odbory Městského úřadu Blansko.

Usnesení č. 91

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dohodu o spolupráci mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem č. 2015/000147/ŠKOL ve věci zrušení příspěvkové organizace Muzea Blansko a založení nové organizace Muzeum Blanenska, příspěvková organizace Jihomoravským krajem.

Usnesení č. 92

Rada doporučuje zastupitelstvu:

 • zrušit k 31.12.2015 příspěvkovou organizaci Muzeum Blansko, se sídlem Zámek 1/1, 678 26 Blansko, IČ: 00372919, z důvodu, že muzejní činnost bude v územním obvodu města Blansko od 01.01.2016 vykonávat Jihomoravským krajem nově zřízená příspěvková organizace muzejního typu,

 • určit, že majetek, práva a závazky Muzea Blansko přechází dnem zrušení příspěvkové organizace na zřizovatele,

 • vzít na vědomí nutnost schválit do konce roku 2015 Darovací smlouvu mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem na veškerý movitý majetek, který Muzeum Blansko využívá ke své činnosti a který je zapsaný v inventárních soupisem Muzea Blansko, a to v rozsahu daném výsledky inventarizace v Muzeu Blansko ke dni 31.10.2015,

 • vzít na vědomí nutnost schválit do konce roku 2015 Darovací smlouvu mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem na kompletní Sbírku Muzea Blansko zapsanou v Centrální evidenci sbírek jako Sbírka Muzea Blansko ev. č. MBL/002-01-23/042002 v rozsahu daném výsledky inventarizace v Muzeu Blansko ke dni 31.10.2015.

Usnesení č. 93

Rada souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo kultury České republiky ve věci souhlasu s vytvořením a zapsáním nové sbírky Města Blansko do Centrální evidence sbírek o počtu 5 litinových předmětů v majetku města.

Usnesení č. 94

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 1 ke Statutu fondu údržby – Zámek Blansko (S009P00D9STB), a to s účinností od 01.01.2016.

Usnesení č. 95

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2003-ŠKOL-S053/Ja ze dne 14.01.2004 ve znění dodatků č. 1 a 2 mezi Městem Blansko a Muzeem Blansko dohodou k 31.12.2015 a ukládá odboru KOM vypracovat předmětnou dohodu.

Usnesení č. 96

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku parc. č. st. 35/5 o výměře 1491 m2, jehož součástí je stavba – budova zámku čp. 1 (nemovitá kulturní památka), pozemku parc. č. st. 35/4 o výměře 200 m2, jehož součástí je stavba – budova čp. 2 a pozemku parc. č. st 35/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2, jehož součástí je stavba – garáž bez čísla popisného nebo evidenčního vše v k. ú. Blansko za účelem provozování muzea s expozicemi zaměřenými na dějiny Blanenska, zejména na dějiny hutnictví, blanenskou uměleckou litinu, historii objevování Moravského krasu a historii měřící techniky, a to s účinností od 01.01.2016 na dobu určitou 40 let.

Usnesení č. 97

Rada souhlasí s umístěním sídla nové organizace muzejního typu Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, kterou hodlá s účinností od 01.11.2015 založit Jihomoravský kraj, v budově Zámek 1/1, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 98

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana M. Kudriho, Blansko, za vyúčtování z bytu na ul. Jasanová 11, Blansko, ve výši 1.905 Kč z důvodu úmrtí.

Usnesení č. 99

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Rekové, Blansko, za vyúčtování z bytu na ul. Pod Javory 32, Blansko, ve výši 719 Kč z důvodu úmrtí.

Usnesení č. 100

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelé paní Jeřábkové, Blansko, za nájemné a vyúčtování z bytu na ul. 9. května 3, Blansko v celkové výši 257.974 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 101

Rada souhlasí z důvodu výměny bytů s ukončením nájmu bytu pana Randy, Blansko dohodou k 30.09.2015, s ukončením nájmu bytu pana Miadika, Blansko dohodou k 30.09.2015, s přidělením bytu č. 11 v domě 9. května 24, Blansko pro pana Miadika, Blansko a s přidělením bytu č. 82 v domě A. Dvořáka 4a, Blansko pro pana Randu, Blansko, a to u obou bytů na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 102

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o přidělování bytových náhrad v majetku Města Blansko ze dne 12.12.2005.

Usnesení č. 103

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů prodeje volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 104

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Hlouškové, Blansko, a to dohodou k 01.09.2015.

Usnesení č. 105

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Bezručova, Blansko, Městské knihovně Blansko, Rožmitálova 2302/4, 678 22 Blansko, IČ: 47885670 za nájemné ve výši 200 Kč/měsíc za účelem užívání jako sklad s účinností od 01.10.2015.

Usnesení č. 106

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor s Městskou knihovnou Blansko, Rožmitálova 2302/4, 678 22 Blansko, IČ: 47885670 na pronájem nebytu č. 736 v domě Chelčického 56, Blansko, dohodou k 30.09.2015.

Usnesení č. 107

Rada ruší výběrové řízení na odprodej nebytových jednotek č. 1186/101 a č. 1186/102 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku v budově Chelčického 1186/56, Blansko a ukládá odboru KOM dále nezveřejňovat tyto nebytové jednotky k prodeji.

Usnesení č. 108

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytové jednotky č. 1186/101 v 1. podzemním podlaží budovy Chelčického 1186/56 za nájemné ve výši minimálně 5.000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 109

Rada souhlasí se změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2010/000062/KOM/OS-Pe s paní Řeháčkovou, Moravská Nová Ves, spočívající v převodu z fyzické osoby na právnickou osobu, a to společnost MIJADERA s. r. o., se sídlem Na Rynku 931, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 04100531, zastoupenou paní Jaroslavou Řeháčkovou, jednatelem s tím, že tato změna bude platná od 01.07.2015 a schvaluje předložený dodatek.

Usnesení č. 110

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, IČ: 44990260, spočívající v prodloužení nájmu o 10 let, tj. do 13.01.2026 a schvaluje předložený dodatek č. 12.

Usnesení č. 111

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 1159/16, Blansko a doporučuje k předložení zastupitelstvu.

Usnesení č. 112

Rada souhlasí s umístěním sídla společnosti PIZZAZZ s. r. o., IČ: 26892819 na adrese Na Řadech 2371/5, Blansko.

Usnesení č. 113

Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota, IČ: 62077716 na adrese Dolní Lhota 217, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 114

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2015/001/N-Pe s paní Čípkovou, Sloup v Moravském krasu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 115

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou .A.S.A., spol. s r. o. na r. 2016.

Usnesení č. 116

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska předložený firmou SITA CZ a. s. na r. 2016.

Usnesení č. 117

Rada schvaluje návrh cen na r. 2016 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004.

Usnesení č. 118

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO na ul. Na Brankách s platností od 01.01.2016.

Usnesení č. 119

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO u Horní Lhoty u Blanska s platností od 01.01.2016.

Usnesení č. 120

Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od 01.01.2016.

Usnesení č. 121

Rada schvaluje prodej velkoobjemových kontejnerů a úklidového vozíku včetně popelnice za navržené ceny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, PSČ: 678 01, IČ: 26286173.

Usnesení č. 122

Rada schvaluje předloženou Kupní smlouvu o prodeji velkoobjemových kontejnerů a úklidového vozíku včetně popelnice společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, PSČ 678 01, zastoupené Emanuelem Svěrákem, jednatelem společnosti IČ: 26286173.

Usnesení č. 123

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1.pololetí roku 2015.

Usnesení č. 124

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1. pololetí roku 2015.

Usnesení č. 125

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí předložený materiál od jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., Ing. Snopka, kterým dává výpověď ze smlouvy o výkonu funkce jednatele a oznamuje svoje odstoupení z funkce jednatele k 31.10.2015.

Usnesení č. 126

Rada v působnosti Valné hromady jmenuje Ing. Jiřího Crhu do funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, s účinností od 01.11.2015.

Usnesení č. 127

Rada v působnosti Valné hromady pověřuje odbor KOM vypsáním výběrového řízení na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333.

Usnesení č. 128

Rada bere na vědomí zprávu o postupu prací spojených s převzetím CZT.

Usnesení č. 129

Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Habrůvka od jejího uzavření do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč.

Usnesení č. 130

Rada bere na vědomí informaci o soudním sporu s Mgr. Pavlem Kočkou, souhlasí s udělením plné moci JUDr. Vlastě Němcové k zastupování Města Blansko vůči státu ve věci náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem v soudním sporu s Mgr. Pavlem Kočkou a schvaluje Smlouvu o poskytnutí právní služby v této věci.

Usnesení č. 131

Rada doporučuje zastupitelstvu:

 • schválit Metodiku pro poskytování dotací Městem Blansko v oblasti zahraničních styků,

 • určit, že podle pravidel daných Metodikou bude postupováno nejdříve při rozdělování dotací pro rok 2016.

Usnesení č. 132

Rada schvaluje Dohodu o zajišťování výuky anglického jazyka se společností La belle vie s. r. o., zastoupená jednatelkou Dagmar Grmelovou, se sídlem Ponávka 185/2, Brno-Zábrdovice.

Usnesení č. 133

Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších čtyř filmových dokumentů z cyklu „Živá paměť města“.

Usnesení č. 134

Rada bere na vědomí informaci o přípravách na výzvu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ a zapojení území ORP Blansko do této výzvy prostřednictvím MAS Moravský kras, z. s.

Usnesení č. 135

Rada schvaluje po úpravě předložený návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města.