Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 18 ze dne 15.09.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“ (budova na nám. Republiky 1).

Usnesení č. 2

Rada, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce „Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“, schvaluje předložené pořadí uchazečů dle provedeného hodnocení a po ukončení procesu zadávacího řízení pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku FK Blansko, z. s., IČ: 26606623 na adrese Údolní 1826/10, Blansko.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát neziskové organizaci, jejíž hlavní náplní je sportovní činnost, do bezplatného užívání nemovité věci v k. ú. Blansko: pozemek parc. č. 1060/9 – ostatní plocha, pozemek parc. č. st. 3239 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemek parc. č. st. 3237 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemek parc. č. st. 3236 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a části pozemků parc. č. 1060/4 a 1060/8, které jsou specifikovány v situačním plánu (a o které se bude uživatel starat), na dobu určitou minimálně 5 let (od provedení rekonstrukce hřiště) za účelem užívání jako sportoviště.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2011/000569/ŠKOL/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, spočívající ve změně předmětu nájmu, a to vyjmutí následujících nemovitostí v k. ú. Blansko z nájemní smlouvy: pozemku parc. č. 1060/9 – ostatní plocha, pozemku parc. č. st. 3239 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemku parc. č. st. 3237 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemku parc. č. st. 3236 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a části pozemků parc. č. 1060/4 a 1060/8, které jsou specifikovány v situačním plánu.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Blansko, Sadová 2, na setkání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje.