Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 19 ze dne 22.09.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 09/2013 Podnájem nebytových prostor, Revizi č. 01.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Milenou Ošmerovou a nově vznikající společností MUDr. Milena Ošmerová alergologie a klin. imunologie, s. r. o.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Věrou Jíňovou a nově vznikající společností MUDr. Věra Jíňová, s. r. o.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Danou Mazánkovou a nově vznikající společností Dent Protetik LAB, s. r. o.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 20/15 „Stavební úpravy v budově C – logopedické ambulance Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 21/15 „Dodávka osobních počítačů pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko“ pro rok 2015.

Usnesení č. 8

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 329/3 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Klepačov a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje a odprodej tohoto pozemku (pozemek v k. ú. Klepačov, při RD č. p. 196).

Usnesení č. 9

Rada schvaluje provádění opatření specifikovaného ve Výzvě Správy CHKO Moravský kras ze dne 12.08.2015 orgánem ochrany přírody či jím vybraným zhotovitelem, a to pro rok 2015 a další roky až do doby platnosti příslušného plánu péče (pozemky v k. ú. Lažánky u Blanska).

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu rekreačního areálu s turistickou ubytovnou v k. ú. Kaproun, a to: pozemek parc. č. st. 33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2, jehož součástí je budova čp. 20 rodinná rekreace, pozemek parc. č. 102/1 trvalý travní porost o výměře 7283 m2, pozemek parc. č. 102/3 trvalý travní porost o výměře 5327 m2, pozemek parc. č. 102/4 trvalý travní porost o výměře 517 m2, pozemek parc. č. 102/5 zahrada o výměře 1540 m2, pozemek parc. č. 123/13 trvalý travní porost o výměře 102 m2, včetněvšech součástí a příslušenství v k. ú. Kaproun a část pozemku parc. č. 141/16 ostatní plocha o výměře 109 m2 v k. ú. Blansko (část, která byla vyznačena v záměru směnit nemovité věci) za pozemky parc. č. 748/3 orná půda o výměře 1549 m2, parc. č. 986 orná půda o výměře 636 m2 a za část pozemku parc. č. st. 131 zastavěná plocha o výměře 25 m2 (část zastavěná chodníkem), vše v k. ú. Blansko s tím, že rozdíl v ceně ve výši 48.997 Kč bude uhrazen ze strany vlastníka pozemků parc. č. 748/3, parc. č. 986 a parc. č. st. 131 v k. ú. Blansko, tj. Římskokatolickou farností Blansko, IČ: 62075829, Městu Blansko a s tím, že náklady se směnou spojené ponese každá strana svoje a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá strana svoji.

Usnesení č. 11

Rada ruší usnesení č. 18 přijaté na 17. schůzi rady města dne 01.09.2015.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje pacht zemědělské půdy, a to pozemků pozemků parc. č. 639/18 orná půda o výměře 5517 m2, parc. č. 782/20 orná půda o výměře 5738 m2, parc. č. 788/20 orná půda o výměře 3409 m2, parc. č. 495/29 orná půda o výměře 1035 m2, parc. č. 495/46 orná půda o výměře 2292 m2, parc. č. 509/10 orná půda o výměře 979 m2, parc. č. 782/30 orná půda o výměře 1274 m2, vše v k. ú. Těchov o celkové výměře 20244 m2 na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září následujícího roku, společnosti ZEMSPOL a. s., IČ: 25324390, Sloup 221, PSČ 679 13, za pachtovné ve výši 2.024 Kč/rok + zvyšování o ofic. míru inflace od roku 2016. Rada schvaluje pachtovní smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S170/Pcht-My.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova-Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 639/22, parc. č. 639/28, parc. č. 639/1, parc. č. 620/77, parc. č. 639/27, parc. č. 639/26, parc. č. 639/40 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě zemního kabelového vedení VN a zemního kabelového vedení NN včetně pilířů NN a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – TS Nad Čertovkou“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 16

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha o výměře 25,3 m2 v k. ú. Blansko, a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje a odprodej části pozemku (lokalita Písečná, pod OA v Blansku).

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě budovy trafostanice na části pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko včetně práva přístupu k ní v rámci stavby „Blansko – TS Nad Čertovkou“, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka budovy trafostanice, společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby a ve prospěch každého dalšího vlastníka budovy TS, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 486/100 orná půda v k. ú. Blansko, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené uhradí kupující a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude prodávající a doporučuje schválit znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S185/VKS.

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 920/5 ostatní plocha o výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 929/1 lesní pozemek o výměře 256 m2, tj. částí pozemků potřebných pro realizaci úpravy svahu nad komunikací v ulici Zborovec a označených geometrickým plánem č. 4546-10206/2015 vyhotoveným společností GB – Geodézie spol. s. r. o., dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 929/10 ostatní plocha o výměře 263 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků za dohodnutou kupní cenu 150.000 Kč a doporučuje schválit předloženou Kupní smlouvu a souhlas s úpravou svahu, a pověřit radu případnou úpravou uvedené smlouvy.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s prodloužením termínu dokončení prací na objektech města v rámci stavby II/374 Blansko, průtah do 31.10.2015, společnosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice, IČ: 25322257, za předpokladu, že:

  1. výše uvedený prodloužený termín nebude překročen. V případě jeho překročení budou uplatněny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo sankce od 01.10.2015 včetně,

  2. stavba umožní nekonfliktní průběh Půlmaratonu Moravským krasem, zejména zajištění obousměrné dopravy v den jeho konání po ulici Svitavská a koridoru pro běžce na uzavřené části ulice Nádražní,

  3. bude umožněna městu úhrada části nákladů ve výši 6 mil. Kč k 31.01.2016.

Usnesení č. 21

Rada neschvaluje předložený návrh Smlouvy o dočasném užití pozemků města parc. č. 590/2, 591/16, 281/1 a 283/1 v k. ú. Dolní Lhota se společností Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 a pověřuje odbor INV vyzvat Lesy ČR k uzavření standardní dohody, jejíž vzor byl schválen usnesením č. 32 na 71. schůzi Rady města Blansko konané dne 25.02.2014.

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod nemovitého vodohospodářského majetku „Průmyslová zóna „Vojánky“ – splašková kanalizace a vodovod“ do majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952 a schválit uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 2 na realizaci díla s názvem II/379 Lažánky průtah.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se smlouvou o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Blansko – Klepačov – stavební úpravy silnice III/374 43 – „Serpentiny““ v které Město Blansko předává práva pro realizaci uvedené stavby Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

Usnesení č. 25

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – smlouva č. 032992/15/ORD na projekt „Rekonstrukce dopravního hřiště v Blansku“.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 28/2015.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Rámcovou smlouvu o provádění exekucí mezi Městem Blansko a Mgr. Jaroslavou Schafferovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno – venkov se sídlem Špitálka 122/33, 602 00 Brno, IČ: 041152140.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informace o hospodaření „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu a činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za 1. pololetí 2015.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Báčovou, Blansko s měsíční splátkou 500 Kč.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se záměrem půdní vestavby v bytových domech Na Pískách 1, 3, 5 a Na Pískách 2, 4, 6, Blansko dle členské schůze konané dne 29.06.2015.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Romaňákové, Blansko, a to do 31.12.2015. V případě, že do této doby nebude uhrazen dluh na nájemném a hrazeno běžné nájemné, nebude už nájem bytu prodloužen.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko s. r. o. podnajmout kancelářský prostor o výměře 24 m2 ve správní budově čp. 2453 v areálu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st. 2149 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako kancelář za minimální nájemné 1.200 Kč/m2/rok bez DPH včetně energií.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v suterénu bytového domu na ul. 9. května 14, Blansko, TJ Olympia Blansko, Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko, IČ: 45473790, za nájemné ve výši 1.000 Kč/měsíc za účelem vybudování a provozování zimního tréninkového centra baseballu a softbalu pro mládež na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – nebytové jednotky č. 1186/101 – o celkové výměře 25 m2 v suterénu bytového domu Chelčického 1186/56 společnosti Petr Havíř – velkoobchod s. r. o., Chelčického 1186/56, 678 01 Blansko, IČ: 26950740 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5.000 Kč/měsíc za účelem užívání jako sklad.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s nákupem kolového nakladače Technickými službami Blansko, s. r. o. dle jejich žádosti za podmínky, že se financování nákupu nakladače neprojeví negativně v hospodaření společnosti a ani nezatíží v dalších letech rozpočet města (např. zvýšením ceníkové ceny za práce).

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se záměrem BIKETRIAL CZECH, se sídlem K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko uspořádat v roce 2016 ve městě Blansko Mistrovství světa v biketrialu. V případě, že bude subjekt uvedený v předchozí větě vybrán prezidiem Biketrialové mezinárodní federace k pořádání akce MS v biketrialu v roce 2016 v Blansku, bude posouzena žádost o udělení individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na podporu uspořádání této akce.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání na poskytovatele služby zpracování mezd a účetnictví škol zřizovaných Městem Blansko.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 panu Janovi Kosmákovi, Kuřim na uspořádání taneční zábavy ve venkovních prostorách Cafe &Restaurant CASTELLO dne 26.09.2015 v čase od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 41

Rada jmenuje starostu Mgr. Ivo Poláka členem Správní rady obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, IČ: 02503972.