Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 20 ze dne 06.10.2015

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování kavárny o výměře 5 m² v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti DOTTORE DEL CAFFÉ s. r. o., se sídlem Pražská 674/156, Brno-Bosonohy, 642 00, IČ: 03314847.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí ukončení smlouvy o výpůjčce č. INV-R/Výp/1/2002/Ne ze dne 31.01.2002 na část pozemků parc. č. 1006/47 orná půda o výměře 1,5 m2, část parc. č. 623/2 ostatní plocha o výměře cca 1,5 m2 a část parc. č. 1019/3 o výměře cca 1,5 m2, vše v k. ú. Blansko, a to na základě výpovědi smlouvy o výpůjčce ze strany vypůjčitele.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 1199/29 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k. ú. Blansko, a to za účelem dořešení v minulosti nedořešeného majetkového vztahu k pozemku (pozemek v lokalitě Hluchov).

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 2013-INV-Poz-S064/Výp-Ne ze dne 03.04.2013 na id. část pozemku parc. č. st. 2772 v k. ú. Blansko o velikosti podílu 735/23862, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. 2015-INV-Poz-S108/NS-My ze dne 01.06.2015 dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 55/21 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží, při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 7

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S178/NS-Ko ze dne 19.10.2011 na nájem části pozemku parc. č. 746/31 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran k 31.12.2015 (část stávající letní zahrádky k restauraci „V Sídlišti“, na ulici Leoše Janáčka č. p. 1269/9 v Blansku).

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 746/31 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provozování části stávající letní zahrádky k restauraci „V Sídlišti“, na ulici Leoše Janáčka č. p.1269/9 v Blansku.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umisťování stolků a židlí pro letní posezení k restauraci KEBAB Istanbul na Wanklově nám. v Blansku (část pozemku před restaurací KEBAB Istanbul, Wanklovo nám.).

Usnesení č. 10

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 576/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Blansko, paní Kroutilové, bytem Blansko za účelem umístění a provozování letního posezení k cukrárně a kavárně „V Pohádce“, a to formou umístění 3 ks stolků s židlemi, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok s tím, že nájemné bude placeno jen za měsíce provozu (květen až září) a s tím, že od r. 2017 bude nájemné zvyšováno o oficiální míru inflace (zpevněná plocha při RD, ve kterém se nachází cukrárna „V Pohádce“, naproti parkovišti u pošty, ul. Masarykova v Blansku).

Usnesení č. 11

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S205/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Těchov, stavba: „Těchov – 6RD Bernát“).

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1362/2, parc. č. 1362/9, parc. č. 1362/6, parc. č. 1362/10, parc. č. 1362/11, parc. č. 1362/21, parc. č. 70, parc. č. 1395/73, parc. č. 1395/67, parc. č. 1395/4, parc. č. 1395/2, parc. č. 1395/5, parc. č. 1361/3, parc. č. 1060/20, parc. č. 1060/19, parc. č. 1060/18, parc. č. 1060/17, parc. č. 1060/4, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení (distribuční soustavy a plynovodních přípojek), v rámci stavby „Reko MS Blansko – Mlýnská“, číslo stavby: 7700070027, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S216/BS-Bř/Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: Reko MS Blansko – Mlýnská).

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 821/3 orná půda v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a pilíře NN, včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Siglová“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. parc. č. 882 ostatní plocha, parc. č. 1015 orná půda, parc. č. 1106/4 orná půda v k. ú. Těchov, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN, včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Těchov – TS Panorama“, na dobu neurčitou, ve prospěch AKCIM a. s., IČ: 46992324, se sídlem Brno, Hudcova 78b/532, jako oprávněné osoby a schvaluje předloženou smlouvu č. 2015-INV-poz-S213/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 25 ze 72. schůze rady města dne 25.03.2014, a to tak, že do usnesení se nově doplňují pozemky parc. č. 908/31, parc. č. 920/2, parc. č. 1366/7 a parc. č. 1366/17, vše v k. ú. Blansko. Ostatní text zůstává nezměněn.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2015-INV-Poz-S217/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k. ú. Blansko, stavba: Blansko-Zborovec SO 08 – sdělovací vedení Alf servis).

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2008-INV-Poz-S080/NS-Ne ze dne 30.06.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.06.2009 uzavřenou mezi Městem Blansko a panem Radkem Šinkorem, bytem Blansko, IČ: 49472135, spočívající v částečné změně předmětu a účelu nájmu a ve změně adresy na straně nájemce.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2015-INV-Poz-S009/Výp-Mu ze dne 23.03.2015, uzavřenou mezi Městem Blansko a pí Proksovou, bytem Brno, spočívající ve změně doby výpůjčky.

Usnesení č. 20

Rada neschvaluje prominutí slevy z nájmu pro společnost KAMENA v. d. Brno, se sídlem Brno, Bohunická 85, IČ: 00030449, požadované za dobu opravy komunikace II/374 Blansko, jelikož nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky (zákon o pozemních komunikacích).

Usnesení č. 21

Rada schvaluje nové uspořádání pozemků ve vlastnictví Města Blansko v k. ú. Jestřebí v rámci komplexních pozemkových úprav prováděných v k. ú. Jestřebí, a to dle soupisu nových pozemků, který je přílohou materiálu k této věci.

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o účasti Města Blanska na financování díla „Blansko – Zokruhování vodovodu, Salmova – Horní Palava“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje prodej vozidla Citroen Nemo 1,4i, rok pořízení 2009, za cenu 53.000 Kč včetně DPH společnosti Autobazar Hrazdíra s. r. o., Blansko, IČ: 26890186.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 29/2015.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje ZM prominout 50 % sankčního úroku ve výši 19.225,28 Kč a celou sankční pokutu ve výši 10.000 Kč paní Břouškové, Blansko.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje a vyhlašuje dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2016“.

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Kaderkové, Blansko.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku v tomto pořadí: paní Loukotová, Blansko, pan Kučera, Blansko.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro pana Junka, Tvarožná.

Usnesení č. 31

Rada schvalujevyhlašuje Dotační program pro rok 2016„Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb – Odborné sociální poradenství a Pečovatelská služba, č. 028855/15/OSV a č. 2015/000648/SOC/OS.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Kovářové, Blansko, a to dohodou k 30.09.2015.

Usnesení č. 34

Rada nesouhlasí se zařazením žádosti paní Rafaelové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.10.2015 do 31.12.2015.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2009/000217/KOM/OS-Pe ze dne 09.06.2009 s Ing. Janem Fialou, Blansko, IČ: 16341295, spočívající v odpovědnosti nájemce při provádění prací v předmětu nájmu za pomoci osob z řad občanů.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s uzavřením dohody s panem Ježkem o provádění oprav v KD Lažánky za pomoci osob z řad občanů.

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit se zveřejněním záměru na odprodej areálu „Veranda Obůrka“, tj. pozemků parc. č. 479/3-zastavěná plocha včetně stavby bez č. p./č. e. a parc. č. 479/8-lesní pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Nájemní smlouvy ze dne 12.02.2002 ve znění dodatků 1-15, která je uzavřená mezi Městem Blansko a společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 spočívající ve změně parcelních čísel pronajatých pozemků, změně týkající se sečení trávy a údržby dětského hřiště.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s bezplatným užíváním nemovitých věcí v k. ú. Blansko, a to pozemku parc. č. 1060/9 – ostatní plocha, pozemku parc. č. st. 3239 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemku parc. č. st. 3237 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemku parc. č. st. 3236 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a části pozemků parc. č. 1060/4 a 1060/8, které jsou specifikovány v situačním plánu (a o které se bude uživatel starat), na dobu určitou 5 let (od provedení rekonstrukce hřiště) za účelem užívání jako sportoviště pro FK Blansko, se sídlem Údolní 1826/10, Blansko, IČ: 26606623.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2011/000569/ŠKOL/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, spočívající ve změně předmětu nájmu, a to vyjmutí následujících nemovitostí v k. ú. Blansko z nájemní smlouvy: pozemku parc. č. 1060/9 – ostatní plocha, pozemku parc. č. st. 3239 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemku parc. č. st. 3237 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p., pozemku parc. č. st. 3236 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a části pozemků parc. č. 1060/4 a 1060/8, které jsou specifikovány v situačním plánu a ukládá odboru KOM vypracovat dodatek k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání č. 2015/000576/KOM/DS ze dne 30.07.2015 s Organizačně správním institutem, o. p. s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 01707060.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s výjimkou z platby za ubytování paní Němcové, Blansko, a to takto: za 2. místnost bude placeno ubytování ve výši 1.000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení ve městě Blansko a jeho částech.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje (v působnosti valné hromady) členy komise pro výběrové řízení na jednatele společnosti Služby Blansko s. r. o., a to v následujícím složení: Mgr. Ivo Polák, Ing. Bc. Jiří Crha, Doc. Ing. Jaromír Roučka, Csc., Ing. Josef Kupčík, Ing. Petr Rizner, Ing. Miloš Polák, Ing. Josef Hasoň, Ing. Jiří Míšenský, Ing. František Ladič.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce Vítání sv. Martina dne 15.11.2015 v době od 09:00 do 18:00 hodin v areálu Zámeckého parku v Blansku.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce Rozsvěcování vánočního stromu a předvánoční trhy ve dnech 27.11.2015 v době od 09:00 do 18:00 hodin a 28.11.2015 v době od 09:00 do 16:00 hodin na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Sportuj s námi, z. s., IČ: 22821350, v průběhu konání akce Půlmaraton Moravským krasem dne 24.10.2015 v době od 06:00 do 22:00 hodin na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 03_15_013 Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o dotaci z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, výzvy č. 03_15_007 na projekt s názvem „I já mohu být úspěšný“.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program „Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2016“.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program „Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2016“.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.