Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 21 ze dne 20.10.2015

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena komise pro občanské aktivity Ing. Josefa Hasoně, Těchov.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytovaných zdravotních služeb v Nemocnici Blansko v oboru Foniatrie.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s rozšířením místa poskytování zdravotních služeb Nemocnice Blansko v oboru Nefrologie, o adresu Purkyňova 279, 666 13 Tišnov a o adresu Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. podlaží budovy polikliniky – obor: všeobecné praktické lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 1.25, 1.26 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 39,47 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. podlaží budovy polikliniky – obor: alergologie a klinická imunologie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 60, 61, pomocné prostory místnosti č. 57, 58, 64, 65, 68, 69 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 60,29 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve IV. podlaží budovy polikliniky – obor: zubní technik za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 139,62 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 22/15 „Kostní denzitometr na oddělení RDG a ONM“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1392/3 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby a užívání (pozemek v lokalitě Otisky).

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1337/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Blansko, za účelem údržby pozemku (pozemek v lokalitě „staré“ Blansko, ul. J. Lady).

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. st. 2093/3 zastavěná plocha nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Polákovi, bytem Ráječko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a částku 653 Kč za bezesmluvní užívání pozemku jeden rok zpětně a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S204/KS.

Usnesení č. 11

Rada ruší usnesení č. 28 z 1. schůze rady města dne 11.11.2014.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 865/60 o výměře 30 m2 v k. ú. Blansko, Ing. Miholovi, bytem Blansko, z důvodu jejího zaplocení k pozemku parc. č. 865/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko a užívání jako zahrady a schvaluje znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S225/NS-Mu (pozemek za zahradou a RD Ing. Miholy).

Usnesení č. 13

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S219/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Dolní Lhota, stavba: Dolní Lhota – úprava DS, Šulc).

Usnesení č. 14

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S218/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – DP Vaněk).

Usnesení č. 15

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S222/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DS, Palatka).

Usnesení č. 16

Rada schvaluje změnu usnesení č. 11 z 11. schůze Rady města Blansko dne 05.05.2015, a to tak, že do usnesení se nově doplňuje pozemek parc. č. 935/42 orná půda v k. ú. Blansko, přičemž délka trasy sítě činí nově 20 m. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015-INV-Poz-S134/BS-Bř/Mu ze dne 25.05.2015.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje změnu usnesení č. 42 z 9. schůze Rady města Blansko dne 24.03.2015, a to tak, že do usnesení se nově doplňuje pozemek parc. č. 935/47 orná půda a parc. č. 1366/17 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, přičemž délka trasy sítě činí nově 100 m. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015-INV-Poz-S082/BS-Bř/Mu ze dne 04.05.2015.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1327/38, parc. č. 1337/2, parc. č. 1337/3, parc. č. 1337/22, parc. č. 1337/23 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, včetně opěrných a vytyčovacích bodů, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, v rámci stavby „NTL plynovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 4693 v k. ú. Blansko, číslo stavby 17929“, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynárenského zařízení + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2015-INV-Poz-S223/Bř-Mu.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 486/1 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Horní Lhota – úprava DS, Šebek“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH aschvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2015-INV-Poz-S221/BS-Bř/Mu (služebnost trafostanice v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – TS Nad Čertovkou).

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s výkupy odstavených movitých plynovodních potrubí, které zůstanou v pozemcích města po realizaci obnov plynárenské sítě ve městě Blansko za cenu 100 Kč za každý jednotlivý případ stavby nových plynárenských sítí (např. REKO MS Blansko – ul. Absolonova).

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu umístit do volné plochy centrální části Průmyslové zóny Blansko společnost PYROTEK CZ s. r. o.,Blansko, Dolní Lhota č. p. 203, PSČ 67801, IČ: 25326287.

Usnesení č. 25

Rada nesouhlasí s dalším prodloužením termínu dokončení prací na objektech města v rámci stavby II/374 Blansko, průtah do 16.11.2015, společnosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice, IČ: 25322257 a potvrzuje podmínky přijaté usnesením č. 20 na 19. schůzi rady konané dne 22.09.2015.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zapojením Města Blansko do spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno, Ekonomicko-správní fakultou při realizaci studentského projektu fakulty v roce 2015, za podmínek stanovených smlouvou o spolupráci.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření smlouvy č. 2/ZF/RP/Brno/2015.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje smlouvu o poskytování služeb s firmou Perfect systém s. r. o. na využívání rezervačního vstupenkového systému Colosseum.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko na uspořádání akce Halloween na Dělňáku dne 30.10.2015 ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko v době od 02:00 do 04:00 hodin a na přilehlém prostranství před budovou Dělnického domu Blansko v době od 22:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli panu Vítovi Šarounovi v průběhu konání akce Halloween na Dělňáku 2015 dne 30.10.2015 v době od 20:00 do 24:00 hodin na přilehlém prostranství před budovou Dělnického domu Blansko.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Studio Nellis s. r. o., 618 00 Brno, Černovice, Ferrerova 405/12 IČ: 04121686 na podnájem nebytových prostor – místnosti č. 209 o výměře 35 m2 v Galerii města Blanska, Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko za účelem provozování kosmetických a souvisejících služeb. Cena podnájemného je stanovena smluvně ve výši 4.500 Kč měsíčně včetně spotřeby energií. Podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností nejdříve od 01.11.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 119 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 8.230 Kč a 18 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna“ v celkové hodnotě 6.722 Kč.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s bezplatným využitím sportovní haly na Mlýnské ulici, která je ve správě Služeb Blansko, s. r. o., pro účely konání akce Mistrovství České republiky v dogdancingu 2015 dne 21.11.2015 spolupořádáné paní Zuzanou Jakubcovou, Blansko.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 30/2015 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 11/2015.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů v domě Okružní 3a, b, c, Blansko, a to v souladu s § 2249 NOZ v nejvýše přípustné zákonné výši dle materiálu odboru, a to mimo bytů č. 142, č. 232 a č. 342, kde nebude nájemné zvýšeno.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s prodloužením termínu úhrady kupní ceny za byt pro pana Langra, Blansko, a to do 05.11.2015 a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2011/000569/ŠKOL/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, spočívající ve změně předmětu nájmu, a to vyjmutí následujících nemovitostí v k. ú. Blansko z nájemní smlouvy: pozemku parc. č. st. 33 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 20, pozemku parc. č. 102/1 – trvalý travní porost, pozemku parc. č. 102/3 – trvalý travní porost, pozemku parc. č. 102/4 – trvalý travní porost, pozemku parc. č. 102/5 – zahrada a pozemku parc. č. 123/13 – trvalý travní porost vše v k. ú. Kaproun z důvodu směny těchto pozemků.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje předloženou smlouvu o využívání sportoviště č. 2015/000149/KOM/BF s FK Blansko.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje předložený dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje předložený dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS jako vzorový pro obdobné případy.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2006-KOM-S025/Pe s organizací Junák, svaz skautů a skautek ČR středisko „Srdce na dlani“ č. 621.01, Růžová 128/3, Blansko, IČ: 16343671, a to prodloužení předmětné smlouvy o 20 let, tj. do 31.12.2035.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje předložený záměr pronajmout společnosti Služby Blansko s. r. o. stožáry veřejného osvětlení za účelem provádění reklamní činnosti a souhlasí s jeho uveřejněním na úřední desce.

Usnesení č. 43

Rada v působnosti Valné hromady jmenuje Bc. Jiřího Charváta, MSc, MBAdo funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, s účinností od 01.01.2016.

Usnesení č. 44

Rada v působnosti Valné hromady odvolává Ing. Jiřího Crhu z funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, s účinností od 01.01.2016.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o ubytování paní Šenkýřové, Blansko dohodou k 31.10.2015.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o ubytování paní Krejčířové, Blansko dohodou k 31.10.2015.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Ševčíkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Crhounkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 4 Organizačního řádu MěÚ Blansko.