Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 23 ze dne 03.11.2015

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 23/15 „Přístroj RISOGRAPH EZ 200 pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2015.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 31/2015 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 12/2015 a č. ZRR 13/2015.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje vypsání veřejné zakázky na předfinancování dotačních titulů formou Provozního úvěru ve výši 20 mil. Kč.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje dílčí kritéria veřejné zakázky „Poskytnutí provozního úvěru ve výši 20 mil. Kč takto:

  • celková nabídnutá cena váha 70%

  • úrokové náklady váha 20%

  • zajištění úvěru váha 6%

  • podmínky čerpání úvěru váha 4%

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Holase, Blansko, za nájemné z bytu na ul. 9. května 1, Blansko, ve výši 4.425 Kč z důvodu úmrtí.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Trávníčkové, Blansko, za vyúčtování služeb za rok 2014 ve výši 306 Kč z důvodu úmrtí.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Krupkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Krupky, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Bartíkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Hasmandy, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Bednářové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Orlíčka, Blansko, a to dohodou k 03.11.2015.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2009/000217/KOM/OS-Pe s Ing. Fialou, Blansko, IČ: 16341295.

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí informaci o soudním sporu se spol. OZP Management a. s, se sídlem Vlkova 441/20, 130 00 Praha, IČ: 28259891 a schvaluje předloženou dohodu.

Usnesení č. 15

Rada pověřuje tajemníka Městského úřadu Blansko uzavíráním smluv o spolupráci mezi Městem Blansko a školami při zajištění odborné praxe jejich studentů.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Team agency, s. r. o. v průběhu konání akce Svatomartinský festival dne 14.11.2015 v době od 11:00 do 20:00 hodin na Wanklově náměstí v Blansku.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 52.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace na dovybavení logopedických tříd novým nábytkem a hracími prvky.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko z. s., IČ: 65339100 v budově Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Smlouvu o plném servisu a údržbě – FSMA se společností SPIN SERVIS s. r. o., Škroupova 62, 636 00 Brno, IČ: 25583735.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/17 zahrada o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, za účelem jeho oplocení a sjednocení vlastnictví pozemků (travnatá plocha za RD na ul. Komenského v Blansku).

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S193/R-NS/Mu ze dne 05.10.2015, uzavřenou mezi Městem Blansko a společností BxM TRADE s. r. o., se sídlem Blansko, Svitavská 28, IČ: 01789317, spočívající v částečné změně předmětu a účelu nájmu a změně doby nájmu z doby určité do 31.12.2015 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat částí pozemků parc. č. 514/5 orná půda a parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře cca 388 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem rozšíření přilehlého průmyslového areálu a vybudování přístavby (rozšíření objektu č. p. 2499 stojícím na pozemku parc. č. 514/8 v k. ú. Horní Lhota u Blanska v průmyslové zóně).

Usnesení č. 23

Rada ruší usnesení č. 6 přijaté na 20. schůzi rady města dne 06.10.2015.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 5329 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží, při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 25

Rada schvaluje změnu usnesení č. 23 z 14. schůze Rady města Blansko dne 23.06.2015, a to tak, že do usnesení se nově doplňuje pozemek parc. č. 671/10 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, přičemž délka trasy sítě činí nově 86 m. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2015-INV-Poz-S163/BS-Bř/Mu ze dne 10.08.2015.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 671/10 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Balúch“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1429/1, parc. č. 1429/4, parc. č. 1429/11, parc. č. 1429/30 a parc. č. 1019/50 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě zemního kabelového vedení VN a zemního kabelového vedení NN a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – obnova TS Skleníky“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě budovy trafostanice EEIKA PET Standard 350d na části pozemku parc. č. 1019/50 ostatní plocha v k. ú. Blansko včetně práva přístupu k ní v rámci stavby „Blansko – obnova TS Skleníky“, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka budovy trafostanice, společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby a ve prospěch každého dalšího vlastníka budovy TS, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 465/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem umístění a provozování telekomunikačního stožáru pro telekomunikační síť.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zřízení věcných břemen – služebností spočívajících v právu vlastníka pozemku parc. č. 929/1 lesní pozemek v k. ú. Blansko, nyní pana Růžičky, Blansko a každého dalšího vlastníka tohoto pozemku, jako oprávněného:

  1. procházet a projíždět přes části pozemků parc. č. 1366/17, parc. č. 920/2 a přes část pozemku parc. č. 929/10 vytvořeného geometrickým plánem č. 4546-10206/2015 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z částí pozemků parc. č. 920/5 a parc. č. 929/1, vše v k. ú. Blansko, na pozemek parc. č. 929/1 lesní pozemek v k. ú. Blansko, přičemž rozsah věcného břemene – služebnosti je specifikován geometrickým plánem č. 4450-10206/2015, a to bezúplatně, na dobu neurčitou

  2. procházet přes část pozemku parc. č. 920/2 a přes část pozemku parc. č. 929/10 vytvořeného geometrickým plánem č. 4546-10206/2015 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z částí pozemků parc. č. 920/5 a parc. č. 929/1, vše v k. ú. Blansko, na pozemek parc. č. 929/1 lesní pozemek v k. ú. Blansko, přičemž rozsah věcného břemene – služebnosti je specifikován geometrickým plánem č. 4450-10206/2015, a to bezúplatně, na dobu neurčitou

a schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností čís. 2015/000153/INV/BF a pověřuje starostu případnou úpravou uvedené smlouvy.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje výpůjčku část pozemku parc. č. 36/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 8 m2 v k. ú. Blansko, p. Slavíčkovi, bytem Blansko, za účelem umístění dočasné stavby bezbariérové rampy pro přístup do objektu nám. Svobody 16/6 v Blansku za podmínky, že vlastník pozemku parc. č. 36/3 zastavěná plocha a nádvoří umožní průchod šířky 3 m kolem podzámecké zdi po pozemku parc. č. 36/3 zastavěná plocha a nádvoří na pozemek parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří, na dobu určitou definovanou dobou trvání vzájemného užívání pozemků (pozemek v těsné blízkosti restaurace „Pohádka“ v Blansku) a pověřuje starostu schválením a podpisem smlouvy o výpůjčce a vzájemném užívání pozemků č. 2015-INV-Poz-S234/Výp-Mu, Št.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje text Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Blansko, Lažánky – propustek“ se společností H 3 Inženýrské stavby spol. s r. o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, IČ: 60741619.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 9415002036 jíž se vykoupí odstavené movité plynovodní potrubí na ulicích Absolonova a Salmova v městě Blansko, za cenu 100 Kč bez DPH od společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 40117, IČ: 27295567.

Usnesení č. 35

Rada nesouhlasí s účastí města na vybudování sdružené vodovodní přípojky do lokality Doubravky (vedle trati ČD u Dolnolhotského potoka).

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o účasti Města Blansko na financování díla „VDJ Olešná – napojení na vodárenský dispečink“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s uzavřením předloženého dodatku č. 1 smlouvy o účasti Města Blansko na financování díla „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů – část B, Hořice – SO 04.12. Prodloužení zásobovacího řadu“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

Usnesení č. 38

Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku“ o vyloučení uchazeče PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 477, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena.

Usnesení č. 39

Rada nevyhovuje námitkám stěžovatele – Stavby Krajča s. r. o., se sídlem Podhradská 315, 763 26 Pozlovice, IČ: 28337867 ze dne 29.10.2015 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 40

Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS uzavřené mezi Městem Blansko a Služby Blansko, s. r. o. v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí škvárového hřiště a přilehlých nemovitostí.