Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 25 ze dne 24.11.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 32/2015 a RO 33/2015 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 14/2015 – č. ZRR 17/2015.

Usnesení č. 2

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 34/2015 až č. RO 37/2015.

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace na pořízení žacího stroje s příslušenstvím ve výši 200 tis. Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o. a přiloženou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na investice ve výši 5.039 tis. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko na rekonstrukci vodoléčby.

Usnesení č. 5

Rada nesouhlasí s poskytnutím náhrady škody na zdraví panu Šmídovi ve výši 30.000 Kč, k níž mělo dojít úrazem na chodníku dne 29.01.2015.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet Města Blansko na rok 2016 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 397.694 tis. Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2016 ve výši 18.307 tis. Kč.

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

428,0

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.304,0

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

841,0

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.135,0

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.596,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.181,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.943,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

2.845,0

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

3.770,0

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na výměnný pobyt

50,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

1.930,0

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

5.060,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

6.771,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30,0

Usnesení č. 9

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací schválenou usnesením č. 40 na 6. zasedání zastupitelstva dne 22.09.2015 poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o. na:

 • provoz veřejného sociálního zařízení ve výši 310 tis. Kč,

 • provoz lázní a koupaliště ve výši 6.000 tis. Kč,

 • provoz útulku pro psy ve výši 450 tis. Kč,

 • provoz zimního stadionu ve výši 2.460 tis. Kč,

 • provoz Rekreační oblasti Palava ve výši 263 tis. Kč

a doporučuje schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí úvěru ve výši 20.000.000 Kč od Komerční banky a. s. a přiloženou Smlouvu o úvěru č. 99013194988 mezi společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054 a městem Blansko.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 18/2015 a ZRR 19/2015.

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. RO 38/2015 .

Usnesení č. 13

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

Usnesení č. 18

Rada bere na vědomí a současně doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí ukončení partnerství s městem Bouloc ve Francii.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje změnu dotačního programu „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2016“ v čl. 5.1. spočívající ve zrušení textu „Bouloc až 2.000 Kč/osoba“.

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu „Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků“ v čl. 4.2. spočívající ve zrušení textu „Bouloc až 2.000 Kč/osoba 3740 km“.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 033426/15/OKH ve výši 8.800 Kč na výdaje na odbornou přípravu jednotek SDH.

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn za období 12/2011 až 12/2015.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Štoudkové, Blansko.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Stařecké, Blansko.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Klučkové, Blansko.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Pivodové, Blansko.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 2, č. 17, č. 30, č. 36 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Gottwaldovou, Blansko, paní Borešovou, Blansko, paní Štěrbáčkovou, Blansko a paní Koháčkovou, Blansko.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit nový Jednací řád Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s předloženým Návrhem Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 a ukládá odboru OKT jeho předložení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje smlouvu o poskytování internetové reklamy v roce 2016 s firmou Economia, a. s.

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit pana Rudolfa Mášu, bytem Blansko, do funkce přísedícího Okresního soudu v Blansku.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích pořadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „advent na nám. Republiky“ ve dnech 05.12.2015, 12.12.2015 a 22.12.2015 v době od 15:00 do 20:00 hodin a ve dne 19.12.2015 v době od 08:00 do 19:00 hodin na nám. Republiky v Blansku.

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 170.000 Kč z investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 na zakoupení konvektomatu do školní kuchyně na pracoviště v Dolní Lhotě.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Vánoční koncert“ v roce 2015 mezi Jihomoravským krajem, Městem Blansko a Muzeem Blansko.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s návrhem znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Blansko a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 36

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit individuální dotaci žadateli ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO, IČ: 49463829, se sídlem sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko na stavbu dřevěného přístřešku na trial parku na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění a uzavření Darovací smlouvy č. 2015/000158/ŠKOL/BF na movité předměty po úpravě využívané k činnosti Muzea Blansko mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem.

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění a uzavření Darovací smlouvy č. 2015/000159/ŠKOL/BF na sbírkové předměty ze Sbírky Muzea Blansko mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy č. 2015/000160/ŠKOL/BF na církevní sbírkové předměty mezi Městem Blansko a Biskupstvím Brněnským.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 panu Janu Grajcarovi, Rájec-Jestřebí, ve vnitřních prostorách klubu Bass Music Club na adrese Svitavská 500 v soboty a neděle do konce kalendářního roku 2015 v době od 02:00 do 04:00 hodin a dne 01.01.2016 v době od 02:00 do 04:00 hodin.

Usnesení č. 41

Rada nedoporučuje zastupitelstvu udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 3/2013 společnosti LL HOLDING a. s., IČ: 28913922 se sídlem Praha 5 – Zbraslav, K výtopně 1224, PSČ 156 00.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s přijetí věcného daru pro Základní školu Blansko, Erbenova 13 v hodnotě 50.000 Kč (vinylová podlaha) od pana Radka Zouhara (Podlahářství Zouhar), IČ: 68670311.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/1 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2890/68660 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 736.000 Kč,
 2. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 723.000 Kč,
 3. pan Juhás, Blansko, za kupní cenu 713.000 Kč,
 4. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 713.000 Kč,
 5. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 712.000 Kč,
 6. pan Hlaváč, Blansko, za kupní cenu 710.000 Kč,
 7. paní Komárková, Brno, za kupní cenu 700.000 Kč.

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/16 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2855/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 723.000 Kč,
 2. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 716.000 Kč,
 3. pan Hlaváč, Blansko, za kupní cenu 710.000 Kč,
 4. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 705.100 Kč,
 5. paní Komárková, Brno, za kupní cenu 700.000 Kč,
 6. paní Libichová, Adamov, za kupní cenu 697.354 Kč.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/13 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2855/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Hradecká, Blansko, za kupní cenu 741.000 Kč,
 2. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 723.000 Kč,
 3. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 717.000 Kč,
 4. pan Hlaváč, Blansko, Blansko, za kupní cenu 710.000 Kč,
 5. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 707.000 Kč,
 6. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 704.000 Kč,
 7. paní Komárková, Brno, za kupní cenu 700.000 Kč.

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/7 o výměře 28,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2805/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 716.000 Kč,
 2. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 686.000 Kč,
 3. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 667.000 Kč,
 4. paní Hradecká, Blansko, Blansko, za kupní cenu 656.000 Kč,
 5. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 639.001 Kč,
 6. pan Dvořáček, Blansko, za kupní cenu 632.001 Kč,
 7. paní Lacinová, Brno, za kupní cenu 631.600 Kč.

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2013/037/N-Pe s TJ Stadion Blansko, Mlýnská 15, Blansko, IČ: 43420907 dohodou k 31.12.2015.

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s prominutím smluvní pokuty za měsíc říjen 2015 TJ Stadion Blansko, Mlýnská 15, Blansko, IČ: 43420907 ve výši 2.000 Kč uplatněné dle smlouvy č. 2013/037/N-Pe, souhlasí i s prominutím a neuplatněním smluvní pokuty dle smlouvy č. 2013/037/N-Pe za měsíce listopad a prosinec 2015 v celkové výši 4.000 Kč.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2011/000569/ŠKOL/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, spočívající ve změně předmětu nájmu, a to rozšíření předmětu nájmu tak, že předmětem nájmu budou celé pozemky parc. č. 1060/4 a 1060/16 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2006-KOM-S025/Pe se sdružením Junák, svaz skautů a skautek ČR středisko „Srdce na dlani“, IČ: 16343671 týkající se prodloužení předmětné smlouvy o 20 let, tj. do 31.12.2035.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Blansko, IČ: 37777031 na adrese nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 52

Rada nesouhlasí s umístěním sídla spolku Lažánečtí, IČ: 27026191 na adrese Lažánky 199, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, spočívající ve změně předmětu nájmu, a to vyjmutí následujících nemovitostí v k. ú. Blansko z nájemní smlouvy: pozemku parc. č. st. 33 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 20, pozemku parc. č. 102/1 – trvalý travní porost, pozemku parc. č. 102/3 – trvalý travní porost, pozemku parc. č. 102/4 – trvalý travní porost, pozemku parc. č. 102/5 – zahrada a pozemku parc. č. 123/13 – trvalý travní porost vše v k. ú. Kaproun z důvodu směny těchto pozemků.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2015/026/N-Pe s TJ Olympia Blansko, Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko, IČ: 45473790 na pronájem nebytových prostor v suterénu bytového domu na ul. 9. května 14, Blansko.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje Nájemní smlouvu č.: 2015/000589/KOM/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 na pronájem Rekreační oblasti Palava, která plně nahrazuje Nájemní smlouvu uzavřenou mezi těmito smluvními stranami dne 12.02.2002.

Usnesení č. 57

Rada souhlasí s výpůjčkou nemovitostí, a to pozemku parc. č. st. 35/5, jehož součástí je stavba – budova zámku čp. 1 (nemovitá kulturní památka), pozemku parc. č. st. 35/4, jehož součástí je stavba – budova čp. 2 a pozemku parc. č. st 35/6, jehož součástí je stavba – garáž bez čísla popisného nebo evidenčního vše v k. ú. Blansko a movitých věcí uvedených v příloze smlouvy o výpůjčce za účelem provozování muzea s expozicemi zaměřenými na dějiny Blanenska, zejména na dějiny hutnictví, blanenskou uměleckou litinu, historii objevování Moravského krasu a historii měřící techniky Muzeu Blanenska, příspěvková organizace, Zámek 1/1, 678 01 Blansko na dobu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce č. 2015/032/Výp s Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, Zámek 1/1, 678 01 Blansko řešící výpůjčku nemovitostí, a to pozemku parc. č. st. 35/5, jehož součástí je stavba – budova zámku čp. 1 (nemovitá kulturní památka), pozemku parc. č. st. 35/4, jehož součástí je stavba – budova čp. 2 a pozemku parc. č. st 35/6, jehož součástí je stavba – garáž bez čísla popisného nebo evidenčního vše v k. ú. Blansko a movitých věcí.

Usnesení č. 59

Rada setrvává na svém usnesení č. 61 přijatém na 59. schůzi konané dne 03.09.2013, kterým souhlasila, aby bývalý kulturní dům v Lažánkách užívala občanská aktivita Lažánky, k pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro občany Lažánek.

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s přesunutím pobočky Městské knihovny Blansko do budovy čp. 199, která je součástí pozemku p. č. ¼ v k. ú. Lažánky u Blanska (prostor KD Lažánky).

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2014/002/N-Pe s Ing. Chytrým, Lipůvka dohodou k 31.01.2016.

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem areálu zahradnictví při ul. Sadová v Blansku, a to provozní budovy čp. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 584 m2, pozemku parc.č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2 vše v k. ú. Blansko za účelem provozování zahradnictví.

Usnesení č. 63

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 13 k Nájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce č. 2002-KOM-S144/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČ: 44990260, v němž budou v čl. VII. smlouvy vypuštěny body č. 5, 6, 7 a 14 týkající se poskytování dotací.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje Smlouvu příkazní s panem Ing. Radkem Musilem k zajištění výkonu odborného lesního hospodáře dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a organizačních zajištění prací v lesích Města Blanska včetně prodeje dřevní hmoty.

Usnesení č. 65

Rada schvaluje změnu odborného lesního hospodáře v Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od 01.01.2016.

Usnesení č. 66

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za období 1-9 roku 2015.

Usnesení č. 67

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za období 1-9 roku 2015.

Usnesení č. 68

Rada ukládá odboru KOM vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „vyztužení stropních desek nad suterénem zbouraného hotelu Dukla“ dle směrnice č. 6/2014 a souhlasí s udělením výjimky z bodu 6.3.3. ze směrnice č. 6/2014 – vítězi výběrového řízení bude zaslána objednávka.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zarovnání hranice pozemku a pro rozšíření prostoru pro parkování aut s tím, že kupující musí převzít práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen vztahujících se k předmětné části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko (pozemek v blízkosti Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 70

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1378/1 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a přístavby RD na pozemku stojící (pozemek v ul. Žižkova).

Usnesení č. 71

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 5329 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu manželům Kociánovým, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S230/NS-My (pozemek pod garáží, při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 72

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 746/31 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko, paní Fadrné, bytem Blansko za účelem provozování části stávající letní zahrádky na zpevněné ploše k restauraci „V Sídlišti“, na ulici Leoše Janáčka č. p. 1269/9 v Blansku, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 6.661 Kč/rok bez DPH s tím, že nájemné bude od r. 2017 zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S236/NS-Mu (část stávající letní zahrádky k restauraci „V Sídlišti“, na ulici Leoše Janáčka č. p. 1269/9 v Blansku).

Usnesení č. 73

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, společnosti ERGIN CZ s. r. o., Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice, IČ: 01445499, za účelem zřízení a provozování letního posezení, které spočívá v umístění restauračních stolků, židlí, slunečníků a okrasné zeleně k restauraci KURDSKY Kebab na Wanklově nám. v Blansku, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok, přičemž nájemné bude hrazeno jen za měsíce provozu. Od r. 2017 bude nájemné zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S235/NS-Mu (část pozemku před restaurací KURDSKY Kebab, Wanklovo nám. v Blansku).

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 1392/3 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko (část, jak je zakreslena v katastrální mapě) za účelem údržby a užívání manželům Foltýnovým, bytem Blansko za dohodnutou cenu 4.000 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje odpis pohledávky nájemného za pozemky parc. č. st. 4829 zastavěná plocha a parc. č. 1071/1 zahrada o výměře 1022 m2 v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy č. INV-NS-40/98/Ne za rok 2014 ve výši 500 Kč.

Usnesení č. 76

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S233/KS (prodej části pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 77

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S080/NS-Ne ze dne 30.06.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.06.2009 uzavřenou mezi Městem Blansko a panem Radkem Šinkorou, bytem Blansko, IČ: 49472135, a to tak, že se mění ujednání v čl. II. Předmět a účelu nájmu (úprava účelu nájmu) a u smluvních stran dojde ke změně adresy na straně nájemce a schvaluje znění dodatku č. 2 k výše uvedené nájemní smlouvě.

Usnesení č. 78

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2015-INV-Poz-S009/Výp-Mu ze dne 23.03.2015, uzavřenou mezi Městem Blansko a paní Proksovou, bytem Brno, která spočívá ve změně ujednání v čl. III., odst. 1 Doba výpůjčky, a to tak, že smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 roky a schvaluje znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o výpůjčce.

Usnesení č. 79

Rada trvá na usnesení č. 20 z 20. schůze rady města ze dne 06.10.2015 (zamítnutí prominutí nájemného výrobnímu družstvu KAMENA Brno).

Usnesení č. 80

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2011-INV-Poz-S035/NS-Ne z 27.04.2011, přičemž změna spočívá ve snížení výměry předmětu nájmu a v úpravě účelu nájmu (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

Usnesení č. 81

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013, přičemž změna spočívá zejména v upřesnění výměry předmětu budoucího prodeje, v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2017 a v úpravě některých ujednání smlouvy dle současně platné legislativy (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 1199/29 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k. ú. Blansko za cenu 400 Kč manželům Grycovým, Blansko, z důvodu potřeby dořešit v minulosti nedořešený majetkový vztah k pozemku, přičemž při prodeji by bylo postupováno tak, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S175/KS (pozemek v lokalitě Hluchov).

Usnesení č. 83

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prominutí nájemného dle nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 za poměrnou část roku 2015 ve výši 76.921,50 Kč společnosti HOPA Group s. r. o., se sídlem Hybešova 2224/35, 678 01 Blansko, IČ: 29213967 s tím, že prominutí nájemného v této výši bude veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“ společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967.

Usnesení č. 84

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ráječko.

Usnesení č. 85

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 778/2, parc. č. 786/1, parc. č. 786/8, parc. č. 786/55, parc. č. 787/44, parc. č. st. 871, parc. č. 1372/1, parc. č. 1372/4 vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby pod označením: „CG5M_BLAN_BLYRO_OK“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ: 04084063 jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S237/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 671/10 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Šenk“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a  schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 87

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 671/10 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Munzar“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 88

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S238/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Těchov, stavba: „Rodinné domy Češkovice – Blansko, STL plynovod a přípojky pro RD“).

Usnesení č. 89

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 865/51, parc. č. 881/41, parc. č. 881/43, parc. č. 881/44, parc. č. 881/50, parc. č. 881/68, parc. č. 885/67, parc. č. 885/68 a parc. č. st. 4417 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – přeložka NN, ul. Kamnářská“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 90

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 801/2 zahrada o výměře 867 m2 v k. ú. Blansko včetně všech jeho součástí a příslušenství do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 800 Kč/m2 (pozemek na ul. Zahradní).

Usnesení č. 91

Rada souhlasí s projektem Regenerace sídliště Blansko, Sever IV. etapa (RS – Blansko, sídliště Sever, IV. etapa), souhlasí s předložením projektu na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2016 a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 92

Rada souhlasí s dofinancováním akce Regenerace sídliště Blansko, Sever IV. etapa (RS – Blansko, sídliště Sever, IV. etapa) v případě obdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2016 a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 93

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o účasti Města Blansko na financování díla „Blansko, ul. Těchovská, rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

Usnesení č. 94

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o účasti Města Blansko na financování díla „Blansko, K. H. Máchy, oprava vodovodu a rekonstrukce kanalizace“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

Usnesení č. 95

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o účasti Města Blansko na financování díla „Blansko, Vavřinec – napojení na SV Blansko, část Obůrka“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

Usnesení č. 96

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č 15233033 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“.

Usnesení č. 97

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření Smlouvy č 15249193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku“.

Usnesení č. 98

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/15 „Dodávka a instalace plynového varného kotle na oddělení stravovacích služeb Nemocnice Blansko s likvidací starého zařízení“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 99

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru zubní technik, místnosti č. 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 o výměře 107,40 m2 a společné prostory o výměře 32,22 m2 o celkové výměře 139,62 m2 ve IV. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti Dent Protetik LAB s. r. o., IČ: 04543360, se sídlem Chlumská 29, 679 21 Bořitov.

Usnesení č. 100

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru alergologie a klinická imunologie, místnosti č. 60, 61 o výměře 32,83 m2, pomocné prostory místnosti č. 57, 58, 64, 65, 68, 69 o výměře 13,55 m2 a společné prostory o výměře 13,91 m2 o celkové výměře 60,29 m2, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti MUDr. Milena Ošmerová alergologie a klin. imunologie s. r. o., IČ: 04384920, se sídlem K Babě 592/21, 621 00 Brno-Medlánky.

Usnesení č. 101

Rada schvaluje předložený návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města.