Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 26 ze dne 15.12.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 8215170043 mezi Městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno na rok 2016.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blanko za období 01-09/2015.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2015.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje návrh rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2016. Rada schvaluje odpisový plán a plán investic pro rok 2016.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v Nemocnici Blansko v oboru revmatologie.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí organizační změny na úseku preventivní péče Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 50.000 Kč od společnosti Amgen, s. r. o., se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 25.000 Kč od společnosti Inter Auto CZ spol. s. r. o., se sídlem: Vrchlického 31/18, Praha 5, PSČ: 150 00.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se stanovením zvláštního způsobu určení platového tarifu zaměstnanců Nemocnice Blansko dle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Usnesení č. 10

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, místnosti č. 1.25, 1.26 o výměře 30,36 m² a společné prostory o výměře 9,11 m² o celkové výměře 39,47 m², Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti MUDr. Věra Jíňová, s. r. o., IČ: 04581172, se sídlem Žižkova 190/9, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby – pracovní oděvy pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 100.000 Kč od společnosti Stavba a údržba silnic Třebíč, s. r. o., se sídlem: Velkomeziříčská 45, 674 09 Třebíč.

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. RO 39/2015.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 40/2015 a ZRR 20/2015.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 41/2015 a změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 21/2015.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Rosenberga, Blansko, a to dohodou k 15.12.2015.

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Trávníčkové, Blansko, a to dohodou k 31.12.2015.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Svobody, Blansko, a to dohodou k 31.12.2015.

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Písaříkovou, Blansko s měsíční splátkou 1.000 Kč.

Usnesení č. 20

Rada nesouhlasí s uzavřením dohody mezi Městem Blansko a společností MEGAStav cz. s. r. o., IČ: 26290855, na platbu nákladů na vytápění nebytových prostor v bývalé škole na Klepačově, a to tak, že společnost MEGAStav cz. s. r. o. by hradila pouze roční spotřebu plynu ve výši 290 m3, a to s účinností od 15.04.2015.

Usnesení č. 21

Rada nesouhlasí se snížením nájemného Mateřskému centru Veselý Paleček, IČ: 22838015, v nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. K. J. Mašky 2, Blansko.

Usnesení č. 22

Rada nesouhlasí s rozšiřováním prostor Mateřského centra Veselý Paleček, IČ: 22838015 v objektu K. J. Mašky 2, Blansko, na úkor prostor užívaných Městskou knihovnou Blansko.

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu Dělnického domu na Klepačově č. p. 84 na pozemku parc. č. 4 − zast. plocha, nádvoří v k. ú. Klepačov s minimální částkou nájemného za objekt 18.000 Kč/rok a za věci movité 4.000 Kč + platná sazba DPH za účelem provozování pohostinství, kulturních, společenských, příp. sportovních akcí.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011/000569/ŠKOL/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333, spočívající ve změně předmětu nájmu, a to rozšíření předmětu nájmu tak, že předmětem nájmu budou celé pozemky parc. č. 1060/4 a 1060/16 v k. ú. Blansko, pokud nebude městu doručena žádná písemná připomínka ke zveřejněnému záměru změnit výše uvedenou smlouvu do ukončení doby povinného zveřejnění dle zákona o obcích (tj. v průběhu dne 16.12.2015).

Usnesení č. 25

Rada schvaluje změnu Smlouvy o výpůjčce č. 2015/032/Výp s Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, Zámek 1/1, 678 01 Blansko, a to vypuštění odstavce č. 19., čl. V. Smlouvy a přílohy č. 4 smlouvy.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje nájemní smlouvu na pronájem stožárů veřejného osvětlení za účelem provádění reklamní činnosti mezi Městem Blansko a Službami Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Smlouvu o dílo na připojení objektů dopravního hřiště na pult centralizované ochrany mezi Městem Blanskem a Službami Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

Usnesení č. 29

Rada v působnosti Valné hromady společnosti Služby Blansko, s. r. o. bere na vědomí předloženou zprávu z jednání Dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 30

Rada v působnosti Valné hromady schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 31

Rada bere na vědomí oznámení paní Mgr. Bc. Pavlíny Komínkové, že s účinností k 31.12.2015 se vzdává funkce ředitelky Muzea Blansko.

Usnesení č. 32

Rada bere na vědomí informaci o společném termínu konání zápisu do 1. ročníků základního vzdělávání na základních školách zřizovaných městem Blansko pro školní rok 2016/2017.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje ceník za využití sportovišť v majetku města pro rok 2016 podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 panu Janu Grajcarovi, Rájec-Jestřebí, ve vnitřních prostorách klubu Bass Music Club na adrese Svitavská 500 v soboty a neděle v průběhu kalendářního roku 2016 v době od 02:00 do 04:00 hodin. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli MS „MACOCHA“, zastoupené panem Ing. Robertem Žakem, IČ: 72429917, na uskutečnění Mysliveckého plesu ve vnitřních prostorách Dělnického domu dne 17.01.2016 v době od 02:00 do 03:00 hodin.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku Dechová hudba Blansko, z. s., IČ: 22674683, v budově Hybešova 240/1, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Okresní sdružení hasičů Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko, IČ: 6533897.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 63 zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. Olešná u Blanska ve vlastnictví Města Blansko za pozemky parc. č. 287/21 a parc. č. 287/23, oba ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska s tím, že ze strany vlastníka pozemku parc. č. 63 zahrada v k. ú. Olešná u Blanska dojde k finančnímu dorovnání ceny.

Usnesení č. 39

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 787/34 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko (při ulici Boženy Němcové) a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části tohoto pozemku.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. st. 4227/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 222 m2, parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře 110 m2, parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2,vše v k. ú. Blansko, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami a pozemků, které slouží jako přístup k těmto stavbám (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 41

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova-Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 43

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1337/1 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Blansko, Pavlovi a Daně Šmachovým, bytem Blansko, za účelem údržby pozemku, na dobu určitou 5 let a schvaluje znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S247/Výp-Mu (pozemek v lokalitě „staré“ Blansko, ul. J. Lady).

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej částí pozemků parc. č. 514/5 orná půda a parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře 388 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem rozšíření přilehlého průmyslového areálu a vybudování přístavby za cenu 450 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu, aby schválením kupní smlouvy pověřilo radu města (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v průmyslové zóně).

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zarovnání hranice pozemku a pro rozšíření prostoru pro parkování aut s tím, že kupující musí převzít práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen vztahujících se k předmětné části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu 449 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a budou poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu, aby schválením kupní smlouvy pověřilo radu města (pozemek v blízkosti Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 tak, že namísto formulace „kupní cena bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí“ bude uvedeno „plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující. Poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 30.06.2017, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S035/NS-Ne z 27.04.2011, přičemž změna spočívá ve snížení výměry předmětu nájmu a v úpravě účelu nájmu a schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011-INV-Poz-S035/NS-Ne (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013, přičemž změna spočívá zejména v upřesnění výměry předmětu budoucího prodeje, v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2017 a v úpravě některých ujednání smlouvy dle současně platné legislativy a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).“

Usnesení č. 49

Rada bere na vědomí informaci k prodeji pozemků zastavěných bytovými domy a doporučuje zastupitelstvu schválit, že prodej pozemků zastavěných obecními nebo původně obecními domy a jejich spoluvlastnických podílů bude nadále realizován za cenu 30 Kč/m2.

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu doplnit usnesení č. 8 přijaté na 6. zasedání zastupitelstva dne 22.09.2015 o tuto formulaci: V případě, že převod pozemků (směna) nebude plněním osvobozeným od DPH, bude k cenám pozemků připočtena platná sazba DPH a bude upravena i výše rozdílu v ceně pozemků (doplatku) a doporučuje zastupitelstvu, aby schválením směnné smlouvy pověřilo radu města (směna pozemků v k. ú. Blansko a k. ú. Kaproun).

Usnesení č. 51

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S193/R-NS/Mu ze dne 05.10.2015, uzavřenou mezi Městem Blansko a společností BxM TRADE s. r. o., se sídlem Blansko, Svitavská 28, IČ: 01789317, a to tak, že se částečně mění ujednání v čl. II. Předmět a účelu nájmu (odst. 2 úprava účelu nájmu) a mění se ujednání v čl. III. Doba nájmu, kdy se doba nájmu mění z doby určité do 31.12.2015 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje znění dodatku č. 1 k výše uvedené nájemní smlouvě (pronájem pozemku v blízkosti pošty).

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 465/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska věcným břemenem − služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě, případně odstranění telekomunikačního stožáru včetně technologií pro telekomunikační síť společnosti ign.cz internet, s. r. o., včetně přilehlých ploch v rozsahu 2,5  m x 2,5 m a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Nová vysílací věž výšky 8 m na parc. č. 465/1 k. ú. Horní Lhota u Blanska“, na dobu neurčitou, ve prospěch ign.cz internet s. r. o., IČ: 03628698, se sídlem v Jedovnicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 522 v k. ú. Olešná u Blanska věcným břemenem − služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Olešná – obnova TS Mackův mlýn“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 832/1, parc. č. 826/9, parc. č. 1409/1, parc. č. 826/3, parc. č. 826/10, parc. č. 802/1, parc. č. 795/4, parc. č. 802/2 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem − služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě zemního kabelového vedení VN, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Obnova VN108, o.OÚNZ“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 55

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 826/3 lesní pozemek plocha o výměře 25,3 m2 v k. ú. Blansko, a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje a odprodej části pozemku (lokalita Lovětín × Horní Palava v Blansku).

Usnesení č. 56

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 826/3 lesní pozemek v k. ú. Blansko věcným břemenem − služebností, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách, údržbě a odstranění budovy trafostanice typ EEIKA PET Standart 350d k. ú. Blansko včetně práva přístupu k ní v rámci stavby „Obnova VN108, o.OÚNZ“, na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka budovy trafostanice, společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby a ve prospěch každého dalšího vlastníka budovy TS, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 307 v k. ú. Lažánky u Blanska věcným břemenem − služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nadzemního kabelového vedení NN a sloupu NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Lažánky – přeložka NN, propoj chodníků“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 58

Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2015-INV-Poz-S244/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DP Šauer).

Usnesení č. 59

Rada schvaluje změnu usnesení č. 7 z 2. schůze rady města ze dne 25.11.2014, a to tak, že v usnesení bude nově uvedeno, že Město Blansko je vlastníkem id. 11/24 pozemku parc. č. 679/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2015-INV-Poz-S244/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DP Šauer, povinný jako spoluvlastník pozemku).

Usnesení č. 61

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S243/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě, stavba: Blansko – úprava DS, Šamanová).

Usnesení č. 62

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S249/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě, stavba: Lažánky – rozšíření DS, Alexa).

Usnesení č. 63

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1362/17, parc. č. 1362/37 a parc. č. 1362/18 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem − služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě STL plynovodní přípojky, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Plynovodní přípojka pro objekt č. p. 2501 ul. Vodní, Blansko“, ve prospěch Miroslava a Renaty Kopřivových, bytem Blansko, PSČ: 678 01, jako oprávněné osoby, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy + platná sazba DPH, nejméně však za 500 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2015-INV-Poz-S242/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 64

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup částí pozemků parc. č. 250/7 a parc. č. 250/9, oba ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 390 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků, za dohodnutou kupní cenu 661 Kč/m2doporučuje zastupitelstvu schválit znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S248/BVKS (pozemky na „Starém Blansku“).“

Usnesení č. 65

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S212/VKS (výkup pozemku parc. č. 801/2 zahrada v k. ú. Blansko na ul. Zahradní Městem Blansko).

Usnesení č. 66

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemků parc. č. 740/29, parc. č. 740/30, parc. č. 740/31, parc. č. 740/32 a parc. č. 755/98, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za kupní cenu 586.530 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 2015-INV-Poz-S250/VKS a doporučuje schválit znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S250/VKS.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s projektem Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2016.

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, takto:

 

Odměna v Kč

Člen rady

2.719

Předseda výboru

1.590

Předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.340

Člen zastupitelstva

880

Neuvolněný místostarosta

13.850

Předseda komise rady, který není členem zastupitelstva

740

V případě sloučení výkonu funkcí náleží jen nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb.