Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 5 ze dne 13.01.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 8214170042 mezi Městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno na rok 2015.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.01.2015 do 31.03.2015, a to po úpravě dle materiálu odboru (přidělení 200 bodů paní Nataliyi Mahule).

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s udělením výjimky a zařazení žádosti o byt paní Šenkýřové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2015.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2014/042/N-Pe s panem Tri Phanem, Moravský Krumlov dohodou nejpozději k 31.01.2015.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2012/018/N-Pe s panem Rybářem, Senetářov dohodou k 31.03.2014.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 2497 na pozemku parc. č. st. 4342 v k. ú. Blansko (budova naproti nádraží) s minimálním nájemným ve výši 22.000 Kč/rok.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s tím, že nájemné pro rok 2015 u nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v režimu hospodářské činnosti a pronájmu Rekreační oblasti Palava nebude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2014.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zveřejněním záměru Technických služeb Blansko s. r. o. podnajmout kancelářské prostory o výměrách 27,36 m2 a 33,63 m2 ve správní budově č. p. 2453 v areálu na Starém Blansku na pozemku parc. č. st. 2149 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako kanceláře za minimální nájemné 1.000 Kč/m2/rok bez DPH včetně energií.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Výměna zdroje vytápění v objektu ZŠ a MŠ Salmova, Blansko.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 2013-INV-Poz-S062/NS-Ne ze dne 04.04.2013 na nájem pozemku parc. č. st. 2114 zastavěná plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni zániku vlastnictví garáže na pozemku stojící nájemci.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2114 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnictví stavby a zastavěného pozemku a pronajmout tento zastavěný pozemek do doby jeho odprodeje (pod garáží za byt. domy Sladkovského 2, 4, 6, Blansko).

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2714 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 157 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na pozemku stojící.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 42 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem užívání v souvislosti s přesahem střechy budované stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 66 v k. ú. Horní Lhota u Blanska a schvaluje zveřejnění záměru pronajmout tuto část pozemku do doby jejího odprodeje, za účelem užívání v souvislosti s výstavbou na pozemku parc. č. 66 v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 177/5 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Těchov – úprava DS, Čtvrtníčková“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 565/14, 598/2, 598/5, 598/7, 1364/5, 1364/11, 1405/3, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a vedení optického kabelu, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – ČAD kabelová přípojka nádraží“, na dobu neurčitou, ve prospěch ČAD Blansko a. s., IČ: 49454641, se sídlem Blansko, Nádražní 2369/10, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předložené znění smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S211/Bř-Ne.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje změnu usnesení č. 15 z 57. schůze Rady města Blansko dne 09.07.2013 tak, že pozemek par. č. PK 886/3 v k. ú. Blansko se nahrazuje pozemkem parc. č. 1366/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko a oprávněná JMP Net s. r. o. se nahrazuje oprávněnou RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje předložené znění smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S212/Bř-Ne.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 370/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu zřídit a provozovat na tomto pozemku plynárenské zařízení (dvě plynovodní přípojky), pod názvem stavby „EKO-JMP/Horní Lhota u Blanska/P984/09-2,P985/09-2/13-2/P“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a v souvislosti s tím v právu vstupovat a vjíždět na tento služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, vše na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy plynovodní přípojky + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH za každou přípojku.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje znění předložené smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S214/Bř-Mu.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 307/5 a parc. č. 304/12 oba trvalý travní porost o celkové výměře cca 80 m2 oba v k. ú. Blansko, panu Lukáčovi a paní Musilové, oba bytem Blansko, za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu, zřízení předzahrádky a užívání vybudovaného parkovacího stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok za užívání pozemků sloužících jako přístup k rodinnému domu a předzahrádka o výměře cca 55 m2 a za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH za užívání vybudovaného parkovacího stání na části pozemků o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

Usnesení č. 22

Rada schvaluje předložené znění smlouvy č. 2014-INV-Poz-S215/NS-Mu.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 26 z 1. schůze Rady města Blansko dne 11.11.2014, a to tak, že do usnesení se doplňuje, že nájemné bude pravidelně zvyšováno o roční míru inflace. Ostatní text usnesení zůstává nezměněn.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje předložené znění nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S213/NS-Mu.

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Blansko – Sever, IV. etapa, souhlasí s předložením projektu na MMR a doporučuje tento materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s odpovědí na petici ve věci výstavby bytových domů na Písečné, lokalita Nad Čertovkou.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 32/2014.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a Smlouvu č. 028321/14/OZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2015 do 31.12.2015 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2015 následujícím organizacím:

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

62930460

Asociace tur. inf. center ČR

Členství v A.T.I.C

4,0

nová org.

Dům přírody v Moravském krasu

Příspěvek

20,0

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

17,1

02660458

Klub Matýsek, z. s.

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

35,6

43425950

Jana Kuncová

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

24,0

22904573

ACT leraK, Ráječko

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

19,2

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, o.s.

Přísp. na pronájmy sport. zařízení

15,4

02137186

team agency s. r . o.

Příspěvek na Blanenskou desítku

50,0

62077589

Ulita Blansko, z. s.

Muzika pro Karolínku

40,0

49463829

AMK Blansko – klub cyklotrialu

Příspěvek na údržbu

50,0

26950766

AUTOŠKOLA Pernica, s. r. o.

Příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště

50,0

69836698

Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek

Příspěvek na členství v asociaci

3,0

00506796

Společnost sociálních pracovníků ČR

Příspěvek na členství ve společnosti

0,5

60126361

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o. s.

Členství tajemníka ve sdružení tajemníků

1,5

63113074

Svaz měst a obcí České republiky

Příspěvek na členství

45,0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro bakalářskou práci pana Petra Houzara.