Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 6 ze dne 27.01.2015

Usnesení č. 1

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH – okrsek Blansko na uspořádání akce „Ples dobrovolných hasičů“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko dne 22.02.2015 v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce „Sousedský bál“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko dne 07.02.2015 v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje vyřazení busty A. Skotáka (inv. č. 598) a busty J. Fučíka (inv. č. 457) z majetku města.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku Smíšený pěvecký sbor Rastislav, Hybešova 457/5, 678 01 Blansko, IČ: 62073541 v budově Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Romaňákové, Blansko do 30.06.2015.

Usnesení č. 6

Rada ruší usnesení č. 15 z 35. RM konané dne 02.09.2008.

Usnesení č. 7

Rada nesouhlasí s darováním, ani odprodejem stolu na stolní tenis z KD Těchov.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Šenkýřové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi Městem Blansko a Obcí Olomučany od jejího uzavření do 30.06.2019 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 2. schůzi dne 25.11.2014 usnesením č. 28.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi Městem Blansko a Obcí Petrovice od jejího uzavření do 30.06.2019 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 2. schůzi dne 25.11.2014 usnesením č. 28.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi Městem Blansko a Městysem Doubravice nad Svitavou od jejího uzavření do 30.06.2019 za roční úhradu nákladů ve výši 12.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 2. schůzi dne 25.11.2014 usnesením č. 28.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi Městem Blansko a Městem Rájec-Jestřebí od jejího uzavření do 30.06.2019 za roční úhradu nákladů ve výši 50.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 2. schůzi dne 25.11.2014 usnesením č. 28.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na zhotovitele díla v rámci projektu 22. výzvy Integrovaného operačního programu.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Habrůvka od 01.04.2015 do 31.12.2018 za roční úhradu nákladů ve výši 2.000 Kč.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje předložený návrh směrnice Komise Rady města Blansko.

Usnesení č. 17

Rada bere na vědomí přehled darů za rok 2014 pro Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 18

Rada bere na vědomí organizační změny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve III. podlaží budovy polikliniky – obor: psychiatrie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 3.44, 3.43, 3.42 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,73 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s odstraněním reklamního panelu umístěného na sloupu veřejného osvětlení na křižovatce ulice Sadová a ulice K. H. Máchy.

Usnesení č. 21

Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Blansko: Ing. Lubomír Toufar, Jaroslav Jeřábek.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro tyto členy Zastupitelstva města Blansko: Ing. Lubomír Toufar a Jaroslav Jeřábek, a to při významných příležitostech a občanských obřadech.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 156 orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, paní Proksové, bytem Brno, za účelem užívání pozemku pro přístup a příjezd na pozemky p. č. 166/1 a p. č. 166/2 v k. ú. Hořice u Blanska ve vlastnictví žadatelky, za účelem úklidu a údržby, na dobu určitou 1 rok a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2015-INV-Poz-S009/Výp-Mu (chatová a zahrádkářská lokalita na Hořicích, v blízkosti sjezdovky).

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. st. 2777 zastavěná plocha, nádvoří, 844/19, 811/24, 844/31, 844/33, 844/34, 844/36, 844/37, 844/38, 844/39, 844/41, 844/43, 844/44, 844/46, 844/48, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – přeložka DS, parkoviště SEVER“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč jednorázově + platná sazba DPH a schvaluje předložené znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti číslo 2015-INV-Poz-S004/BS-Bř/Ne a předložené znění Smlouvy o převodu práv a povinností z územního řízení.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 310/5 orná půda v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Vytečka“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S019/BS-Bř/Ne.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje, aby nájemné v uzavřených nájemních smlouvách s Městem Blansko, na pronájem pozemků sloužících k podnikání, nebylo pro rok 2015 zvyšováno o oficiální míru inflace za rok 2014, vyhlášenou ČSÚ, z důvodu nízké hodnoty míry inflace.

Usnesení č. 28

Rada bere na vědomí předloženou „Celkovou koordinační situaci výstavby“, číslo výkresu C3 stavby Blansko – BD Nad Čertovkou.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje předložené znění smlouvy číslo 2015-INV-Poz-S001/NS-R/Ne.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o výpůjčce id. části zastavěného obecního pozemku v k. ú. Blansko, která bude uzavírána s vlastníky bytových jednotek v bytových domech původně ve vlastnictví SBD Macocha.

Usnesení č. 31

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 882 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Těchov, za účelem zarovnání hranice pozemku a úpravy příjezdové cesty k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob, protože doporučuje ponechat pozemek bez smluvního vztahu a ve vlastnictví města, z důvodu podané námitky ke zveřejněnému záměru (chatová a zahrádkářská lokalita Češkovice).

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. st. 3796/1 zastavěná plocha o výměře 684 m2 a parc. č. 786/17 ostatní plocha o výměře 333 m2, oba v k. ú. Blansko za účelem sjednocení užívacího a vlastnického vztahu k nemovitým věcem s tím, že bude umožněn průchod a průjezd k pozemku parc. č. st. 3797/1 zastavěná plocha a objektu čp. 2023, který je součástí pozemku parc. č. st. 3797/1 zastavěná plocha /např. formou věcného břemene/, bude-li to vlastník objektu čp. 2033 požadovat (areál Krajského státního zastupitelství při ulici Seifertova).

Usnesení č. 33

Rada souhlasí se závazným návrhem smlouvy o dílo a hodnotícími kritérii – nejnižší nabídková cena a termín realizace – pro zakázku malého rozsahu „Klepačov, Na Milíři – rekonstrukce místní komunikace“, dle materiálu k věci.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup veřejného osvětlení na ul. J. Lady v Blansku maximálně za 15% nákladů předpokládaných projektem zpracovaným ENERGETIKOU Boskovice spol. s r. o., tj. ve výši max.22.000 Kč za veřejné osvětlení, za podmínek uvedených v materiálu k této věci, a to od investora Ing. Aleše Šamonila.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 1/2015.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje provedení analýzy procesů, činností a hospodaření společností založených městem a ukládá společnostem zajistit provedení komplexního posouzení rozvojových možností a zajištění provozních činností dle požadavků města.

Usnesení č. 37

Rada jmenuje do komisí rady následující členy:

Komise dopravní

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Eduard Vávra

předseda

Bc. Emil Pernica, DiS.

místopředseda

Miroslav Kopřiva

člen

Mgr. Pavel Souček

člen

Ing. Jan Nečas

člen

Pavel Šich

člen

Jiří Rybář

člen

Ing. Petr Hrazdíra

člen

Ing. Michal Mrázek

člen

Bc. Jiří Mrázek

člen

Antonín Fajman

člen

Emanuel Svěrák

člen

Mgr. Stanislav Sotolář

člen

Karel Vyskočil

člen

por. Ing. Jiří Tesař

člen

Komise pro investice a územní rozvoj

Jméno, příjmení

Funkce

Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

předseda

Ing. Miloš Polák

místopředseda

Ing. David Otýpka

člen

Ing. Libor Pavlů

člen

Ing. Pavel Matuška

člen

Radim Zahradník

člen

Stanislav Navrkal

člen

Ing. Jaromil Richterjörk

člen

Ing. Hynek Grünwald

člen

Ing. Jan Pořízek

člen

Mgr. Radim Kakáč

člen

Ing. Arch. Monika Sirná

člen

Ing. Arch. Jiří Kouřil

člen

Komise pro občanské záležitosti

Jméno, příjmení

Funkce

PhDr. Jaroslava Králová

předseda

Ing. Bc. Dana Křenková

místopředseda

Marie Pokojová

člen

Hedvika Švecová

člen

Marie Exnerová

člen

Ludmila Fatrová

člen

Marta Gronová

člen

Zdenka Kostrejová

člen

Miloslava Kupková

člen

Alena Myslivečková

člen

Ing. Marie Odehnalová

člen

Alena Říčánková

člen

Jana Sedláčková

člen

Marie Trtílková

člen

Dobromila Vymazalová

člen

Marta Vykydalová

člen

Jaromíra Hynková

člen

Komise pro občanské aktivity

Jméno, příjmení

Funkce

Mgr. Ivo Polák

předseda

Ing. Jiří Crha

místopředseda

Rostislav Kubica

člen

Vítězslav Matuška

člen

Ing. Josef Moll

člen

Ing. Ivo Durník

člen

Mgr. Kateřina Habinová

člen

Petr Ježek

člen

Martin Jaglář

člen

Erika Vítová

člen

Komise bytová

Jméno, příjmení

Funkce

Jaroslav Pokladník

předseda

Ivana Kučerová

místopředseda

Pavel Langr

člen

Petra Kupková

člen

Petra Gottwaldová

člen

Milan Doskočil

člen

Komise sociální

Jméno, příjmení

Funkce

Jana Kratochvílová

předseda

Mgr. Věra Veselá

místopředseda

Alena Krausová

člen

Mgr. Lenka Dražilová

člen

Natálie Novotná

člen

Ivana Bojdová

člen

Bc. Tereza Kaldová

člen

MUDr. Jana Novotná

člen

Ing. František Hasoň

člen

MUDr. Jana Novosadová

člen

Jiří Kučera

člen

Mgr. Iveta Čípková

člen

Komise pro zájmové činnosti

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Ondřej Dyčka

předseda

Iva Nečasová

místopředseda

Lubomír Chlup st.

člen

Ivo Holas, DiS.

člen

Mgr. Tomáš Kryl

člen

Bc. Blanka Kostková

člen

MUDr. Jaroslava Pořízková

člen

Pavel Magda

člen

Mgr. Richard Kupka

člen

Komise kulturní

Jméno, příjmení

Funkce

Jaroslav Jeřábek

předseda

Ing. Jiří Míšenský

místopředseda

Ing. Luděk Skoták

člen

Radim Zahradník

člen

Lubomír Chlup ml.

člen

Miluše Vaisová

člen

Alena Krausová

člen

Mgr. Pavel Přikryl

člen

Mgr. Eva Nečasová

člen

Aleš Bláha

člen

Karel Fleischlinger dipl. hud.

člen

Komise sportovní

Jméno, příjmení

Funkce

Bc. Jakub Skoták

předseda

Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA

místopředseda

Ing. Jan Nečas

člen

Dalimír Marek

člen

Petr Kolář

člen

Pavel Voráč

člen

Karel Ťoupek

člen

Hynek Jarůšek

člen

Jiří Hasoň

člen

Radek Šinkora

člen

Dagmar Kuncová

člen

Komise pro školství a vzdělávání

Jméno, příjmení

Funkce

Mgr. Michal Souček

předseda

Mgr. Petr Rychnovský

místopředseda

Ing. Mojmír Horák

člen

Ing. Karel Sochor

člen

Mgr. Josef Půlkrábek

člen

Mgr. Tomáš Zachoval

člen

Ing. Jiří Míšenský

člen

PaedDr. Pavla Bojdová

člen

RNDr. Pavel Nezval

člen

Mgr. Simona Poláková

člen

Mgr. Eva Kadrmasová

člen

Mgr. Eva Gregorová

člen

Komise pro zahraniční styky

Jméno, příjmení

Funkce

Jana Franchi

předseda

Ing. Jiří Škaroupka

místopředseda

Karel Ťoupek

člen

Stanislav Hladík

člen

Ing. František Ladič

člen

Radek Šinkora

člen

Mgr. Marie Kučerová

člen

Mgr. Tereza Krupková

člen

Iva Grajcarová

člen

Komise pro životní prostředí

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Jiří Rydval

předseda

Ing. Milan Vítek

místopředseda

Mgr. Radka Sitarová

člen

Zdeněk Procházka

člen

Ing. Zdeněk Kunc

člen

Komise pro prevenci kriminality

Jméno, příjmení

Funkce

Mgr. Milan Daněk

předseda

npor. Bc. Martin Dohnalík

místopředseda

Mgr. Ludmila Sedláková

člen

por. Mgr. Petr Nečesánek

člen

Mgr. Zuzana Guričová

člen

Bc. Gabriela Vejrostová

člen

Mgr. Michaela Rašková

člen

Komise pro podporu cestovního ruchu

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Ivo Dobiášek

předseda

Petra Kupková

místopředseda

Iva Nečasová

člen

Mgr. Pavel Souček

člen

Pavel Šich

člen

Mgr. Karel Stloukal

člen

Lubomír Hlaváč

člen

Jana Magdová

člen

František Dvořák

člen

Usnesení č. 38

Rada schvaluje Programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2014–2018.