Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 7 ze dne 17.02.2015

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za členku komise bytové paní Annu Pavlů.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí rezignaci paní Zuzany Guryčové na členství v komisi pro prevenci kriminality.

Usnesení č. 3

Rada jmenuje za člena komise pro prevenci kriminality pana Roberta Hořavu.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí jmenování Ing. Antonína Pařízka do funkce Provozně technického náměstka Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/15 „Dodávka přenosného měřícího přístroje pro měření povrchové kontaminace pro pracoviště ONM Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/15 „Dodávka a instalace rentgenového přístroje pro oddělení RDG Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru psychiatrie, místnost č. 3.44, 3.43 a 3.42 o celkové výměře 38,73 m² ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti IATREIA-MD s. r. o., Božetěchova 2737/79, 612 00 Brno, Královo pole.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti MSA Medical s. r. o., Floriánova 440/17, 612 00 Brno – mýdla TLJ3 a emulze TLH01 pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti Petr Havíř – velkoobchod s. r. o., Chelčického 56, 678 01 Blansko – spotřební materiál pro potřeby Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prostory sloužící k podnikání za účelem provozování prodeje periodického a neperiodického tisku a doplňkového sortimentu, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 12,08 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 12

Rada schvaluje pronájem části pozemku p. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření na části o výměře 80 m2 a za účelem údržby pozemku na části o výměře 280 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok bez DPH (plnění osvobozené od DPH) s tím, že toto nájemné bude hrazeno jen z části pozemku o výměře 80 m2 užívané k zahrádkaření, a to paní Grimové, bytem Blansko a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S051/NS-Ne (pod VTL plynovodem a v jeho ochranném pásmu).

Usnesení č. 13

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 42 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem užívání v souvislosti s přesahem střechy budované stavby rodinného domu na pozemku p. č. 66 v k. ú. Horní Lhota u Blanska manželům Toulovým, Brno, na dobu určitou do doby odprodeje, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok a schvaluje předloženou nájemní smlouvu v této věci číslo 2015-INV-Poz-S050/NS-Ne.

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 42 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska manželům Toulovým, Brno, za účelem užívání v souvislosti s výstavbou na pozemku p. č. 66 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje (úřední či tržní, obvyklou, ale tu která bude vyšší) + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2114 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko manželům Niklovým, Blansko, za účelem užívání pozemku pod garáží na dobu určitou, do doby jeho odprodeje, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu v této věci číslo 2015-INV-Poz-S049/NS-Ne.

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č. st. 2114 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko manželům Niklovým, Blansko, za účelem sjednocení vlastnictví stavby a zastavěného pozemku, za kupní cenu 1.452 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou kupní smlouvu v této věci číslo 2015-INV-Poz-S044/KS-Ma (pozemek pod garáží, za byt. domy Sladkovského 2, 4, 6, Blansko).

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení opravu článku VII. Darovací smlouvy č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010, a to formou uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě, přičemž oprava spočívá ve vypuštění první věty týkající se nabytí platnosti smlouvy a doporučuje ke schválení znění předloženého dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. 329/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k. ú. Klepačov, paní Ševčíkové, bytem Klepačov, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící, za cenu 16.300 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek pod garáží před RD Dlouhá 196 na Klepačově) a doporučuje schválit kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S013/KS-Ma.

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 420/6 lesní pozemek o výměře cca 80 m2 v k. ú. Těchov, panu Musilovi, bytem Blansko, za účelem užívání jako přístup k domu ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (pozemek – okraj lesa u silnice u obce Obůrka – bývalá hájenka).

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemků, eventuálně jejich části, a to pozemku parc. č. st. 4227/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví žadatele),

pozemku parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,

pozemku parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2,

části pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 141 m2,

části pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 72 m2, vše v k. ú. Blansko,

panu Procházkovi, bytem Petrovice, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami a pozemků, které slouží jako přístup k těmto stavbám, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemků, eventuálně jejich části, a to pozemku parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví žadatelky),

části pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 81 m2 ,

části pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha, o výměře cca 33 m2 vše v k. ú. Blansko.

Mgr. Procházkové, bytem Petrovice,za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami a pozemků, které slouží jako přístup k těmto stavbám, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej pozemků, eventuálně jejich části, a to pozemku parc. č. st. 4227/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví žadatele),

pozemku parc. č. 981/1 ostatní plocha o výměře 32 m2,

pozemku parc. č. 982/4 ostatní plocha o výměře 6 m2,

části pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 10 m2,

části pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 27 m2, vše v k. ú. Blansko

společnosti Bohemia Hydro s. r. o., se sídlem Pražská 3, Blansko, PSČ: 678 01, IČ: 25529340, zastoupená jednatelem Ing. Markem Matouškem,za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami a pozemků, které slouží jako přístup k těmto stavbám, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S036/Ma-VKS.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje nové uspořádání pozemků ve vlastnictví Města Blansko v k. ú. Ráječko v rámci komplexních pozemkových úprav prováděných v k. ú. Ráječko, a to dle soupisu nových pozemků, který je přílohou materiálu k této věci.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu průchodu a průjezdu vlastníka pozemku p. č. 1022/25 orná půda v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko, přes pozemky p. č. 1022/14 ostatní plocha a p. č. 1022/24 orná půda, oba v k. ú. Blansko na pozemek p. č. 1022/25, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit znění předložené smlouvy číslo 2015-INV-Poz-S035/Ma-KS, Vbř.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S016/Bř-Ne.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 60 z 53. rady města dne 07.05.2013, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 177/20 v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S041/Bř-Ne.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje změnu usnesení č. 41 z 65. schůze Rady města Blansko dne 26.11.2013 tak, že celé nově zní:

„Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inž. sítě spočívající v umístění, provozování, oprav a údržbě podzemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně v rámci stavby Blansko – úprava DS, ČOV Na Doubravce na částech pozemků parc. č. 901/27, 901/58, 920/3, 1366/12, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH“.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S018/Bř-Ne.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1684/2 a parc. č. 1691/7 oba ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení VN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – TS Trido“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1684/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN, včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – TS Trido“, na dobu neurčitou, bezplatně, ve prospěch TRIDO, s. r. o., IČ: 65278151, se sídlem Blansko, Na Brankách 2290/3, jako oprávněné osoby.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy veřejného osvětlení na služebném pozemku parc. č. 1333/20 trvalý travní porost v k. ú. Blansko ve vlastnictví paní Vladíkové, bytem Kotvrdovice, jako povinné, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení nebo jiných stavebních úprav VO, včetně jeho případného odstranění, na dobu neurčitou, bezplatně s tím, že smlouva bude uzavřena za předpokladu, že Město Blansko bude vlastníkem veřejného osvětlení a doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené smlouvy číslo 2015-INV-Poz-S052/Bř-Ma.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu číslo INV-NS/156/99/Ne ze dne 01.11.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2002 na nájem části pozemku parc. č. 857/32 orná půda o výměře 202 m2 v k. ú. Blansko, a to tak, že stávající účel nájmu se rozšiřuje o možnost vybudování, umístění, užívání a údržby, příp. odstranění dřevěného přístřešku (pergoly) o půdorysu 4x4 m a výšce 2,2 m, vše nákladem nájemce s tím, že změna smlouvy bude realizována uzavřením dodatku k nájemní smlouvě.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č.32/1 trvalý travní porost o výměře 426 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu jeho zaplocení k rodinnému domu čp. 92 v Blansku, Dolní Palava 38, za účelem jeho údržby a za účelem přístupu k zadní straně RD.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje zveřejnění záměru darovat pozemky parc. č. 1754/48 ostatní plocha, silnice o výměře 142 m2 a parc. č. 1429/31 ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, oba v k. ú. Blansko, oba zastavěny ve své celé výměře silničním tělesem II/374 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, za účelem majetkoprávního vypořádání (sjednocení vlastnictví stavby a pozemku) za podmínky, že Jihomoravský kraj daruje Městu Blansko pozemek parc. č. 177/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2 v k. ú. Těchov, zastavěný chodníkem Města Blansko.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 434/1 a část pozemku parc. č. 435 o celkové výměře cca 28 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem výstavby garážového stání do doby odprodeje předmětných částí pozemků (lokalita Lažánky – Márovky).

Usnesení č. 39

Rada ruší usnesení č. 15 z 4. schůze Rady města Blansko dne 16.12.2014 (břemeno ve prospěch E.ON, pod trafostanicí).

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č.783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 15 m2 (pouze část pozemku pod budovou trafostanice) v k. ú. Blansko, za účelem výstavby a užívání trafostanice, budované v rámci stavby Blansko – TS Seifertova společnosti E.ON s tím, že v kupní smlouvě bude pro město sjednána výhrada zpětné koupě.

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválitvýkup pozemků parc. č. 674/128 orná půda a parc. č. 679/82, parc. č. 679/84, parc. č. 679/91, parc. č. 679/92, parc. č. 1831/4, parc. č. 1832/4, parc. č. 1833/2, parc. č. 1834/1, parc. č. 1834/5, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníka těchto pozemků a výkup spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka spoluvlastnického pozemku p. Veselé, za dohodnutou kupní cenu 281.319 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S012/Ma-VKS.

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S020/Ma-VKS.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S021/Ma-VKS.

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou směnnou smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S022/SS-Ma.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků:

  • parc. č. 486/96, parc. č. 486/97, parc. č. 486/98 a parc. č. 486/99, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 908/35 ostatní plocha, parc. č. 929/8 lesní pozemek, parc. č. 933/3 orná půda, parc. č. 935/44, parc. č. 935/48, vše orná půda v k. ú. Blansko

  • parc. č. 486/1 orná půda, parc. č. 556 ostatní plocha a parc. č. 486/69 orná půda, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 470-10255/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z pozemků parc. č. 486/1, parc. č. 556, parc. č. 486/69 a parc. č. 486/71, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska

  • parc. č. 933/1 orná půda a parc. č. 1837/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 4454-214/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z pozemku parc. č. 933/1 orná půda v k. ú. Blansko

  • parc. č. 935/42 orná půda, parc. č. 935/51 orná půda, parc. č. 935/52 orná půda a parc. č. 1837/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 4454-214/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z částí pozemku parc. č. 935/42 orná půda v k. ú. Blansko

  • parc. č. 935/47 orná půda, parc. č. 935/53 orná půda a parc. č. 1837/4 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které byly vytvořeny geometrickým plánem č. 4454-214/2014 (dosud nezapsaným v katastru nemovitostí) z pozemku parc. č. 935/47 orná půda v k. ú. Blansko

od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 1.000 Kč + platná sazba DPH a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu čís. 2014-INV-Poz-S201/Ma-VKS (pozemky v lokalitě Zborovce).

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválitvýkup pozemku parc. č. 415/21 ostatní plocha v k. ú. Klepačov od vlastníka pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 250 Kč/m2 doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S037/Ma-VKS.

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího ve strpění umístění, údržby, oprav, příp. odstranění odvodňovacího kanálu (žlabu) na částech pozemků parc. č. 367/5 lesní pozemek a parc. č. 396/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Klepačov vlastníkem pozemků, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se umístěním, údržbou, opravami, příp. odstraněním odvodňovacího kanálu (žlabu) za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč, ve prospěch Města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čís. 2015-INV-Poz-S038/BS-BŘ/Ma.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova-Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD ve výši 2.000 Kč/m2 (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 50

Radabere na vědomí předloženou „Studii dalšího rozvoje a modernizace sportovního areálu Blansko-Hořice“ vypracovanou společností VH atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno v prosinci 2014 s tím, že nesouhlasí, aby město bylo nositelem tohoto investičního záměru, neboť nemá dostatek informací o reálnosti záměru.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci – snížení energetické náročnosti budov MŠ Údolní 8, Blansko a Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1 a s výběrem administrátora projektů firmy Energy Benefit Centre a. s., Brno, za podmínek uvedených v materiálu k věci.

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené kupní smlouvy číslo 2014/000395/INV/DS-Vit.

Usnesení č. 53

Radasouhlasí s poskytnutím parkovacích míst na parkovišti vedle úřadu práce na ulici Vodní pro umožnění realizace nadstavby domu Rožmitálova 16 (kavárna), z důvodu naprosto většinového zastoupení pěších návštěvníků budované nadstavby.

Usnesení č. 54

Radasouhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o účasti Města Blanska na financování díla „Blansko – Zborovec – IS pro rodinné domy, I .etapa“ mezi „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí a Městem Blansko.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí se smlouvou „Blansko – průtah II/374, rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek“ mezi městem a Dopravními stavbami Brno, s. r. o. Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ: 45474281.

Usnesení č. 56

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR a zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Blansku za rok 2014.

Usnesení č. 57

Rada schvaluje projekt prevence kriminality pro rok 2015 „Dobrodružství 2015“.

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 následujícím subjektům:

Název

Příjemce

Sídlo

IČ:

Částka

Účel

Okno dokořán – krizová pomoc

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko,

Komenského 19

44990260

156.000 Kč

provozní a mzdové náklady

Centrum PRO Blansko – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko,

Komenského 19

44990260

190.000 Kč

provozní a mzdové náklady

SPONA – Společná cesta – terénní programy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko,

Komenského 19

44990260

180.000 Kč

provozní a mzdové náklady

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Brno,

Vídeňská 225/3

60557621

350.000 Kč

provozní a mzdové náklady

Víceúčelová drogová služba na Blanensku – terénní programy

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Brno,

Vídeňská 225/3

60557621

102.000 Kč

provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

Usnesení č. 59

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Klub českých turistů Blansko.

Usnesení č. 60

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 79. schůzi dne 26.08.2014 usnesením č. 109 následujícím subjektům:

  1. Sdružení Horizont o. s.: částku 16.000 Kč na festival Rajbas 2015.

  2. Římskokatolické farnosti Blansko: částku 9.000 Kč na zajištění průvodcovské služby na věži kostela sv. Martina v turistické sezoně 2015 a dále částku 5.000 Kč na akci Noc kostelů 2015.

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

Usnesení č. 61

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 společnosti team agency, s. r. o., IČ: 02137186 ve výši 150.000 Kč na uspořádání akce Multifestival sv. Martina v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015. Tato dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Klepačov na uspořádání akce „Ples SDH Klepačov“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu na Klepačově dne 01.03.2015 v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 63

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Zabíjačkové hody 2015“ dne 21.02.2015 v zámeckém parku v Blansku v době od 08:00 hodin do 17:00 hodin.

Usnesení č. 64

Rada schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko v roce 2015 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 65

Rada jmenuje komisi pro udělení Ceny města Blanska za kulturu 2015 ve složení: Mgr. Ivo Polák, Mgr. Eva Nečasová, Jaroslav Jeřábek, Pavel Svoboda, Pavel Langr, Jan Popelka, Irma Charvátová.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/16 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 67

Rada souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2015 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu rodinné politiky na úrovni obcí v roce 2015 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 70

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2015 ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu „Hudba na blanenském zámku“.

Usnesení č. 71

Rada jmenuje do funkce ředitelky Muzea Blansko s účinností od 01.04.2015 Mgr. Bc. Pavlínu Komínkovou, Blansko.

Usnesení č. 72

Rada jmenuje pracovní skupinu pro vypracování koncepcí podpory sportu, kultury a zájmové činnosti ve složeni: Ing. Bc. Jiří Crha, Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, Marcela Horáková, Ing. Alena Skoupá, Ing. Jan Šustáček.

Usnesení č. 73

Rada ukládá odboru ŠKOL předložit radě města návrhy koncepcí podpory sportu, kultury a zájmové činnosti do 23.06.2015.

Usnesení č. 74

Rada doporučuje předložit zastupitelstvu informaci ke schvalování účetní závěrky města a k zajištění přístupu k účetním závěrkám v průběhu účetního období.

Usnesení č. 75

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Okresní hospodářské komoře Blansko se sídlem v Blansku, nám. Republiky 1316/1, IČ: 29205379 na úhradu nákladů spojených s provozem kanceláře a darovací smlouvu.

Usnesení č. 76

Rada svěřuje starostovi rozhodování o přijetí movitého majetku nepatrné hodnoty nebo bez hodnoty v dědickém řízení.

Usnesení č. 77

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

Usnesení č. 78

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 79

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2/2015 a ZRR 1/2015.

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 3/2015 až RO 5/2015.

Usnesení č. 81

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, IČ: 494564205 ve výši 48 tis. Kč projekt směřovaný na podporu žáků – cizinců z třetích zemí.

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2014 a výhled na rok 2015.

Usnesení č. 83

Rada schvalujeDodatek č. 2 ke směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města.

Usnesení č. 84

Rada schvaluje vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko“ pro poskytnutí dotací v kompetenci rady, kterou se nahrazuje vzorová Smlouva o poskytnutí a využití dotace z rozpočtu Města Blansko schválená usnesením č. 110 na 79. schůzi rady města dne 26.08.2014.

Usnesení č. 85

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko“ pro poskytování dotací v kompetenci zastupitelstva.

Usnesení č. 86

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Hrubého, Blansko dohodou k 18.02.2015.

Usnesení č. 87

Rada souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelé paní Buchvaldkové, Blansko, za nájemné a fakturu z bytu na ul. 9. května 3, Blansko v celkové výši 21.816 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 88

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 5 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/5 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/68210 panu Hlaváčovi, Blansko za kupní cenu 689.000 Kč.

Usnesení č. 89

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/18 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2810/68210 panu Mynářovi, Blansko, za kupní cenu 735.000 Kč.

Usnesení č. 90

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/23 o výměře 27,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2755/68210 panu Hlaváčovi, Blansko za kupní cenu 686.000 Kč.

Usnesení č. 91

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/21 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2890/68550 paní Gricové, Křtiny za kupní cenu 701.500 Kč.

Usnesení č. 92

Rada doporučuje zastupitelstvu schválitodprodej volného bytu č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/22 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2860/68550 paní Gricové, Křtiny za kupní cenu 675.500 Kč.

Usnesení č. 93

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů Služeb Blansko, s. r. o. podnajmout nebytové prostory uvedené v materiálu odboru.

Usnesení č. 94

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku „Mateřské a rodinné centrum HM, o. s.“ , IČ: 22750959, na adrese Horní Lhota 14, Blansko.

Usnesení č. 95

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2014/001/N-Pe se spolkem Všudybýlek Blansko o. s., IČ: 01495500 dohodou k 20.02.2015 a souhlasí s prominutím nájemného za poměrnou část měsíce února.

Usnesení č. 96

Rada souhlasí s tím, aby OA Klepačov užívala 1 třídu (+ polovina soc. zař. a chodby), tj. celkem 81,50 m2 v přízemí budovy bývalé školy čp. 29 k volnočasovým aktivitám občanů Klepačova, a to od 21.02.2015. Náklady na energie budou rozúčtovávány ve stejném režimu jako za pronájmu občanskému spolku Všudybýlek Blansko a budou hrazeny z prostředků na provoz občanských aktivit.

Usnesení č. 97

Rada souhlasí s podnájmem kancelářských prostor o výměrách 27,36 m2 a 33,63 m2 ve správní budově č. p. 2453 v areálu technických služeb na ul. Komenského, Blansko, paní Ing. Felklové, 678 01 Blansko, IČ: 43425461 za nájemné ve výši 1.200 Kč/m2/rok bez DPH (včetně energií) za účelem užívání jako kanceláře.

Usnesení č. 98

Rada schvaluje předloženou smlouvu o odečítací službě se společností Techem, spol. s r. o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10, IČ: 49684370 jako vzorovou.

Usnesení č. 99

Rada ukončuje výběrové řízení týkající se prodeje rekreačního areálu v k. ú. Kaproun (nemovitosti dle materiálu odboru).

Usnesení č. 100

Rada doporučuje zastupitelstvuvzít na vědomíinformaci o zpracování analýzy stávajícího stavu řešení CZT.

Usnesení č. 101

Rada uděluje výjimku ze Směrnice č. 6/2014 Veřejné zakázky, a to výjimku v bodě 6.2.2., čl. 6. a schvaluje přímé zadání zpracování studie CZT v rozsahu dle materiálu, dále schvaluje předloženou smlouvu o dílo s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Výzkumně energetickým centrem, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ: 61989100, to vše za podmínky schválení rozpočtového opatření týkajícího se akce CZT (akce 5166 – Analýza stavu) zastupitelstvem.

Usnesení č. 102

Rada schvaluje předloženou Rámcovou smlouvu o dílo na veřejné zakázky týkající se vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací jako vzorovou smlouvu.

Usnesení č. 103

Rada schvaluje předloženou Rámcovou smlouvu o dílo na veřejné zakázky týkající se oprav chodníků jako vzorovou smlouvu.

Usnesení č. 104

Rada doporučuje zastupitelstvu navrhnout členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Miroslava Kopřivu, Ing. Vítězslava Nečase, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška, Ing. Pavla Matušku, Bc. Emila Pernicu, DiS. a Ing. Jana Šustáčka.

Usnesení č. 105

Rada doporučuje zastupitelstvu navrhnout členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Vlastimila Bártu, Ing. Miloše Poláka, Ing. Ivo Stejskala, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Jiřího Míšenského, Stanislava Navrkala a Ing. Jana Šustáčka.

Usnesení č. 106

Rada schvaluje předložený návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města.