Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 8 ze dne 10.03.2015

Usnesení č. 1

Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odprodej části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 15 m2 (část pozemku, zastavěná budovou trafostanice) v k. ú. Blansko, za účelem výstavby a užívání trafostanice, budované v rámci stavby Blansko – TS Seifertova společnosti E.ON Distribuce a. s., F.A. Gerstnera 6, České Budějovice, IČ: 28085400, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje, obvyklou (tržní) s tím, že v kupní smlouvě bude pro město sjednána výhrada zpětné koupě, a to za těchto podmínek a pro tyto případy:

  1. v případě zpětné koupě bude kupní cena stejná, jako kupní cena, za kterou byl pozemek prodán a

  2. pro tyto případy:

  • nedojde-li k výstavbě trafostanice do 31.12.2015

  • při odstranění trafostanice kupujícím

  • při odstranění trafostanice na základě smlouvy o přeložce trafostanice uzavřené s městem, či jiný smluvní vztah vedoucí k jejímu přemístění či zrušení

  • při odstranění trafostanice na základě smlouvy o přeložce s třetí stranou, s níž bude mít kupující uzavřenou smlouvu o přeložce trafostanice či jiný smluvní vztah vedoucí k jejímu přemístění či zrušení

a s tím, že rada doporučuje zastupitelstvu pověřit schválením příslušné smlouvy radu města.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S040/BS-Bř/Mu.

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zrušení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 818/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko strpět vedení a užívání vodovodní přípojky k pozemku parč. st. 4422 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba s čp. 1328 a k pozemku parc. č. st. 4423 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba bez čp./ev., v k. ú. Blansko, zřízeného ve prospěch vlastníka pozemku parč. st. 4422 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba s čp. 1328 a pozemku parc. č. st. 4423 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba bez čp./ev., v k. ú. Blansko nyní Města Blansko a schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti čís. 2015-INV-Poz-S069/Bř-zruš./Ma (pozemek při ul. Východní).

Usnesení č. 4

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu oprávněného – Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy a odstranit, cyklostezku na pozemku parc. č. 543/2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví p. Růžičkové, Blansko jako povinné, v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č. 543/2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a dále spočívající i v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklostezku, bezúplatně, na dobu existence stavby cyklostezky a doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2015-INV-Poz-S072/Bř-Ma. V případě nutnosti úpravy této smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pověřuje zastupitelstvo schválením upravené smlouvy radu města.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje návrh Dohody o právu provést stavbu „Bytový dům v Blansku, ulice Absolonova, zpevněné plochy pro přístup a příjezd, dvě parkoviště, vodovodní přípojka, napojení splaškové a srážkové kanalizace do veřejné kanalizace, přeložka kabelového vedení NN a přeložka telekomunikačního vedení“, se společností BD ABSOLON s. r. o., se sídlem Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov a se společností CERGOMONT s. r. o., se sídlem Blansko, Sukova 1052/6, PSČ 678 01 s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 20.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí výběr zhotovitele na akci „II/374 Blansko průtah“ jímž se na základě nejnižší nabídkové ceny stala firma IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo na tuto stavbu.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvyo účasti Města Blanska na financování díla „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů – část B, Hořice – SO 04.12. Prodloužení zásobovacího řadu“ se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Lažánky, průtah – veřejná infrastruktura (II/379)“.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor poslance v jeho volebním kraji uzavřené dne 20.01.2014 mezi Kulturním střediskem města Blanska a Českou republikou – Kanceláří Poslanecké sněmovny v upraveném znění viz materiál.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR 2/2015.

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, takto:

 

Odměna v Kč

člen rady

2.640

předseda výboru

1.540

předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.300

člen zastupitelstva

850

neuvolněný místostarosta

13.450

předseda komise rady, který není členem zastupitelstva

720

V případě sloučení výkonu funkcí náleží jen nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb.