Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 9 ze dne 24.03.2015

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 1–12/2014.

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2014 a jeho přidělení do rezervního fondu.

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2014.

Odbor FIN doporučuje schválit účetní závěrku organizace.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/15 „Dodávka a instalace lednic na uchování léků a chemikálií pro lékárnu a OKL Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2015.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s vyřazením a následným prodejem nepotřebného panoramatického zubního digitálního RTG přístroje Orthoralix 9200 DDE Plus.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s úhradou investiční akce č. 11/15 „Dodávka a instalace rentgenového přístroje pro oddělení RDG Nemocnice Blansko“ ve třech splátkách.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování prodeje periodického a neperiodického tisku a doplňkového sortimentu, provozní místnost – novinový stánek o výměře 9,29 m² a společné prostory o výměře 2,79 m², o celkové výměře 12,08 m² v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, Ivo Rampulovi, sídlem Dvorská 1864/84, 678 01 Blansko, IČ: 15584054.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko v úhrnné výši 13.000 Kč od společnosti Amgen, s. r. o., se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje Licenční smlouvu a Smlouvu o poskytování údržby a podpory mezi Městem Blansko a FT Technologies, a. s., Bohuňovice, o poskytnutí licence a poskytování údržby a podpory informačního systému MP Manager pro Městskou policii Blansko.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Blansko a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, za účelem umístění kamery na budově Policie ČR, Územní odbor Blansko, Bezručova 31, Blansko.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2012-INV-Poz-S112/NS-Ne ze dne 06.06.2012 na nájem pozemku č. 12/4 zahrada o výměře 363 m2 v k. ú. Blansko, a to změnit nájemné na částku 1.089 Kč/rok.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 465/4 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 32 m2 za účelem provedení úprav pro zamezení stékání dešťové vody na soukromý pozemek.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. SM-NS/45/94/Ko ze dne 31.03.1994 ve znění dodatků č.1-4 na nájem části pozemku parc. č. 55/21 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (pozemek pod garáží, při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 55/21 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží, při ulici Úvoz v Blansku).

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 845/18 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 845/26 ostatní plocha o celkové výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem dočasného umístění stavby garáže ve vlastnictví fyzické osoby (lokalita Horní Palava, areál městských skladů).

Usnesení č. 15

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/117/99/Ko ze dne 28.04.2000 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 v k. ú. Blansko o výměře 36 m2 dohodou smluvních stran k 31.03.2015.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/120/99/Ko ze dne 28.04.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.01.2001 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 v k. ú. Blansko o výměře 17 m2 dohodou smluvních stran k 31.03.2015.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS/121/99/Ko ze dne 28.04.2000 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 v k. ú. Blansko o výměře 17 m2 dohodou smluvních stran k 31.03.2015.

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení darovat pozemky parc. č. 1754/48 ostatní plocha, silnice o výměře 142 m2 a parc. č. 1429/31 ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2, oba v k. ú. Blansko, oba zastavěny ve své celé výměře silničním tělesem II/374 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, za účelem majetkoprávního vypořádání (sjednocení vlastnictví stavby a pozemku) za podmínky, že Jihomoravský kraj daruje Městu Blansko pozemek parc. č. 177/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2 v k. ú. Těchov, zastavěný chodníkem Města Blansko.

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S053/BKS-Ma.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 479/9 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. za podmínek, uvedených v předložené nájemní smlouvě mezi Lesy České Republiky, s. p., IČ: 42196451, jako pronajímatelem a Městem Blansko, jako nájemcem, číslo smlouvy 144/484 – číslo smlouvy MB 2015-INV-Poz-S106/NS-Ne a schvaluje znění této smlouvy.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy číslo INV-NS/156/99/Ne ze dne 01.11.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2002 na nájem části pozemku parc. č. 857/32 orná půda o výměře 202 m2 v k. ú. Blansko, a to tak, že stávající účel nájmu se rozšiřuje o možnost vybudování, umístění, užívání a údržby, příp. odstranění dřevěného přístřešku (pergoly) o půdorysu 4 × 4 m a výšce 2,2 m, vše nákladem nájemce s tím, že změna smlouvy bude realizována uzavřením dodatku k nájemní smlouvě a schvaluje předložený dodatek č. 2 smlouvy v této věci.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č.32/1 trvalý travní porost o výměře 426 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu jeho zaplocení k rodinnému domu č. p. 92 v Blansku, Dolní Palava 38, za účelem jeho údržby a za účelem přístupu k zadní straně RD panu Nejezchlebovi, Blansko, za nájemné ve výši 426 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2015-INV-Poz-S102/NS-Ne.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 434/1 ostatní plocha a parc. č. 435 orná půda o celkové výměře cca 28 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, manželům Pernicovým, bytem Lažánky, za účelem výstavby garážového stání, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita Lažánky – Márovky).

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S109/Ma-VKS.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S056/Bř-Mu.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S066/Bř-Mu.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 21 ze 76. schůze dne 20.05.2014, a to tak, že se v usnesení změní název oprávněného na O2 Czech Republic a. s., Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/8, PSČ: 140 22, IČ: 60193336. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 28

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S068/Bř-Mu.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 43 odst. a) z 24. schůze dne 20.12.2011, a to tak, že celé nově zní:

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 890/7 orná půda, parc. č. 954/2 ostatní plocha a parc. č. 1365/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě přípojky kabelového vedení NN pro provoz nové regulační stanice plynu pro město Blansko, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Výstavba nové RS pro město Blansko, č. Stavby 70094“, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m + platná sazba DPH.

Usnesení č. 30

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 43 odst. b) z 24. schůze dne 20.12.2011, a to tak, že celé nově zní:

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 890/7 orná půda, parc. č. 985/1 orná půda, parc. č. 985/2 trvalý travní porost, parc. č. 985/3 trvalý travní porost, parc. č. 994/1 orná půda, parc. č. 1364/1 ostatní plocha a parc. č. 1365/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě STL plynovodu DN 400, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „STL plynovod Blansko – Pražská – výstup z RS, č. stavby 34978“, na dobu neurčitou, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 70 Kč/m + platná sazba DPH.

Usnesení č. 31

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S073/Bř-Mu.

Usnesení č. 32

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S071/Bř-Mu.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 61 ze 42. schůze Rady města Blansko dne 13.11.2012, a to tak, že oprávněná JMP Net, s. r. o. se nahrazuje oprávněnou RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S070/Bř-Mu.

Usnesení č. 35

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 882 ostatní plocha v k. ú. Těchov věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení VN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Těchov – TS Panorama“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 36

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S075/Bř-Mu.

Usnesení č. 37

  1. Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S076/Bř-Mu.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č.1335/32 ostatní plocha a parc. č. 1335/34 ostatní plocha oba v k. ú. Těchov, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby „Těchov – úprava DS, Matyáš“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za cenu 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S089/Bř-Mu.

Usnesení č. 39

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 919/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Kopřiva“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 919/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DP, Krejčí“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 41

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S080/Bř-Mu.

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 935/46 orná půda, parc. č. 919/3 ostatní plocha, parc. č. 1366/13 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – vedení NN z TS Na Doubravce“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 919/3 ostatní plocha, parc. č. 929/3 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Vykonal“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 919/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Kala“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 908/17 ostatní plocha a parc. č. 908/30 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Tesař“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 908/30 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně dvou pilířů NN a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Kavan“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 908/17 ostatní plocha, parc. č. 908/30 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně dvou pilířů NN a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Marťák“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 919/3 ostatní plocha, parc. č. 919/12 trvalý travní porost oba v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Tkačuk“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 49

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 14 z 62. schůze Rady města Blansko ze dne 15.10.2013, a to tak, že do usnesení se doplňuje pozemek parc. č. 1366/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S105/Bř-Mu.

Usnesení č. 51

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S104/Bř-Mu.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2015-INV-Poz-S103/Bř-Mu.

Usnesení č. 53

Rada schvaluje změnu usnesení č. 119 z 36. schůze Rady města Blansko dne 21.08.2012, a to tak, že v usnesení uvedené pozemky se nahrazují pozemky parc. č. 1431, 857/290, 8597/291, 857/281, 857/283, 857/265, 857/2, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, přičemž délka trasy sítě činí nově 91 m. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 54

Rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012-INV-Poz-S180a/BS-Bř/Ne ze dne 22.10.2012.

Usnesení č. 55

Rada neschvaluje zatížení části pozemků v lokalitě Písečná v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nové optické sítě TwigoNet, v rámci stavby „Optická síť TwigoNet Blansko-Jasanová“.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje zatížení id. ¼ části pozemku parc. č. 903/4 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Vykonal Michal“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje smlouvu č. 2015-INV-Poz-S079/BS-Bř/Mu v této věci.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu odmítnout převod nabízeného vodohospodářského majetku (nemovitostí v k. ú. Klepačov) dle nabídky „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí ze dne 11.02.2015, z důvodu jejich praktické nevyužitelnosti.

Usnesení č. 58

Rada nesouhlasí s převodem sloupů veřejného osvětlení na ul. Kamnářská 2a-2f a na ul. Pekařská v Blansku do majetku Města a nesouhlasí s poskytnutím elektrického proudu pro provoz tohoto osvětlení z rozpočtu města.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje zveřejnění úpravy záměru pronajmout a následně (po kolaudaci staveb a souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury nebo na základě jiného naroveň tomuto souhlasu postavenému úřednímu rozhodnutí umožňující užívání staveb) odprodat pozemky eventuálně jejich části:

část pozemku parc. č. st. 1543 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 299 m2,

pozemek parc. č. st. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 548 m2,

pozemek parc. č. st. 4580 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2,

pozemekparc. č. st. 4583 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2,

část pozemku parc. č. 1019/3 orná půda o výměře cca 1387 m2,

pozemek parc. č. 1019/13 orná půda o výměře 2444 m2,

část pozemku parc. č. 1019/16 orná půda o výměře cca 666 m2 ,

část pozemku parc. č. 1019/17 ostatní plocha o výměře cca 2272 m2,

část pozemku parc. č. 1019/18 ostatní plocha o výměře cca 1276 m2 ,

pozemek parc. č. 1019/19 ostatní plocha o výměře 437 m2,

část pozemku parc. č. 1019/35 ostatní plocha o výměře cca 235 m2,

pozemek parc. č. 1019/37 orná půda o výměře 1327 m2,

pozemek parc. č. 1019/38 ostatní plocha o výměře 130 m2,

pozemek parc. č. 1019/39 ostatní plocha o výměře 332 m2,

pozemek parc. č. 1019/40 ostatní plocha o výměře 287 m2,

pozemek parc. č. 1019/41 orná půda o výměře 2293 m2,

pozemek parc. č. 1019/42 ostatní plocha o výměře 533 m2,

pozemek parc. č. 1019/43 ostatní plocha o výměře 1441 m2,

část pozemku parc. č. 1019/44 ostatní plocha o výměře cca 616 m2,

pozemek parc. č. 1019/45 orná půda o výměře 926 m2,

pozemek parc. č. 1019/46 orná půda o výměře 113 m2,

pozemek parc. č. 1019/58 ostatní plocha o výměře 2 m2,

část pozemku parc. č. 1019/59 ostatní plocha o výměře cca 25 m2,

pozemek parc. č. 1019/60 orná půda o výměře 16 m2,

pozemek parc. č. 1019/61 orná půda o výměře 4422 m2,

pozemek parc. č. 1019/62 orná půda o výměře 54 m2,

pozemek parc. č. 1019/63 orná půda o výměře 100 m2,

pozemek parc. č. 1019/64 ostatní plocha o výměře 9 m2,

pozemek parc. č. 1019/68 orná půda o výměře 33 m2,

část pozemku parc. č. 1019/69 orná půda o výměře cca 8 m2,

část pozemku parc. č.1018/3 orná půda o výměře cca 4950 m2,

část pozemku parc. č. 1018/2 ostatní plocha o výměře cca 2047 m2, vše v k. ú. Blansko za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko.

Usnesení č. 60

Rada bere na vědomí přehled o využití finančních příspěvků poskytnutých Městem Blansko v roce 2014 v oblasti zahraničních styků města a v oblasti cestovního ruchu.

Usnesení č. 61

Rada schvaluje „Licenční smlouvu pro výkon souboru práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu“.

Usnesení č. 62

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro pana Prášila, Blansko.

Usnesení č. 63

Rada nesouhlasí s výměnou bytu paní Mánkové, Blansko za jiný byt v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko.

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Jordánové, Blansko.

Usnesení č. 65

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 73 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Mokré, Blansko.

Usnesení č. 66

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 65 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Přikrylové, Blansko.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 73, 65 a 67 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku v tomto pořadí: paní Grycová, Blansko, paní Hladišová, Blansko, paní Müllerová, Blansko, paní Burešová. Blansko.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 7. schůzi dne 17.02.2015 usnesením č. 84 následujícím subjektům:

Příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Blansko

Blansko, K. J. Mašky 2

65399447

6.000 Kč

provozní a mzdové náklady odborného sociálního poradenství

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Středisko rané péče SPRP Brno

Brno, Nerudova 7

75094924

4.500 Kč

provozní a mzdové náklady sociální služby rané péče poskytované blanenským občanům

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

Blansko, Sadová 2

00426288

25.000 Kč

provozní a mzdové náklady pečovatelské služby poskytované blanenským občanům

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Slezská diakonie

Brno, Kamenná 21

65468562

4.500 Kč

provozní a mzdové náklady Poradny rané péče DOREA poskytované blanenským občanům

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

35.000 Kč

provozní a mzdové náklady Charitní poradny

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

35.000 Kč

provozní a mzdové náklady sociální služby Pěkná modrá Doubravice – SAS pro seniory a zdravotně postižené blanenské občany

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

40.000 Kč

provozní a mzdové náklady odlehčovací služby poskytované blanenským občanům

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 70

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb – Odborné sociální poradenství a Pečovatelská služba, číslo 028855/15/OSV.

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 54 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 3.319 Kč a 4 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna“ v celkové hodnotě 1.770 Kč.

Usnesení č. 72

Rada souhlasí s umístěním reklamního banneru Městské knihovny Blansko na štítové stěny budovy knihovny na ulici Rožmitálova 4 dle předložené vizualizace.

Usnesení č. 73

Rada nesouhlasí s čerpáním rezervního fondu Městské knihovny Blansko ve výši max. 30.000 Kč na kompletní realizaci umístění banneru knihovny.

Usnesení č. 74

Rada nesouhlasí s čerpáním rezervního fondu Městské knihovny Blansko ve výši max. 30.000 Kč na realizaci úpravy prostor zázemí pro zaměstnance ve 3. a 4. patře budovy.

Usnesení č. 75

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace podala žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“ vyhlášeného MŠMT.

Usnesení č. 76

Rada schvaluje čerpání rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace ve výši max. 280.000 Kč na celkovou modernizaci prostor 1 třídy.

Usnesení č. 77

Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2014, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti tělovýchovy a sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 78

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala žádost o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje z programu Škola podporující zdraví v roce 2015 na projekt V zdravém těle zdravý chrup ve výši 23.000 Kč.

Usnesení č. 79

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala žádost o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje z programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2015 na projekt Na internet spolu a bezpečně ve výši 27.000 Kč.

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s tím, aby Muzeum Blansko zapůjčilo obci Bukovinka sbírkové předměty pod inventárním číslem M 2189, a to na dobu neurčitou.

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s převodem sbírkových předmětů darovaných Římskokatolickou farností Blansko z vlastnictví Muzea Blansko do vlastnictví Biskupství brněnského, Diecézní muzeum maximálně v rozsahu dle seznamu předloženého v materiálu.

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s uzavřením Dohody o užívání nebytových prostor v budově Kina Blansko, Hybešova 6 – bar se skladem o celkové výměře 52 m2, prostor ve foyeru o velikosti 16 m2 – a spoluužívání sociálního zařízení mezi Kulturním střediskem města Blanska, se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČ: 00163848, společností Hotel Hlaváč, s. r. o., se sídlem Nádražní 1010/13, 678 01 Blansko, IČ: 25336894 a uživatelem Štefanem Kurbelem, IČ: 87992795, s místem podnikání Rodkovského 859/13, 678 01 Blansko za dodržení podmínek podnájemní smlouvy uzavřené v souladu s usnesením č. 81 z 72. schůze Rady města Blansko ze dne 25.03.2014.

Usnesení č. 83

Rada souhlasí s tím, aby Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace podala žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“ vyhlášeného MŠMT.

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“ vyhlášeného MŠMT.

Usnesení č. 85

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 86

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2014 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 87

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015.

Usnesení č. 88

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Muzeum Blansko sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 89

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Muzeum Blansko za rok 2014 a jeho převod do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 90

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Muzeum Blansko za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015.

Usnesení č. 91

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 92

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2014 a jeho převod do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 93

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015.

Usnesení č. 94

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 95

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Dvorská 26 za rok 2014 a jeho převod do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 96

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 97

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za rok 2014 a jeho převod do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 98

Radaschvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2 sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 99

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2 za rok 2014 jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 100

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 101

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 za rok 2014 a ukládá uhradit ztrátu z rezervního fondu.

Usnesení č. 102

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 103

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a za rok 2014.

Usnesení č. 104

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 105

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 za rok 2014.

Usnesení č. 106

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 107

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a za rok 2014 a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 108

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 109

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 za rok 2014 a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 110

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 sestavenou k 31.12.2014.

Usnesení č. 111

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8 za rok 2014 jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 112

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 113

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

Usnesení č. 114

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 115

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Usnesení č. 116

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova ul.

Usnesení č. 117

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského.

Usnesení č. 118

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov.

Usnesení č. 119

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní.

Usnesení č. 120

Rada schvaluje po doplnění rozpočtové opatření č. RO 6/2015.

Usnesení č. 121

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit po úpravě rozpočtové opatření č. RO 7/2015.

Usnesení č. 122

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. RO 8/2015.

Usnesení č. 123

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10, Blansko, za rok 2014.

Usnesení č. 124

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Kytnerové, Blansko dohodou k 31.03.2015.

Usnesení č. 125

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kulíškové, Blansko do 31.08.2015.

Usnesení č. 126

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Lopez, Blansko do 31.08.2015.

Usnesení č. 127

Rada souhlasí s umístěním sídla firmy TerraServis CZ s. r. o., IČ: 29249848 na adrese Komenského č. p. 2453, Blansko.

Usnesení č. 128

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu Smlouvy o nájmu a provozování zdroje tepla č. 2013/022/N-Pe se společností Zásobování teplem s. r. o. (IČ: 60731800), a to prodloužení předmětné smlouvy do 31.12.2018.

Usnesení č. 129

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v bytovém domě na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko o celkové výměře 70,85 m2 (kanceláře 35,40 m2, 26,10 m2, 5,40 m2 + 3,95 m2 soc. zařízení, chodba) paní Čípkové, Sloup v Moravském Krasu, IČ: 68076851 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + energie za účelem zřízení a provozování studia pro cvičení pilates.

Usnesení č. 130

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej pozemku parc. č. st 4342 o výměře 53 m2 s budovou č. p. 2497 v k. ú. Blansko (budova naproti nádraží) a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na pronájem s minimální cenou nájemného ve výši 22.000 Kč/rok.

Usnesení č. 131

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na veřejné zakázky týkající se oprav komunikací, zpevněných ploch jako vzorovou smlouvu.

Usnesení č. 132

Rada schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na veřejné zakázky týkající se oprav chodníků, zpevněných ploch jako vzorovou smlouvu.

Usnesení č. 133

Rada souhlasí s objednáním likvidace biologicky rozložitelného odpadu u společnosti VIA ALTA a. s pro rok 2015.

Usnesení č. 134

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2015 a ponechává cenu za služby jako v roce 2014, tedy 20 Kč/m2.

Usnesení č. 135

Rada schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb se společností Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 136

Rada souhlasí s výpůjčkou pro AUTOŠKOLA Pernica s. r. o., IČ: 26950766 a to pozemků parc. č. st. 3202, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 včetně stavby, parc. č. st. 3130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2 včetně stavby, pozemku parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3 341 m2 a pozemku parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 215 m2 vše k. ú Blansko za účelem provozování dopravního hřiště včetně dopravní výchovy dětí, mládeže popřípadě dospělých na dobu 29 dní od podpisu smlouvy po vyrozumění o zápisu do Katastru nemovitostí.

Usnesení č. 137

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č st 3202, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 včetně stavby, parc. č. 3130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2 včetně stavby, pozemku parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2 a pozemku parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 215 m2 vše k. ú Blansko za účelem provozování dopravního hřiště včetně dopravní výchovy dětí, mládeže popřípadě dospělých po vyrozumění o zápisu do Katastru nemovitostí.

Usnesení č. 138

Rada jmenuje členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Miroslava Kopřivu, Ing. Vítězslava Nečase, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška, Ing. Pavla Matušku, Bc. Emila Pernicu DiS. a Ing. Jana Šustáčka.

Usnesení č. 139

Rada jmenuje členy dozorčí rady společnosti Služby Blansko, s. r. o. Ing. Vlastimila Bártu, Ing. Miloše Poláka, Ing. Ivo Stejskala, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Jiřího Míšenského, Ing. Františka Ladiče a Ing. Jana Šustáčka.

Usnesení č. 140

Rada ruší usnesení č. 40 ze 6. schůze rady ze dne 16.03.1999.

Usnesení č. 141

Rada schvaluje předložený návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města.


Příloha č. 1

Poř. číslo

Příspěvková organizace

Zlepšený hospodářský výsledek

Fond odměn

Fond rezervní

1

Kulturní středisko města Blanska

34 864,19

10 000,00

24 864,19

2

Muzeum Blansko

189 976,67

0,00

189 976,67

3

Městská knihovna Blansko

46 765,38

0,00

46 765,38

4

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

78 528,43

0,00

78 528,43

5

Základní škola Blansko, Erbenova 13

86 335,87

0,00

86 335,87

6

Základní škola T. G. M. Blansko, Rodkovského 2

187 045,99

40 000,00

147 045,99

7

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

-77 047,85

   

8

Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace

0,00

0,00

0,00

9

Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace

0,00

0,00

0,00

10

Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace

6 762,01

2 762,00

4 000,01

11

Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

4 539,90

2 000,00

2 539,90

12

Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

23 499,15

2 000,00

21 499,15