Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 27 ze dne 12.01.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2016 do 31.12.2016 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s tím, aby se Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2a zapojila jako partner do projektu „Všichni spolu“ realizovaného Mateřskou školou a základní školou Sluníčko – Montessori, s. r. o. v rámci výzvy č. 02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o dotaci na projekt v rámci DP MŠMT č. 24481/2015 s tím, že dofinancování projektu ponese škola ze svých zdrojů bez další finanční účasti zřizovatele.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 68 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 5.468 Kč.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 15.000 Kč od pana L. Šparlinka, Blansko Kulturním střediskem města Blanska na spolufinancování 6. ročníku kytarových koncertů: „Miloš Pernica a hosté 2015“.

Usnesení č. 7

Rada schvaluje vzor Smlouvy o uskutečnění hudební produkce v Městském klubu důchodců a svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání těchto smluv.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 42/2015.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 43/2015 a ZRR 22/2015 – ZRR 24/2015.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 25/2015.

Usnesení č. 11

Rada nesouhlasí s poskytnutím náhrady škody na zdraví paní Mlčůchové, k níž mělo dojít úrazem na chodníku dne 01.12.2014.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro účely vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky panu Petru Hauzarovi, bytem Švermova 272, Brno.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro TJ ASOCIACE SPORTOVNÍCH KLUBŮ BLANSKO, z. s., Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko, IČ: 43420567.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. INV-NS-26/99/Ne ze dne 12.05.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.07.2008 na nájem části pozemku parc. č. 63 v k. ú. Olešná u Blanska o výměře 120 m2 dohodou smluvních stran ke dni podpisu dohody o skončení nájmu s tím, že hrazení nájemné za poměrnou část roku 2016 již nebude pronajímatelem požadováno.

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Šálovské, Blansko, a to dohodou k 31.01.2016.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.01.2016 do 31.03.2016.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu bytu s paní Slugeňovou, Blansko do 31.03.2016. V případě placení běžného měsíčního nájemného a splácení dluhu by se smlouva automaticky prodloužila o další 3 měsíce.

Usnesení č. 19

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Chelčického 1181/48, Blansko a doporučuje k předložení zastupitelstvu.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 6 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko panu Hašpicovi, Blansko za nájemné ve výši 560 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 2011/035/N-Pe s panem Krejčím, Blansko, dohodou k 31.01.2016.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava vodovodu a rekonstrukce kanalizace na ulici K. H. Máchy v Blansku“ a převedení finančních prostředků ve výši 2.890.000 Kč z akce číslo 31 rozpočtu roku 2015 do rozpočtu města na rok 2016.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce vodovodu a oprava kanalizace v ul. Těchovská v Blansku“ a převedení finančních prostředků ve výši 1.560.000 Kč z akce číslo 31 rozpočtu roku 2015 do rozpočtu města na rok 2016.

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí zprávu o postupu prací spojených s převzetím CZT.

Usnesení č. 25

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že po rezignaci MUDr. Milana Stojanovova na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko Ing. František Hasoň za volební stranu KDU-ČSL dnem 12.01.2016.

Rada ukládá tajemníkovi předat Ing. Františku Hasoňovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.