Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 28 ze dne 26.01.2016

Usnesení č. 1

Rada odvolává k 31.01.2016 pana Milana Slouku z funkce zapisovatele komise dopravní a jmenuje paní Ivanu Šebkovou do funkce zapisovatelky komise dopravní s účinností od 01.02.2016.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Lenky Dražilové, MBA na funkci členky komise sociální.

Usnesení č. 3

Rada jmenuje za členku komise sociální Mgr. Ilonu Novotnou.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli SDH Klepačov na uspořádání akce „Ples SDH Klepačov“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu Klepačov dne 28.02.2016 v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 5

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce „Sousedský bál“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko dne 06.02.2016 v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci z oblasti sportu a z oblasti kultury a zájmové činnosti a:

  • stanovuje, že žadatelé o dotaci, jejichž žádosti nesplnily formální kritéria, nebudou z dotačního řízení vyřazeni za předpokladu, že v termínu stanoveném odborem ŠKOL odstraní formální nedostatky svých žádostí,

  • souhlasí s přeřazením žádosti V. Ševčíkové z oblasti sportu do oblasti individuálních dotací.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s udělením výjimky a zařazením žádosti o byt pana Hasmandy, Blansko do  pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2016.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s pronájmem objektu Dělnického domu na Klepačově č. p. 84 na pozemku parc. č. 4-zast. plocha, nádvoří v k. ú. Klepačov panu Kopáčkovi, Blansko, IČ: 02759560 za nájemné za objekt 18.000 Kč/rok a za věci movité 4.000 Kč + platná sazba DPH za účelem provozování pohostinství, kulturních, společenských akcí.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zveřejněním změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2003-KOM-S014/Pe se společností MEGAStav cz. s. r. o, IČ: 26290855, která spočívá ve snížení rozsahu pronajímaných prostor, a to o místnost bývalé třídy o výměře 62 m2, místnosti o výměře 13 m2 a ½ soc. zařízení a změně účelu nájmu na kancelář.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s tím, aby OA Klepačov užívala místnost (napravo od vchodu do budovy) o výměře 13 m2 v přízemí budovy bývalé školy č. p. 29 na Klepačově, a to od 01.03.2016.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2015/000589/KOM/OS se společností Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 na pronájem Rekreační oblasti Palava.

Usnesení č. 12

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 671/11 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Blansko (lokalita zahrádkářské kolonie Ve Žlíbkách) a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2004-INV-Poz-S066/Ko-Výp ze dne 17.06.2004 uzavřenou mezi Městem Blansko a AMK Blansko – Klub cyklotrialu, se sídlem Bartošova 8, Blansko, IČ: 49463829, spočívající ve změně názvu a sídla vypůjčitele (nově ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO se sídlem Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko, IČ zůstává stejné), v částečné změně článku IV., odst. 2, písm. b) smlouvy o výpůjčce týkající se budování staveb na předmětném pozemku a v částečné změně článku II. Smlouvy o výpůjčce týkající se účelu výpůjčky (pozemek na sportovním ostrově v Blansku).

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 653 m2 za účelem vybudování parkovacích stání, chodníku a zázemí k plánovanému bytovému domu na pozemku parc. č. st. 141/2 v k. ú. Blansko a zveřejnění záměru po dokončení stavby (kolaudace, apod.) odprodat tuto část pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko vyjma části, na které budou umístěna parkovací stání a chodník, které budou případně ve vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 15

Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 156/1 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Blansko za účelem obnovy a údržby zeleně a výsadby ovocných stromů a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části tohoto pozemku za tímto účelem (lokalita Staré Blansko).

Usnesení č. 16

Rada schvaluje změnu usnesení č. 9 ze 75. schůze Rady města Blansko dne 29.04.2014, a to tak, že namísto pozemků v usnesení uvedených, budou věcným břemenem – služebností inženýrské sítě zatíženy tyto pozemky: parc. č. st. 4409, parc. č. 1060/3, parc. č. 1060/22, parc. č. 1060/28, parc. č. 1060/14, parc. č. 1060/20, parc. č. 1060/15, parc. č. 1060/29, parc. č. 1361/3, parc. č. 1047, parc. č. 1395/2, parc. č. 1395/5, parc. č. 1395/4, parc. č. 1395/67, parc. č. 1395/73, parc. č. 70, parc. č. 1395/72, parc. č. 1395/70, parc. č. 1429/44, parc. č. 1429/1, parc. č. 1017/85, parc. č. 1362/9, parc. č. 1362/2, parc. č. 1017/86, parc. č. 1429/10, parc. č. 1429/11 vše v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Obnova VN282 TS Bezručova – TS Zimní st).

Usnesení č. 17

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S001/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě, stavba: Blansko – Obnova VN282 TS Bezručova-TS Zimní st).

Usnesení č. 18

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S002/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě, stavba: Těchov – úprava DS, Čtvrtníčková).

Usnesení č. 19

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S003/Bř-Mu.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S004/Bř-Mu.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S005/Bř-Mu.

Usnesení č. 22

Rada ruší usnesení č. 60 z 26. schůze rady města dne 15.12.2015 (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DP Šauer, povinný jako spoluvlastník pozemku).

Usnesení č. 23

Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2015-INV-Poz-S245/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DP Šauer, povinný jako spoluvlastník pozemku).

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej pozemků, a to pozemku parc. č. st. 4227/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví žadatele),

pozemku parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,

pozemku parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2,

pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 222 m2,

pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře 110 m2, vše v k. ú. Blansko,

panu Procházkovi, bytem Petrovice, IČ: 12408727, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami a pozemků, které slouží jako přístup k těmto stavbám, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej pozemku parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v k. ú. Blansko, Mgr. Procházkové, bytem Petrovice, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných stavbami a pozemků, které slouží jako přístup k těmto stavbám, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 26

Rada ukládá odboru INV jednat se Statutárním městem Brno o směně pozemku parc. č. 149/4 ostatní pozemek v k. ú. Hořice u Blanska za pozemek parc. č. 279/15 lesní pozemek v k. ú. Hořice u Blanska a případně za další pozemek.

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s vytvářenímmezideponie odpadů a stavebních hmot při výstavbě akcí města s maximální dobou skladování 1 rok na částech pozemků parc. č. 642/13 ostatní plocha a 639/5 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko, o výměře do 4.000 m2, při zachování zákonných podmínek takového užití pozemku a při zachování příjezdu a přístupu k psímu cvičišti Feneček o. s. (bývalé baseballové hřiště Písečná).

Usnesení č. 28

Rada schvaluje návrh Dohody o právu provést stavbu „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů – část A, Podprojekt 02 – Vodovodní přivaděč Boskovice – Blansko“, se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 50.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

Usnesení č. 29

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku 2016.