Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 29 ze dne 09.02.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje přijetí veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Blansko a Městysem Černá Hora, na základě které bude pro místní komunikace na území Městyse Černá Hora speciálním stavebním úřadem Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Blansku za rok 2015.

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí přehled darů pro Nemocnici Blansko za rok 2015.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v Nemocnici Blansko v oboru revmatologie.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Blansko o organizační změně – rozšíření rozsahu poskytovaných služeb v Nemocnici Blansko v oboru algeziologie.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/2016 „Stavební úpravy – zřízení kanceláře v 5. NP budovy polikliniky Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/2016 „Dodávka přístroje pro distanční elektroléčbu na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 10.000 Kč od společnosti Fresenius Kabi, s. r. o., se sídlem: Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Kupní smlouvu na nákup hasičské stříkačky pro jednotku SDH Obůrka od Patrika Národy, Strmá 38, Hněvošice.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje Dohodu o plnění dluhu ve splátkách s paní Břouškovou, Blansko.

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu o činnosti Svazku VaK za druhé pololetí roku 2015.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Preisové, Blansko.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 49 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Kocmanové, Blansko.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 7, č. 49 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Klimešovou, Blansko, paní Nejezchlebovou, Blansko, paní Gottwaldovou, Blansko.

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pronájmem bezbariérového bytu č. B411 v Blansku, Na Pískách 6, paní Zburníkové, Blansko.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bezbariérového bytu č. B411 v Blansku, Na Pískách 6 paní Berkovou, Blansko.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a souhlasí s tím, aby starosta města pověřil zastupováním Města Blansko v těchto smluvních vztazích vedoucí odboru sociálních věcí. Tato smlouva s účinností od 01.04.2016 nahrazuje vzorovou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby schválenou usnesením č. 57, které přijala Rada města Blansko na své 71. schůzi dne 25.02.2014.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje s účinností od 01.04.2016 nový Ceník pečovatelské služby, který nahrazuje Ceník pečovatelské služby schválený usnesením č. 25 na 59. schůzi Rady města Blansko konané dne 03.09.2013.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje vzorovou „Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb“ za účelem poskytnutí příspěvku ke spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu ORP Blansko.

Usnesení č. 20

Rada schvaluje projekt prevence kriminality pro rok 2016 „Dobrodružství 2016“.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli panu Vítovi Šarounovi, Brno na uspořádání akce „Valentýn na Dělňáku 2016“ ve vnitřních prostorách Dělnického domu v Blansku dne 13.02.2016 v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Zabíjačkové hody 2016“ v areálu zámeckého parku v Blansku dne 20.02.2016 v době od 08:00 hodin do 17:00 hodin.

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zapojením Základní školy Blansko, Erbenova 13 jako partnera do mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem „New people for Europe“.

Usnesení č. 25

Rada schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 09.02.2016 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci rady.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 15.03.2016 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

Usnesení č. 27

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

25346407

Střední gastronomická škola, s. r. o.

Masarykova 1355/12,

678 01 Blansko

Mezigenerační klub Střední školy gastronomické, s. r. o. Blansko

6.025 Kč

Varianta 1

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Podpora činnosti mladých hasičů SDH Těchov

20.000 Kč

Varianta 1

70843040

Sdružení HORIZONT, o. s.

Oblá 516/69, Nový Lískovec, 634 00 Brno

Zájmová činnost Horizontu 2016

9.910 Kč

Varianta 1

22750959

Mateřské a rodinné centrum HM, z. s.

Horní Lhota 14, 678 01 Blansko

Celoroční zájmová a kulturní činnost mateřského centra

21.000 Kč

Varianta 1

62077716

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 164, 678 01 Blansko

Nákup materiálního vybavení, soustředění a výlet mladých hasičů

21.000 Kč

Varianta 1

65339037

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Olešná 78, 678 01 Blansko

Celoroční kulturní a zájmová činnost

23.000 Kč

Varianta 1

22674683

Dechová hudba Blansko, o. s.

Blansko, Dělnický dům, Hybešova 1

Propagace tradic lidového umění, města Blanska a |Moravského krasu, činnost v roce 2016

8.919 Kč

Varianta 1

4389867

Lesní klub Blansko, z. s.

Masarykova 1116/73,

678 01 Blansko

Poznávání přírody, tradic a řemesel

3.171 Kč

Varianta 1

44990260

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko

Tř. kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno

Rozvíjíme děti v Klubu Ratolest

35.000 Kč

Varianta 1

67029353

KLOM Blansko

Pod Javory 2057/16,

678 01 Blansko

Celoroční činnost KLOM v Blansku

11.298 Kč

Varianta 1

65269331

Česká tábornická unie (ČTU) – TK Tuláci Blansko

Komenského 325/8,

678 01 Blansko

TK Tuláci Blansko

12.487 Kč

Varianta 1

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14,

678 01 Blansko

Prosociální výchova na základech křesťanské etiky

40.000 Kč

Varianta 1

25329529

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o.

Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

Celoroční činnost Folklorních souborů Drahan a Drahánek Blansko

46.974 Kč

Varianta 1

546712

Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizaci Blansko

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

Rybářský kroužek mladých rybářů v Blansku

24.815 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 28

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

29. ročník regionální soutěže v pohybových skladbách

7.500 Kč

Varianta 1

49468308

Regionální centrum Sport pro všechny Blansko z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

20. ročník regionální soutěže aerobic mladých

11.000 Kč

Varianta 1

27722368

BLUE FUN spol. s r. o.

Zborovec 2418/1b, 678 01 Blansko

Festival vína

9.607 Kč

Varianta 1

47003073

Česka asociace go, o. s.

U hájovny 571/11, Ďáblice, 182 00 Praha 

Turnaj v deskové hře GO v Blansku 2016

10.808 Kč

Varianta 1

44990260

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko

Tř. kpt. Jaroše 1928/9,

602 00 Brno

Spolu s dětmi – cyklus akcí pro děti a jejich rodiče

16.813 Kč

Varianta 1

4340656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Klubové přebory v karate kata

12.009 Kč

Varianta 1

22850295

Fan Club Velorex

9. května 1184/23, 678 01 Blansko

Mezinárodní setkání a výstava vozítek Velorex v Blansku

12.000 Kč

Varianta 2

70843040

Sdružení HORIZONT, o. s.

Oblá 516/69, Nový Lískovec, 634 00 Brno

Okem dobrodruha 17. ročník soutěže neprofesionálních filmů

7.206 Kč

Varianta 1

 

Jeřábek Ivan

678 01 Blansko

Putování lesem za pohádkovými postavami

10.000 Kč

Varianta 1

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

BambiFEST 2016

16.813 Kč

Varianta 1

67029353

KLOM Blansko

Pod Javory 2057/16, 678 01 Blansko

Soutěž lodních modelářů o Moravský pohár

13.210 Kč

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Vodní hrátky – cyklus

14.411 Kč

Varianta 1

26569957

Křesťanské centrum dětí a mládeže, z. s.

Dvorská 1960/32, 678 01 Blansko

Izrael dnes

4.809 Kč

Varianta 1

27026191

Lažánečtí, spolek

Lažánky 73, 678 01 Blansko

Cyklus akcí JARO – LÉTO – PODZIM – ZIMA

16.813 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Závody kočárků – strollering

12.009 Kč

Varianta 1

4551320

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Zámek 1/1, 678 01 Blansko

Advent na Blanenském zámku

10.807 Kč

Varianta 1

386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1569/33, 678 01 Blansko

Den pro děti v Nemocnici Blansko

14.411 Kč

Varianta 1

88671020

Novotná Martina

Jiráskova 124, 679 02 Rájec-Jestřebí

Blanenské vinobraní

9.607 Kč

Varianta 1

62073672

Počítáte s námi, z. s.

Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko

Hudební festival pro zdravotně postižení děti a mládež

10.000 Kč

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Vánoční koncert pěveckého sboru Rastislav Blansko, z. s. 2016

14.411 Kč

Varianta 1

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

Průvodcovská služba v kostele sv. Martina

7.500 Kč

Varianta 1

62075829

Římskokatolická farnost Blansko

Komenského 48/14, 678 01 Blansko

Vítání sv. Martina – tradiční hodová "beseda" u cimbálu

8.407 Kč

Varianta 1

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Závěr prázdnin pro děti i dospělé

14.000 Kč

Varianta 1

62077716

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota

Dolní Lhota 164, 678 01 Blansko

Dětský den

7.700 Kč

Varianta 1

65338928

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov,

678 01 Blansko

Pochod pohádkovým lesem 2016

7.700 Kč

Varianta 1

65338928

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov,

678 01 Blansko

Hasičský ples 2016

2.402 Kč

Varianta 1

65338928

SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Klepačov

Dlouhá 167, Klepačov,

678 01 Blansko

Oslavy 105 let SDH Klepačov

14.411 Kč

Varianta 1

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, 678 01 Blansko

Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko

4.804 Kč

Varianta 1

65336615

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov

Těchov 83, 678 01 Blansko

Soutěž zásahových jednotek v hasičské připravenosti

6.005 Kč

Varianta 1

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Besídka pro zdravotně handicepované děti 21. ročník

5.000 Kč

Varianta 1

65399447

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Dny umění nevidomých na Moravě 22. ročník

5.000 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Nedělní koláče

14.411 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Tvořivý týden 2016

12.009 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Kuřecí čtvrtky

7.206 Kč

Varianta 1

25346407

Střední gastronomická škola, s.r.o.

Masarykova 1355/12,

678 01 Blansko

Organizace juniorské barmanské soutěže Amundsen Cup

10.800 Kč

Varianta 1

25346407

Střední gastronomická škola, s.r.o.

Masarykova 1355/12,

678 01 Blansko

Organizace veřejných akcí v Centru sv. Martina

12.009 Kč

Varianta 1

10529730

Svoboda Pavel (Galerie a antikvariát Jonáš Blansko)

Jiráskova 11, 678 01 Blansko

Kniha Proměny ulic Blanska 1960-1989

12.009 Kč

Varianta 2

915432

Šaroun Vít

Jasanová 2074/26, 678 01 Blansko

Valentýn na Dělňáku 2016 – karneval pro velký

9.607 Kč

Varianta 1

915432

Šaroun Vít

Jasanová 2074/26, 678 01 Blansko

Halloween na Dělňáku 2016

9.607 Kč

Varianta 1

 

Šebková Eva

678 01 Blansko

Návštěva z Trenta

7.000 Kč

Varianta 1

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Uspořádání sportovního plesu

2.402 Kč

Varianta 1

62075063

ÚAMK – TRABANTKLUB BLANSKO

Brněnská 476/26, 678 01 Blansko

Setkání a výstava vozidel Trabant v Blansku

11.000 Kč

Varianta 2

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Kuličkiáda a drakiáda 2016

2.800 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Literární a výtvarná soutěž 2016

3.000 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Večery s Kotlíkem

9.607 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Kluboviny

7.206 Kč

Varianta 1

 

Vylášek Josef

678 01 Blansko

Fotokronika obce Těchov 3. díl

12.009 Kč

Varianta 1

49464302

Územní organizace Svazu diabetiků České republiky

Čelakovského 1769/34,

678 01 Blansko

Jednodenní rekondiční edukační pobyt

0 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

Usnesení č. 29

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Z přidělené dotace alokace na pronájmy

% z přidělené dotace určené na pronájem

Způsob poskytnutí dotace

27026191

Lažánečtí, spolek

Lažánky 73,

678 01 Blansko

Všestranný sportovní kroužek

7.962 Kč

7.962 Kč

100%

Varianta 1

65338782

RC autoklub Blansko

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

Provozování RC autodromu v Blansku, pořádání závodů RC modelů aut

14.700 Kč

7.350 Kč

50%

Varianta 1

26543958

ROAD CROSS TEAM Blansko

Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko

Sportovní vyžití mládeže do 15 let

15.000 Kč

7.500 Kč

50%

Varianta 1

65339100

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

Celoroční činnost SK EDEN

38.500 Kč

21.000 Kč

55%

Varianta 1

62075357

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Blansko

Čapkova 1302/6, 678 01 Blansko

Činnost Klubu kuželkářů zdravotně postižených Dolní Lhota

14.004 Kč

14.004 Kč

100%

Varianta 1

49463748

Tělocvičná jednota Sokol Blansko

Hořice 34, 678 01 Blansko

Závody v přespolním běhu a běhu na lyžích v Blansku

23.655 Kč

13.600 Kč

57%

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 8. zasedání dne 15.03.2016 usnesením č. …. následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

Skautská činnost

80.000 Kč

Varianta 1

2105292

Umělecké centrum ART-TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

Umělecké vzdělávání dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů) v regionu

90.000 Kč

Varianta 1

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

Skautské středisko „Světla“ Blansko – zájmová činnost v roce 2016

92.000 Kč

Varianta 1

26569957

Křesťanské centrum dětí a mládeže, z. s.

Dvorská 1960/32, 678 01 Blansko

Umění – most mezi lidmi

12.289 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Ulita – 20 let

50.343 Kč

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2016

16.411 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRKULUS, divadla Kolárka a jejich projektů

49.749 Kč

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

„Zlaté české ručičky“ a „Vykoukněme z města ven"

102.272 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Mateřské centrum – celoroční provoz

183.337 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 8. zasedání dne 15.03.2016 usnesením č. …. následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

62073583

BKS – Blanenské kulturní sdružení

Kamnářská 2018/11, 678 01 Blansko

Soubor alternativních a rockových koncertů

12.009 Kč

Varianta 2

27722368

BLUE FUN spol. s r. o.

Zborovec 2418/1b,

678 01 Blansko

Festival v jednom domě

9.607 Kč

Varianta 1

27722368

BLUE FUN spol. s r. o.

Zborovec 2418/1b,

678 01 Blansko 

Pivní festival

7.206 Kč

Varianta 1

4340656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Křížem krážem Blanskem

14.411 Kč

Varianta 1

87992795

Kurbel Štefan

Rodkovského 895/13, 678 01 Blansko

Blanenské vinobraní

9.607 Kč

Varianta 1

87992795

Kurbel Štefan

Rodkovského 895/13, 678 01 Blansko

My Kafe Jaro – Léto/Podzim/Zima

16.813 Kč

Varianta 1

3722163

PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400,

679 71 Lysice

YOU DREAM WE RUN

14.411 Kč

Varianta 1

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74, 678 01 Blansko

Oslava 90. výročí založení sboru

14.411 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

Multižánrový festival KOLOTOČ 2016

12.009 Kč

Varianta 1

915432

Šaroun Vít

Jasanová 2074/26,

678 01 Blansko

Program pro rodiny s dětmi v akvaparku Blansko – léto 2016

16.813 Kč

Varianta 1

2137186

team agency, s. r. o.

Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Blanenský festival

0 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko 

Muzika pro Karolínku

12.009 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

Velký Adventní koncert 2016

14.411 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

Koncert k 20. výročí Tanečního orchestru ZUŠ Blansko "pod vedením Jiřího Boreše"

14.411 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 8. zasedání dne 15.03.2016 usnesením č. …. následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Z přidělené dotace alokace na pronájmy

% z přidělené dotace určené na pronájem

Způsob poskytnutí dotace

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti oddílů TJ

623.010 Kč

623.010 Kč

100%

Varianta 1

68729251

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

193.196 Kč

192.500 Kč

100%

Varianta 1

22904573

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

75.712 Kč

67.680 Kč

89%

Varianta 1

2020955

„Basketbalový klub Blansko (BK Blansko)“

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

Zabezpečení činnosti v oblasti basketbalu děvčat.

91.781 Kč

91.781 Kč

100%

Varianta 1

26558637

‘’Blanenský Basketbalový Klub Blansko (BBK Blansko)“

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

Celoroční zajištění basketbalové činnosti dětí v BBK Blansko

144.294 Kč

144.294 Kč

100%

Varianta 1

22872779

Dynamiters Blansko HK o. s.

Blansko, Poříčí 2471/23

Provoz a činnost hokejového klubu DYNAMITERS BLANSKO HK o. s.

427.961 Kč

380.000 Kč

89%

Varianta 1

43420621

FIT Klub Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

Celoroční činnost členů sportovního klubu

35.989 Kč

35.989 Kč

100%

Varianta 1

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2016

863.880 Kč

750.000 Kč

87%

Varianta 1

2103362

Florbalový klub Atlas Blansko

Č.p. 225, 679 13 Sloup

Dotace na rok 2016

300.236 Kč

300.236 Kč

100%

Varianta 1

69705798

HC Blansko

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

Podpora činnosti klubu HC Blansko

392.000 Kč

281.000 Kč

72%

Varianta 1

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v lize žen ČR

135.000 Kč

135.000 Kč

100%

Varianta 1

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80, 678 01 Blansko

Základní a zdokonalovací plavání dětí od 4 let

70.130 Kč

43.560 Kč

62%

Varianta 1

62073729

Klub biatlonu Metra Blansko

Jiráskova 747/36, 678 01 Blansko

Podpora sportovní činnosti klubu biatlonu

154.000 Kč

77.000 Kč

50%

Varianta 1

1983121

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

Činnost Klubu stolního tenisu Blansko

110.426 Kč

110.426 Kč

100%

Varianta 1

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu v roce 2016

49.581 Kč

49.581 Kč

100%

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (1-6) let

94.500 Kč

67.500 Kč

71%

Varianta 1

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

Výcvik členů MS VZS ČČK Blansko, pořádání závodů, účast na závodech

12.690 Kč

12.690 Kč

100%

Varianta 1

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

200.000 Kč

190.000 Kč

95%

Varianta 1

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Provoz a činnost baseball a softball klubu Olympia Blansko

1.400.000 Kč

970.000 Kč

69%

Varianta 1

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY

Lažánky 217

678 01 Blansko

Provoz fotbalového hřiště a zabezpečení sportovní činnosti

73.285 Kč

55.000 Kč

75%

Varianta 1

1414950

TK Blansko, o. s.

č. p. 191, 679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

338.508 Kč

338.508 Kč

100%

Varianta 1

49463829

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko

Činnost Biketrialu Blansko

100.000 Kč

80.000 Kč

80%

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit využití nevyčerpaných 12.009 Kč z objemu dotačních prostředků alokovaných do oblasti kultury a zájmové činnosti mimo program daný příslušnou koncepcí z důvodu odřeknutí dotace jednoho z žadatelů v době po provedení rozdělení prostředků a současně před schválením dotace v orgánech města.

Usnesení č. 34

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 25 a za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Blansko s využitím nevyčerpaných dotačních prostředků alokovaných do oblasti kultury a zájmové činnosti mimo program daný příslušnou koncepcí následujícímu subjektu:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

22674683

Dechová hudba Blansko, o. s.

Blansko, Dělnický dům, Hybešova 1

Propagace tradic lidového umění, města Blanska a |Moravského krasu, činnost v roce 2016

6.009 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 8. zasedání dne 15.03.2016 usnesením č. …. a za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Blansko s využitím nevyčerpaných dotačních prostředků alokovaných do oblasti kultury a zájmové činnosti mimo program daný příslušnou koncepcí následujícímu subjektu:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2016

6.000 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola Blansko, Erbenova 13 přijala věcný dar od společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, IČO: 00176150 – tiskárna Konica Minolta bizhub C220 v hodnotě 20.000 Kč (bez DPH).

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Machové, Blansko, a to do 30.06.2016.

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů prodeje volných bytů dle materiálu odboru.

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem areálu zahradnictví při ul. Sadová v Blansku, a to provozní budovy čp. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 584 m2, pozemku parc. č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2 vše v k. ú. Blansko bez specifikace účelu pronájmu.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí se zveřejněním záměru změnit nájemní smlouvu č. 3/2001/Pe se Službami Blansko, s. r. o. spočívající ve snížení nájemného.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s administrací výběrového řízení na úpravu plochy po hotelu Dukla firmou Erste Grantika Advisory, a. s., IČO: 25597001, Jánská 448/10, 602 00 Brno za cenu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s prodloužením termínu pro dodání projektové dokumentace revitalizace plochy po hotelu Dukla od společnosti PlanPoint, s. r. o., IČO: 24708241, Sportovní 823/14, 110 00 Praha 10, do 11.03.2016 a veškerých stanovisek správců sítí a dotčených orgánů do 25.03.2016.

Usnesení č. 43

Rada v působnosti Valné hromady schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Blansko, s. r. o.

Usnesení č. 44

Rada schvaluje rámcovou smlouvu o provedení těžebních prací v lesích Města Blanska.

Usnesení č. 45

Rada schvaluje rámcovou smlouvu o provedení pěstebních prací v lesích Města Blanska.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 1017/45 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – DP Bednář“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 47

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S009/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě, stavba: Blansko – rekonstrukce Sadová).

Usnesení č. 48

Rada schvaluje změnu usnesení č. 23 ze 72. schůze Rady města Blansko dne 25.03.2014, a to tak, že namísto pozemků v usnesení uvedených, budou věcným břemenem – služebností inženýrské sítě zatíženy tyto pozemky: parc. č. 567/32, 567/2, 566/4, 565/14, 565/13, 452/4, 452/31, 242/1, 241/5, 240/6, 1412/6, 1412/5, 1405/3, 1405/2, 1405/1, 1403/7, 1403/5, 1403/4, 1403/3, 1403/1, 1396/6, 1396/1, 1364/45, vše ostatní plocha vše v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění (služebnost inženýrské sítě v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – kabelizace ul. Svitavská).

Usnesení č. 49

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S010/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě, stavba: Blansko – kabelizace ul. Svitavská).

Usnesení č. 50

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 855/7 trvalý travní porost v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN a pojistkové skříně včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – DP Škapa“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 1378/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a přístavby RD na pozemku stojící, manželům Škaroupkovým, bytem Blansko za dohodnutou cenu 2.400 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a budou poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S093/NS-Ne/R ze dne 05.06.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.05.2009 uzavřené mezi Městem Blansko a společností PB PROPAG, s. r. o., se sídlem Masarykova 2, Blansko, IČO: 60735422, na nájem částí pozemků parc. č. 844/31, parc. č. 1352/15, parc. č. 745/6, parc. č. 755/36, parc. č. 55/21, parc. č. 1427, parc. č. 1362/18, parc. č. 1363/17, parc. č. 881/56 vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, na kterých jsou umístěny informační a reklamní panely, a to výpovědí ze strany pronajímatele dle čl. III. odst. 2, písm. b) nájemní smlouvy.

Usnesení č. 53

Rada pověřuje starostu jednáním se společností LL HOLDING a. s. ve věci realizace projektu rekonstrukce a dostavby výškové budovy.

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o účasti Města Blansko na financování díla „Blansko, Vavřinec – napojení na SV Blansko, část Obůrka – kvalita vody“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s uzavřením předložené příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí se společností Erste Grantika Advisory, a. s., se sídlem Jánská 448/10, Brno, PSČ: 602 00, IČO: 25597001.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě, jejímž předmětem je umístění rozvaděče ve vlastnictví České telekomunikační infrastruktury a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, do fasády objektu místního kulturního domu č. p. 199 ve vlastnictví Města Blansko.