Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 31 ze dne 15.03.2016

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s čerpáním částky 100.000 Kč z rezervního fondu, resp. fondu investic Městské knihovny Blansko za účelem opravy a výměny stávajícího zastiňovacího systému.

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 podala žádost o dotaci z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání na projekt „Cesta za poznáním“.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s tím, aby se Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 zapojila jako partner do projektu „Podpora podnikavosti na ZŠ – zlepšení kritického myšlení mladých lidí“ v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 přijala finanční dar od České společnosti pro technologický rozvoj, o. p. s., se sídlem Praha 1, Novotného lávka 5, PSČ 116 68, IČO: 27868702 ve výši 13.000 Kča od Františka Mikuly, se sídlem 679 01, Lhota Rapotina 85, IČO: 75683679 ve výši 17.000 Kč na dokrytí finančních nákladů grantu z MŠMT realizovaného v průběhu roku 2016.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Den dětí v zámeckém parku 2016“ Kulturním střediskem města Blanska.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s podáním žádosti o výmaz zařízení „Školní družina“ z rejstříku škol a školských zařízení u subjektu Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace z důvodu nečinnosti tohoto zařízení.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s termínem, místem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/17 na úterý 03.05.2016 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

Usnesení č. 8

Rada ustavuje pracovní skupinu určenou k revizi koncepčních dokumentů o způsobu přidělování dotací z oblasti sportu a z oblasti kultury a zájmové činnosti ve složení: Ing. Jiří Crha, Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA, Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, Ing. Jan Šustáček, Marcela Horáková a ukládá ji předložit revizní návrhy radě města do června 2016 a zastupitelstvu města do září 2016.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s prodloužením doby na vyklizením bytu pana Vrany, Blansko k 30.06.2016.

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/3 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2845/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Moravcová, Blansko za kupní cenu 881.000 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 823.000 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 806.200 Kč,

 4. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 803.000 Kč,

 5. pan Špičák, Blansko za kupní cenu 801.000 Kč.

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/18 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2845/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Moravcová, Blansko za kupní cenu 841.000 Kč,

 2. pan Hladík, Doubravice nad Svitavou za kupní cenu 841.000 Kč,

 3. paní Štorková, Blansko za kupní cenu 791.011 Kč,

 4. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 780.000 Kč,

 5. paní Pokludová, Blansko za kupní cenu 775.000 Kč.

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/9 o výměře 28,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2895/68545 v následujícím pořadí:

 1. paní Moravcová, Blansko za kupní cenu 801.000 Kč,

 2. paní Štorková, Blansko za kupní cenu 784.001 Kč,

 3. pan Šenk, Blansko za kupní cenu 784.000 Kč,

 4. paní Pokludová, Blansko za kupní cenu 773.500 Kč,

 5. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 772.000 Kč.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 3/2001/Pe se Službami Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 týkající se snížení nájmu pro rok 2016.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s pronájmem areálu zahradnictví při ul. Sadová v Blansku, a to provozní budovy čp. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 584 m2, pozemku parc. č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2vše v k. ú. Blansko Mateřskému centru Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko; IČO: 22838015 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 120.000 Kč/rok za účelem zbudování a provozování jeslí (pro děti 1-4 roky).

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky nebytové prostory v bývalé škole na Klepačově čp. 29 na pozemku parc. č. st. 2 v k. ú. Klepačov, a to bývalou třídu + soc. zař. 4,75 m2 a poměrnou část vstupní chodby.

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu vyřadit z inventurního účtu 041 – pořízení nehmotných investic studie z roku 2006 a 2007 Výpočet ztrát bytových domů pod č. 142006 (45.000 Kč) a 62007 (62.500 Kč) z důvodu nevyužitelnosti v současné době.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje příkazní smlouvu s firmou Erste Grantika Advisory, a. s., IČO: 25597001, Jánská 448/10, 602 00 Brno na administraci výběrového řízení na úpravu plochy po hotelu Dukla.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s objednáním likvidace biologicky rozložitelného odpadu u nájemce blanenské kompostárny pro rok 2016.

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s firmou AUTOŠKOLA Pernica s. r. o., Kotvrdovice 190, 679 07 Kotvrdovice, a to pozemků parc. č. st. 3202, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 včetně stavby, parc. č. st. 3130, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2 včetně stavby, pozemku parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m2 a pozemku parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 215 m2 vše k. ú. Blansko za účelem provozování dopravního hřiště včetně dopravní výchovy dětí, mládeže popřípadě dospělých.

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 7/2016 a RO 8/2016.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 9/2016 a ZRR 1/2016.

Usnesení č. 22

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadateli Nadace pro transplantaci kostní dřeně se sídlem Na Roudné 123/212, Plzeň, IČO: 45333378.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a Blansko, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Neubauerové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 25

Rada neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 787/34 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění plechové garáže a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 787/34 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění plechové garáže (pozemek při ulici Boženy Němcové).

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1588 m2 v k. ú. Těchov, k zahrádkářským účelům, za účelem sečení trávy a provádění údržby pozemku s možností sklízet ovoce za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti mateřské škole).

Usnesení č. 27

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. 2013-INV-Poz-S133/NS-Ne ze dne 17.07.2013 dohodou smluvních stran ke dni 31.03.2016 (pozemek při hlavní komunikaci u Dělnického domu v Klepačově).

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. st. 4 a parc. č. 5/4 ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 v k. ú. Klepačov, za účelem umístění a provozování letního posezení k restauraci v Dělnickém domě v Klepačově a zajištění přístupu do budovy pro pořádání kulturních akcí (pozemek při hlavní komunikaci u Dělnického domu v Klepačově).

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 381/4 trvalý travní porost o výměře 80 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, sečení trávy a údržby pozemku (zahrádkářská a chatová lokalita „Obtížky“ v Blansku).

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova–Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.200 Kč/m2 + platná sazba DPH (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

Usnesení č. 32

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2004-INV-Poz-S066/Ko-Výp ze dne 17.06.2004 uzavřenou mezi Městem Blansko a AMK Blansko – Klub cyklotrialu, se sídlem Bartošova 8, Blansko, IČO: 49463829, spočívající ve změně názvu a sídla vypůjčitele (nově ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO se sídlem Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko, IČO zůstává stejné), v částečné změně článku IV., odst. 2, písm. b) smlouvy o výpůjčce týkající se budování staveb na předmětném pozemku a v částečné změně článku II. Smlouvy o výpůjčce týkající se účelu výpůjčky a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o výpůjčce (pozemek na sportovním ostrově v Blansku).

Usnesení č. 33

Rada schvaluje umístění dřevostavby na pozemku parc. č. 1060/1 v k. ú. Blansko (pozemek na sportovním ostrově v Blansku).

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatný převod (darování) stavby přestupního terminálu IDS Blansko na pozemcích parc. č. 452/31, parc. č. 452/4 a parc. č. 1820, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. 1820 ostatní plocha o výměře 192 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od Jihomoravského kraje (stavba a pozemek u hlavního vlakového nádraží).

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení směnu části pozemku parc. č. 63 zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. Olešná u Blanska ve vlastnictví Města Blansko za pozemky parc. č. 287/21 a parc. č. 287/23, oba ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska s tím, že rozdíl v tržní ceně pozemků i s připočtenou částkou DPH, jak je uvedena v materiálu odboru INV k této věci, bude dorovnán ze strany vlastníka pozemků s nižší cenou. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky u zastávky BUS a pozemky tvořící část cesty k bývalé skládce na Olešné).

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 155–220 m2 za účelem vybudování zázemí (např. garáže, opěrná zeď, případně parkovací státní apod.) k plánovanému bytovému domu na pozemku parc. č. st. 141/2 v k. ú. Blansko, s tím že k odprodeji dojde po dokončení stavby (kolaudace, apod.) společnosti HOTEL HLAVÁČ, s. r. o., Blansko, Nádražní 1010/13, PSČ 678 01, IČO: 25336894 za cenu 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH (pozemky při ul. Alešova v Blansku).

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit znění kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S018/KS (pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 38

Rada schvaluje směnnou smlouvu č. 2015-INV-Poz-S240/SS (směna pozemků v k. ú. Blansko a k. ú. Kaproun).

Usnesení č. 39

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. budoucího oprávněného 120/1/13/STL, č. sml. budoucího povinného 2013-INV-Poz-S206/BS-Bř/Mu ze dne 19.11.2013, kterým dojde k převodu veškerých práv a povinností budoucího povinného vyplývajících z budoucí smlouvy a vztahujících se k části pozemku parc. č. 84/9 v k. ú. Blansko, která byla usnesením č. 7 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015 schválena k odprodeji, na budoucí kupující jako investory a budoucí povinné (manž. Doleželovi) a schvaluje znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. budoucího oprávněného 120/1/13/STL, č. sml. budoucího povinného 2013-INV-Poz-S206/BS-Bř/Mu (pozemek v blízkosti Úřadu práce v Blansku).

Usnesení č. 40

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2015-INV-Poz-S148/VDS-Ma ze dne 04.11.2015, kterým dojde k opravě chyby v psaní, tj. ve smlouvě nesprávně uvedené výši pořizovací ceny stavby a schvaluje znění tohoto dodatku č. 1 k darovací smlouvě (darování přeložky dešťové kanalizace v k. ú. Těchov Městu Blansko).

Usnesení č. 41

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 uzavřené mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko a příloha č. 4 Harmonogram projektu uvedené nájemní smlouvy a schvaluje znění dodatku č. 1 k výše uvedené nájemní smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 uzavřené mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko a příloha č. 7 Harmonogram projektu uvedené smlouvy a schvaluje znění dodatku č. 1 k této smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 43

Rada schvaluje, že Město Blansko neuplatní sankce vůči nájemci dle článku VI., odst. 1 třetí odrážky nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 za nedodržení lhůt (a to lhůty pro zahájení stavby III. etapy a lhůt pro vybudování jednotlivých podlaží stavby III. etapy) dle článku V., odst. 1, písm. d) nájemní smlouvy, a to v souladu s článkem V., odst. 1, písm. e) nájemní smlouvy, jelikož nebylo způsobeno vinou nájemce (Písečná).

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2007-INV-Poz-S110/BS-Bř/Ne ze dne 24.07.2007, zřízení věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kanalizační stoky DI na části pozemku parc. č. 452/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Českých drah, a. s., dohodou smluvních stran ke dni uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (komunikace Na Lukách v Blansku).“

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 598/2, parc. č. 1412/7, parc.č. 1412/6, parc. č. 587/2, parc. č. 569/1, parc. č. 566/4, parc. č. 569/12, parc. č. 569/9, parc. č. 579/6, parc. č. 575/9, parc. č. 575/8, parc. č. 575/1, parc. č. 1380/28, parc. č. 566/1 v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového zemního a nadzemního kabelového vedení NN, pojistkových skříní a podpěrného bodu včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – obnova NN, ul. Těchovská“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

Usnesení č. 46

Rada ruší usnesení č. 31 přijaté na 23. schůzi rady města dne 03.11.2015 (týká se zřízení věcných břemen průchodu a průjezdu přes části pozemků parc. č. 1366/17, parc. č. 920/2 a parc. 929/10 na pozemek parc. č. 929/1, vše v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zřízení věcných břemen – služebností spočívajících:

 1. v právu vlastníka pozemku parc. č. 929/1 lesní pozemek v k. ú. Blansko, nyní pana Růžičky, Blansko a každého dalšího vlastníka tohoto pozemku, jako oprávněného procházet a projíždět přes části pozemků parc. č. 1366/17, parc. č. 920/2 a parc. č 929/10 v k. ú. Blansko na pozemek parc. č. 929/1 lesní pozemek v k. ú. Blansko, přičemž rozsah věcného břemene – služebnosti je specifikován geometrickým plánem č. 4550-10206/2015, a to bezúplatně, na dobu neurčitou,

 2. v právu vlastníka pozemků parc. č. 929/1 lesní pozemek a parc. č. 920/5 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, nyní pana Růžičky, Blansko a každého dalšího vlastníka těchto pozemků, jako oprávněného procházet přes části pozemků parc. č. 920/2 a parc. č. 929/10 v k. ú. Blansko na pozemky parc. č. 929/1 lesní pozemek a parc. č. 920/5 ostatní plocha v k. ú. Blansko, přičemž rozsah věcného břemene – služebnosti je specifikován geometrickým plánem č. 4550-10206/2015, a to bezúplatně, na dobu neurčitou a schvaluje znění smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností čís. 2015-INV-Poz-S016/VBř.

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zatížení pozemku parc. č. 559/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko služebností stezky a cesty v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 4462-132/2014, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 2714 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to bezúplatně na dobu neurčitou a doporučuje zastupitelstvu schválit předložené znění prohlášení vlastníka pozemků o zatížení pozemku služebností.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s dočasnou stavbou na 5 let bezkontaktní automyčky v prostoru bývalého areálu ADASTU (parc. č. st. 4080 v k. ú. Blansko) s tím, že se předpokládá, že tato doba v návaznosti na předmět aktualizace ÚP Blansko B2015-A1l se již neprodlouží.

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s nákupem licence a s uzavřením předložené licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví – CZ 22012 U1 s názvem „Zařízení v tělese parkoviště, zabezpečující podzemní vody před kontaminací uhlovodíky“ zapsaného u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 28.03.2011 a dále užitného vzoru č. CZ 21919 U1 s názvem „Sorbent pro zneškodňování nerozpuštěných anorganických a organických látek ve vodném prostředí“ zapsaného u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 07.03.2011 na stavbu „Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“ se společností CINIS spol. s r. o., se sídlem Lázeňská 212, 431 41 Údlice, IČO: 18383165.

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s udělením výjimky ze směrnice 6/2014 Veřejné zakázky a souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy na filtrační látku dle užitného vzoru č. CZ 22012 U1 s názvem „Zařízení v tělese parkoviště, zabezpečující podzemní vody před kontaminací uhlovodíky“ zapsaného u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 28.03.2011 a dále užitného vzoru č. CZ 21919 U1 s názvem „Sorbent pro zneškodňování nerozpuštěných anorganických a organických látek ve vodném prostředí“ zapsaného u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 07.03.2011, v kvalitě pro plošné filtry parkovišť, v množství 186 m3 na stavbu „Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“ se společností Agrostav Pardubice, akciová společnost, se sídlem Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO: 46506063.

Usnesení č. 52

Rada schvaluje závazný návrh smlouvy o dílo pro zadávací řízení „Blansko – ulice Zahradní, parkovací boxy a parkoviště nad nemocnicí“ ve znění uveřejněném na profilu zadavatele v zadávací dokumentaci dne 02.03.2016, identifikátor zadávacího řízení: P16V00000011.

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy „Dohoda o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích) ve vlastnictví Města Blansko“ ošetřující stavbu „NOVOSTAVBA RD TĚCHOV NA P. Č. 67/1, k. ú. TĚCHOV“ s manžely Košákovými.

Usnesení č. 54

Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA SPORTOVNÍM OSTROVĚ V BLANSKU 2016“ o vyloučení uchazeče PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a. s., se sídlem Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČO: 27476537, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena z důvodů viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 55

Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA SPORTOVNÍM OSTROVĚ V BLANSKU 2016“, kterou podal uchazeč EKKL a. s., se sídlem Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž, IČO: 27752771, viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ NA SPORTOVNÍM OSTROVĚ V BLANSKU 2016“ mezi Městem Blanskem, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943, jako objednatelem a společností EKKL a. s., se sídlem Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž, IČO: 27752771, jako zhotovitelem viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit předložené znění memoranda o spolupráci mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj a Město Blansko, při přípravě a realizaci stavby přeložky části silnice III/37937 Blansko, v místě plánovaného přemostění řeky Svitavy a železniční tratě ČD a bezprostředně navazujících úseků, mezi krajskými silnicemi v ulicích Svitavská a Brněnská v Blansku.

Usnesení č. 58

Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena zastupitelstva Města Blansko pana Bc. Jiřího Charváta, MSc, MBA.

Usnesení č. 59

Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro člena zastupitelstva pana Bc. Jiřího Charváta, MSc, MBA, a to při významných příležitostech a občanských obřadech.