Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 34 ze dne 26.04.2016

Usnesení č. 1

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ schvaluje veřejnoprávní smlouvy a na jejich základě poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města následujícím subjektům:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

1.

70843040

HORIZONT BLANSKO, z. s.

30.000 Kč

Uspořádání festivalu Rajbas v listopadu 2016 v Blansku

2.

62075829

Římskokatolická farnost

10.000 Kč

Zkvalitnění služeb pro turisty v Centru sv. Martina v Blansku

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/000601/KOM/DS o napojení na Pult centralizované ochrany „LATIS“ Městské policie Blansko a zabezpečení služeb souvisejících s napojením, uzavřené dne 22.12.2015 mezi Službami Blansko, s. r. o. a Městem Blansko.

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s objednáním výroby a instalace 3 ks autobusových zastávek u firmy APLEG systems, s. r. o., Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za období roku 2015 tak, jak bylo předloženo.

Usnesení č. 5

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za období roku 2015.

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zrušením pátečních prodejních trhů na nám. Republiky.

Usnesení č. 7

Rada souhlasí v návaznosti na zrušené „páteční prodejní trhy“ na nám. Republiky s ukončením nájmu dohodou se společností Služby Blansko, s. r. o., v souladu s čl. III odst. 2 písm. a) smlouvy č. 2014/000281/INV/OS ze dne 28.02.2014, a to ke dni 30.04.2016 a souhlasí s předloženou dohodou o ukončení nájmu.

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli Ing. Janovi Fialovi na uspořádání akce „Hasičská zábava“ ve venkovním areálu výletiště na Obůrce dne 28.05.2016 v době od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 9

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 na uspořádání 4. ročníku 24hodinového charitativně-společenského projektu „You Dream We Run“ ve sportovním areálu hřiště na Mlýnské ulici v Blansku dne 10.06.2016 v době od 16:00 do 16:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 10

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV Města Blansko č. 4/2013 žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání vytrvalostního závodu rádiem řízených automobilových modelů „12-ti hodinovka o pohár města Blanska“ dne 09.07.2016 v době od 22:00 hodin do 24:00 na dráze v Blansku.

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala věcný dar od společnosti BOVYS, s. r. o., IČO: 62028626, se sídlem Hlinsko, Dědová 40, PSČ 539 01 v rozsahu 75 ks sad školních potřeb v celkové hodnotě 15.000 Kč.

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 111 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 9.741 Kč a 22 ks knižních darů z projektu „Česká knihovna“ v celkové ceně 4.850 Kč.

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se záměrem spolku Canotila z. s., se sídlem Skleníky 572, 679 21 Černá Hora založit na území města Blansko soukromou základní školu.

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci na Ministerstvo kultury ČR Kulturním střediskem města Blanska na projekt „13. ročník celostátní soutěže a workshop Zlaté slunce Blansko 2016“ a na projekt „Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2016.“

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitele Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 vyhlásit na pondělí 30.05.2016 volno ředitele školy pro žáky této školy.

Usnesení č. 16

Rada schvaluje Smlouvu o nájmu frankovacího stroje se společností XERTEC a. s., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, IČO: 27399508.

Usnesení č. 17

Rada schvaluje Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby číslo 982607-0598/2016 s firmou Česká pošta s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983.

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Bednářové, Blansko.

Usnesení č. 19

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Musilovou, Blansko a paní Jirušovou, Blansko.

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s pronájmem bezbariérového bytu č. B211 v Blansku, Na Pískách 12, panu Baďurovi, Ráječko.

Usnesení č. 21

Rada svěřuje starostovi Města Blansko rozhodování o ukončení smluv o ubytování v ubytovacích prostorách určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi.

Usnesení č. 22

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 11/2016.

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a.

Usnesení č. 25

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadateli ZO ČSOP Zelené Vendolí se sídlem 569 14 Vendolí č. p. 42, IČO: 70920907.

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat, za účelem majetkového vypořádání, popřípadě pronajmout, za účelem užívání jako zahrada, části pozemků parc. č. 674/133 ostatní plocha o výměře 181 m2, parc. č. 679/6 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 679/85 ostatní plocha o výměře 34 m2 a 679/90 ostatní plocha o výměře 8 m2 vše v k. ú. Blansko (pozemky na ul. 9. května).

Usnesení č. 27

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1366/1 ostatní plocha o výměře 152 m2 v k. ú. Blansko, za účelem údržby a sečení trávy (pozemek při ul. Zborovecká).

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 393/2 zahrada o výměře cca 140 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem rozšíření zahrady (Lažánky, lokalita Márovky).

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010, ve znění dod. č. 1 ze dne 30.09.2011 a ve znění dod. č. 2 ze dne 30.12.2013 uzavřené mezi Městem Blansko a Mateřským centrem Veselý Paleček, o. s., se sídlem K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ 678 01, IČO: 22838015, spočívající ve zvýšení výměry předmětu výpůjčky o 140 m2 (část pozemku parc. č. 79/15 za budovou bývalé MŠ na ulici K. J. Mašky v Blansku).

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemky parc. č. 186/18 orná půda a parc. č. 193/34 orná půda oba v k. ú. Olešná u Blanska a pozemek parc. č. 333/55 orná půda v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem užívání k zemědělským účelům (pozemky – pole v k. ú. Hořice u Blanska a Olešná u Blanska).

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 2714 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 157 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnictví zastavěného pozemku a stavby na pozemku stojící (průmyslový areál na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 32

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 156/1 zahrada o výměře 603 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování zázemí (např. garáže, opěrná zeď, případně parkovací státní apod.) k plánovanému bytovému domu na pozemku parc. č. st. 141/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, společnosti HOTEL HLAVÁČ, s. r. o., Blansko, Nádražní 1010/13, PSČ 678 01, IČO: 25336894 za cenu 40 Kč/m2/rok s tím, že v případě, že by se nájem stal zdanitelným plněním, bude k nájemnému připočtena platná sazba DPH, na dobu určitou do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu bytového domu vybudovaného na pozemku parc. č. st. 141/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, případně jiného dokladu umožňujícího stavbu bytového domu užívat, nejpozději však do 5 let od podpisu nájemní smlouvy (pozemky při ul. Alešova v Blansku).

Usnesení č. 33

Rada schvaluje nové uspořádání pozemků ve vlastnictví Města Blansko v k. ú. Ráječko a v k. ú. Horní Lhota u Blanska v rámci komplexních pozemkových úprav prováděných v k. ú. Ráječko a v k. ú. Horní Lhota, a to dle soupisů nových pozemků, které jsou přílohou materiálu k této věci.

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 316/2 zahrada o výměře cca 23 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska(části, která bude dotčena stavbou zpevněných ploch na návsi v Lažánkách) od vlastníků tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (pozemek před RD č. p. 192 v Lažánkách).

Usnesení č. 35

Rada schvaluje předloženou smlouvu o vzájemné výpůjčce a užívání pozemků č. 2015-INV-Poz-S234/Výp-Mu, Št mezi městem a panem Slavíčkem (pozemek v těsné blízkosti restaurace „Pohádka“ v Blansku).

Usnesení č. 36

Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejné zakázky ZŠ Erbenova – rekonstrukce elektroinstalace, ZŠ TGM Rodkovského výměna otvorových výplní.

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Koháčkové, Blansko, a to dohodou k 30.04.2016.

Usnesení č. 38

Rada z důvodu výměny bytů souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Procházkové, Blansko dohodou k 30.04.2016 a ukončením nájmu bytu paní Hrubé, Blansko dohodou k 30.04.2016, a dále souhlasí s přidělením bytu č. 6 v domě 9. května 24, Blansko paní Procházkové, Blansko a s přidělením bytu č. 13 v domě Údolní 23, Blansko paní Hrubé, Blansko, přičemž nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou 1 rok.

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s odpisem pohledávky po zemřelé paní Gažové, Blansko, za nájem, vyúčtování a neuhrazené faktury z bytů 9. května 20 a Jungmannova 10, Blansko v celkové výši 56.925 Kč.

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s nezahájením exekuce rozhodnutí 10 C 158/2006-26 vůči paní Vintrové, Blansko z důvodu nevymahatelnosti.

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s nezahájením exekuce rozhodnutí 70 Ro 1305/2006-13 pana Grundzy, Blansko.

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s nezahájením exekuce platebního rozkazu pana Waška, Blansko.

Usnesení č. 43

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2006-KOM-S087/Pe s Dr. Navrátilem, Blansko dohodou k 30.04.2016.

Usnesení č. 44

Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 7 o výměře 12 m2 ve II. PP objektu čp. 2385 na ul. Okružní 1b, Blansko paní Pernicové, Blansko za nájemné ve výši 650 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v bývalé škole na Klepačově čp. 29 na pozemku parc. č. st. 2 v k. ú. Klepačov, a to bývalé třídy + soc. zař. 4,75 m2 a poměrné části vstupní chodby SDH Klepačov, pobočný spolek, Dlouhá 167, Blansko-Klepačov, IČO: 65338928 na dobu určitou 5 let za účelem využití jako zázemí pro SDH Klepačov.

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se zveřejněním záměru Služeb Blansko s. r. o. podnajmout nebytové prostory, a to prostory restaurace v objektu kuželny na ul. Údolní 10, Blansko o celkové výměře 139,90 m2 minimálně za částku 1.020 Kč/m²/rok, 2.010 Kč/měsíčně služby + energie, dle skutečné spotřeby.

Usnesení č. 47

Rada mění své usnesení č. 14 přijaté na 31. schůzi konané dne 15.03.2016, které nově zní takto: Rada souhlasí s pronájmem areálu bývalého zahradnictví při ul. Sadová v Blansku, a to provozní budovy čp. 2355 na ul. Sadová 96 na pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. st. 1232 o výměře 127 m2, pozemku parc. č. 757/5 o výměře 584 m2, pozemku parc. č. 757/4 o výměře 3233 m2, pozemku parc. č. 757/6 o výměře 195 m2, pozemku parc. č. 757/8 o výměře 1207 m2 a objektů skleníků na pozemku parc. č. st. 4709 o výměře 512 m2 vše v k. ú. Blansko Mateřskému centru Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko; IČO: 22838015 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 120.000 Kč/rok za účelem zbudování a provozování Dětské skupiny.

Usnesení č. 48

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2016/010/N-Pe s Mateřským centrem Veselý Paleček, o. s., K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko; IČO: 22838015 na pronájem areálu bývalého zahradnictví při ul. Sadová v Blansku.

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s umístěním banneru a plakátů s programem pro propagaci akce BambiFEST 2016 na zábradlí bývalého hotelu Dukla na nám. Republiky, a to do 20.05.2016.