Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 36 ze dne 24.05.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadatelce paní Evě Rulíškové, Blansko na uspořádání akce „Taneční zábava“ v prostorách venkovní zahrádky Hostince Zátiší dne 27.05.2016 v době od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 3

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli panu Martinovi Klíčovi, Žernovník na uspořádání série max. celkem 5 tanečních zábav ve dnech 03.06., 11.06., 15.07., 29.07. a 26.08.2016, v případě nepřízně počasí v náhradních termínech 08.07., 22.07., 06.08., 12.08. a 19.08.2016 v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne ve venkovních prostorách Restaurace U Kaštánka.

Usnesení č. 4

Rada schvaluje, aby Kulturní středisko města Blanska přijalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 65.000 Kč na akci „Den dětí v zámeckém parku“ v rámci projektu Kulturní akce Blansko 2016 a souhlasí se zněním příslušné dotační smlouvy.

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na MŠMT ČR na akci „14. ročník celostátní soutěže a workshop Zlaté slunce Blansko 2017“ ve výši 50.000 Kč.

Usnesení č. 6

Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 31.000 Kč na projekt „Zdravé je dobré aneb s rodiči za zdravou výživou“ a souhlasí se zněním příslušné dotační smlouvy č. 037033/16/OŠ.

Usnesení č. 7

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení individuální dotace žadateli Speleologická skupina AGGA z. s., se sídlem Dvorská 1060/10, 678 01 Blansko, IČO: 04645189 na projekt „Publikační činnost“ ve výši 60.000 Kč.

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zněním a schválením Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s prodejem služebního vozu značky Volkswagen Transporter 7DB Kulturním střediskem města Blanska za min. prodejní cenu 98.000 Kč a stanovuje, že finance získané prodejem tohoto vozu budou použity na financování koupě nového služebního vozu pro účely Kulturního střediska města Blanska.

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s koupí nového služebního vozu (bez úvěru/bez leasingu) Kulturním střediskem města Blanska dle předloženého materiálu a souhlasí s čerpáním přednostně investičního fondu organizace (v případě potřeby též rezervního fondu) ve výši 200.000 Kč na financování koupě tohoto vozu.

Usnesení č. 11

Rada schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 110 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství 2016“ – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost a schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 12

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na servis vstupních zařízení č. RS00071023_3840 s firmou RACCOON s. r. o., Poříčí 1603/26, 678 01Blansko, IČO: 25332716.

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 036293/16/OKH ve výši 650.000 Kč na opravy požárních zbrojnic a na nákup výstroje a výzbroje pro jednotky SDH města Blansko.

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 036301/16/OKH ve výši 500.000 Kč na nákup zásahového požárního automobilu pro jednotku SDH Dolní Lhota.

Usnesení č. 15

Rada schvaluje přijetí veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Blansko a Obcí Malá Lhota, na základě které bude pro místní komunikace na území Obce Malá Lhota speciálním stavebním úřadem Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.

Usnesení č. 16

Rada stanoví paušální úhradu nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ve veřejnoprávních smlouvách nově uzavřených s obcemi ve správním obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností od 24.05.2016 takto:

Obec dle počtu obyvatel

Výše příspěvku v Kč

Do 200

2.500

Od 201 do 500

5.000

Od 501 do 1000

12.000

Od 1001 do 1500

20.000

Od 1501 do 2000

25.000

Od 2001 do 3000

50.000

Od 3000 do 6000

90.000

Usnesení č. 17

Rada schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a dalšími obcemi ve správním obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností, který nahrazuje vzor veřejnoprávní smlouvy schválený usnesením č. 39 přijatým Radou města Blansko na její 76. schůzi dne 20.05.2014.

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a dalšími obcemi ve správním obvodu města Blansko jako obce s rozšířenou působností na období od 01.01.2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 36. schůzi dne 24.05.2016 usnesením č. 17 takto:

Obec

Paušální roční příspěvek

Bukovina

5.000

Bukovinka

12.000

Dlouhá Lhota

2.500

Habrůvka

5.000

Holštejn

2.500

Jedovnice

50.000

Kotvrdovice

12.000

Krasová

5.000

Křtiny

12.000

Kulířov

2.500

Lažany

5.000

Lipovec

20.000

Lipůvka

20.000

Milonice

2.500

Olomučany

20.000

Ostrov u Macochy

20.000

Petrovice

12.000

Ráječko

20.000

Senetářov

12.000

Sloup

12.000

Spešov

12.000

Svinošice

5.000

Šebrov – Kateřina

12.000

Šošůvka

12.000

Vavřinec

12.000

Vilémovice

5.000

Vysočany

12.000

Závist

2.500

Žďár

5.000

Usnesení č. 19

Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a obcí Malá Lhota za paušální úhradu ve výši 2.500 Kč ročně.

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit paní JUDr. Zuzku Bebarovou Rujbrovou a paní Irenu Hrušákovou, obě trvale bytem Blansko, do funkce přísedících u Okresního soudu v Blansku.

Usnesení č. 21

Rada schvaluje nařízení, kterým se vydává Tržní řád, dle přiloženého materiálu.

Usnesení č. 22

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ doporučuje zastupitelstvu města schválit příslušnou veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města následujícímu subjektu:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

1.

02137186

team agency s. r. o.

150.000

Uspořádání Svatomartinského koštu 2016 v Blansku

Usnesení č. 23

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 35.000 Kč na akci „Vítání sv. Martina 2016“ v rámci projektu „Vítání sv. Martina v Blansku“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 24

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60.000 Kč na realizaci projektu „Dotisk Turistického průvodce Město Blansko za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/18 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/101870 v následujícím pořadí:

 1. pan Šebela, Jedovnice za kupní cenu 910.000 Kč,

 2. paní Šebelová, Jedovnice za kupní cenu 890.000 Kč,

 3. paní Vítková, Jedovnice za kupní cenu 870.000 Kč,

 4. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 5. pan Vítek, Jedovnice za kupní cenu 850.000 Kč,

 6. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 842.000 Kč,

 7. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 832.200 Kč,

 8. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 831.000 Kč.

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/12 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2875/102325 v následujícím pořadí:

 1. pan Šebela, Jedovnice za kupní cenu 910.000 Kč,

 2. paní Šebelová, Jedovnice za kupní cenu 890.000 Kč,

 3. paní Vítková, Jedovnice za kupní cenu 870.000 Kč,

 4. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 5. pan Vítek, Jedovnice za kupní cenu 850.000 Kč,

 6. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 832.100 Kč,

 7. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 827.000 Kč,

 8. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 822.000 Kč.

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 31 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/31 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2875/102325 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 832.600 Kč,

 3. pan Hladík, Doubravice nad Svitavou za kupní cenu 831.600 Kč,

 4. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 827.000 Kč,

 5. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 822.000 Kč,

 6. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 813.100 Kč,

 7. paní Havlová, Blansko za kupní cenu 811.111 Kč,

 8. pan Šenk, Blansko za kupní cenu 811.000 Kč.

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/22 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/116330 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 832.100 Kč,

 3. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 827.000 Kč,

 4. paní Havlová, Blansko za kupní cenu 822.555 Kč,

 5. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 822.000 Kč,

 6. pan Havel, Olomučany za kupní cenu 813.300 Kč,

 7. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 813.200 Kč,

 8. pan Bláha, Blansko za kupní cenu 806.000 Kč.

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 29 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/29 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2815/116330 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 2. paní Jalový, Blansko za kupní cenu 842.000 Kč,

 3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 832.600 Kč,

 4. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 831.000 Kč,

 5. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 813.100 Kč,

 6. pan Havel, Olomučany za kupní cenu 810.400 Kč,

 7. pan Bláha, Blansko za kupní cenu 806.000 Kč,

 8. pan Hladík, Doubravice nad Svitavou za kupní cenu 805.600 Kč.

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 32 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/32 o výměře 29,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2920/116330 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 866.000 Kč,

 2. paní Jalový, Blansko za kupní cenu 842.000 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 832.200 Kč,

 4. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 831.000 Kč,

 5. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 813.600 Kč,

 6. paní Urbanová, Ludíkov za kupní cenu 810.111 Kč,

 7. pan Bláha, Blansko za kupní cenu 806.000 Kč,

 8. pan Havel, Olomučany za kupní cenu 788.200 Kč.

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Pilára, Blansko dohodou k 31.05.2016.

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Pupíkové, Blansko dohodou k 31.05.2016.

Usnesení č. 33

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2016/022/N-Pe se SH ČMS-SDH Klepačov, pobočný spolek, Dlouhá 167, Blansko-Klepačov, IČO: 65338928.

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s umístěním sídla Mateřského centra Veselý Paleček, z. s., IČO: 22838015 na adrese K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s ukončením smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 24/99/NP/Ku a 25/99/NP/Ku s nájemcem paní Moravcovou, Blansko a panem Bezděkem, Ostrov u Macochy dohodou k 31.05.2016.

Usnesení č. 36

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 99,62 m2 v I. NP budovy čp. 149 na ul. Sadová 2, Blansko panu Stoupalovi, DiS., Vísky; IČO: 75930943, za nájemné ve výši 4.500 Kč/měsíc + energie za účelem užívání jako prodejna zdravé výživy.

Usnesení č. 37

Rada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2015 a v souladu se Zakladatelskou listinou schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 53.333,47 Kč na účet Neuhrazená ztráta z minulých let.

Usnesení č. 38

Rada schvaluje převod zůstatku účtu Ostatní kapitálové fondy ve výši 97.653 Kč na účet Neuhrazená ztráta z minulých let.

Usnesení č. 39

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2016.

Usnesení č. 40

Rada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2015 a v souladu se Zakladatelskou listinou schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 670.600,96 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 41

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2016.

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit „Obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blansko“.

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit „Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansko“.

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet Města Blansko za rok 2015 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2015.

Usnesení č. 46

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 12/2016 po doplnění, ZRR 2/2016 a ZRR 3/2016.

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 13/2016 – RO 17/2016.

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na investice příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blanska ve výši 300 tis. Kč na nákup vozidla.

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 18/2016.

Usnesení č. 50

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 90 m2 v k. ú. Těchov, za účelem údržby pozemku a sečení trávy (lokalita Těchov-Žižlavice).

Usnesení č. 51

Rada schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. SMM-Výp/1/98/Ko ze dne 20.01.1998 dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu (pozemky na Sportovním ostrově L. Daňka).

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemků parc. č. 1060/4 ostatní plocha, parc. č. 1060/17 ostatní plocha a parc. č. st. 5218 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Blansko o výměře 2800 m2, za účelem provozování RC dráhy pro modely aut (pozemky na Sportovním ostrově L. Daňka).

Usnesení č. 53

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1366/1 ostatní plocha o výměře 152 m2 v k. ú. Blansko, paní Sedlákové, bytem Blansko, za účelem údržby a sečení trávy, na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S051/Výp-My (pozemek při ul. Zborovecká).

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2268 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 2268 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

Usnesení č. 55

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S013/NS-Ne ze dne 25.03.2008 dohodou smluvních stran k 31.05.2016.

Usnesení č. 56

Rada schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011-INV-Poz-S011/NS-Ko ze dne 09.03.2011, uzavíraného v souvislosti s odprodejem jednoho z pozemků, který byl předmětem nájmu – parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha v k. ú. Blansko (pozemky v areálu při ul. Pražská).

Usnesení č. 57

Rada pověřuje starostu města k projednání a uzavření smlouvy č. 036355/16/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016, kterou bude podpořen projekt „Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část B“, mezi Jihomoravským krajem a Městem Blanskem.

Usnesení č. 58

Rada prodlužuje termín k předložení studií investičních záměrů, k potvrzení počtu nových pracovních míst a ceny výkupu pozemků společnosti ČKD BLANSKO Engineering, a. s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, IČO: 25305034, GMW – měřící technika, s. r. o., Hybešova 584, 678 01 Blansko, IČO: 26266008 a PYROTEK CZ s. r. o. Dolní Lhota 203, 678 01 Blansko, IČO: 25326287 do středy 14.09.2016 do 16:00 (záměry situované do Průmyslové zóny Blansko.

Usnesení č. 59

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města vyplacení příspěvku za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace, které budou specifikovány ve Smlouvě uzavřené mezi Svazkem VaK a investory sítí – Ing. Ivo a MUDr. Alešem Průchovými, a to za maximálně 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max. 510.200 Kč(Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

Usnesení č. 60

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup komunikace a zpevněné plochy maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max.993.900 Kč za komunikace a zpevněné plochy, a to od investorů Ing. Ivo a MUDr. Aleše Průchových (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

Usnesení č. 61

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup dešťové kanalizace maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max. 135.250 Kč za dešťovou kanalizaci, a to od investorů Ing. Ivo a MUDr. Aleše Průchových (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

Usnesení č. 62

Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup veřejného osvětlení maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max.133.500 Kč za veřejné osvětlení, a to od investorů Ing. Ivo a MUDr. Aleše Průchových (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

Usnesení č. 63

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené kupní smlouvy číslo 2016/000760/INV/DS/Vit mezi AO REAL, a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 28263278 a Městem Blansko (výkup komunikace, ul. Březinky, Blansko).

Usnesení č. 64

Rada souhlasí se zpracováním částečné přeložky koryta potoka na pozemcích parc. č. 985/3 trvalý travní porost, 985/2 trvalý travní porost, 985/1 orná půda vše v k. ú. Blansko, jeho rozšíření o levostrannou bermu, úpravu vtokového objektu a vybudování ochranné zídky.

Usnesení č. 65

Rada doporučuje zastupitelstvu odmítnout požadavky uvedené v bodě 2 a 3 žádosti manželů Růžičků s tím, že tyto budou zohledněny v nákladech na úpravu zpracovávaného řešení protipovodňových úprav na pozemcích parc. č. 985/3 trvalý travní porost, 985/2 trvalý travní porost, 985/1 orná půda vše v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 66

Rada ruší usnesení č. 91 přijaté na 32. schůzi rady konané dne 05.04.2016 a usnesení č. 73 přijaté na 35. schůzi rady konané dne 10.05.2016.

Usnesení č. 67

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/000425/INV/DS na akci „II/374 Blansko průtah“.

Usnesení č. 68

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2016.

Usnesení č. 69

Rada schvaluje Organizační řád Městského úřadu Blansko s účinností od 01.07.2016.

Usnesení č. 70

Rada ruší usnesení č. 8 z 30. schůze rady ze dne 03.04.2012.

Usnesení č. 71

Rada ruší usnesení č. 143 z 79. schůze rady ze dne 26.08.2014.

Usnesení č. 72

Rada schvaluje předložený návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města.