Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 37 ze dne 14.06.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje uzavření smlouvy č. 1/ZF/RP/Brno/2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s tím, aby se Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 zapojila jako partner s finanční účastí do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“, jehož realizátorem bude Jihomoravský kraj.

PRO 4, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s odpisem pohledávky v celkové výši 12.766 Kč u Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 10.000 Kč u Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zapojením Města Blanska coby partnera do projektu tzv. mikrojeslí, jehož realizátorem v případě přidělení dotace ze strany MPSV bude Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s., se sídlem K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko, IČO: 22838015 za předpokladu, že před vlastní realizací projektu:

  • bude městu předložena k prostudování dotační smlouva mezi příjemcem a poskytovatelem dotace a město bude s jejím obsahem týkajícím se povinností partnera souhlasit,

  • mezi městem a mateřským centrem bude uzavřena smlouva o partnerství, v níž budou jasně vymezeny a popsány parametry spolupráce, zejména skutečnost, že město se nebude žádným způsobem podílet na finančním krytí projektu, nebude bezplatně poskytovat prostory pro realizaci projektu nebo zajišťovat jiné vhodné prostory ve vlastnictví třetích osob, ani nebude zajišťovat administrativu spojenou s projektem.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s přijetím dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016 na projekt „Tělo svoje procvičíme, naše vztahy utužíme…“ za podmínek vzorové smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 19/2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 20/2016 a ZRR 4/2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 žadateli panu Kohutovi, bytem Blansko.

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč panu Kohutovi, bytem Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s udělením výjimky ze směrnice Města Blansko č. 6/2004 Veřejné zakázky v bodě č. 6.2.2. a souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky na akce pořádané pro děti vyžadující zvýšenou pozornost pod názvem „Dobrodružství“ neziskové organizaci Horizont Blansko, z. s., se sídlem Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko, IČO: 70843040.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada stanovuje příspěvek od rodičů na akce v rámci projektu „Dobrodružství“, a to na letní tábor 500 Kč včetně DPH s účinností od 01.07.2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městysem Černá Hora ve výši 52.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 32.818 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Holštejn ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Bořitov ve výši 33.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 20.431 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Krasová ve výši 9.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Malá Lhota ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada bere na vědomí zprávu o stavu přípravy koncepce sociálního bydlení.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se spoluprací s Organizačně správním institutem, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČO: 01707060 na zajištění nákupu elektrické energie přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno pro období od 01.01.2017 do 31.12.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/053/N-Pe s Nemocnicí Blansko, Sadová 1596/33, 678 31 Blansko, IČO: 00386634 upravující platbu úhrad za služby spojené s nájmem (nebude hrazena záloha za teplo a teplo nebude účtováno), s tím, že tato úprava bude platná již pro celý rok 2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s pronájmem otevřeného garážového stání č. 2 o výměře 20,69 m2 v I. NP bytového domu Okružní 1b, Blansko, paní MUDr. Novotné, Blansko, za nájemné ve výši 208 Kč/m2/rok, a to v souladu s usnesením č. 23 z 39. schůze Rady města Blansko konané dne 04.11.2008, dle kterého jsou preferování nájemci domu Okružní 1b, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2016/023/N-Pe s panem Stoupalem, DiS, Vísky na pronájem prostor v objektu Sadová 2, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje smlouvu o finanční podpoře z fondu ASEKOL a. s., IČO: 27373231, se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ: 143 00.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 350 tisíc Kč (bez DPH) na provedení opravy střešního pláště objektu přístavby v areálu Technických služeb Blansko, s. r. o. na ulici Komenského 2453, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 46 zahrada o výměře 141 m2 v k. ú. Horní Lhota(pozemek u budovy č. p. 14 v Horní Lhotě).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 464/4 ostatní plocha o výměře 781 m2 v k. ú. Těchov (pozemek poblíž Obůrky).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2011-INV-Poz-S094/R-NS-Ne ze dne 20.07.2011 uzavřenou mezi Městem Blansko a RESYS steel, s. r. o., se sídlem Dolní Lhota 82, Blansko, IČO: 28319419. Změna spočívá ve snížení nájemného za 1 ks reklamního a informačního zařízení, a to na částku 1.000 Kč/rok + platná sazba DPH a za část k němu náležející části pozemku na částku 6.000 Kč/rok + platná sazba DPH, z důvodu méně výhodného umístění tohoto reklamního a informačního zařízení. Nájemné za pronájem ostatních reklamních a informačních zařízení a k nim náležejících pozemků dle výše uvedené nájemní smlouvy zůstává v původní výši (pozemky na stráni nad komunikací – odbočkou z Blanska do Lažánek).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat, event. směnit části pozemků parc. č. 247/15 a parc. č. 1406/1, oba ostatní plocha o výměře cca 71 m2 v k. ú. Blansko za účelem vypořádání těchto částí pozemků zaplocených do areálu ve vlastnictví soukromé osoby. V případně směny by šlo o směnu s finančním doplatkem (pozemky v lokalitě „Staré Blansko“, po pravé straně cesty z ul. Brněnská k hlavnímu nádraží ČD).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 1350/51 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby za cenu 26.136 Kč panu Mauerovi, Blansko s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S048/KS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemku parc. č. 1754/16 trvalý travní porost o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č. 998/15 ostatní plocha o výměře 584 m2, jak je vyznačena v geometrickém plánu č. 4648-2915/2016 dosud nezapsaném v katastru nemovitostí, vše v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 1754/18, parc. č. 1754/19 a parc. č. 1754/23, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o stejné výměře, tj. 617 m2 ve vlastnictví společnosti KALEDA, a. s., IČO: 25585410, bez finančního vyrovnání, a to za účelem „naplnění“ Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2003-INV-Poz-S038/Ko-BS/SS uzavřené mezi Městem Blansko a společností KALEDA, a. s. a doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu č. 2016-INV-Poz-S054/SS (pozemky na ulici Poříčí, v Blansku před areálem společnosti KALEDA, a. s. a společnosti ISAN Radiátory s. r. o.).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 1022/2 ostatní plocha, parc. č. 1022/6 ostatní plocha, parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1022/23 ostatní plocha a parc. č. 1363/22 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 590 m2, za účelem umístění a provozování samoobslužných mycích boxů pro vozidla (dočasná stavba na 10 let), na dobu určitou 10 let, za nájemné 40 Kč/m2/rok s každoročním zvyšováním nájemného o oficiální míru inflace, společnosti KAPITÁNKA, spol. s r. o., Ráječek 182/1, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 25596781. V případě, že nájem bude zdanitelným plněním, bude k nájemnému připočtena platná sazba DPH (pozemky při ulici Poříčí, v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 2714 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 157 m2 v k. ú. Blansko za cenu dle předloženého znaleckého posudku č. 1328−005/2016 z 18.02.2016 (průmyslový areál na „Starém Blansku“).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 785/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Blansko, paní Manh Tien Luu, bytem Brno, za účelem provozování letního posezení na zpevněné ploše před provozovnou bistra na ulici Seifertova 1 v Blansku, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 7.725 Kč/rok bez DPH s tím, že nájemné bude od r. 2017 zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S060/NS-My (zpevněná plocha před okny bistra na ul. Seifertova).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 644/10 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako zahrada, panu Kopeckému, bytem Spešov, za cenu 500 Kč/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S061/NS-My (pozemek připlocený k RD, Spešov).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu č. 2016-INV-Poz-S055/SS (směna pozemku u zastávky BUS a pozemky tvořící část cesty k bývalé skládce na Olešné).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu č. 2016-INV-Poz-S058/DS-My (stavba a pozemek u hlavního vlakového nádraží).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S053/KS (prodej pozemku v blízkosti Úřadu práce v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje smlouvu č.2016-INV-Poz-S046/Výp-Mu (výpůjčka části pozemku parc. č. 646/1 v k.  ú. Těchov, zahrádkářská a chatová lokalita Těchov–Žižlavice).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit znění kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S057/KS(travnatá plocha za RD na ul. Komenského v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada ruší usnesení č. 58 přijaté na 35. schůzi Rady města Blansko dne 10.05.2016 (pozemek vedle KD v Těchově).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S044/NS-Ne ze dne 16.04.2008 uzavřené mezi Městem Blansko a paní Zavadilovou (vdanou Hanákovou), bytem Těchov a panem Čechem, bytem Těchov, a to dohodou smluvních stran, ke dni vzniku nového nájemního vztahu (pozemek vedle KD v Těchově).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2 o výměře 15 m2 v k. ú. Těchov, za účelem provozování letního posezení k restauraci v kulturním domě v Těchově (pozemek vedle KD v Těchově).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2010-INV-Poz-S243/Výp-Ko ze dne 03.12.2010, ve znění dod. č. 1 ze dne 30.09.2011 a ve znění dod. č. 2 ze dne 30.12.2013 uzavřené mezi Městem Blansko, jako půjčitelem a Mateřským centrem Veselý Paleček, o. s., se sídlem K. J. Mašky 1413/2, Blansko, PSČ: 678 01, IČO: 22838015, na straně vypůjčitele, spočívající ve zvýšení výměry předmětu výpůjčky o 140 m2 (celková výměra bude činit 335 m2) a schvaluje znění dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě o výpůjčce ve znění platných dodatků. Tím bude vypůjčiteli poskytnuta podpora malého rozsahu, tzn. podpora „de minimis“ ve výši odpovídající výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem č. 6418–AKTUALIZACE ze dne 01.06.2016 (část pozemku parc. č. 79/15 za budovou bývalé MŠ na ulici K. J. Mašky v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje zatížení části pozemků parc. č. 1352/74, parc. č. 1352/22, parc. č. 1352/73, parc. č. 67/5, parc. č. 67/2, parc. č. 67/1, parc. č. 62/2, parc. č. 62/1 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem –služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně skříní NN a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – obnova kabelů ul. Bezručova“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 845/56 v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně pilíře NN a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, BD ABSOLON“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 671/10 v k. ú. Blansko věcným břemenem –služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně pilíře NN a včetně práva vstupu na pozemek v rámci stavby „Blansko – úprava DS, Pechar“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle vzorové smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 108 z 59. schůze dne 03.09.2013, a to tak, že se v usnesení se doplňují pozemky parc. č. 920/2, parc. č. 1366/13, parc. č. 885/69 a parc. č. 865/23 vše v k. ú. Blansko a změní se název oprávněného na Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3,IČO: 04084063. Ostatní text usnesení se nemění. Rada schvaluje smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S065/Bř-Mu (zřízení služebnosti v k. ú. Blansko, stavba: VPI Blansko Zborovce IS pro RD).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje zatížení části parc. č. 795/13, parc. č. 796/4, parc. č. 796/9, parc. č. 796/10, parc. č. 809/4 a parc. č. 1373/14 vše v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá ve zřízení, provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně práva vstupu na tyto pozemky, v rámci stavby pod označením: „16010−035419 VPIC Blansko, Zahradní, park. nad nemocnicí“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S066/BS-Bř/Mu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada ruší usnesení č. 59 z 26. schůze rady města konané dne 15.12.2016 a usnesení č. 23 z 28. schůze rady města konané dne 26.01.2016 (zřízení služebnosti v k. ú. Blansko, stavba: Blansko – úprava DP Šauer).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 679/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN včetně práva vstupu na pozemek, v rámci stavby „Blansko – DP Šauer“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje předloženou smlouvu č. 2016-INV-Poz-S067/Bř-Mu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje předloženou smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S068/Bř-Mu (služebnost inženýrské sítě, stavba: Blansko – TS Trido).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 15 z 20. schůze dne 03.09.2013, a to tak, že se do usnesení doplňuje, zřízení věcného břemene – služebnosti za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH. Ostatní text usnesení se nemění (zřízení služebnosti v k. ú. Těchov, stavba:“ Těchov – TS Panorama“).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S069/Bř-Mu (zřízení služebnosti v k. ú.Těchov, stavba:“ Těchov – TS Panorama“).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje změnu v usnesení č. 23 ze 77. schůze Rady města Blansko dne 10.06.2014, a  to tak, že usnesení se nově doplňují pozemky parc. č. 845/49, parc. č. 845/101, parc. č. 845/109, parc. č. 1439/1 a parc. č. 1439/2 vše v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení se nemění.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje smlouvu číslo 2016-INV-Poz-S070/Bř-Mu (zřízení služebnosti v k. ú. Blansko, stavba: Reko MS Blansko – Absolonova, stavba: 7700070059).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje závazný návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce pro akci „Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část B“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada pověřuje starostu k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č 15233033 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada pověřuje starostu k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15249193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada pověřuje starostu k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 14200413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Erbenova, Blansko“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2015 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.