Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 39 ze dne 19.07.2016

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s návrhem postupu součinnosti města při MS 2016 v Biketrialu a současně:

  • schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 žadateli Mgr. Radimu Kakáčovi, Blansko na uspořádání doprovodných akcí MS 2016 v Biketrialu ve venkovních prostorách rekreační oblasti Palava dne 09.08.2016 v době od 22:00 hodin do 24:00 hodin a dne 13.08.2016 v době od 22:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. Při neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky.

  • schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Mgr. Radimu Kakáčovi, Blansko v průběhu konání zahajovacího ceremoniálu MS v areálu nám. Republiky dne 09.08.2016 v době od 10:00 hodin do 22:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 24/2016 a ZRR 6/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů prodeje volných bytů dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní institut,  o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČO: 01707060 včetně limitní ceny stanovené pro nákup elektrické energie na burze a uvedené v přeložené smlouvě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2011-INV-Poz-S097/Výp-Ne ze dne 01.09.2016 uzavřenou se společností S.M.K., a. s., Skalní mlýn 96, Blansko, IČO: 49432036 jako vypůjčitelem, uzavřenou na dobu určitou do 01.09.2016, přičemž změna bude spočívat ve změně doby výpůjčky – prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou o 5 let, tj. do 01.09.2021 a ve změně účelu výpůjčky (původně vybudování dětského hřiště, nově provozování dětského hřiště a údržba pozemku), (pozemek v k. ú. Těchov naproti hotelu Skalní mlýn).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0