Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 40 ze dne 30.08.2016

Usnesení č. 1

Rada odvolává z funkce zapisovatele komise dopravní paní Ivanu Šebkovou ke dni 31.08.2016 a jmenuje do této funkce Ing. Milana Vítka od 01.09.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s rozšířením místa poskytování zdravotních služeb Nemocnice Blansko v oboru rehabilitace a fyzikální medicína, o adresu Smetanova 2395/8, 678 01 Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí přehled darů k 30.06.2016 pro Nemocnici Blansko. 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 18/16 „Dodávka a instalace konvektomatu na stravovací provoz Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 19/16 „Dodávka měřiče aplikované aktivity BQM pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 20/16 „Dodávka a instalace multifunkčního zařízení na společný lůžkový fond Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 21/16 „Dodávka a instalace 2 ks myček podložních mís na interní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje poskytnutí daru, vyřazeného neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko v hodnotě 3.105,16 Kč, který byl bezúplatně převedený na Město Blansko a je specifikovaný v darovací smlouvě, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, IČ: 00426288, se sídlem Sadová 149/2, Blansko a schvaluje darovací smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Brťov-Jeneč ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Újezd u Černé Hory ve výši 6.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Ráječko ve výši 33.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a městysem Křtiny ve výši 20.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Milonice ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Rudice ve výši 20.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Metodiky pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb  verzi č. 2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření Města Blansko, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Údolní 8 odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 234.396 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Erbenova.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí účelového úvěru ze SFRB panu Miloši Nezvalovi, bytem Blansko ve výši 80.000 Kč a přiloženou smlouvu o úvěru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o změně správce z J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. na J&T BANKA a. s. a informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2017–2019.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 25/2016 a ZRR 7/2016 a ZRR 8/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 26/2016 až RO 30/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Údolní 8 ve výši 234.396 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 3 mil. Kč na nákup nového CT.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2015.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu a činnosti Svazku VaK za 1. pololetí 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2900 m2 v k. ú. Blansko na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení vzduchovkové střelnice a tréninkového zázemí (část pozemku na sportovním ostrově mezi náhonem a fotbalovým hřištěm ASK v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 32

Rada schvaluje pacht pozemku parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1588 m2 v k. ú. Těchov, k zahrádkářským účelům, za účelem sečení trávy a provádění údržby pozemku s možností sklízet ovoce, panu Schimmerlemu, bytem Blansko, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou tak, aby skončil koncem pachtovního roku = kalendářního roku (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti MŠ).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1351/5 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění PREFA garáže a její užívání pro parkování jednostopých vozidel s tím, že žadatel k žádosti doloží souhlasné stanovisko E.ON, a že možnost využití pozemku pro případné umístění PREFA garáže bude nutné prověřit na náklady žadatele v územním, případně jiném řízení vedeném odborem stavební úřad (část pozemku mezi řadovými garážemi, u trati ČD Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 141/6 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby, panu Novotnému, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S084/NS-My (řadové garáže u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S094/R-NS-Ne ze dne 20.07.2011 uzavřenou mezi Městem Blansko a RESYS steel, s. r. o., se sídlem Dolní Lhota 82, Blansko, IČ: 28319419. Změna spočívá ve snížení nájemného za 1 ks reklamního a informačního zařízení, a to na částku 1.000 Kč/rok + platná sazba DPH a za část k němu náležející části pozemku na částku 6.000 Kč/rok + platná sazba DPH, z důvodu méně výhodného umístění tohoto reklamního a informačního zařízení. Nájemné za pronájem ostatních reklamních a informačních zařízení a k nim náležejících pozemků dle výše uvedené nájemní smlouvy zůstává v původní výši a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (pozemky na stráni nad komunikací – odbočkou z Blanska do Lažánek).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2004-INV-Poz-S045/NS-Ne ze dne 07.05.2004 uzavřené mezi Městem Blansko a ZEMSPOL a. s. Sloup, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu (vyřazení pozemků parc. č. 526/3 ostatní plocha o výměře 556 m2, parc. č. 646/1 trvalý travní porost o výměře 711 m2, parc. č. 646/2 trvalý travní porost o výměře 236 m2, parc. č. 512/25 lesní pozemek o výměře 1054 m2 a části pozemku parc. č. 624/86 orná půda o výměře 1260 m2, všechny v k. ú. Těchov z nájmu) a ve zvýšení nájemného na úroveň pachtovného za 1m2/rok dle pachtovní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S170/Pcht-My ze dne 07.10.2015 a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje pacht spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku parc. č. 639/17 orná půda o výměře 1264 m2 v k. ú. Těchov, společnosti ZEMSPOL a. s. Sloup IČ: 253243390, Sloup 221, PSČ 679 13, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, tak aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku, za pachtovné ve výši 1.000 Kč/ha/rok + zvyšování o oficiální míru inflace od roku 2018 (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje změnu pachtovní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S170/Pcht-My ze dne 07.10.2015 uzavřené mezi Městem Blansko a ZEMSPOL a. s. Sloup, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu nájmu o spoluvlastnický podíl id. 1/6 pozemku parc. č. 639/17 orná půda o výměře 1264 m2 v k. ú. Těchov a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené pachtovní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2011-INV-Poz-S097/Výp-Ne ze dne 01.09.2011 uzavřenou se společností S.M.K., a. s., Skalní mlýn 96, Blansko, IČ: 49432036 jako vypůjčitelem, uzavřenou na dobu určitou do 01.09.2016, přičemž změna spočívá ve změně doby výpůjčky – prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou o 5 let, tj. do 01.09.2021 a ve změně účelu výpůjčky (původně vybudování dětského hřiště, nově provozování dětského hřiště a údržba pozemku). Tím bude vypůjčiteli poskytnuta veřejná podpora v režimu „de minimis“ ve výši odpovídající výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem č. 725-29/2016 ze dne 09.08.2016. Rada schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2011-INV-Poz-S097/Výp-Ne (pozemek v k. ú. Těchov naproti hotelu Skalní mlýn).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zrušení věcného břemene – služebnosti cesty spočívajícího v právu vlastníka pozemku parc. č. 821/3 orná půda v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko, mít cestu (chodit a jezdit) přes pozemek parc. č. 821/2 zahrada v k. ú. Blansko na pozemek parc. č. 821/3 orná půda v k. ú. Blansko a schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti čís. 2016-INV-Poz-S094/Bř-zruš. (pozemky v lokalitě Podlesí).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S089/NS-Ma,Mi,Št (pronájem pozemků při ul. Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha o celkové výměře 15 m2 v k. ú. Těchov, za účelem umístění a provozování letního posezení k restauraci v kulturním domě v Těchově, panu Hanákovi, bytem Olomučany, za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH s tím, že nájemné bude hrazeno jen za měsíce květen až září příslušného roku, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a s tím, že nájemné bude od r. 2017 každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace (pozemek vedle KD na Těchově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha o výměře 2 662 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 385 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemek v blízkosti basebalového hřiště v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha o výměře max. 1 700 m2 v k. ú. Blansko, k pronájmu dojde po jeho nabytí městem, za účelem skladování materiálu, umístění stavebních buněk a za účelem údržby pozemku původnímu vlastníku tohoto pozemku, což je podmínkou jeho prodeje Městu Blansko, na dobu určitou 2 roky ode dne nabytí vlastnického práva k tomuto pozemku městem, za nájemné 35 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o míru inflace (pozemek v blízkosti basebalového hřiště v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění předložené kupní smlouvy číslo 2016/000800/INV/DS-Vit mezi Městem Blansko a Ing. Janem Brázdou, U Cihelny 153, 679 11 Doubravice nad Svitavou (výkup stavby veřejného osvětlení, lokalita Těchov I, pod mateřskou školou).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada nesouhlasí,při schválení zastupitelstvem výkupu rodinného domu Růžová č. p. 20, stavba na pozemku p. č. st. 55/1 a výkup pozemků parc. č. st. 55/1 a parc. č. 54 vše v k. ú. Blansko, dle nabídky insolvenčního správce Mgr. Michala Grubera a pana Jana Kafky ze dne 17.05.2016, s pronájmem vykupovaných nemovitostí manželům Ilášovým s tím, že manželé Ilášovi mohou užívat nemovitosti jen do doby převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem na Město Blansko (předpoklad leden 2017).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 47

Rada schvaluje Kupní smlouvu na prodej ojetého referentského vozidla se společností TOP Autosalon Blansko s. r. o., Heinrichova 8, 602 00 Brno, IČ: 25597183.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Bezděkové, Blansko dohodou k 31.08.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Babášové, Blansko z pořadí žadatelů z důvodu nepravdivých údajů v žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí se změnou přidělení bytu paní Gažové, Blansko – přidělení bytu č. 32 v domě A. Dvořáka 4a.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2015/032/Výp. mezi Městem Blansko a Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, IČ: 04551320.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada potvrzuje svoje usnesení č. 22 z 26. schůze konané 15.12.2015 a nesouhlasí s rozšiřováním prostor Mateřského centra Veselý Paleček, z. s., IČ: 22838015 v objektu K. J. Mašky 2, Blansko, na úkor prostor užívaných Městskou knihovnou Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce s Městskou knihovnou Blansko, Rožmitálova 2302/4, 678 22 Blansko, IČ: 47885670 na výpůjčku prostor v budově kulturního domu Lažánky čp. 199.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje nájemní smlouvu č. 2016/000006/KOM/NS s panem Zemánkem, Kořenec, IČ: 72075210 na pronájem kanceláře č. 70 v zadním křídle budovy radnice na nám. Svobody 32/3, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/032/N-Pe s panem Zemánkem, Kořenec, IČ: 72075210.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v I. podzemním podlaží budovy čp. 149 (bývalá vinárna) na ul. Sadová 2, Blansko společnosti Vinotéka a sýrárna s. r. o., nám. Svobody 13/9, 678 01 Blansko; IČ: 04068084 za účelem vybudování a provozování prodejní galerie vín, pivních speciálů, kvalitních rumů a destilátů s možností pravidelných degustací pro veřejnost za nájemné ve výši 8.000 Kč/měsíc.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada ruší usnesení č. 16 z 18. schůze Rady města Blansko konané dne 12.10.1995.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zrušení věcného břemene pro nemovitost č. p. 73 Lažánky spočívajícího v povinnosti strpět užívání místností pro potřeby Města Blansko, zejména pro činnost Občanského aktivu Lažánky, dále strpět umístění zařízení pro vysílání kabelové televize, umístění zařízení pro vysílání městského rozhlasu a strpět umístění pobočky Městské knihovny Blansko za cenu 43.000 Kč. Veškeré náklady spojené se zrušením věcného břemene ponese společnost Milenium CZ, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada v působnosti Valné hromady schvaluje nové organizační schéma společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 65277333 na:

  • analýzu parkování na území města ve výši 110 tis. Kč,

  • pořízení dětského hradu ve výši 90 tis. Kč,

  • provoz lázní a koupaliště ve výši 750 tis. Kč,

  • provoz sportovišť ve výši 680 tis. Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada bere na vědomí informaci o postupu prací spojených s převzetím CZT.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou FCC Česká republika, s. r. o. na r. 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska předložený firmou SUEZ Využití zdrojů a. s. na r. 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje návrh cen na r. 2017 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO na ul. Na Brankách s platností od 01.01.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO u Horní Lhoty u Blanska s platností od 01.01.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od 01.01.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za 1. pololetí roku 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1. pololetí roku 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a Jihomoravským krajem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi městem a Jihomoravským krajem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit „Obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit „Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění OZV číslo 4/2013 žadateli SDH Klepačov na uspořádání akce „Oslavy 105. výročí založení SDH Klepačov“ dne 10.09.2016 v prostoru louky za autobusovou zastávkou na Klepačově v době od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši max. 250.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 a jejich použitím na vybavení tříd a kabinetů žaluziemi a k renovaci podlah ve třídách.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje rozšíření účelu dotační smlouvy č. 2016/000668/ŠKOL/DS na nový účel: „Návštěva z Trenta, dotisk knihy a další aktivity související s tématikou italských uprchlíků na jižní Moravě“ dle předložené žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada souhlasí se zněním návrhu verze č. 2 Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016-2023 a se zněním návrhu verze č. 2 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada souhlasí se zněním návrhu verze č. 2 Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 a se zněním návrhu verze č. 2 Metodiky pro poskytování dotací sportovním subjektům a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada souhlasí se zněním návrhu Koncepce rodinné politiky ve městě Blansko na léta 2017-2023 a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 88 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové hodnotě 5.459 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2008/000002/ŠKOL/BF-AI.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválitznění dotační smlouvy následujícímu subjektu:

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

nákup gymnastické sady vhodné pro mateřské školy

80.000 Kč

na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli MO Blansko hnutí ANO v průběhu konání „předvolebního mítinku strany“ dne 05.10.2016 v době od 13:00 do 18:00 hodin v prostoru nám. Republiky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích žadateli Kulturní středisko města Blanska v průběhu konání akce „Vítání svatého Martina 2016“ dne 13.11.2016 v době od 09:00 do 18:00 hodin v areálu zámeckého parku v Blansku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada povoluje s účinností od 01.09.2016 v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu + 4 žáků ve třídách a skupinách příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 86

Rada bere na vědomí ukončení Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Kulturním střediskem města Blanska a společností BLUE FUN spol. s. r. o.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 87

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o podnájmu s panem Tomášem Fialou, se sídlem Jasanová 2081/4, 678 01 Blansko, IČ: 75179768 na podnájem nebytových prostor Modrý bar o výměře 40 m2, chodba za Modrým barem o výměře 19 m2 a Oranžový bar o výměře 15 m2 v Dělnickém domě, Hybešova 240/1, Blansko za účelem provozování barů. Cena podnájemného je stanovena smluvně ve výši 7.200 Kč měsíčně včetně paušální spotřeby energií. Podnájemní smlouva bude uzavřena s účinností nejdříve od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 88

Rada schvaluje předložený ceník krátkodobých podnájmů a zapůjčování inventáře Kulturního střediska města Blanska rozšířený o možnost smluvního určení ceny dle návrhu účinný od 01.09.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 89

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 90

Rada schvaluje předložený návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0