Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 41 ze dne 13.09.2016

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s provozováním vázané živnosti „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko za podmínky, že Zastupitelstvo města Blansko schválí dodatek č. 3 Zřizovací listiny spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o tuto živnost.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s provozováním volné živnosti „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“ v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 22/16 „Pořízení mobilní vířivé vany na rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 5

Rada schvaluje přijetí veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Blansko a Obcí Olomučany, na základě které bude pro místní komunikace na území Obce Olomučany speciálním stavebním úřadem Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje uzavření Dohody o zajištění výuky anglického jazyka na období 01.09.2016–31.08.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 9/2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro pana Dvořáka, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 52 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Hlaváčkovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 35 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Heroudkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 35 a č. 52 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Novotnou, Blansko, paní Staňkovou, Blansko a paní Muláčkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Levkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Šafránka, Blansko a paní Viktorinovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Skoupé a panu Dvořákovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Vybíhalovy, Ostrava.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Semrádové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit aktualizovaný vzor kupní smlouvy na prodej volných bytů.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 30 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/30 o výměře 27,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2780/112720 v následujícím pořadí:

 1. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 864.600 Kč,

 3. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. pan Iškiev, Rájec-Jestřebí za kupní cenu 718.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/7 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2845/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 904.600 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. pan Iškiev, Rájec-Jestřebí za kupní cenu 718.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/23 o výměře 28,30 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 904.600 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. pan Iškiev, Rájec-Jestřebí za kupní cenu 718.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/9 o výměře 27,85 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2785/90470 v následujícím pořadí:

 1. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 864.600 Kč,

 3. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 836.200 Kč,

 4. pan Rašovský, Blansko za kupní cenu 811.000 Kč,

 5. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/18 o výměře 28,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2805/90470 v následujícím pořadí:

 1. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 836.600 Kč,

 4. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč,

 5. paní Nečasová, Blansko za kupní cenu 721.600 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/11 o výměře 28,30 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 904.200 Kč,

 2. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 864.200 Kč,

 3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 836.600 Kč,

 4. pan Rašovský, Blansko za kupní cenu 811.000 Kč,

 5. pan Musil, Blansko za kupní cenu 805.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje aktualizovaný vzor nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor podnikatelským subjektům.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v domě čp. 1470 na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko – nájemce paní Čípková, Sloup, IČO: 68076851 – pro pana Čípka, Sloup, IČO: 01861034 za účelem poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, a to na dobu určitou 1 rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi společnosti ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČO: 27741028.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2010/000348/KOM/OS-Pe se společností ESPERIENZA NP, s. r. o., Tylova 2, Blansko, IČO: 27741028 k datu 31.01.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. SM-NS/28/94/Ko ze dne 04.02.1994 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.09.1998, dodatku č. 2 ze dne 14.11.2005, dodatku č. 3 ze dne 23.04.2007 a dodatku č. 4 ze dne 21.01.2013 na nájem pozemku parc. č. st. 2268 o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko zastavěného garáží, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětnému pozemku (řadové garáže při ul. Vodní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2268 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby (řadové garáže při ul. Vodní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem vybudování hlavního vchodu do domu a vybudování ČOV (travnatý pozemek při RD čp. 173 v Lažánkách, v blízkosti kaple).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 808/14 o výměře 409 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zahrádkaření (pozemek v lokalitě Lovětín, za Nemocnicí Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. 2009-INV-Poz-S169/NS-Mu ze dne 05.10.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.01.2013 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2014 na nájem části pozemku parc. č. st. 5298/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 154 m2, oba v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu k předmětnému pozemku a předmětné části pozemku (lokalita Horní Palava, vedle RD č. p. 1829 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 5298/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 za účelem užívání pozemku z důvodu jeho zastavění částí garáže ve vlastnictví fyzické osoby a část pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání části pozemku k zahrádkářským účelům (lokalita Horní Palava, vedle RD č. p. 1829 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 6 přijatého na 18. zasedání zastupitelstva dne 09.09.2014 tak, že zruší výhradu zpětné koupě pozemku. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S083/KS (prodej částí pozemků parc. č. 845/51 a parc. č. 845/56 v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S052/BKS (prodej pozemku při ul. Alešova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 1364/1 ostatní plocha o výměře max. 8 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 984/74 ostatní plocha o výměře max. 1 m2 v k. ú. Blansko s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách směňovaných pozemků, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci + platná sazba DPH, bude dorovnán společností AT Graphic s. r. o., IČO: 25542257 Městu Blansko. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky při ul. Pražská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc .č. 1364/1 ostatní plocha o výměře max. 55 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 984/22 ostatní plocha o výměře max. 6 m2 v k. ú. Blansko s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách pozemků, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci + platná sazba DPH, bude dorovnán vlastníkem pozemku parc. č. 984/22 Městu Blansko. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky při ul. Pražská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SLUŽ-ŽP-11/96-Re ze dne 29.11.1996 uzavřenou mezi Městem Blansko a paní Sládkovou, bytem Lipovec, která spočívá v upřesnění identifikačních údajů a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (pozemek nad opěrnou zdí v blízkosti komunikace – odbočky z Blanska do Lažánek).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S147/NS-Ne ze dne 17.09.2008 uzavřenou mezi Městem Blansko a Vlastimilem Sobotkou, A. Skotáka 10, Blansko, IČO: 14679299, která spočívá v upřesnění identifikačních údajů a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (letní posezení u Dělnického domu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení směnu pozemku parc. č. 690/17 a části pozemku parc. č. 690/20 o jejich celkové výměře cca 9 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část pozemku parc. č. 690/15 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzické osoby, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv, bez finančního vyrovnání.Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu, daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky na ul. 9. května v Blansku, nad autodílnou Procházka).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje změnu  usnesení č. 33 přijatého na 40. schůzi Rady města Blansko dne 30.08.2016, a to tak, že do usnesení se doplňuje ujednání:

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po umístění (vybudování) a kolaudaci PREFA garáže odprodat část pozemku parc. č. 1351/5 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje od 01.10.2016 tento ceník parkovného na parkovišti „nad nemocnicí“ (ulice Zahradní, Blansko):

Popis místa

Popis

Poznámka

Cena v Kč vč. DPH

Parkovací kóje – 1 místo

dlouhodobý uživatel

Přesun z areálu nemocnice, zaměstnanci nemocnice, nájemci nemocnice

350 Kč/měsíc

Parkovací kóje – 2 místa

dlouhodobý uživatel

1 rezident nárokuje obě místa

1.000 Kč/měsíc

Parkovací stání venkovní

dlouhodobý uživatel

 

290 Kč/měsíc

Parkovací stání venkovní

běžný návštěvník

1 hodina

zdarma

Parkovací stání venkovní

běžný návštěvník

každá další započatá hodina

10 Kč/hod

Parkovací stání venkovní

běžný návštěvník

14 hodinové stání od vjezdu na parkoviště

50 Kč/den

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci – snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b Blansko a s výběrem administrátora projektů firmy Energy Benefit Centre a. s., Brno, za podmínek uvedených v materiálu k věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky oprava cyklostezky podél řeky Svitavy (úsek od konce koupaliště po napojení na „Triangl“ za areálem RC dráhy) o výměře 1092 m2 za cenu 247.126 Kč bez DPH u společnosti EUROVIA CS a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO: 45274924.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0