Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 42 ze dne 27.09.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje dohodu o spolupráci se Střední školou gastronomickou, s. r. o. na úseku cestovního ruchu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 004-2016-ZF-RP Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje použití finančních prostředků ve výši max. 60.000 Kč z fondu investic Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 na pořízení interaktivního setu (dataprojektor + příslušenství) pro pracoviště v Dolní Lhotě.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola Blansko, Erbenova 13 přijala finanční účelově určený dar ve výši 22.000 Kč (výukový hudební program) od právnické osoby HOPA Group, s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Blansko, Hybešova 2224/35 PSČ 678 01.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 31/2016 a ZRR 10/2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/28 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zajištění přístupu a za účelem oplocení části pozemku a osazení oplocení vstupní bránou pro vstup na pozemky (pozemek – zpevněná plocha před vjezdem do areálu bývalé společnosti APOS, ul. Masarykova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1380/28 ostatní plocha o výměře 350 m2 v k. ú. Blansko, za účelem údržby pozemku, sečení trávy, klestění náletů a dřevin (pozemek v areálu společnosti Záhorský a syn, spol. s r. o., při ul. Masarykova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit obecní pozemek parc. č. 610/3 orná půda o výměře 52 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv (pozemek při ulici Svitavská, vedle OMV v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 786/1 trvalý travní porost o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko, na dobu určitou 5 let, za účelem umístění informační tabule pro turisty (pozemek při ul. Seifertova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod id. ½ pozemků parc. č. 172/5 a parc. č. 173/3, oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dolní Lhota do vlastnictví Města Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje znění pachtovní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S109/Pcht-Mu (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti MŠ).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 381/4 trvalý travní porost o výměře 80 m2 v k. ú. Blansko, panu Henkovi, bytem Blansko, za účelem užívání k zahrádkářským účelům, sečení trávy a údržby pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok bez DPH a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S110/NS-Mu (zahrádkářská a chatová lokalita „Obtížky“ v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada nesouhlasí s prodloužením termínu dokončení kompletního díla na akci Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku 2016 dle Žádosti o prodloužení doby výstavby, kterou podala společnosti EKKL a. s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s prodloužením termínu společnostem,na základě jejich žádosti,GMW-měřící technika, s. r. o., Hybešova 584, Blansko, PSČ 678 01, IČO: 26266008 a PYROTEK CZ s. r. o. Dolní Lhota 203, Blansko, PSČ 678 01, IČO: 25326287 k předložení studií svých investičních záměrů ke zveřejněnému záměru města pronajmout a odprodat pozemky v průmyslové zóně Blansko ze dne 08.07.2015, a k potvrzení počtu nových pracovních míst a ceny výkupu pozemků, a to do středy 07.12.2016 do 16:00.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Alexové, Blansko dohodou k 30.09.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s udělením výjimky pro zařazení žádosti do pořadníku na pronájem bytu od  01.01.2017 pro paní Crhounkovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje po úpravách pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.10.2016 do 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 3, Zámek 3 na pozemku parc. č. 35/1 – zastavěná plocha v k. ú. Blansko. Součástí nabídky musí být konkrétní investiční záměr s předpokládanou výší investic, které bude hradit žadatel.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí se zveřejněním záměru změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S090/Pe s organizací Společnost Podané ruce o. p. s., IČO: 60557621 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 149 na ul. Sadová 2, Blansko, která spočívá v prodloužení nájmu na dobu neurčitou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s umístěním sídla spolku Česká tábornická unie – T.K. Tuláci Blansko, p. s., IČO: 65269331 na adrese Komenského 325/28, 678 01 Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada projednala žádost pana Dvořáčka, Blansko a nesouhlasí se zrušením usnesení č. 56 ze 40. schůze rady konané dne 30.08.2016 ani zveřejněním nového záměru na pronájem nebytových prostor na ul. Sadová 149/2, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků pod deset nových stacionárních kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem parkovacího místa na ulici 9. května 14.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 23/16 “Obnova 2 plicních ventilátorů na JIP Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/16 „Vybudování nové ambulance endokrinologie v budově polikliniky v 1. NP Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci Nemocnice Blansko se společností Organizačně správní institut, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČO: 01707060 včetně limitní ceny stanovené pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2017 na burze a uvedené v předložené smlouvě.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro TJ FIDES Brno, oddíl zimního a dálkového plavání.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0