Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 43 ze dne 11.10.2016

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 25/16 „Vybudování prodejny oční optiky v Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada vypovídá veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a obcí Vavřinec č. 2014/000434/OKT/OS uzavřenou dne 05.11.2014.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 na počet 170 míst, a to s účinností od 01.09.2017. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitele Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 k podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitele školy Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 vyhlásit na dny 24.10. a 25.10.2016 volno ředitele školy pro žáky této školy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blanska č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce „Rozsvěcování vánočního stromu“ pořádané Kulturním střediskem města Blanska ve dnech 25.11. a 26.11.2016 v době od 09:00 hod do 21:00 hod v prostoru nám. Republiky. 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program pro rok 2017„Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Crhounkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 32/2016, ZRR 11/2016 a ZRR 12/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 (1. aktualizace) příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 (1. aktualizace) příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s udělením výjimky pro zařazení do pořadníku na pronájem bytu od 01.01.2017 pro paní Babášovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů dle materiálu odboru.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor na nám. Svobody 6 – nebytová jednotka č. 1817/106 – o celkové výměře 66,59 m2 s minimální měsíční částkou za pronájem ve výši 15.000 Kč + platná sazba DPH.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí se zveřejněním předložených záměrů Služeb Blansko s. r. o. podnajmout nebytové prostory.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2004-KOM-S080/Pe s manžely Hanákovými, Olomučany, dohodou k 31.12.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem objektu KD Těchov – budova čp. 171 na pozemku p. č. 1, vše v k. ú. Těchov s těmito podmínkami:

  • nájemce umožní pořádání akcí Města Blansko a občanské aktivity Těchov a 2 akcí v roce pro Sbor dobrovolných hasičů Těchov,

  • nájemce strpí a umožní provoz pobočky Městské knihovny Blansko a místního rozhlasu umístěných ve dvou místnostech v prvním patře objektu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje předloženou dohodu o zrušení služebnosti zřízené podle smlouvy o zřízení věcných práv, která odpovídají věcným břemenům se společností Milenium CZ, s. r. o.; IČO: 25565664.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1060/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2900 m2 v k. ú. Blansko, Klubu biatlonu Blansko, p. s., IČO: 62073729, na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce, za účelem zřízení vzduchovkové střelnice a tréninkového zázemí za podmínky, že vypůjčitel z důvodu zajištění bezpečnosti předloží balistické posouzení, a to před uzavřením smlouvy o výpůjčce (část pozemku na sportovním ostrově mezi náhonem a fotbalovým hřištěm ASK v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění termín počátku hrazení nájemného, příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko a příloha č. 4 Harmonogram projektu uvedené nájemní smlouvy (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky eventuálně jejich části parc. č. st. 1542 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, parc. č. st. 1543 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 635 m2, parc. č. st. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 548 m2, parc. č. st. 4580 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2,parc. č. st. 4583 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2, parc. č. 1019/3 orná půda o výměře 1495 m2, parc. č. 1019/13 orná půda o výměře 2444 m2, parc. č. 1019/16 orná půda o výměře 1470 m2 , parc. č. 1019/17 ostatní plocha o výměře 3026 m2, parc. č. 1019/18 ostatní plocha o výměře 1398 m2, parc. č. 1019/19 ostatní plocha o výměře 437 m2, parc. č. 1019/35 ostatní plocha o výměře 268 m2, parc. č. 1019/37 orná půda o výměře 1327 m2, parc. č. 1019/38 ostatní plocha o výměře 130 m2, parc. č. 1019/39 ostatní plocha o výměře 332 m2, parc. č. 1019/40 ostatní plocha o výměře 287 m2, parc. č. 1019/41 orná půda o výměře 2293 m2, parc. č. 1019/42 ostatní plocha o výměře 533 m2, parc. č. 1019/43 ostatní plocha o výměře 1441 m2, parc. č. 1019/44 ostatní plocha o výměře 690 m2, parc. č. 1019/45 orná půda o výměře 926 m2, parc. č. 1019/46 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/58 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 1019/59 ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1019/60 orná půda o výměře 16 m2, parc. č. 1019/61 orná půda o výměře 4422 m2, parc. č. 1019/62 orná půda o výměře 54 m2, parc. č. 1019/63 orná půda o výměře 100 m2, parc. č. 1019/64 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1019/68 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 1019/69 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/70 ostatní plocha o výměře 139 m2, pozemek parc. č. 1018/3 orná půda o výměře 6231 m2, část pozemku parc. č. 1018/2 ostatní plocha o výměře cca 5 669 m2 a část pozemku parc. č. 1018/6 ostatní plocha o výměře cca 469 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem užívání staveb na pozemcích umístěných ve vlastnictví právnické osoby a užívání pozemků k zemědělské výrobě (dále jen areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 523/1 orná půda a parc. č. 523/9 orná půda, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 10200 m2 a následně (po kolaudaci nebo po vydání jiného dokladu umožňujícího užívání staveb) odprodat části pozemků parc. č. 523/1 orná půda a parc. č. 523/9 orná půda, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 8 000 m2 (výměry budou upřesněny dle projektu pro umístění staveb), jak jsou vyznačeny v příloze materiálu k této věci, v průmyslové zóně za účelem zastavění průmyslovým areálem při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace a za účelem vybudování komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny (lokalita Vojánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru zřídit věcné právo stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) spočívající v právu vybudovat a mít stavby, které budou součástí příslušného projektu, na částech pozemků parc. č. 523/1 orná půda a parc. č. 523/9 orná půda, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska, které budou předmětem budoucího prodeje a dále i na částech těchto pozemků, které budou určeny pro vybudování komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny, a to na dobu určitou 5 let ode dne vydání územního rozhodnutí na příslušné stavby (lokalita Vojánky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada nesouhlasí se žádostí o vybudování vodovodního řadu v zahrádkářské oblasti Bačina – Sever.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/000796/INV/DS uzavřené se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČO: 25322257, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Blansko, sídliště Sever, IV. etapa (závěrečná)“. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení kompletního díla do 15.11.2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci – Integrovaný regionální operační program – podpora infrastruktury základních škol, souhlasí s výběrem projektanta a administrátora projektů (I. etapa – ZŠ ERBENOVA + ZŠ SALMOVA + ZŠ DVORSKÁ).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Blansko“ na Státní fond životního prostředí, a souhlasí s rozsahem projektu ve variantě B popsané v materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada ukládá vedení města jednat o řešení situace vzniklé avizovaným prodejem budovy, kterou užívá občanská aktivita v Horní Lhotě.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.