Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 44 ze dne 25.10.2016

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 26/16 „Dodávka a instalace tepelné vzduchové clony ve vstupu do budovy lůžek v Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 27/16 „Dodávka a instalace EKG přístroje pro nefrologické oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje Dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2017“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blanska č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání „Adventních akcí“ pořádaných Kulturním střediskem města Blanska v prosinci 2016 v době od 09:00 hodin do 21:00 hodin v prostoru nám. Republiky. 

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blanska č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání „Halloweenu na Dělňáku 2016“ pořádaných panem Vítem Šarounem dne 28.10.2016 v době od 19:00 hodin do 22:00 hodin v prostoru sousedícím se vstupem do Dělnického domu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s tím, aby Městská knihovna Blansko přijala do svého vlastnictví věcné dary – 84 ks knižních darů od veřejnosti v odhadnuté celkové ceně 5.635 Kč a 19 ks knižních darů z projektu Česká kniha v celkové odhadnuté ceně 4.032 Kč.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 vyhlásit na den 10.11.2016 volno ředitele školy pro žáky na pracovišti Základní školy v Dolní Lhotě a uzavření provozu Mateřské školy v Dolní Lhotě dne 10.11.2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Vavřinec ve výši 22.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 8.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada revokuje usnesení č. 11 ze 40. schůze rady města ze dne 30.08.2016 a schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Újezd u Černé Hory ve výši 6.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Nejezchlebové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Ochranové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 7 a 41 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Musila, Blansko, paní Švecovou, Boskovice, paní Vitoulovou, Blansko, paní Ondrouškovou, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 33/2016, ZRR.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Chelčického 1178/32, Blansko a doporučuje k předložení zastupitelstvu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Černého, Blansko dohodou k 31.10.2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT energy, s. r. o. pro rok 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S089/NS-Ma,Mi,Št, přičemž změna spočívá v rozšíření předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 1022/7 orná půda, parc. č. 1363/22 ostatní plocha a parc. č. 1429/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 40 m2, za účelem umístění drobné technologie související s účelem nájmu dle výše uvedené nájemní smlouvy (pozemky při ulici Poříčí).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru darovat pozemky parc. č. 1412/11 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 a parc. č. 1403/8 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2, oba v k. ú. Blansko, oba zastavěny ve své celé výměře silničním tělesem II/374 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, za účelem majetkoprávního vypořádání (sjednocení vlastnictví stavby a pozemku) za podmínky, že Jihomoravský kraj daruje Městu Blansko pozemek parc. č. 531/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, zastavěný chodníkem Města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/14 o výměře 409 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zahrádkaření (pozemek v lokalitě Lovětín, za Nemocnicí Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 554/1 ovocný sad, parc. č. 555/1 ostatní plocha oba v k. ú. Dolní Lhota, za účelem jejich údržby, sečení trávy, péče o sad (pozemky za městskou částí Dolní Lhota, v lokalitě zvané Kopec – nad pískovým lomem).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2268 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby, panu Mokrému, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S/NS-My (řadové garáže u trati ČD v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 786/1 trvalý travní porost o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko, Náboženské obci Církve československé husitské v Blansku, IČO: 45658889, na dobu určitou 5 let ode dne podpisu smlouvy o výpůjčce a schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S116/Výp-My (pozemek při ul. Seifertova).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 14 přijatého na 17. zasedání zastupitelstva dne 10.06.2014, a to tak, že se výměra vykupovaných pozemků upřesňuje na 58 m2doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S115/VKS (pozemky v Lažánkách v blízkosti prodejny Jednota).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí dopis Římskokatolické farnosti Blansko ze dne 23.09.2016 ve věci „církevních restitucí“ doručený Městu Blansko dne 26.09.2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 1315/15 orná půda o výměře 26 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 8.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S117/VKS (pozemek na ul. Alešova v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 316/2 zahrada o výměře cca 23 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska(části, která bude dotčena stavbou zpevněných ploch na návsi v Lažánkách) od vlastníků tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S118/BVKS (pozemek před RD č. p. 192 v Lažánkách).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Zborovce – I. etapa“, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP+PDPS lokality u bytových domů Krajní č. o. 2 a 4 a Okružní č. o. 1 u společnosti PIS PECHAL, s. r. o. se sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno, IČO: 02365952.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s výběrem projektanta ABRAS projektový ateliér s. r. o., se sídlem Dvorská 1896/28, 678 01 Blansko, IČO: 60751151 na zpracování projektové dokumentace pro akci „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku“

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci na akci „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově v Blansku“, v rámci vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017 – investiční prostředky, PROGRAM 133510, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádostí o dotaci na akci „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově v Blansku“, v rámci vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017 – investiční prostředky, PROGRAM 133510, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Klub Biatlonu Blansko, p. s. Chlumská 402, 679 21 Bořitov, IČO: 62073729.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0