Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 45 ze dne 08.11.2016

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1–9/2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje 1. změnu rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.01.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 28/16 „Dodávka osobního automobilu pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pořízením úvěru na investiční akci č. 28/16 „Dodávka osobního automobilu pro Nemocnici Blansko“.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blanska č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce „Svatomartinský košt“ pořádaný společností team agency s. r. o. dne 12.11.2016 v době od 11:00 hod do 21:00 hod v prostoru Wanklova náměstí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši max. 115.000 Kč z fondu investic Základní školy Blansko, Erbenova 13 na pořízení souboru s interaktivní tabulí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 34/2016, ZRR 13/2016 a ZRR 14/2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2016 (1. aktualizace) příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Salmova 17, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha o výměře max. 19 m2 v k. ú. Dolní Lhota s případným finančním dorovnáním (pozemek při hlavní silnici v Dolní Lhotě).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 1300, parc. č. st. 1262/2 a parc. č. st. 1263/3, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům jednotek v příslušných bytových domech v Blansku za účelem úpravy práv k těmto pozemkům.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1380/28 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Blansko, společnosti Záhorský & syn, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Merhautova 968/92, IČO: 29302820 za účelem zajištění přístupu a za účelem oplocení části pozemku a osazení oplocení vstupní bránou pro vstup do areálu společnosti, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s tím že roční nájemné bude pravidelně každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje smlouvu č. 2016-INV-Poz-S123/NS-Mu (pozemek – zpevněná plocha před vjezdem a částečně v areálu společnosti Záhorský & syn, spol. s r. o., ul. Masarykova v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1380/28 ostatní plocha o výměře 350 m2 v k. ú. Blansko, společnosti Záhorský & syn, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Merhautova 968/92, IČO: 29302820, za účelem údržby pozemku, sečení trávy, klestění náletů a dřevin, na dobu určitou 5 let a schvaluje smlouvu č. 2016-INV-Poz-S124/Výp-Mu (pozemek v areálu společnosti Záhorský & syn, spol. s r. o., při ul. Masarykova v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1351/5 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, panu Šustáčkovi, bytem Blansko, za účelem výstavby – umístění PREFA garáže a jejího užívání pro parkování jednostopých vozidel s tím, že možnost využití pozemku pro případnou stavbu – umístění PREFA garáže bude nutné prověřit na náklady žadatele v územním, případně jiném řízení vedeném odborem stavební úřad, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje smlouvu č. 2016-INV-Poz-S122/NS-Mu (část pozemku mezi řadovými garážemi, u trati ČD Blansko-město).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 1351/5 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, panu Šustáčkovi, bytem Blansko, za účelem výstavby – umístění PREFA garáže a jejího užívání pro parkování jednostopých vozidel s tím, že možnost využití pozemku pro případnou stavbu – umístění PREFA garáže bude nutné prověřit na náklady žadatele v územním, případně jiném řízení vedeném odborem stavební úřad a s tím, že k případnému odprodeji části pozemku dojde po dokončení stavby (kolaudaci), za cenu 1.452 Kč/m2 + platná sazba DPH. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (část pozemku mezi řadovými garážemi, u trati ČD Blansko-město).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada ruší usnesení č. 33 z 41. schůze Rady města Blansko ze dne 13.09.2016 a nově schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. 2009-INV-Poz-S169/NS-Mu ze dne 05.10.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.01.2013 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2014 na nájem pozemku parc. č. st. 5298/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 154 m2, oba v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.11.2016 (lokalita Horní Palava, vedle RD č. p. 1829 v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada ruší usnesení č. 11 přijaté na 42. schůzi rady města dne 27.09.2016 a schvaluje nové znění pachtovní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S109/Pcht-Mu (pacht pozemku parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1588 m2 v k. ú. Těchov).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup částí pozemků parc. č. 367/5 a parc. č. 397/2, oba lesní pozemky a části pozemku parc. č. 396/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Klepačov o výměře cca 235 m2, které budou trvale dotčeny úpravou svahu a opěrnou zdí v rámci stavby „II/374 43 Blansko-Klepačov stabilizace svahů“, od vlastníka těchto pozemků, za dohodnutou kupní cenu 250 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S121/BVKS.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje znění předložené Smlouvy o právu provést stavbu či opatření na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Města Blanska č. 2016/000204/INV/BF-Vit (Klepačov, stabilizace svahů, paní Čechová).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s opravou chodníků při ulici Dvorská, Blansko dle nabídky společnosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257 za cenu 900.000 Kč vč. DPH.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s aktualizací vymezení hospodářské činnosti dle materiálu odboru s platností od 01.01.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s bezplatnou výpůjčkou dalších deseti částí pozemků na území města Blanska i některých městských částí firmě TextilEco, a. s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 – Stodůlky, s provozovnou na ul. Dřevařská 1418/7, Boskovice, IČO: 28101766, pro umístění 10 ks kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 o umístění a provozování kontejnerů firmě TextilEco, a. s., Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 – Stodůlky, s provozovnou na ul. Dřevařská 1418/7, Boskovice, IČO: 28101766, pro umístění dalších 10 ks kontejnerů na sběr oděvů, bot a textilu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 035396/16/.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0