Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 48 ze dne 13.12.2016

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 8216170040 mezi Městem Blansko a Statutárním městem Brno – Městská policie Brno na rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje návrh rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko pro rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje plán investic Nemocnice Blansko pro rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s podáním žádostí na dotace o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na modernizaci IT technologií Nemocnice Blansko, výzva č. 26 a výzva č. 28.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby, jejímž předmětem je věcný dar – radiomagnetofon Panasonic s dálkovým ovládáním RX-ES25 a radiopřehrávač Solver Crest SKRD 30A1 pro potřeby Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje poskytování množstevních slev ze strany Služeb Blansko, s. r. o. v roce 2017 sportovním subjektům uvedeným v příloze č. 1 „Seznam sportovních subjektů“, které se podílejí na propagaci města a jeho zařízení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje opravu v kontaktních údajích na straně výpůjčitele v návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2008/000002/ŠKOL/BF-Al, jehož znění bylo schváleno usnesením č. 81 z 40. RM konané dne 30.08.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Kupní smlouvu na nákup hasičského vozidla z městyse Knínice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. RO 43/2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 44/2016 a ZRR 18/2016 – ZRR 20/2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 45/2016 a ZRR 21/2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje odpisový plán (2. aktualizace) na rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Erbenova.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 44 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Dančišínové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Nečasové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 44 a 7 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Šrámkovou, Blansko, paní Klimešovou, Blansko a paní Sedlákovou, Ostrava.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Novotné, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 32 v Domě s pečovatelskou službou 9.  května 1 paní Staňkovou, Blansko a paní Musilovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Kulířov ve výši 4.500 Kč na služby sociální prevence za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesení č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje vzorovou smlouvu o zprostředkování prodeje zboží v Blanenské informační kanceláři BLANKA, vč. přílohy 1 a 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, takto:

   

Odměna v Kč

člen rady

2.827

předseda výboru

1.650

předseda komise rady, který

je členem zastupitelstva

1.390

člen zastupitelstva

920

neuvolněný místostarosta

14.400

předseda komise rady, který

není členem zastupitelstva

770

V případě sloučení výkonu funkcí náleží jen nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a Obcí Vavřinec za paušální úhradu ve výši 12.000 Kč ročně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a Obcí Rudice za paušální úhradu ve výši 12.000 Kč ročně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje návrh smlouvy o napojení na vodovodní řad a o úhradě za odběr vody, spočívající v zajištění odběru vody pro kašnu v parku před budovou blanenského zámku, zbudovanou na pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Nejezchlebové, Blansko dohodou k 15.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu pana Ťoupka, Blansko dohodou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/16 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/101807 panu Vrbovi, Blansko za kupní cenu 927.300 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 32 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/32 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/102325 panu Musilovi, Blansko za kupní cenu 924.500 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/10 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2850/68660 panu Musilovi, Blansko za kupní cenu 924.500 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/13 o výměře 29,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2900/68550 panu Musilovi, Blansko za kupní cenu 924.500 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 42 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/8 o výměře 31,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 312/7394 paní Kalábové, Blansko za kupní cenu 1.007.778 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v objektu č. p. 2371 na Řadech 5 – nájemce Pizzazz s. r. o., Na Řadech 2371/5, Blansko, IČO: 26893819 – pro Pizzazz Catering s. r. o., Těchov 321, 678 01 Blansko; IČO: 05549337.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 3/2001/Pe se Službami Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 týkající se snížení nájmu pro rok 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje Darovací smlouvu od společnosti ASEKOL, a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČO: 27373231.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. 554 orná půda o výměře 244 m2 a parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3.036 m2, oba v k. ú. Blansko, za účelem jejich částečné zástavby v souladu s územním plánem, tj. výroba a skladování – průmysl, přičemž možnost a rozsah zástavby musí žadatel prověřit v územním řízení. Minimální kupní cenu schválí zastupitelstvo (pozemky v areálu bývalého Agrostavu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej pozemků parc. č. 554 orná půda o výměře 244 m2 a parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3.036 m2, oba v k. ú. Blansko, zveřejňované k prodeji za účelem jejich částečné zástavby v souladu s územním plánem, tj. výroba a skladování – průmysl, ve výši 224 Kč/m2 + platná sazba DPH (pozemky v areálu bývalého Agrostavu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje pronajmout pozemky parc. č. 554/1 ovocný sad, parc. č. 555/1 ostatní plocha oba v k. ú. Dolní Lhota, paní Vítkové, bytem Dolní Lhota, za účelem jejich údržby, sečení trávy, péče o sad, za nájemné ve výši 1.536 Kč/rok + platná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S141/NS-Mu (pozemky za městskou částí Dolní Lhota, v lokalitě zvané Kopec – nad pískovým lomem).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S126/VKS (výkup pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha v k. ú. Blansko v blízkosti basebalového hřiště v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje pronájem částí pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha o výměře max. 1 700 m2 v k. ú. Blansko, za účelem skladování materiálu, umístění stavebních buněk a kontejneru a za účelem údržby pozemku, původnímu vlastníku tohoto pozemku p. Zelenému, Černá Hora, na dobu určitou 2 roky ode dne nabytí vlastnického práva k tomuto pozemku Městem Blansko, za nájemné 35 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o míru inflace za podmínky, že zastupitelstvo schválí kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S126/VKS a schvaluje nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S136/NS (pozemek v blízkosti basebalového hřiště v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha o výměře max. 19 m2 v k. ú. Dolní Lhota ve vlastnictví Města Blansko za části pozemku parc. č. 110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře max. 18 m2 v k. ú. Dolní Lhota s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách pozemků, stanovených znaleckým posudkem v době směny pozemků + platná sazba DPH, bude dorovnán vlastníkem pozemku s nižší cenou. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků a správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemek při hlavní silnici v Dolní Lhotě).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu č. 2016/000208/INV/BF (směna pozemků u BUS nádraží v Blansku a vjezdu do areálu ČAD u OMV v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu č. 2016-INV-Poz-S056/SS (směna pozemků v lokalitě „Staré Blansko“, po pravé straně cesty z ul. Brněnská k hlavnímu nádraží ČD).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje přijetí daru – 5 ks reklamních a informačních panelů umístěných na částech pozemků parc. č. 55/21 ostatní plocha, parc. č. 1427 ostatní plocha, parc. č. 1362/18 ostatní plocha, parc. č. 1723/2 ostatní plocha, parc. č. 881/56 ostatní plocha vše v k. ú. Blansko od společnosti PB PROPAG, s. r. o., se sídlem Masarykova 2, Blansko, IČO: 60735422, do vlastnictví Města Blansko a schvaluje znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S137/VDS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 55/21, parc. č. 1427, parc. č. 1362/18, parc. č. 1723/2 a parc. č. 881/56 vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko a 5 ks reklamních a informačních panelů pro výlep plakátů na pozemcích umístěných (dále jen „RIP“), za účelem provozování „RIP“, jejich oprav a běžné údržby, ukládá odboru INV ve spolupráci s odborem ŠKOL připravit podmínky zveřejňovaného záměru a pověřuje starostu města jejich schválením (reklamní a informační plochy – plakátovací plochy na pozemcích v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností M.S.  Blanenská, s.r.o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění termín počátku hrazení nájemného, příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko a příloha č.  4 Harmonogram projektu uvedené nájemní smlouvy (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje pronájem pozemků eventuálně jejich částí parc. č. st. 1542 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, parc. č. st. 1543 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 635 m2, parc. č. st. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 548 m2, parc. č. st. 4580 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, parc. č. st. 4583 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2, parc. č. 1019/3 orná půda o výměře 1.495 m2, parc. č. 1019/13 orná půda o výměře 2.444 m2, parc. č. 1019/16 orná půda o výměře 1.470 m2, parc. č. 1019/17 ostatní plocha o výměře 3.026 m2, parc. č. 1019/18 ostatní plocha o výměře 1.398 m2, parc. č. 1019/19 ostatní plocha o výměře 437 m2, část parc. č. 1019/35 ostatní plocha o výměře 260 m2, parc. č. 1019/37 orná půda o výměře 1.327 m2, parc. č. 1019/38 ostatní plocha o výměře 130 m2, parc. č. 1019/39 ostatní plocha o výměře 332 m2, parc. č. 1019/40 ostatní plocha o výměře 287 m2, parc. č. 1019/41 orná půda o výměře 2.293 m2, parc. č. 1019/42 ostatní plocha o výměře 533 m2, parc. č. 1019/43 ostatní plocha o výměře 1.441 m2, parc. č. 1019/44 ostatní plocha o výměře 690 m2, parc. č. 1019/45 orná půda o výměře 926 m2, parc. č. 1019/46 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/58 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 1019/59 ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1019/60 orná půda o výměře 16 m2, parc. č. 1019/61 orná půda o výměře 4.422 m2, parc. č. 1019/62 orná půda o výměře 54 m2, parc. č. 1019/63 orná půda o výměře 100 m2, parc. č. 1019/64 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1019/68 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 1019/69 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/70 ostatní plocha o výměře 139 m2, část pozemku parc. č. 1018/3 orná půda o výměře 5.610 m2, část pozemku parc. č. 1018/2 ostatní plocha o výměře 3.910 m2 a část pozemku parc. č. 1018/6 ostatní plocha o výměře 30 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem užívání staveb na pozemcích umístěných ve vlastnictví právnické osoby a jejich užívání k zemědělské výrobě, společnosti ZERA Rájec a. s., 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO: 25564854, za nájemné ve výši 306.984 Kč + platná sazba DPH, na dobu určitou dle čl. III. odst. 1 a) a b) nájemní smlouvy, s tím, že nájemné bude od roku 2017 zvyšováno o oficiální roční míru inflace a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S133/NS-Mu (dále jen areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s.r.o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko a příloha č. 4 Harmonogram projektu uvedené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích a schvaluje znění Dodatku č. 2 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 256 ostatní plocha, parc. č. 257 trvalý travní porost, parc. č. 266/4 trvalý travní porost vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem výstavby rodinného domu (pozemky při hlavní komunikaci, směr Ráječko, vedle objektu B.O.I.S. Filtry v Horní Lhotě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění budoucí kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S127/BKS (část pozemku mezi řadovými garážemi, u trati ČD Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení směnu pozemku parc. č. 610/3 o výměře 52 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za pozemek parc. č. 610/4 o výměře 93 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Záhorský & syn, spol. s r. o., se sídlem Merhautova 968/92, Brno, IČO: 29302820, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv, s tím, že rozdíl v tržních (obvyklých) cenách směňovaných pozemků, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci + platná sazba DPH, bude dorovnán společností Záhorský & syn, spol. s r. o. Městu Blansko. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění smlouvy č. 2016-INV-Poz-S134/SS (pozemky při ulici Svitavská v Blansku, vedle ČS ÖMV).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 1380/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, obec Blansko, hodnota v účetní evidenci 3.600 Kč, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BVY/4703/2016-BVYM (č. 12/16/Rp-B/VY/2013/13354) (č. smlouvy nabyvatele 2016-INV-Poz-S138/VDS) (pozemek u pošty).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 587/6 o výměře 7 m2 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemku, za dohodnutou kupní cenu 3.500 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S135/VKS (pozemek na ul. Nádražní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje převod práv a povinností z budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1040010218/026 uzavřené mezi společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 28085400 a vlastníkem pozemku parc. č. 587/6 o výměře 7 m2 ostatní plocha v k. ú. Blansko na Město Blansko, a to v případě, že zastupitelstvo schválí výkup tohoto pozemku (pozemek na ul. Nádražní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje závazný návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Blansko, Lažánky – zpevněné plochy a chodník“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 56

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účast města v dotačním programu – Integrovaný regionální operační program – podpora infrastruktury základních škol – I. etapa – ZŠ Erbenova, ZŠ Salmova a ZŠ Dvorská Blansko asnížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b Blansko.

PRO 6, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej částí pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha, parc. č. 523/1 orná půda, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 8.000 m2, v průmyslové zóně za účelem zastavění průmyslovým areálem „ATONA II Blansko – výrobní hala, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí“ při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace a za účelem vybudování komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH společnosti ATONA s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada souhlasí s uzavřením předložené Dohody o převedení investorství pro potřeby stavebně – správních řízení, pro stavbu „ATONA II Blansko – výrobní hala, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí“ v průmyslové zóně Blansko se společností ATONA s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413, za podmínky schválení prodeje předmětných pozemků v průmyslové zóně Blansko zastupitelstvem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0