Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 49 ze dne 10.01.2017

Usnesení č. 1

Rada odvolává por. Mgr. Petra Nečesánka z členství v komisi pro prevenci kriminality.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada jmenuje paní Alenu Ševčíkovou za členku komise pro občanské záležitosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, místnost č. 3.34, 3.35 a 3.36 o celkové výměře 51,39 m2 ve III. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, MUDr. Grünwaldovi, Ráječko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Škrabalovým, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Vybíhalovy, Ostrava.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje udělení výjimky ze Směrnice č. 4/2010 – Pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko pro paní Kotlánovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 46/2016 a ZRR 22/2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.01.2017 do 31.03.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s prominutím úroku z prodlení paní Adámkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada revokuje svoje usnesení č. 66 ze 46. schůze rady města Blansko konané dne 22.11.2016 a souhlasí s umístěním sídla spolku KLOM Blansko, IČO: 67029353, v objektu č. p. 1297 na adrese Mlýnská 19, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada nesouhlasí s řešením dalšího prodloužení smlouvy č. 2010/000348/KOM/OS-Pe se společností ESPERIENZA NP s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na nám. Svobody 6, Blansko (nebytová jednotka č. 1817/106) o celkové výměře 66,59 m2 panu V. M. Kuncovi, Blansko, IČO: 72472286, za účelem provozování prodejny dárkových předmětů, originálních oděvů, knih, kávy, čaje, doplňků zdravé výživy za nájemné ve výši 15.000 Kč/měsíc + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje Nařízení města Blansko o stání vozidel ve městě Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 393/2 zahrada o výměře cca 134 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem rozšíření zahrady (Lažánky, lokalita Márovky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 808/14 o výměře 409 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou tomu ze tří žadatelů (Charvátovi, Ševčík, Černá), který nabídne nejvyšší nájemné za 1 m2/rok za pronájem pozemku s tím, že minimální výše nabízeného nájemného činí 3 Kč/m2/rok (pozemek v lokalitě Lovětín, za Nemocnicí Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada vydává směrnici Veřejné zakázky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada ruší usnesení č. 37 přijaté na 14. schůzi Rady města Blansko dne 28.06.2011.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje Dohodu o dočasném použití pozemků města k realizaci staveb č. SMBK – 29158/2016/INV/VITD, „Revitalizace BD Blansko, Pod Javory 12–14, Blansko“ s tím, že jistota na dodržení závazků z této Dohody je stanovena ve výši 45.000 Kč a její úhrada bude provedena před podpisem této Dohody.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí se zadávacími podmínkami a návrhem smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení pod názvem „Územní studie krajiny ORP Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí se zadávacími podmínkami a návrhem smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení pod názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0