Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 50 ze dne 24.01.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje nákup nového služebního vozidla Škoda Octavia Combi Ambition 1.4. TSI pro MP Blansko a ukládá vedení MP Blansko zajistit minimálně 3 nabídky od prodejců vozů Škoda.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje upgrade pultu centralizované ochrany MP Blansko na systém Latis SQL a to přímým zadáním firmě Trade FIDES, a. s., Brno, Dornych 129/57, IČO: 61974731.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 a Smlouvu č. 042321/2016/OZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od 01.01.2017 do 31.12.2017 mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání akce „Zabíjačkové hody 2017“ konané dne 18. února 2017 v době od 09:00 do 15:00 hodin v areálu zámeckého parku.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s termínem zápisu k plnění povinné školní docházky pro šk. rok. 2017/2018 na úterý 11. dubna 2017 v době od 14:00 do 17:00 hodin, vč. náhradního termínu ve středu 12. dubna 2017 v době od 14:30 do 16:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok. 2017/2018 na úterý 2. května 2017 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s rozpisem provozu mateřských škol na území města Blansko v letních měsících červenec a srpen dle předloženého materiálu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí se zasláním a zněním dopisu hejtmanovi Jihomoravského kraje vyjadřujícího nesouhlas Rady města Blansko se záměry Jihomoravského kraje ve věci Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko, příspěvková organizace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění úklidu s firmou FORCORP GROUP, spol. s r. o., Hamerská 812/17a, 772 06 Olomouc-Holice, IČO: 27841031.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/68/96/Ko ze dne 19.07.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.1999 a nájemní smlouvu č. SM-NS/50/97/Ko ze dne 25.06.1997, uzavřenou mezi Městem Blansko, Pavlem Procházkou a Petrem Procházkou, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedených nájemních smlouvách, kdy nájemcem bude Pavel Procházka (lokalita garáží na ul. 9. května).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. INV-NS/8/99/Ko ze dne 25.02.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.04.2007 a dodatku č. 3 ze dne 23.01.2013 uzavřenou mezi Městem Blansko, Jaroslavem Kopřivou a Martou Kopřivovou, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy nájemcem bude Marta Kopřivová (lokalita řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby výtahu (část pozemku před budovou č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 643/9 ostatní plocha o výměře 333 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za účelem zpřístupnění navazujících pozemků (průmyslový areál při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2166 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho užívání jako manipulační a odstavná plocha k objektu čp. 2329 na ulici Svitavská v Blansku (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2011-INV-Poz-S005/Ne-Ne ze dne 31.01.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.05.2016, uzavřenou mezi Městem Blansko a paní Konečnou, bytem Blansko, a to tak, že se mění čl. II. Předmět a účel nájmu – snížení výměry plochy předmětu nájmu části pozemku parc. č. 242/1 a mění se čl. IV. Cena nájmu – v souvislosti se snížením výměry předmětu nájmu dojde ke snížení nájemného (pozemek před budovou čp. 2329 na ulici Svitavská v Blansku – TOP AUTOSALON).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1405/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby pozemku (část travnaté a zpevněné plochy před TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S123/NS-Mu ze dne 24.11.2016 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností Záhorský & syn, spol. s r. o., se sídlem Brno, Merhautova 968/92, IČO: 29302820, a to tak, že čl. v III. odst. 2 písm. b) nájemní smlouvy se mění ujednání o ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele (zpevněná plocha před vjezdem a částečně v areálu spol. Záhorský & syn, spol. s r. o., při ul. Masarykova v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 565/16 vodní plocha a parc. č. 1395/1 vodní plocha, oba v k. ú. Blansko o výměře 902 m2, od Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 za účelem provedení stavby cyklostezky na předmětu nájmu, na dobu určitou do dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let, za nájemné 13.891 Kč/rok s každoročním zvyšováním nájemného o oficiální míru inflace vyhlášenou ČSÚ a schvaluje zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 spočívající v právu oprávněného Města Blansko umístit a provozovat stavbu cyklostezky na částech pozemků parc. č. 565/16 vodní plocha a parc. č. 1395/1 vodní plocha, oba v k. ú. Blansko na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovené podle účinných cenových předpisů v době uzavření smlouvy a schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2017/000841/INV/DS (pozemky podél Svitavy u BUS nádraží v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Blansko, za účelem jeho údržby a uvedení do stavu vhodného pro předání půjčiteli (pozemek v lokalitě Zborovce, ul. Pekařská naproti restauraci Velvet v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků či jejich částí parc. č. 961/30 ostatní plocha, 961/8 ostatní plocha, parc. č. 961/7 ostatní plocha, 967/5 orná půda, 967/17 orná půda, 967/9 orná půda, 984/2 ostatní plocha, 967/18 ostatní plocha, 964 ostatní plocha, 965/2 ostatní plocha, 961/27 ostatní plocha, 961/1 ostatní plocha, 961/28 ostatní plocha, 965/4 ostatní plocha, 965/3 ostatní plocha, 961/29 orná půda, vše v k. ú. Blansko o výměře cca 9500 m2, v průmyslové zóně, za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH, společnosti GMW-měřicí technika, s. r. o., se sídlem Hybešova 584/53, 678 01 Blansko, IČO: 26266008, za účelem zastavění průmyslovým areálem spočívající ve vybudování výrobní haly, včetně přidružené administrativy, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v Blansku na ulici Poříčí a to při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace a dále za účelem vybudování části komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny, nebo umístění nového vjezdu do průmyslové zóny.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada v působnosti Valné hromady bere na vědomí předložený Ceník poskytovaných služeb pro rok 2017 společnosti Služby Blansko, s. r. o.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Kulíškové, Blansko pouze do 31.03.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s krátkodobou výpůjčkou objektu kulturního domu na Těchově – budova čp. 171, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Těchov pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov, se sídlem Těchov 83, 678 01 Blansko, IČO: 65336615, za účelem konání zavedených kulturních akcí pro spoluobčany a výcviku mladých hasičů v sále kulturního domu v období od 20.02.2017 do 20.03.2017, avšak pouze v případě, že nebude uzavřena nájemní smlouva na pronájem objektu kulturního domu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky sklepní prostory objektu kulturního domu na Těchově – budova čp. 171, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Těchov pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov, se sídlem Těchov 83, 678 01 Blansko, IČO: 65336615, za účelem rozšíření využití sportovního areálu za kulturním domem, dále pro výcvik mladých hasičů a pro uskladnění jejich sportovního materiálu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena pouze v případě, že nedojde k pronájmu objektu kulturního domu, a to na dobu určitou do doby uzavření nájemní smlouvy na pronájem kulturního domu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Program odpadového hospodářství města Blanska 2017–2026.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje smlouvu o poskytování služeb na akci „Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje dodatek ke smlouvě na realizaci projektu Revitalizace plochy po hotelu Dukla.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje dodatek ke smlouvě na realizaci projektu „Blansko, ulice Sušilova, Čapkova, Jasanová – usměrnění křižovatky“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje ZRR 23/2016 a ZRR 24/2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0