Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 52 ze dne 21.02.2017

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko ve výši 25.000 Kč od společnosti Johnson & Johnson, s. r. o., se sídlem: Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko v roce 2016.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 06/17 „Pořízení objednávkového systému na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2017.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko s účinností od 01.03.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí úvěru ve výši 27.000.000 Kč od Komerční banky a. s. a přiloženou Smlouvu o úvěru č. 99016951998 mezi společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 45317054 a Městem Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 2/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí úpravy v třídění schváleného rozpočtu na rok 2017 z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 3/2017 – RO 8/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko Erbenova 13 ve výši 240 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 164 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 83 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši 75 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Divišova 2 ve výši 8 tis. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje změnu rozpisu rozpočtu ZRR 1/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit doplnění RO 8/2017 a rozpočtové opatření RO 9/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada potvrzuje usnesení č. 25 z 46. schůze RM ze dne 22.11.2016 a doporučuje zastupitelstvu prominout dluh ve výši 495 tis. Kč včetně příslušenství zaniklé organizace TJ ČKD Blansko, se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČO: 43420681.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu o činnosti Svazku VaK za 2. pololetí 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí důvod pořizování změny Územního plánu Blansko, souhlasí s obsahem zadání dle přílohy projednaného materiálu a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení pořízení změny Územního plánu Blansko, týkající se zajištění souladu Územního plánu Blansko se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje vydanými v listopadu 2016.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 51. schůzi dne 07.02.2017 usnesením č. 4 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost v DDM

9.200 Kč

Varianta 1

04967771

RC Blansko, z. s.

Palackého 1798/40, 678 01 Blansko

Provozování RC autodromu v Blansku, pořádání závodů RC modelů aut

12.000 Kč

Varianta 1

26543958

ROAD CROSS TEAM Blansko, z. s.

Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko

Podpora sportovní činnosti mládeže do 15 let

19.600 Kč

Varianta 1

65339100

Sportovní klub EDEN při ZŠ Blansko

Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

Celoroční činnost SK EDEN

16.100 Kč

Varianta 1

62075357

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Blansko

Čapkova 1302/6, 678 01 Blansko

Činnost Klubu kuželkářů zdravotně postižených Dolní Lhota

2.400 Kč

Varianta 1

65338481

BeF Home Blansko o. s.

Klepačov 205, 678 01 Blansko

Zajištění provozu blanenského juda

3.700 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada neschvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu následujícímu subjektu:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Důvod

62073052

Sportovní Klub Horní Lhota z. s.

Horní Lhota 110, 678 01 Blansko

Nedoloženo členství v asociaci

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. …. následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

143.700 Kč

Varianta 1

68729251

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

202.000 Kč

Varianta 1

22904573

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

44.300 Kč

Varianta 1

2020955

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

Rozvoj basketbalu děvčat

21.200 Kč

Varianta 1

26558637

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

Podpora basketbalové činnosti dětí v BBK Blansko v roce 2017

29.300 Kč

Varianta 1

22872779

Dynamiters Blansko HK z. s.

Blansko, Poříčí 2471/23

Provoz a činnost hokejového klubu DYNAMITERS BLANSKO HK

110.600 Kč

Varianta 1

43420621

FIT Klub Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

Celoroční činnost členů sportovního klubu

5.800 Kč

Varianta 1

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2017

146.600 Kč

Varianta 1

2103362

Florbalový klub Atlas Blansko

č. p. 225, 679 13 Sloup

Provoz a činnost Florbalového klubu Atlas Blansko

53.200 Kč

Varianta 1

69705798

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

Podpora činnosti klubu HC Blansko

274.900 Kč

Varianta 1

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v lize žen ČR

55.200 Kč

Varianta 1

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80, 678 01 Blansko

Základní a zdokonalovací plavání dětí od 4 let a gymnastika pro zdraví

31.000 Kč

Varianta 1

62073729

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Chlumská 402, 679 21 Bořitov

Sportovní činnost Klubu biatlonu Blansko

23.600 Kč

Varianta 1

1983121

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

Činnost Klubu stolního tenisu Blansko

23.400 Kč

Varianta 1

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu v roce 2017

8.500 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (děti pd 4, měs. do 6 let)

41.300 Kč

Varianta 1

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

Sportovní činnost MS VZS ČČK Blansko

20.500 Kč

Varianta 1

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

0 Kč

Varianta 1

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Olympia Blansko, z. s. – provoz areálu a sportovní činnost

751.100 Kč

Varianta 1

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217/ 678 01 Blansko

Provoz a údržba fotbalového hřiště a zabezpečení sportovní činnosti

85.800 Kč

Varianta 1

1414950

TK Blansko, o. s.

č. p. 191, 679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

62.800 Kč

Varianta 1

49463829

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko

Činnost Biketrialu Blansko

69.600 Kč

Varianta 1

22843108

Sportovní klub IPSC Kobra Blansko z. s.

Zborovecká 1599/60, 678 01 Blansko

Sportovní dynamická střelba

2.600 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu a schválit znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

02137186

team agency

s. r. o.

Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Blanenská desítka 2017

95.000 Kč

Varianta 1

22821350

Sportuj s námi,

z. s.

Boskovice,

Sv. Čecha 17

Půlmaraton Moravským krasem

180.000 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu a schvaluje znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

26950766

AUTOŠKOLA Pernica s. r. o.

č. p. 190,

679 07 Kotvrdovice

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na DDH

50.000 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje zřízení přípravné třídy základní školy na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, a to s účinností od 01.09.2017. Rada schvaluje podání žádosti o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 na počet 180 míst, a to s účinností od 01.09.2017. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny na Krajský úřad Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění a přijetí Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění a přijetí Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prodloužení nájmu pro provozování stávajících kogeneračních jednotek v soustavě CZT.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Poláškové, Blansko dohodou k 28.02.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor – ordinace o celkové výměře 20,80 m2 v DPS Pod Javory 2243/32, Blansko, za účelem užívání jako ordinace lékaře pro zajištění péče o nájemce DPS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2006-KOM-S009/Pe s panem Novotným, Dubňany na pronájem garážového stání č. 13 ve II. PP byt. domu na ul. Okružní 1b, Blansko, dohodou k 28.02.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ke garážovému stání č. 13 ve II. PP byt. domu na ul. Okružní 1b s panem Němcem, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje předloženou smlouvu o výpůjčce sklepních prostor objektu kulturního domu na Těchově – budova čp. 171, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Těchov pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Těchov, se sídlem Těchov 83, 678 01 Blansko, IČO: 65336615.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na akce dle návrhu odboru v celkové výši 3.133.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko a Obcí Býkovice za paušální úhradu ve výši 5.000 Kč ročně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada promíjí dluh pana V. B. v celkové výši 16.185 Kč, který vznikl z přeplatku vyplacené dávky pomoci v hmotné nouzi z roku 2007 z důvodu jeho nedobytnosti.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ul. Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Grundové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením č. 42.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Šustáčkovým, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Kupkovy, Bořitov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Sudovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytu č. 41 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Navrátila, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Staňkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Muláčkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Musilové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 1, 36, 42 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Levkovou, Blansko, paní Ježkovou, Blansko a paní Jurníčkovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu Města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2017 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Radou města Blansko na její 25. schůzi konané dne 24.11.2015 usnesením č. 15 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Sociální poradenství

SONS ČR

65399447

2500401

9.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Raná péče

SPRP Brno

75094924

4123958

32.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Sociální rehabilitace

Práh jižní Morava, z. ú.

70288101

7587852

25.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu Města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2017 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

24.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

874.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

208.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9236152

91.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum pro sociální integraci – odlehčovací služby

Oblastní charita Vyškov

65841875

9072668

100.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

51.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

326.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

58.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2198259

32.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

300.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

130.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2977071

232.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

205.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

2474603

383.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

220.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

161.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum „PRO“ Blansko – SAS pro rodiny s dětmi

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4135113

255.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

217.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy – Víceúčelová drogová služba Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

5927954

136.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace Záchranné stanici zvířat při ZO ČSOP Zelné Vendolí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16.06.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.06.2002, dodatku č. 2 ze dne 20.06.2003, dodatku č. 3 ze dne 23.06.2004, dodatku č. 4 ze dne 20.10.2004, dodatku č. 5 ze dne 05.08.2005, dodatku č. 6 ze dne 03.03.2007 a dodatku č. 7 ze dne 01.03.2011 uzavřenou mezi Městem Blansko a společnosti ZERA Rájec a. s., spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného (zemědělská půda v k. ú. Blansko a k. ú. Klepačov).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku parc. č. 2107/42 orná půda o výměře 430 m2 a část pozemku parc. č. 2107/45 orná půda o výměře 70 m2 obě v k. ú. Rájec nad Svitavou (zemědělská půda v k. ú. Rájec nad Svitavou).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 307/5 o výměře cca 27,5 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2012-INV-Poz-S167/Výp-Ko ze dne 08.10.2012 uzavřenou mezi Městem Blansko a TJ SOKOL Horní Lhota, sdružení, se sídlem Horní Lhota 59, Blansko, IČO: 62073052, spočívající ve změně názvu na straně vypůjčitele a ve změně doby výpůjčky z neurčité na určitou (pozemky před restaurací „U Kaštánka“ v Horní Lhotě u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. 94/2, parc. č. 93/4 a parc. č. 486/12 v k. ú. Horní Lhota, za účelem jejich pravidelné údržby, sečení trávy, za účelem jejich využití jako součást sportoviště a u pozemku parc. č. 486/12 navíc za účelem příležitostného parkování při konání kulturních a sportovních akcí v přilehlém rekreačním a sportovním areálu (rekreační a sportovní areál v Horní Lhotě).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 808/14 o výměře 409 m2 v k. ú. Blansko, paní Černé, bytem Blansko, tzn. žadatelce, která nabídla nejvyšší nájemné za m2/rok, za účelem zahrádkaření, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 2.986 Kč/rok bez DPH a schvaluje smlouvu č. 2017-INV-Poz-S012/NS-Mu (pozemek v lokalitě Lovětín, za Nemocnicí Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SM-NS/68/96/Ko ze dne 19.07.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.1999 uzavřenou mezi Městem Blansko, Pavlem Procházkou a Petrem Procházkou, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy nájemcem bude Pavel Procházka IČO: 13077201 a schvaluje Dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (lokalita garáží na ul. 9. května).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SM-NS/50/97/Ko ze dne 25.06.1997 uzavřenou mezi Městem Blansko, Pavlem Procházkou a Petrem Procházkou, spočívající ve změně – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy nájemcem bude Pavel Procházka IČO: 13077201 a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (lokalita garáží na ul. 9. května).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/8/99/Ko ze dne 25.02.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.04.2007 a dodatku č. 3 ze dne 23.01.2013 uzavřenou mezi Městem Blansko, Jaroslavem Kopřivou a Martou Kopřivovou, spočívající v – úpravě smluvní strany (nájemce) v uvedené nájemní smlouvě, kdy nájemcem bude Marta Kopřivová a schvaluje dodatek č. 4 k uvedené smlouvě (lokalita řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za tržní (obvyklou) cenu pozemku, stanovenou znaleckým posudkem v době odprodeje + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené (část pozemku před budovou č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit částečné prominutí dlužného nájemného dle nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2016 ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 za poměrnou část roku 2016 (tj. za období od 01.08.2016 do 13.12.2016) ve výši odpovídající výši nájemného hrazeného za toto období společností ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, tj. 113.542 Kč, společnosti M. S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, pokud budou splněny podmínky pro poskytnutí veřejné podpory v režimu „de minimis“. Prominutí nájemného v uvedené výši bude veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“ společnosti M. S. Blanenská, s. r. o., IČO: 27719120.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků parc. č. 554 orná půda o výměře 244 m2, a parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3036 m2, vše v k. ú. Blansko, společnosti Bustec production s. r. o., IČO: 63485354, se sídlem č. p. 373, 798 47 Horní Štěpánov za cenu 251 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem jejich částečné zástavby v souladu s územním plánem, tj. výroba a skladování – průmysl, přičemž možnost a rozsah zástavby musí společnost Bustec production s. r. o. prověřit v územním řízení s tím, že k odprodeji dojde až po vydání územního rozhodnutí a s tím, že Město Blansko si vyhrazuje právo zpětné koupě, pro případ, že kupující do 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k pozemkům nezahájí výstavbu ani na části předmětu prodeje (pozemky v areálu bývalého Agrostavu).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada doporučuje zastupitelstvu udělení souhlasu s vypracováním studie proveditelnosti a s podáním žádosti o dotaci.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností AJL, s. r. o., Třebíčská č. p. 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 26933179.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje po úpravě Dodatek č. 2 Organizační řád Městského úřadu Blansko s účinností od 01.03.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada odvolává z funkce zapisovatelky komise pro občanské aktivity pí Jaroslavu Musilovou a jmenuje do této funkce pí Marcelu Horákovou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje předložený návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0