Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 53 ze dne 07.03.2017

Usnesení č. 1

Rada odvolává Ing. Ivo Durníka z členství v komisi pro občanské aktivity a jmenuje za člena této komise pana Mgr. Miloslava Bezděka.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Ševčíkové, Rudice z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na nám. Svobody 6, Blansko (nebytová jednotka č. 1817/106) o celkové výměře 66,59 m2 paní Nezvalové, Blansko, IČO: 70440361, za účelem provozování prodejny šperků, dětského a dámského oblečení, kabelek a módních doplňků za nájemné ve výši 16.900 Kč/měsíc + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1 – zast. plocha v k. ú. Těchov, jehož součástí je budova KD Těchov čp. 171 paní Skotákové, Blansko, za účelem provozování restaurace a pořádání kulturních a společenských akcí za nájemné ve výši 1.600 Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena až po doložení živnostenského oprávnění, přičemž nejzazší termín uzavření smlouvy je 01.08.2017. Pokud do tohoto data nebude živnostenské oprávnění doloženo, pozbývá souhlas s pronájmem platnosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy o dílo č. 30317 se společností Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČO: 27127010, na provádění pravidelné údržby a servisu výtahu na nám. Republiky 1316/1, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit po úpravě kupní smlouvu na úplatný převod teplárenského zařízení – soustavy centrálního zásobování teplem nacházející se ve Městě Blansko od společnosti innogy Energo, s. r. o., se sídlem: Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 – Strašnice, IČO: 25115171.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2011-INV-Poz-S010/NS-Ko ze dne 14.02.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.02.2013 uzavřenou mezi Městem Blansko a panem Zouharem, bytem Skalice nad Svitavou, a to tak, že se mění čl. I. Úvodní ustanovení, čl. II. Předmět a účel nájmu – zvýšení výměry plochy předmětu nájmu parc. č. st. 5161 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko a čl. IV. Cena nájmu – změna výše nájemného (snížení) – (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita Úvoz nad bowlingem v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 903/1 a část pozemku parc. č. 901/58 o výměře cca 260 m2 oba ostatní plocha v k. ú. Blansko (rybník, lokalita Zborovce, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S213/NS-Mu ze dne 19.02.2015 uzavřenou mezi Městem Blansko a manžely Antonovovými, bytem Brno, a to tak, že se mění – prodlužuje termín v ujednání čl. III. odst. 2, písm. c) nájemní smlouvy, týkající se ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele v případě, že nebude nájemcem dodáno oprávnění k realizaci stavby, a to z 31.12.2016 do 31.12.2018 (pozemky při ul. L. Janáčka v Blansku, v blízkosti OD Hruška).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby výtahu do doby odprodeje části předmětného pozemku (část pozemku před budovou č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S015/BKS (prodej části pozemku před budovou č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 1854 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za cenu sjednanou ve výši 45.820 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené (pozemek při ul. Mlýnská) a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017-INV-S021/KS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2017-INV-Poz-S008/BSS (pozemek při hlavní silnici v Dolní Lhotě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2005-INV-Poz-S003/Ko-Výp ze dne 10.01.2005, uzavřenou mezi Městem Blansko a společností Bustec production s. r. o., IČO: 63485354, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu – vyřazení pozemku parc. č. 559/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko z předmětu výpůjčky a ve změně doby výpůjčky z doby neurčité na dobu určitou 1 rok a schvaluje dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (pozemky v areálu průmyslových objektů na ul. Brněnská v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 870/3 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Blansko, panu Novotnému, IČO: 72439653, se sídlem Příkrá 3, Blansko za účelem jeho údržby a uvedení do stavu vhodného pro předání půjčiteli, na dobu určitou do 31.05.2017 a schvaluje znění smlouvy č. 2017-INV-Poz-S020/Výp-Mu (pozemek v lokalitě Zborovce, ul. Pekařská naproti restauraci Velvet v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje částečné prominutí dlužného nájemného dle nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S184/NS-Ne ze dne 18.09.2013 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Novotným, IČO: 72439653, se sídlem Příkrá 3, Blansko, za období od 14.12.2016 do 07.03.2017 ve výši 5.240 Kč, panu Novotnému, se sídlem Příkrá 3, Blansko, IČO: 72439653, pokud budou splněny podmínky pro poskytnutí veřejné podpory v režimu „de minimis“ a za podmínky, že do termínu 31.05.2017 uvede pozemek do náležitého stavu dle ujednání ve smlouvě o výpůjčce č. 2017-INV-Poz-S020/Výp-Mu. Prominutí nájemného v uvedené výši bude veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“ panu Novotnému, IČO: 72439653 se sídlem Příkrá 3, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S123/NS-Mu ze dne 24.11.2016 uzavřené mezi Městem Blansko a společností Záhorský & syn, spol. s r. o., se sídlem Brno, Merhautova 968/92, IČO: 29302820, a to tak, že se v čl. v III. odst. 2 písm. b) nájemní smlouvy mění ujednání o ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené nájemní smlouvě (zpevněná plocha před vjezdem a částečně v areálu spol. Záhorský & syn, spol. s r. o., při ul. Masarykova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 2004-INV-Poz-S131/NS-Ne ze dne 02.11.2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.05.2008, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2009 a dodatku č. 3 ze dne 26.11.2014 uzavřené mezi Městem Blansko a paní Rosendorfovou, IČO: 68666861, Blansko na pronájem části pozemku parc. č. 712/37 o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko, a to dle čl. III, odst. 2, písm. b) uvedené nájemní smlouvy ve znění dodatků.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada bere na vědomí nabídku společnosti PLAKÁT s. r. o., se sídlem K Zeleným domkům 802, 148 00 Praha 4, IČO: 26165201, podanou jako jedinou nabídku, dle zveřejněných záměrů pronajmout části obecních pozemků v k. ú. Blansko a 10 ks reklamních a informačních panelů pro výlep plakátů na pozemcích umístěných (dále jen „RIP“), za účelem provozování „RIP“, jejich oprav a běžné údržby a ukládá dále jednat o podmínkách smluvního vztahu (RIP – plakátovací plochy na pozemcích v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS (budoucí prodej pozemků v areálu bývalého Agrostavu).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a o vzájemné spolupráci č. 2017/001034/INV/OS uzavíranou se společností Alf servis, s. r. o., Blansko, Okružní 2269/17, PSČ 678 01, IČO: 26225310 (stavba: Optická trasa ALF SERVIS, Blansko – Hlavní tah).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu odkanalizování obce Olomučany, přičemž tato změna spočívá v napojení splaškové kanalizace obce Olomučany na čistírnu odpadních vod Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že po rezignaci Mgr. Pavla Přikryla na mandát člena zastupitelstva města se stal členem Zastupitelstva města Blansko Ing. František Havíř za volební stranu ODS dnem 23.02.2017.

Rada ukládá tajemníkovi předat Ing. Františku Havířovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zánik předsednictví Mgr. Pavla Přikryla a jeho odstoupení z členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit Ing. Františka Havíře do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu zvolit Ing. Miloše Poláka za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0