Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 54 ze dne 21.03.2017

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017“ na projekt „Den dětí v zámeckém parku“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo na Ministerstvo kultury ČR žádost o dotaci z dotačního titulu „Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit“ na projekt „14. ročník celostátní soutěže a workshop ZLATÉ SLUNCE BLANSKO 2017“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo na Ministerstvo kultury ČR žádost o dotaci z dotačního titulu „Kulturní aktivity“ na projekt „Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2017“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podala žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. výzvy 02_16_22.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s tím, aby se Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 zapojila jako partner do mezinárodního projektu hrazeného z programu ERASMUS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s přijetím věcných darů – knih, a to 112 ks knih v celkové odhadnuté částce 7.252 Kč v případě knih darovaných veřejností a 7 ks knih v celkové částce 3.974 Kč z projektu „Česká kniha“ do knižního fondu Městské knihovny Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada neschvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 2, 678 01 Blansko

NERF

Duplicita s hlavní náplní činnosti organizace

 

Václav Kolář

Blansko

Reprezentace města Blanska při závodech MČR, ME, SP a MS v biketrialu a cyklotrialu v roce 2017 – Václav Kolář

Již přidělená dotace pro ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Pavla Přikryla na funkci ředitele Městské knihovny Blansko k 31.03.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada pověřuje dočasným řízením Městské knihovny Blansko paní Radomíru Gromešovou, a to s účinností od 01.04.2017 do doby nástupu nově jmenovaného ředitele do funkce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s nákupem hasičského vozidla Mercedes-Benz 1320 CAS 15/3000/0-M2R od společnosti Hands s. r. o. Starovičky.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje Kupní smlouvu na nákup hasičského vozidla se společností Hands s. r. o., č. p. 59, 693 01 Starovičky, IČO: 02412331.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada bere na vědomí informaci o přípravě realizace dotačního projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření smlouvy o vykonávání dotačního managementu projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“ s firmou AQE advisors, a. s.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 14

Rada v souladu s článkem 9, bod 9.2. směrnice č. 1/2017 Veřejné zakázky souhlasí se stanovením dalšího kritéria pro hodnocení nabídek na dodávku odborných poradenských služeb a školení v rámci projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“ – metodika organizace kurzů a jejich obsahová náplň – se stanovenou váhou kritéria 50%.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 15

Rada schvaluje příslušný návrh vzorové smlouvy o zajištění vzdělávání zaměstnanců Města Blansko zařazených do MěÚ Blansko v rámci projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 16

Rada schvaluje vzorovou smlouvu o dílo na vytvoření jednotné vizuální identity města v rámci projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 17

Rada schvaluje Dohodu smluvních stran o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2003-OKT-S005/Ku.

Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce člunu Dulkan D 420 DZ PRO Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada v souladu s Programem Podpory zahraničních styků pro rok 2017 schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy a na jejich základě poskytnutí dotací z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků následujícím subjektům:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

1.

26606623

FK Blansko

49.000

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálech M. Krabičky a D. Němce a Mikulášský turnaj v Legnicy (PL)

2.

49464191

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

23.000

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Mürzzuschlag (AT)

3.

49463276

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

17.000

Setkání žáků a učitelů zákl. škol Blanska, Komárna (SK) a Budapešti (HU) v Komárně a Budapešti

4.

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko

20.000

Setkání mládeže z Komárna (SK), Scandiana (IT) a Mürzzuschlagu (AT) v Blansku

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 10/2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 11/2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Horákovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje náhradníka na pronájem bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku paní Veselou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí s ukončením pronájmu bezbariérového bytu č. B 1/1, Okružní 1, Blansko panu Krkavcovi, Blansko dohodou k 31.03.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 25 na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko panu Krkavcovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje projekt prevence kriminality pro rok 2017 „Dobrodružství 2017“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Nahodilové, Blansko dohodou k 31.03.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci dle materiálu odboru, a to pouze u bytů, kde ještě není nájem ve výši 56 Kč/m2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – částí kotelen pro umístění a provozování stávajících kogeneračních jednotek pro ZT energy s. r. o., IČO: 60731800, se sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Smlouvu o dílo jako vzorovou smlouvu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o technické podpoře se společností T-MAPY spol. s r. o., Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47451084.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. st. 27/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 13 m2 za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv (pozemek v Dolní Palavě v blízkosti RD čp. 34).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2401 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku stojící k parkování osobního automobilu (lokalita Sever, nad ulicí Horní Palava v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Blansko, paní Bebejové, bytem Blansko, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 540 Kč/rok + platná sazba DPH (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S046/Ko-NS ze dne 28.04.2003 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Babajanem, bytem Blansko, a to dohodou ke dni 31.03.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře 360 m2 v k. ú. Blansko, za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny a údržby pozemku (lokalita Zborovce, pod BD na ulici Okružní v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. st. 5298/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 za účelem užívání pozemku z důvodu jeho zastavění částí garáže ve vlastnictví fyzické osoby a část pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání části pozemku k pěstování ovoce a jeho údržby (lokalita Horní Palava, vedle RD čp. 1829 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje podání žádosti o převod pozemků parc. č. 1006/107 ostatní plocha, parc. č. 1014/3 vodní plocha a parc. č. 1014/4 vodní plocha, vše v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko (pozemky podél potoka Sloupečník).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16.06.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.06.2002, dodatku č. 2 ze dne 20.06.2003, dodatku č. 3 ze dne 23.06.2004, dodatku č. 4 ze dne 20.10.2004, dodatku č. 5 ze dne 05.08.2005, dodatku č. 6 ze dne 03.03.2007 a dodatku č. 7 ze dne 01.03.2011 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného na částku ve výši 18.579 Kč/kalendářní rok a schvaluje dodatek č. 8 k uvedené nájemní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Blansko a k. ú. Klepačov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 844/31, parc. č. 1352/15, parc. č. 745/6, parc. č. 755/36, parc. č. 55/21, parc. č. 1427, parc. č. 1362/18, parc. č. 1723/2 a parc. č. 881/56 vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko a 10 ks reklamních a informačních panelů pro výlep plakátů na pozemcích umístěných (dále jen „RIP“), za účelem provozování „RIP“, jejich oprav a běžné údržby společnosti PLAKÁT s. r. o., se sídlem K Zeleným domkům 802, 148 00 Praha 4, IČO: 26165201, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v celkové výši 54.000 Kč/rok + platná sazba DPH 21% s tím, že celkové roční nájemné bude každoročně od roku 2018 zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje znění smlouvy č. 2017-INV-Poz-S039/R-NS/Mu (reklamní a informační plochy – plakátovací plochy na pozemcích v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zatížení části pozemků:

  1. parc. č. 875/77, parc. č. 875/76, parc. č. 875/78, parc. č. 880/2, parc. č. 885/20, parc. č. 885/32, parc. č. 885/31, parc. č. 885/82, parc. č. 885/27, parc. č. 885/86, parc. č. 885/66, parc. č. 885/63, parc. č. 885/65, parc. č. 885/64, parc. č. 885/57, parc. č. 885/87 (ulice Zborovecká a Okružní),

  2. parc. č. 857/242, parc. č. 1431, parc. č. 857/185, parc. č. 857/182, parc. č. 857/133, parc. č. 857/178, parc. č. 857/183, parc. č. 857/202, parc. č. 1430, parc. č. 857/152, parc. č. 857/234, parc. č. 857/229, parc. č. 857/157 (ulice Křížkovského a Čelakovského),

  3. parc. č. 787/34, parc. č. 1721 (ulice Sadová a Sladkovského),

  4. parc. č. 746/23, parc. č. 746/24, parc. č. 1827 (ulice 9. května a Erbenova),

  5. parc. č. 674/71 (ulice Podlesí),

  6. parc. č. 620/74, parc. č. 620/75, parc. č. 620/76, parc. č. 620/66, parc. č. 620/77, parc. č. 620/88, parc. č. 620/89, parc. č. 620/90, parc. č. 639/23, parc. č. 620/5, parc. č. 620/67 (ulice Jasanová, Na Pískách),

vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového sdělovacího optického a metalického vedení komunikační sítě UPC a včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Rozšíření elektronické komunikační sítě UPC Česká republika – Blansko“, na dobu neurčitou, ve prospěch UPC Česká republika, s. r. o., IČO: 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy kabelu + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada neschvaluje bezúplatný převod majetku na Město Blansko (Jímka pramenní Dolní Lhota – MBOV 4002500, Studna sběrná Dolní Lhota – MBOV4002510, Jímací studny Dolní Lhota – MBOV4006140, Přiváděcí a rozvodné řady Dolní Lhota – MBOV4006270) od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ číslo smlouvy 9416002436/4000205340 v lokalitě Klepačov, Na Příhoně, se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ číslo smlouvy 4000204108 v lokalitě Klepačov, Na Příhoně, se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0