Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 55 ze dne 04.04.2017

Usnesení č. 1

Rada jmenuje do funkce předsedy komise dopravní Ing. Lukáše Němce.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada odvolává Ing. Milana Vítka z funkce zapisovatele komise dopravní a jmenuje do této funkce Ing. Petru Hromádkovou.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–12/2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Blansko za rok 2016 a jeho přidělení ve výši 116.263,28 Kč do rezervního fondu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Nemocnice Blansko sestavenou k 31.12.2016.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 07/17 „Pořízení programu SW upgrade ICS klinické stanice Spacelabs Healthcare pro interní oddělení JIP Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko na rok 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. nadzemním podlaží budovy polikliniky za účelem provozování oční optiky, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 17,42 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru Nemocnici Blansko určený na vzdělávání v oblasti zdravotnictví v úhrnné výši 6.000 Kč od společnosti Amgen, s. r. o., se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ve věci uvedení údajů v tomto rejstříku do souladu s údaji uvedenými ve zřizovací listině organizace účinné od 01.01.2017 a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 k podání žádosti o změnu údajů týkajících se odloučeného pracoviště v Dolní Lhotě na úseku zařízení školního stravování.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit znění dotační smlouvy a schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

01829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1826/10,

678 01 Blansko

Pořadatelství Světového poháru družstev 2017

v Blansku

150.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

88033651

Ing. Tereza Čermáková

Masarykova 11,

678 01 Blansko

Nahrazení cvičebních strojů

Absence stálé členské základny

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska a jeho přidělení ve výši 50.000 Kč do fondu odměn a 85.766,75 Kč do fondu rezervního.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za rok 2016 a jeho rozdělení ve výši 92.986,97 Kč do rezervního fondu a ve výši 30.000 Kč do fondu odměn.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 za rok 2016 a jeho přidělení ve výši 79.142,54 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 za rok 2016 a jeho rozdělení ve výši 50.000 Kč do fondu odměn a ve výši 122.718,08 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho rozdělení ve výši 7.800 Kč do fondu odměn a ve výši 31.348,05 Kč do fondu rezervního.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho rozdělení ve výši 18.000 Kč do fondu odměn a ve výši 74.546,57 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho přidělení ve výši 2.303,25 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho rozdělení ve výši 2.000 Kč do fondu odměn a ve výši 8.333,47 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace sestavenou k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace za rok 2016 a jeho rozdělení ve výši 30.000 Kč do fondu odměn a ve výši 443.721,03 Kč do rezervního fondu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 12/2017 a ZRR 2/2017 a ZRR3/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje smlouvu na pojištění majetku města a zřízených PO „Pojistná smlouva (v návrhu č. 7721029631)“ uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 v ceně 398.472 Kč ročně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje smlouvu na pojištění vozidel v majetku města a zřízených PO „Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění (v návrhu bez čísla)“ uzavřenou s pojišťovnou Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 s cenou 127.680 Kč ročně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje smlouvu na pojištění lesního porostu v majetku města „Pojistná smlouva Pojištění lesů (v návrhu bez čísla)“ uzavřenou s pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a. s., IČO: 49240480 se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 160 12 s cenou 8.000 Kč ročně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje smlouvu na Úrazové pojištění městských strážníků a dobrovolných hasičů „Pojistná smlouva (v návrhu číslo 0514735018)“ uzavřenou s pojišťovnou Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00 s nabídnutou cenou 81.000 Kč ročně.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Šimkové, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Levkovou, Blansko, paní Ježkovou, Blansko a paní Jurníčkovou, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Lipůvka ve výši 32.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 2.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a obcí Závist ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Městysem Křtiny ve výši 7.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 18.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Senetářov ve výši 14.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 53.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Spešov ve výši 16.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 5.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Šošůvka ve výši 17.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 16.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Vilémovice ve výši 8.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 64.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Vysočany ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje Smlouvu o zabezpečení provozu Technologického centra ORP Blansko se společností GORDIC spol. s r. o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 5,5 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umisťování přenosných stolků a židlí pro venkovní posezení k prodejně lahůdek na Wanklově nám. v Blansku (část pozemku před prodejnou lahůdek, Wanklovo nám.).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 4890 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 1650/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzických osob (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada ruší usnesení č. 32 přijaté na 40. schůzi rady města dne 30.08.2016 a usnesení č. 17 přijaté na 45. schůzi dne 08.11.2016 (pacht pozemku parc. č. 789 v k. ú. Těchov a znění pachtovní smlouvy).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1.588 m2 v k. ú. Těchov, k zahrádkářským účelům, za účelem sečení trávy a provádění údržby pozemku s možností sklízet ovoce, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti mateřské škole).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 643/9 ostatní plocha o výměře 333 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za cenu navrhovanou žadatelem ve výši 30.000 Kč (průmyslový areál při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změny schválené usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015, a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 30.06.2018, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2018 a doporučuje zastupitelstvu schválit znění dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).“

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Staňkové, Blansko dohodou k 31.03.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.04.2017 do 30.06.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje aktualizovaný vzor smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada souhlasí se zveřejněním záměru změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S065/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, se sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260, na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 149 na ul. Sadová 2, Blansko, která spočívá v prodloužení nájmu o 10 let.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2017/000036/KOM/NS s paní Nezvalovou, Blansko, spočívající v převodu z fyzické osoby na právnickou osobu, a to společnost NIKITO shop s. r. o., se sídlem Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, IČO: 05894735, zastoupenou paní Nezvalovou, jednatelkou.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2017 a ponechává cenu za služby jako v roce 2016, tedy 20 Kč/m2.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0