Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 56 ze dne 18.04.2017

Usnesení č. 1

Rada odvolává z funkce členky bytové komise pí Ivanu Kučerovou a jmenuje do této funkce Ing. Veroniku Dobiáškovou.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od 01.05.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Kulturnímu středisku města Blanska v průběhu konání akce „Den dětí“ dne 27.05.2017 v areálu zámeckého parku v době od 13:00 do 22:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se záměrem podání 2 žádostí o dotace do výzvy MAS Moravský kras v oblasti školství v souhrnné předpokládané hodnotě 2 mil. Kč, a pověřuje odbor INV zajištěním dokumentů potřebných k podání žádostí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské knihovny Blansko za podmínek uvedených v textu oznámení o výběrovém řízení.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s přijetím věcných darů – knih darovaných veřejností, a to 390 ks knih v celkové odhadnuté částce 7.050 Kč a jejich zařazením do knižního fondu Městské knihovny Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí na základě žádosti Oblastní jednoty Československé obce legionářské Brno I s podáním podnětu na Ministerstvo kultury ČR k prohlášení sochy Hrdiny od Zborova za kulturní památku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s čerpáním rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace ve výši max. 600.000 Kč na celkovou rekonstrukci prostor 1 třídy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada bere na vědomí ukončení podnájemní smlouvy na kavárnu v budově kina uzavřenou mezi Kulturním střediskem města Blanska a HOTELEM HLAVÁČ, s. r. o. a související dohody o užívání prostor.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v budově Kina Blansko, Hybešova 6 – bar se skladem o celkové výměře 52 m2, prostor ve foyeru o velikosti 16 m2 – a spoluužívání sociálního zařízení mezi Kulturním střediskem města Blanska, se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO: 00163848 a panem Miroslavem Kopřivou, Sadová 884/54, Blansko 678 01, IČO: 16341341. Výše podnájemného činí částku 15.000 Kč měsíčně vč. DPH, smlouva bude uzavřena s účinností od 01.05.2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada v souladu s principy obsaženými v dokumentu „Individuální dotace – Poskytování dotací mimo dotační programy“ schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy a na jejich základě poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města následujícím subjektům:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

1.

04551320

Muzeum Blanenska, p. o.

20.000

Divadelní představení Romeo a Julie

2.

70843040

HORIZONT BLANSKO, z. s.

30.000

Festival Rajbas 2017

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje Kupní smlouvu na prodej ojetého hasičského vozidla zn. AVIA obci Spešov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje Kupní smlouvu na prodej ojetého hasičského vozidla zn. AVIA obci Bílkovice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s umístěním antény k meteostanici pro Městskou knihovnu Blansko, Rožmitálova 2302/4, IČO: 47885670, na střechu budovy Rožmitálova 2302/4, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada nesouhlasí s pronájmem budoucí kavárny a suterénu objektu nám. Republiky 1928/1a, Blansko, z důvodu nedoložení živnostenského oprávnění žadatelem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí zprávu o stavu budovy Zámek 5/5, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na zajištění údržby travnatých ploch v areálu Rekreační oblasti Palava ve výši 149.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Blansko, za účelem uskladnění staveništních buněk, plechových kontejnerů a stavebního materiálu (část pozemku vedle železniční trati v blízkosti basebalového hřiště v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2012-INV-Poz-S112/NS-Ne ze dne 06.06.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2015, uzavřenou mezi Městem Blansko a p. Miadíkem, Blansko spočívající v rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. st. 1 v k. ú. Blansko o výměře 197 m2, snížení nájemného, v rozšíření účelu nájmu o údržbu předmětu nájmu a zastřešení objektu kůlny na pozemku stojící a jeho užívání ke skladování zahradního nářadí apod. (část pozemku při ul. Horní Palava).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 575 m2, za účelem údržby pozemku, údržby a oprav opěrné zdi na pozemku stojící a uskladnění stav. materiálu a zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 455 m2, včetně opěrné zdi na pozemku stojící, a to po dokončení stavby plánovaného bytového domu na pozemku parc. č. st. 141/2 v k. ú. Blansko (po vydání kolaudačního souhlasu nebo po vydání obdobného dokladu umožňujícího stavbu užívat) (pozemky při ul. Alešova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. INV-Výp/15/99/Ko z 15.09.1999 tak, že se sníží výměra předmětu výpůjčky a doba výpůjčky se změní z doby neurčité na dobu určitou (pozemek na Češkovicích v blízkosti hotelu Panorama).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1015 orná půda v k. ú. Těchov o výměře cca 16 m2 za účelem recipročního získání pozemků v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko (pozemek na Češkovicích v blízkosti hotelu Panorama).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S120/NS-Ko z 01.07.2010 dohodou smluvních stran k 15.05.2017 (pozemek v lokalitě Lovětín).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 808/16 o výměře 380 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (pozemek v lokalitě Lovětín, mezi Senior centrem Blansko a ul. Horní Palava).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1352/3 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby výtahu, do doby odprodeje části předmětného pozemku, společnosti SP Mainoffice s. r. o., IČO: 04178807, na dobu určitou do doby uzavření kupní smlouvy na předmětnou část pozemku, nejpozději však do 30.06.2022, za nájemné 40 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o ofic. míru inflace a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S043/NS-My (část pozemku před budovou č. p. 1711, nám. Svobody).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S010/NS-Ko ze dne 14.02.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.02.2013 uzavřenou mezi Městem Blansko a panem Zouharem, bytem Skalice nad Svitavou, a to tak, že se mění čl. I. Úvodní ustanovení, čl. II. Předmět a účel nájmu – zvýšení výměry plochy předmětu nájmu parc. č. st. 5161 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko a čl. IV. Cena nájmu – změna výše nájemného (snížení na dobu dočasnou na 10 Kč/m2/rok + platná sazba DPH 21%) a schvaluje dodatek č. 2 uvedené nájemní smlouvy (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita Úvoz nad bowlingem v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S213/NS-Mu ze dne 19.02.2015 uzavřenou mezi Městem Blansko a manžely Antonovovými, bytem Brno, a to tak, že se mění – prodlužuje termín v ujednání čl. III. odst. 2, písm. c) nájemní smlouvy, týkající se ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele v případě, že nebude nájemcem dodáno oprávnění k realizaci stavby, a to z 31.12.2016 do 31.12.2018 a schvaluje dodatek č. 1 uvedené nájemní smlouvy (pozemky při ul. L. Janáčka v Blansku, v blízkosti OD Hruška).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S046/NS-Mu (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje Dodatek č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko s účinností od 01.05.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0