Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 57 ze dne 02.05.2017

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Dohody o bezplatném poskytnutí služebního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely podle ustanovení § 6 odst. 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na prostory sloužící k podnikání za účelem provozu občerstvení a dále prodeje periodického a neperiodického tisku a doplňkového sortimentu, provozní místnost a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 173,27 m2 v budově č. p. 1596, postavené na pozemku parc. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti MEDICCO s. r. o., IČO: 24206539, Heršpická 1013/11d, Štýřice, 639 00 Brno, a to mechanické vozíky v počtu 5 ks, na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zapojením všech základních škol zřizovaných Městem Blansko do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III“ financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, v rámci kterého je příjemcem dotace Jihomoravský kraj a jednotlivé školy jsou partnery s finančním příspěvkem.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zastavením exekuce sp. zn. 198 EX 717/14 proti povinné GAME LAND s. r. o., IČO: 25593102, se sídlem Koliště 278/63, 602 00 Brno-Zábrdovice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí pravomocné ukončení sporu vedeného Okresním soudem v Blansku pod sp. zn. 12C 246/2014 zamítnutím žaloby žalobce Mgr. Michala Grubera, insolvenčního správce dlužníka OMSZ, spol. s r. o., proti žalovanému Městu Blansko o zaplacení částky 3.200.000 Kč s příslušenstvím.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje Kupní smlouvu na prodej ojetého referentského vozidla se společností TOP Autosalon Blansko s. r. o., Heinrichova 196/8, 602 00 Brno, IČO: 25597183.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje směrnici Pracovní cesty a cestovní náhrady.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 13/2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje směrnici Vymáhání pohledávek Města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Ježkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Levkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 33 a 20 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Jurníčkovou, Blansko, paní Formánkovou, Blansko a paní Paláškovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bariérového bytu č. B1/1 Okružní 2385/1b, Blansko paní Berkové, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení s paní Berkovou na dobu určitou, a to do 31.12.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Bořitov ve výši 33.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 23.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Městysem Jedovnice ve výši 40.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Kotvrdovice ve výši 22.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 55.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Lubě ve výši 2.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Šebrov-Kateřina ve výši 20.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Újezd u Černé Hory ve výši 6.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Žďár ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje předloženou směrnici Města Blansko – Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko s účinností od 01.06.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Kuničky od jejího uzavření do 30.06.2019 za roční úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 2. schůzi dne 25.11.2014 usnesením č. 28.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Kroutilové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu, a to z důvodu dluhu vůči městu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada souhlasí s udělením výjimky pro zařazení žádosti o byt paní Krupkové, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 (týkající se prodloužení nájmu) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S065/Pe s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, se sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/000036/KOM/NS, který se týká změny smluvní strany.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje předloženou aktualizovanou nájemní smlouvu na pronájem útulku pro psy se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2016 tak, jak byla předložena a v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu zisku ve výši 29.114,35 Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let a o převodu zisku ve výši 1.040.968,26 Kč na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada ukládá společnosti Služby Blansko, s. r. o., aby sestavovala výkazy účetní závěrky – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a ukládá společnosti Služby Blansko, s. r. o., aby zveřejňovala ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin účetní závěrku včetně výkazu Rozvaha a Výkazu zisku a ztráty.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2016 tak, jak bylo předloženo a dále rada v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2016 ve výši 280.601,94 Kč na účet číslo 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada ukládá společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., aby sestavovala výkazy účetní závěrky – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a ukládá společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., aby zveřejňovala ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin účetní závěrku včetně výkazu Rozvaha a Výkazu zisku a ztráty.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s provedením „technického zhodnocení a s opravou budovy“ na ulici Komenského 2453, v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje smlouvu o údržbě zařízení (smlouvu o dílo) na provádění servisu výtahu na nám. Republiky 1, Blansko se společností Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČO: 27127010.

PRO 6, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. INV-NS/33/1999/Ko ze dne 31.05.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.04.2000, dodatku č. 2 ze dne 02.11.2000, dodatku č. 3 ze dne 02.08.2001, dodatku č. 4 ze dne 11.12.2002, uzavřenou mezi Městem Blansko a společnosti ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného (zemědělská půda v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. INV-NS/34/1999/Ko ze dne 31.05.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.04.2000, dodatku č. 2 ze dne 14.06.2002, dodatku č. 3 ze dne 20.06.2003, dodatku č. 4 ze dne 05.08.2005, uzavřenou mezi Městem Blansko a společnosti ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného (zemědělská půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 858/1 ostatní plocha o výměře cca 204 m2 a pozemek parc. č. 857/2 zahrada o výměře 100 m2, oba v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů a přístupu k RD č. p. 147. (pozemky poblíž RD č. p. 147 v Lažánkách).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1834/5 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko, za účelem usnadnění přístupu ke komunikaci (pozemek při ulici 9. května v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje pronájem části pozemku část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 5,5 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umisťování přenosných stolků a židlí pro venkovní posezení k prodejně lahůdek na Wanklově nám. v Blansku, p. Nečasovi IČO: 49471643, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 500 Kč/m2/rok, přičemž nájemné bude hrazeno jen za dobu provozu a od roku 2018 bude nájemné zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S053/NS-My (část pozemku před prodejnou lahůdek, Wanklovo nám.).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. st. 27/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 13 m2 panu Nejezchlebovi, Blansko, za cenu 2.298 Kč/m2 + platná sazba DPH (pozemek v Dolní Palavě v blízkosti RD č. p. 253).

PRO 5, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 43

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 886/8 o výměře 360 m2 v k. ú. Blansko za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny a údržby pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou tomu ze tří žadatelů (Ťoupkovi, Jedličkovi, Honcovi), který nabídne nejvyšší nájemné za 1m2/rok za pronájem pozemku s tím, že minimální výše nabízeného nájemného činí 2,50 Kč/m2/rok (pozemek v zahrádkářské lokalitě Zborovce, pod BD na ulici Okružní v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 + platná sazba DPH (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky na částech služebných pozemků parc. č. 510/1 a parc. č. 511/1 v k. ú. Klepačov v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 431-6124/2016, na dobu určitou 50 let, za jednorázovou úplatu ve výši 39.135 Kč + platná sazba DPH ve prospěch Města Blansko jako oprávněného a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2017-INV-S054/VBř (obratiště v k. ú. Klepačov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 1364/1, parc. č. 1415, parc. č. 1366/10, parc. č. 1366/1, parc. č. 870/6 vše ostatní plocha vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě inženýrské sítě – vodohospodářských zařízení, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko, ul. Pražská – oprava jednotné kanalizace a vodovodu“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti „Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí“, 17. listopadu 138/14, Boskovice, IČO: 49468952, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč/m trasy sítě + platná sazba DPH, nejméně však za 1.000 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 381/20 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře 4 m2, označené dle geometrického plánu č. 424-83/2016, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 381/81 v k. ú. Klepačov, od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 2.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017-INV-S044/VKS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy ev. č. 2017/000232/INV/BF o účasti Města Blansko na financování díla „ČS Obůrka – technické opatření ke snížení zápachu“ prováděné „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s uvolněním potřebné výše plusovosti z rozpočtu „Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“ k realizaci stavby rekonstrukce vodovodů a kanalizací včetně jejich přípojek na části ulice Komenského a Brněnská (od železniční zastávky po ulici Hořická) s tím, že konečná výše čerpané plusovosti musí být potvrzena smluvně a bere na vědomí, že může dojít k tomu, že na jiné akce (vyjma čerpací stanice Obůrka a rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Pražská) v letech 2017 a 2018 ji nebude možné použít.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit do rozpočtu města na rok 2018 částku 9 mil. Kč na financování oprav chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací včetně jejich přípojek na části ulice Komenského a Brněnská (od železniční zastávky po ulici Hořická).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0