Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 58 ze dne 16.05.2017

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–03/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování oční optiky, provozní místnost o výměře 13,40 m2 a společné prostory o výměře 4,02 m2 o celkové výměře 17,42 m2, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti CM OPTIK s. r. o., Česká 239/23, 602 00 Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace žadateli US Army historical club, z. s., se sídlem č. p. 135, Vilémovice 679 06 z důvodu nedostatku volných finančních prostředků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje komisi pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Městské knihovny Blansko ve složení uvedeném v materiálu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada nesouhlasí s poskytnutím bezplatného pronájmu prostor sportovní haly Mlýnská v průběhu konání akce Blanenská desítka 2017 žadateli team agency s. r. o., se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko z důvodu toho, že žadatel již od města obdržel individuální dotaci ve výši 95.000 Kč na realizaci této akce.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 76.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 za účelem instalace bezpečnostních mříží na okna školního pavilonu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet Města Blansko za rok 2016 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje po doplnění rozpočtové opatření RO 14/2017 a ZRR 4/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření RO 15/2017 – RO 18/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje prodej vozidla Citroën Nemo, rok výroby 2011, RZ 7B28205 za cenu 70 tis. Kč a schvaluje Kupní smlouvu se společností TOP Autosalon Blansko s. r. o., Heinrichova 196/8, 602 00 Brno, IČO: 25597183.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Formánkové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku panu Navrátilovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Paláškovou, Blansko a paní Kocmanovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku pana Palátku, Blansko a paní Barákovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Městysem Ostrov u Macochy ve výši 28.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 144.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Lažany ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Městem Adamov ve výši 115.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 25.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Malá Lhota ve výši 3.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada neschvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sociální pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

29277817

DOTYK II., o. p. s.

Vysoké Popovice 253, 664 84

Poskytování sociální služby raná péče – ID 9306099

Nesoulad se strategickými dokumenty Města Blansko

Poskytování sociální služby sociální rehabilitace – ID 1256727

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 110 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství 2017“ – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost a schvaluje přiloženou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada nesouhlasí s dalším prodloužením smlouvy o nájmu bytu paní Slugeňové, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 52 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/11 o výměře 31,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 312/7394 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 1.252.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláře č. 75 o výměře 12,37 m2 + ostatní 7,30 m2 v zadním křídle radnice na nám. Svobody 32/3, Blansko, panu Brázdovi, 678 01 Blansko, IČO: 06052649 za účelem užívání jako kancelář obchodního zástupce společnosti ZFP Group za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada bere na vědomí problematiku zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor ve IV. nadzemním podlaží o celkové výměře 20,80 m2 v DPS Pod Javory 2243/32, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 1 v k. ú. Těchov, jehož součástí je budova KD Těchov čp. 171 s paní Skotákovou, Blansko, IČO: 06083811.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o. za období 1–3 roku 2017 tak, jak bylo předloženo.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za období 1–3 roku 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Blansko (pozemek při ul. Smetanova).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 857/87 ostatní plocha o výměře cca 49 m2 v k. ú. Blansko, za účelem stavby garáže pro skútr, kola a přívěsný vozík (část pozemku mezi úseky řadových garáží při ul. Příkrá).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1588 m2 v k. ú. Těchov, k zahrádkářským účelům, za účelem sečení trávy a provádění údržby pozemku s možností sklízet ovoce, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti mateřské škole).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 5298/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 za účelem užívání pozemku z důvodu jeho zastavění částí garáže ve vlastnictví fyzické osoby, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH 21 % a části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání části pozemku k pěstování ovoce a jeho údržby, za nájemné ve výši 308 Kč/rok bez DPH (plnění osvobozeno od DPH), panu Vyskočilovi, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S070/NS-Mu (lokalita Horní Palava, vedle RD čp. 1829 v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 2017-INV-Poz-S065/VDS-My (pozemek zastavěný chodníkem v k. ú. Olešná u Blanska) a darovací smlouvu č. 2017-INV-Poz-S066/DS-My (pozemky zastavěny silničním tělesem II/374 v k. ú. Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu č. 2017-INV-S038/SS (pozemky při ul. Pražská).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 455 m2 Blansko, včetně opěrné zdi na pozemku stojící, za účelem údržby pozemku, údržby a oprav opěrné zdi na pozemku stojící, a to po dokončení stavby plánovaného bytového domu na pozemku parc. č. st. 141/2 v k. ú. Blansko (po vydání kolaudačního souhlasu nebo po vydání obdobného dokladu umožňujícího stavbu užívat), společnosti HOTEL HLAVÁČ, s. r. o., Nádražní 1010/13, 678 01 Blansko, IČO: 25336894, za cenu 500 Kč/m2 + platná sazba DPH, v případě dotčení předmětného pozemku stavbou bytového domu nebo stavbami souvisejícími (garáže, parkovací stání apod.) za cenu 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH za tuto část pozemku dotčenou stavbou bytového domu nebo stavbami souvisejícími (pozemky při ul. Alešova v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2012-INV-Poz-S112/NS-Ne ze dne 06.06.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2015, uzavřenou mezi Městem Blansko a p. Miadíkem, Blansko spočívající v rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. st. 1 v k. ú. Blansko o výměře 197 m2, snížení nájemného, v rozšíření účelu nájmu o údržbu předmětu nájmu a zastřešení objektu kůlny na pozemku stojící a jeho užívání ke skladování zahradního nářadí apod. a schvaluje dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě (část pozemku při ul. Horní Palava).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemku parc. č. 1105/1 v k. ú. Těchov a spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku parc. č. 943/48 v k. ú. Blansko Městem Blansko v dražbách, tj. podání přihlášky do dražeb a pověřit radu města schválením nejvyšších možných příhozů v dražbách.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje, že Město Blansko neuplatní sankce vůči nájemci dle článku VI., odst. 1 třetí odrážky nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 za nedodržení lhůt (a to lhůt kolaudace staveb III. etapy, lhůty pro podání žádosti o stavební povolení staveb I. etapy a lhůty pro vydání stavebního povolení staveb I. etapy) dle článku V., odst. 1, písm. d) nájemní smlouvy, a to v souladu s článkem V., odst. 1, písm. e) nájemní smlouvy, jelikož nebylo způsobeno vinou nájemce (Písečná).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce č. 2012-INV-Poz-S167/Výp-Ko ze dne 08.10.2012 uzavřenou mezi Městem Blansko a TJ SOKOL Horní Lhota, sdružení, se sídlem Horní Lhota 59, Blansko, IČO: 62073052, která spočívá ve změně názvu a sídla na straně vypůjčitele na Sportovní klub Horní Lhota z. s., se sídlem Horní Lhota 110, Blansko, IČO: 62073052 a ve změně doby výpůjčky z neurčité na dobu určitou 5 let a schvaluje znění dodatku č. 1 k uvedené smlouvě (pozemky před restaurací „U Kaštánka“ v Horní Lhotě u Blanska).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 639/25, parc. č. 620/92, parc. č. 639/40, parc. č. 639/26, parc. č. 639/27, parc. č. 620/77, parc. č. 639/1 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě, případně odstranění nové podzemní liniové trasy optických kabelů společnosti Alf servis, s. r. o. včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby pod názvem „Optická trasa ALF SERVIS – Blansko, Nad Čertovkou “, na dobu neurčitou, ve prospěch Alf servis, s. r. o., IČO: 26225310, se sídlem v Blansku, jako oprávněné osoby dle ujednání uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2017-INV-Poz-S071/BS-Bř/Mu a schvaluje znění této smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 55/21, parc. č. 55/41, parc. č. 55/23, parc. č. 1370/2, parc. č. 847/5, parc. č. 847/6, parc. č. 1442/2, parc. č. 1442/3, parc. č. 845/41, parc. č. 845/107, parc. č. 845/108, parc. č. 1442/1, parc. č. 845/16, parc. č. 845/88, parc. č 845/44, parc. č. 845/42, parc. č. 845/43, parc. č. 845/45, parc. č. 845/48, parc. č. 845/46, parc. č. 845/50, parc. č. 845/51, parc. č. 845/56, parc. č. 845/53, parc. č. 845/57, parc. č. 845/60, parc. č. 845/62, parc. č. 845/61, parc. č. 845/63, parc. č. 845/64, parc. č. 845/66, parc. č. 845/105, parc. č. 1439/1, parc. č. 1439/3, parc. č. 845/67, parc. č. 829/1, parc. č. 845/68, parc. č. 845/19, parc. č. 1441, parc. č.st. 2370, parc. č. 1440, parc. č. 845/71, parc. č. 844/183, parc. č. 845/18, parc. č. 845/84, parc. č. 847/2, parc. č. 847/25, parc. č. 847/16, parc. č. 847/12, parc. č. 844/50, parc. č. 844/52, parc. č. 844/48, parc. č. 844/46, parc. č. 844/44, parc. č. 844/43, parc. č. 844/41, parc. č. 844/38, parc. č. 844/39, parc. č. 844/37, parc. č. 844/36, parc. č. 844/34, parc. č. 844/33, parc. č. 844/32, parc. č. 844/19, parc. č. 844/21, parc. č. 844/20, parc. č. 1435, parc. č. 1369/30, parc. č. 844/12 vše v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě, případně odstranění nové podzemní liniové trasy optických kabelů společnosti Alf servis, s. r. o. včetně práva vstupu na pozemky, v rámci stavby pod názvem „Optická trasa ALF SERVIS – Blansko, Sever“, na dobu neurčitou, ve prospěch Alf servis, s. r. o., IČO: 26225310, se sídlem v Blansku, jako oprávněné osoby dle ujednání uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2017-INV-Poz-S072/BS-Bř/Mu a schvaluje znění této smlouvy.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 52/1 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře 23 m2, označené dle geometrického plánu č. 424-82/2016, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 52/5 v k. ú. Klepačov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 11.500 Kč s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017-INV-S063/VKS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup částí pozemků parc. č. 242/28 a 242/9 vše v k. ú. Blansko o výměře cca 55 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem, za cenu 1.586 Kč/m2 + platná sazba DPH od vlastníka tohoto pozemku a schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a vzájemné spolupráci č. 2017/ 000980/INV/DS (pozemky parkoviště při ulici Svitavská).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu, za daných podmínek Operačního programu pro Životní prostředí (MŽP 39. výzva, PO 5, SC 5.1), nerealizovat projekty na snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje doplacení ceny společnosti Energy Benefit Centre a. s. za provedené činnosti v rámci přípravy projektů Snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit provedení celkové opravy skládané krytiny na objektu MŠ Rodkovského 1587/2b Blansko a práce zrealizovat v roce 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit  provedení opláštění přístupových schodišť a pavlačí objektu MŠ Rodkovského 1352/2a Blansko za účelem ochrany přístupových cest před nepříznivými klimatickými podmínkami a opláštění společně s celkovou obnovou fasády objektu realizovat v roce 2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada neschvaluje bezúplatný převod majetku na Město Blansko (Studna S1 Dolní Lhota – MBOV4006150 – rok pořízení 1973, Čerpací stanice S1 Dolní Lhota – MBOV4000390 – rok pořízení 1973, Přivaděč S1 Dolní Lhota – ČS Bezručova – MBOV402187 – rok pořízení 1973) od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko, se sídlem 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit pokračování v projektové přípravě „Dopravní a technické infrastruktury Klepačov, Na Příhoně“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada doporučuje zastupitelstvu v rámci přijetí smírného řešení prominout společnosti Window Holding a. s., se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89, IČO: 28436024 část smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč, která byla uplatněna za opožděné odstranění reklamovaných vad na akci Výměna otvorových prvků – ZŠ Dvorská podle Smlouvy o dílo č. 2011/00000321/DS-ŠKOL/Mu ze dne 24.08.2011, a to za podmínky, že prominutí této částky bude možno realizovat jako veřejnou podporu v režimu „de minimis“.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 23 přijatého na 11. zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016 tak, že do usnesení se k pozemkům schváleným k odprodeji doplňuje pozemek parc. č. 523/9 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS se společností ATONA s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 (průmyslová zóna Blansko).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě stavby cyklostezky pro trasu Blansko – Skalní Mlýn.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2016 a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje předložený návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0