Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 59 ze dne 06.06.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota ve výši 3.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou ve výši 33.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 37.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová ve výši 9.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kuničky ve výši 7.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 36.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec–Jestřebí ve výši 50.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 100.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání akce YOU DREAM WE RUN v pátek 09.06.2017 od 14:00 hodin do soboty 10.06.2017 do 17:00 hodin v areálu sportovního stadionu na Mlýnské ulici s tím, že žadatel o výjimku a současně pořadatel akce zájmový spolek PROSEN, IČO: 03722163 bude při organizaci akce a nabídky možnosti konzumace alkoholu v průběhu jejího konání postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek účinným od 31.05.2017 (tzv. protikuřácký zákon).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání akce Morava park fest v sobotu 24.06.2017 v době od 12:00 hodin 23:59 hodin v areálu zámeckého parku s tím, že žadatel o výjimku a současně pořadatel akce společnost mm music, s. r. o., IČO: 02137186 bude při organizaci akce a nabídky možnosti konzumace alkoholu v průběhu jejího konání postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek účinným od 31.05.2017 (tzv. protikuřácký zákon).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši max. 150.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 do fondu investic této organizace a následným čerpáním finančních prostředků ve výši max. 250.000 Kč z fondu investic této školy za účelem pořízení souborů s interaktivní tabulí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 30.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za účelem pořízení digitálního piana a příslušenství pro výuku v MŠ.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s obsahem a přijetím Memoranda o vzájemné spolupráci v území v souvislosti s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko předložený na základě projednání v Řídícím výboru MAP.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu přijmout změnu Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 dle předloženého materiálu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s umístěním sídla pobočky pracoviště Speciálně pedagogického centra při Základní škole a mateřské škole logopedické, Veslařská 234, 637 00 Brno na území města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada jmenuje do funkce ředitele Městské knihovny Blansko s účinností od 16.08.2017 pana Mgr. Bc. Lukáše Dlapu, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci č. 014- ZF – RP Brno 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 40.000 Kč na akci „Vítání sv. Martina 2017“ v rámci projektu „Vítání sv. Martina v Blansku“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Miroslavem Kamrlou na darování velkoplošného fotoobrazu městu Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/000804/KOM/DS na realizaci projektu Revitalizace plochy po hotelu Dukla.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s revitalizací bytového domu nám. Svobody 4–8a v Blansku s financováním formou odkupu půdních prostor za účelem vestavby půdních bytů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje předložený návrh smlouvy o nájmu technologie mezi městem Blansko a ZT energy s. r. o.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 Smlouvy číslo 581283/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol s. r. o., IČO: 27373231.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 Smlouvy číslo 2014/000111/KOM/Bf o umístění a provozování kontejnerů se společností TextilEco a. s., IČO: 28101766.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2002-INV-NS017/Ko-Poz ze dne 14.06.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2013, uzavřenou mezi městem Blansko a společnosti ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného (zemědělská půda v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2 o výměře 30 m2 v k. ú. Těchov, za účelem umístění a provozování letního posezení a část pozemku parc. č. 2 o výměře 2 m2 v k. ú. Těchov, za účelem celoročního umístění bistro stolků k restauraci v kulturním domě v Těchově (pozemek vedle KD v Těchově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2401 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Krátké, bytem Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící k parkování osobního automobilu, za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s tím že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 23.07.2014 do 30.06.2017 částku ve výši 1.590 Kč a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S080/NS-My (pozemek pod garáží, v lokalitě Sever, nad ul. Horní Palava v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 886/8 o výměře 360 m2 v k. ú. Blansko, manželům Honcovým, bytem Blansko, tzn. žadatelům, kteří nabídli nejvyšší nájemné za m2/rok, za účelem zahrádkaření, na dobu neurčitou s tříměsíčn