Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 59 ze dne 06.06.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota ve výši 3.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Doubravice nad Svitavou ve výši 33.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 37.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová ve výši 9.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 10.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Kuničky ve výši 7.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 36.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městem Rájec–Jestřebí ve výši 50.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 100.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání akce YOU DREAM WE RUN v pátek 09.06.2017 od 14:00 hodin do soboty 10.06.2017 do 17:00 hodin v areálu sportovního stadionu na Mlýnské ulici s tím, že žadatel o výjimku a současně pořadatel akce zájmový spolek PROSEN, IČO: 03722163 bude při organizaci akce a nabídky možnosti konzumace alkoholu v průběhu jejího konání postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek účinným od 31.05.2017 (tzv. protikuřácký zákon).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době konání akce Morava park fest v sobotu 24.06.2017 v době od 12:00 hodin 23:59 hodin v areálu zámeckého parku s tím, že žadatel o výjimku a současně pořadatel akce společnost mm music, s. r. o., IČO: 02137186 bude při organizaci akce a nabídky možnosti konzumace alkoholu v průběhu jejího konání postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek účinným od 31.05.2017 (tzv. protikuřácký zákon).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši max. 150.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 do fondu investic této organizace a následným čerpáním finančních prostředků ve výši max. 250.000 Kč z fondu investic této školy za účelem pořízení souborů s interaktivní tabulí.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 30.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 za účelem pořízení digitálního piana a příslušenství pro výuku v MŠ.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s obsahem a přijetím Memoranda o vzájemné spolupráci v území v souvislosti s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko předložený na základě projednání v Řídícím výboru MAP.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu přijmout změnu Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 dle předloženého materiálu.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada souhlasí s umístěním sídla pobočky pracoviště Speciálně pedagogického centra při Základní škole a mateřské škole logopedické, Veslařská 234, 637 00 Brno na území města Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada jmenuje do funkce ředitele Městské knihovny Blansko s účinností od 16.08.2017 pana Mgr. Bc. Lukáše Dlapu, Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci č. 014- ZF – RP Brno 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 40.000 Kč na akci „Vítání sv. Martina 2017“ v rámci projektu „Vítání sv. Martina v Blansku“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Miroslavem Kamrlou na darování velkoplošného fotoobrazu městu Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje předložený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/000804/KOM/DS na realizaci projektu Revitalizace plochy po hotelu Dukla.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s revitalizací bytového domu nám. Svobody 4–8a v Blansku s financováním formou odkupu půdních prostor za účelem vestavby půdních bytů.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje předložený návrh smlouvy o nájmu technologie mezi městem Blansko a ZT energy s. r. o.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 1 Smlouvy číslo 581283/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol s. r. o., IČO: 27373231.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh Dodatku č. 2 Smlouvy číslo 2014/000111/KOM/Bf o umístění a provozování kontejnerů se společností TextilEco a. s., IČO: 28101766.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2002-INV-NS017/Ko-Poz ze dne 14.06.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2013, uzavřenou mezi městem Blansko a společnosti ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného (zemědělská půda v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2 o výměře 30 m2 v k. ú. Těchov, za účelem umístění a provozování letního posezení a část pozemku parc. č. 2 o výměře 2 m2 v k. ú. Těchov, za účelem celoročního umístění bistro stolků k restauraci v kulturním domě v Těchově (pozemek vedle KD v Těchově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 2401 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Krátké, bytem Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící k parkování osobního automobilu, za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH, s tím že nájemce uhradí za bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 23.07.2014 do 30.06.2017 částku ve výši 1.590 Kč a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S080/NS-My (pozemek pod garáží, v lokalitě Sever, nad ul. Horní Palava v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. 886/8 o výměře 360 m2 v k. ú. Blansko, manželům Honcovým, bytem Blansko, tzn. žadatelům, kteří nabídli nejvyšší nájemné za m2/rok, za účelem zahrádkaření, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 1.998 Kč/rok (plnění osvobozené od DPH) a schvaluje smlouvu č. 2017-INV-Poz-S085/NS-Mu (pozemek v zahrádkářské lokalitě Zborovce, pod BD na ulici Okružní v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 808/16 o výměře 380 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření, paní Bezděkové, bytem Blansko, za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok (plnění osvobozené od DPH) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje smlouvu č. 2017-INV-Poz-S086/NS-Mu (pozemek v lokalitě Lovětín, mezi Senior centrem Blansko a ul. Horní Palava).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje dát do výpůjčky pozemky parc. č. 94/2, parc. č. 93/4 a parc. č. 486/12 v k. ú. Horní Lhota, Sportovnímu klubu Horní Lhota z. s., Horní Lhota 110, Blansko, IČO: 62073052, za účelem jejich pravidelné údržby, sečení trávy, za účelem jejich využití jako součást sportoviště a u pozemku parc. č. 486/12 navíc za účelem příležitostného parkování při konání kulturních a sportovních akcí v přilehlém rekreačním a sportovním areálu, na dobu určitou 5 let (rekreační a sportovní areál v Horní Lhotě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/33/99/Ko ze dne 31.05.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.04.2000, dodatku č. 2 ze dne 02.11.2000, dodatku č. 3 ze dne 02.08.2001, dodatku č. 4 ze dne 11.12.2002, uzavřenou mezi městem Blansko a společností ZERA Rájec a.s., IČO: 25564854, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného a schvaluje dodatek č. 5 k uvedené nájemní smlouvě (zemědělská půda v k.ú. Dolní Lhota).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. INV-NS/34/99/Ko ze dne 31.05.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.04.2000, dodatku č. 2 ze dne 14.06.2002, dodatku č. 3 ze dne 20.06.2003, dodatku č. 4 ze dne 05.08.2005, uzavřenou mezi městem Blansko a společností ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného a schvaluje dodatek č. 5 k uvedené nájemní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 2017-INV-Poz-S045/Výp-My (část pozemku na sportovním ostrově mezi náhonem a fotbalovým hřištěm ASK v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 33

Rada schvaluje doplnění usnesení č. 44 z 57. schůze rady města dne 02.05.2017, a to tak, že do usnesení se na konec textu doplňuje věta: Minimální výše nájemného činí 30 Kč/m2/rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci týkající se aktuálního vývoje „Projektu“ výstavby OC Blansko v areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup části pozemku parc. č. 52/2 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře 19 m2, označené dle geometrického plánu č. 424-82/2016, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 52/4 v k. ú. Klepačov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Blansko za cenu 9.500 Kč s tím, že město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017-INV-S084/VKS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada ruší usnesení č. 47 přijaté na 57. schůzi rady města dne 02.05.2017 (služebnost inženýrské sítě – pozemky v k. ú. Blansko pro Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. 044028/17/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „SC 03 CYKLOSTEZKA – úsek Autobusové nádraží“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blanskem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 519/1 ostatní plocha, parc. č. 523/1 orná půda a parc. č. 523/9 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 9.300 m2 společnosti ATONA s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413, za účelem zastavění průmyslovým areálem „ATONA II BLANSKO“ a za účelem vybudování komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny, za nájemné, jak je uvedeno v materiálu odboru INV k této věci a schvaluje nájemní smlouvu č. 2017/001029/INV/OS (průmyslová zóna Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada vymezuje pro umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství v rámci předvolebních kampaní výhradně severovýchodní prostor části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko (terasy mezi parkovištěm a schodištěm v severovýchodní části nám. Republiky směrem k ul. Seifertova) a z pozice města Blansko jako vlastníka pozemků, které jsou veřejným prostranstvím, dává souhlas s umisťováním těchto reklamních zařízení pouze na výše vymezené části uvedeného pozemku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru komunální údržby MěÚ Blansko pana Ing. Martina Skláře s účinností od 01.08.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 044690/17/OKH ve výši 42.000 Kč pro JSDH Dolní Lhota na dovybavení jednotky výstrojí a výzbrojí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 044678/17/OKH ve výši 45.000 Kč pro JSDH Horní Lhota na dovybavení jednotky výstrojí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 044692/17/OKH ve výši 80.000 Kč pro JSDH Klepačov na vybudování topení.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 044693/17/OKH ve výši 110.000 Kč pro JSDH Klepačov na dokončení oprav požární zbrojnice.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 044681/17/OKH ve výši 55.000 Kč pro JSDH Obůrka na dovybavení jednotky výstrojí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 044687/17/OKH ve výši 110.000 Kč pro JSDH Těchov na dovybavení jednotky výstrojí a výzbrojí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč České asociaci ultramaratonců z. s., IČO: 68688270 se sídlem Křtiny č. p. 248.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0