Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 60 ze dne 27.06.2017

Usnesení č. 1

Rada odvolává z členství v komisi pro občanské aktivity p. Rostislava Kubicu a jmenuje do této funkce pí Ludmilu Stříbrckou.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s organizační změnou v Nemocnici Blansko s účinností od 01.08.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada bere na vědomí pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování občerstvení, prodeje periodického a neperiodického tisku a doplňkového prodeje, a to Novinový stánek o celkové výměře 15,17 m2 a Občerstvení o celkové výměře 158,10 m2, celková výměra 173,27 m2 v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko, společnosti Teakland s. r. o., IČO: 27682714, Košinova 1084/30 Brno.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 08/17 „Dodávka a instalace 2 ks myček podložních mís na lůžková oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 09/17 „Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje pro vysokointenzivní terapii na oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od společnosti EX RAY s. r. o., IČO: 01647580, se sídlem Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí, jejímž předmětem je věcný dar – Presovač DE LONGHI v hodnotě 8.000 Kč pro potřeby radiodiagnostického oddělení nemocnice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby, jejímž předmětem je věcný dar – Rychlovarná konvice BRENDA v hodnotě 600 Kč pro potřeby radiodiagnostického oddělení nemocnice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby, jejímž předmětem je věcný dar – Rychlovarná konvice SENCOR v hodnotě 500 Kč pro potřeby radiodiagnostického oddělení nemocnice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od fyzické osoby, jejímž předmětem je věcný dar – Mikrovlnná trouba SENCOR v hodnotě 800 Kč pro potřeby ambulance logopedie II. nemocnice.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce rehabilitace Nemocnice Blansko“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada prověřila situaci v území lokalit Zborovec a Březinky a změnu vymezení a pojmenování přítomné uliční sítě Zastupitelstvu města Blansko nedoporučuje.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 1/2009 o požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v průběhu konání městské akce pořádané Kulturním střediskem města Blanska – „Gulášobraní 2017“ v areálu zámeckého parku v sobotu 29.07.2017 v době od 08:00 do 17:00 hodin.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s přijetím věcných darů – knih darovaných veřejností, a to 76 ks knih v celkové odhadnuté částce 4.674 Kč a jejich zařazením do knižního fondu Městské knihovny Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje znění dotační smlouvy a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2017 pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

00386634

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33, 678 01 Blansko

Den dětí pro děti v Nemocnici Blansko

31.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada souhlasí s technickým zajištěním akce 10. ročníku mezinárodního turnaje zrakově postižených kuželkářů v Blansku navrženým odborem ŠKOL a neschvaluje poskytnutí individuální dotace pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Blansko, IČO: 62075357, se sídlem Čapkova 1302/6, 678 01 Blansko na uspořádání této akce.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje aktualizaci Strategického rámce investičních akcí v oblasti školství v Blansku pro potřeby projektu Místních akčních plánů ve znění účinném na základě hlasování Řídícího výboru ze dne 24.05.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 uzavřela smluvní vztah se společností Alf servis, s. r. o., Okružní 2269/17, 678 01 Blansko, IČO: 26225310 za účelem dlouhodobého podnájmu části střechy budov školy v Dolní Lhotě k umístění zařízení vysílající datový signál pro potřeby přenosu televizního, internetového i mobilního signálu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje změnu formulace usnesení č. 9 přijatého na 55. schůzi rady města konané dne 04.04.2017, a to následovně: Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ve věci změny zapsaných údajů u Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 dle údajů uvedených ve zřizovací listině organizace účinné od 01.01.2017 – zápis školní jídelny – výdejny odloučeného pracoviště v Dolní Lhotě č. p. 87 s kapacitou 40 stravovaných, a pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 Mgr. Evu Kadrmasovou k podání žádosti o zápis údajů uvedených výše.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada souhlasí s tím, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o dotaci na Vinařský fond na uspořádání akce festival vín v rámci oslav Vítání sv. Martina 2017 a současně, v případě kladného rozhodnutí fondu, souhlasí s přijetím dotačních prostředků.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Sublicenční smlouvě č. KK03 (KLAS).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s poskytnutím zvýhodněného využití prostor sportovní haly na Údolní ulici pro uspořádání Světového poháru družstev v kuželkách ve dnech 02. až 07. října 2017 za jednorázový poplatek 5.000 Kč s tím, že pořadatel Kuželkářský klub Blansko, se sídlem Údolní 1961/8a, 678 01 Blansko, IČO: 01829220 zajistí vhodnou ochranu povrchu sportovní haly tak, aby nedošlo k jejímu poškození, v případě poškození zajistí její plnohodnotnou opravu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada, v souladu s Programem Podpory zahraničních styků pro rok 2017 schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy a na jejich základě poskytnutí dotací z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků následujícím subjektům:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka

Účel

1.

r. č. 460701448

Ing. Pavel Mazal (zájmové sdružení NASA)

7.500 Kč

Účast blanenských cyklistů na akci "Setkání cyklistů družebních měst Legnice" v Legnici (PL)

2.

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

9.000 Kč

Účast blanenských žáků na plaveckých závodech

„O pohár partnerských měst – Legnická koruna 2017" v Legnici (PL)

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších tří filmových dokumentů z cyklu „Živá paměť města“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2017/001002/OKT/DS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 26

Rada schvaluje po doplnění rozpočtové opatření RO 19/2017, ZRR 5/2017 a ZRR 6/2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola TGM Blansko, Rodkovského 2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování auditorské činnosti se společností H Z Brno, spol. s r. o, IČO: 46964720, se sídlem Brno, Minská 160/102, PSČ 616 00.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada doporučuje zastupitelstvu neschválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2017panu Berkovi na opravu podezdívky.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 8/2014 – Pravidla postupu při poskytování ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi pro paní Šildbergerovou, Senetářov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 8/2014 – Pravidla postupu při poskytování ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi pro paní Kestřánkovou, Šošůvka.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Kestřánkové, Šošůvka, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Šildbergerové, Senetářov, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením číslo 42.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí se zapojením do projektu „Dobří sousedé jsou i na Blanensku” a využitím 2 bytů v bytovém domě na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko pro tento projekt s tím, že konkrétní podmínky budou dále předloženy radě k projednání.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a Obcí Brťov – Jeneč ve výši 8.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a Obcí Bukovina ve výši 10.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a Obcí Bukovinka ve výši 14.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a Obcí Olomučany ve výši 25.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 27.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a Obcí Žernovník ve výši 5.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a Obcí Holštejn ve výši 4.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada ruší usnesení č. 27 z 12. schůze rady města ze dne 19.05.2015.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu pana Bastla, Blansko o další rok.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od 01.07.2017 do 30.09.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada souhlasí s připojením budovy č. p. 1302, která je součástí pozemku p. č. st. 1342 v k. ú. Blansko na ulici Čapkova 1302/6 k soustavě centrálního zásobování teplem, a to za podmínek uvedených v souhlasu provozovatele ZT energy s. r. o. ze dne 08.06.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada souhlasí se spoluprací s Organizačně správním institutem, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČO: 01707060 na zajištění nákupu elektrické energie přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada schvaluje předloženou aktualizovanou nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků a stavby MVE se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada v působnosti Valné hromady schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu parkovacích míst na parkovišti nad nemocnicí mezi společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a Nemocnicí Blansko, Sadová 1596/33, 678 31 Blansko, IČO: 00386634.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada schvaluje předložený Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2016/000804/KOM/DS na realizaci projektu Revitalizace plochy po hotelu Dukla týkající se termínu ukončení díla.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada nesouhlasí se záměrem výstavby v areálu bývalého zahradnictví dle žádosti Mateřského centra Veselý Paleček, z. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada souhlasí se zveřejněním záměru Služeb Blansko s. r. o. podnajmout nebytové prostory – restauraci v objektu zimního stadionu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo pro Část 1 veřejné zakázky „Blansko – velkoplošné opravy komunikací“ na stavbu „Blansko – Češkovice, oprava komunikace“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje návrh „Smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení“ pro akci „Blansko – oprava místní komunikace Blansko, Horní Lhota, lokalita Na Familiích“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1369/22 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování a provozování venkovního posezení k restauraci U Štěpánků“ a schodiště s vchodem do budovy (část pozemku před restaurací „U Štěpánků“ při ul. Dvorská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 588/6 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za účelem vypořádání pozemku – sjednocení užívacích a vlastnických vztahů (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1359/1 ostatní plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Blansko (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat spoluvlastnické podíly id. 1/6 pozemků parc. č. 782/26 orná půda o výměře podílu 480 m2, parc. č. 1322/15 orná půda o výměře podílu 410 m2, parc. č. 1323/14 o výměře podílu 230 m2, za účelem zemědělského obdělávání (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemků parc. č. st. 1262/2 zast. plocha a parc. č. st. 1263/3 zast. plocha příslušející k jednotkám 1271/103, 1271/104 a 2184/105 se způsobem využití jiný nebytový prostor v bytovém domě čp. 1269, 1270, 1271, 1678, 1679, 1680, 1681 a 2184 v Blansku (podíly celkem id. 5529/36346) za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů (ul. L. Janáčka).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. st. 2839 zast. plocha a parc. č. st. 4455 zast. plocha vše v k. ú. Blansku za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů (ul. Pekařská, ul. Cihlářská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 712/37 o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko, za účelem dočasného umístění stavby novinového stánku (část pozemku před vjezdem do areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, křižovatka ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2005-INV-Poz-S181/NS-Ne ze dne 21.09.2005 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko a nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S090/NS-Ne ze dne 16.07.2008 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko s paní Bartkovou, bytem Blansko, obě dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2017 (pozemek – 2 záhony před bytovým domem Sadová 90, 92, 94 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 18 m2 a o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – 2 záhony označené č. 9 a č. 12 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. st. 1650/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1350/28 ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko – situace a příloha č. 4 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) uvedené nájemní smlouvy ve znění platných dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko – situace, příloha č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a příloha č. 8 Smlouva o zřízení práva stavby, kde se mění ujednání ohledně aktualizované přílohy č. 1 Zastavovací studie – situace, vše dle uvedené smlouvy ve znění platných dodatků (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1588 m2 v k. ú. Těchov, k zahrádkářským účelům, za účelem sečení trávy a provádění údržby pozemku s možností sklízet ovoce, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti mateřské škole).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Blansko, za účelem uskladnění staveništních buněk, plechových kontejnerů a stavebního materiálu, společnosti Markus – provádění staveb s. r. o., se sídlem v Blansku, Poříčí 2425/15, IČO: 27684911, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 35 Kč/m2/ rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S094/NS-My (část pozemku vedle železniční trati v blízkosti baseballového hřiště v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2 o výměře 30 m2 v k. ú. Těchov, za účelem umístění a provozování letního posezení, za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH (plnění osvobozeno od DPH) s tím, že nájemné bude hrazeno jen za měsíce květen až září příslušného roku, dále schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2 o výměře 2 m2 v k. ú. Těchov, za účelem celoročního umístění bistro stolků za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok bez DPH (plnění osvobozeno od DPH), oboje k restauraci v kulturním domě v Těchově, paní Skotákové, bytem Těchov, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude od r. 2018 každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace (části pozemku při KD v Těchově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S102/NS-Mu (pronájem částí pozemku při KD v Těchově).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje znění smlouvy č. 2017-INV-Poz-S101/Výp-Mu (výpůjčka pozemků při rekreačním a sportovním areálu v Horní Lhotě).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 505 ostatní plocha v k. ú. Klepačov městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku na dobu určitou do 31.12.2021, za nájemné ve výši 7.000 Kč bez DPH ročně + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace, za účelem zajištění dopravní obslužnosti pozemků přiléhajících k rodinným domům, stávajících hospodářských staveb bez č. p., resp. pro vjezd a výjezd do garáží, skladů a přístřešků na pozemcích přiléhajících k rodinným domům, dále pro dopravní obslužnost a využívání hřiště na obecních pozemcích parc. č. 506/4 a parc. č. 506/5, k příjezdu na obecní cestu na pozemku parc. č. 506/3, k dopravní obslužnosti a údržbě lesních pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 506/2 a parc. č. 504/4 a pro dopravní obslužnost obecních pozemků parc. č. 506/6 a parc. č. 506/7, vše v k. ú. Klepačov.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvu č. 2002-INV-NS017/Ko-Poz ze dne 14.06.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2013, uzavřenou mezi městem Blansko a společností ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, spočívající ve snížení rozsahu předmětu nájmu, tak jak je uvedeno v materiálu INV a ve zvýšení nájemného na částku ve výši 1.230 Kč/kalendářní rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace od r. 2018 a schvaluje dodatek č. 2 k uvedené nájemní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 858/1 ostatní plocha o výměře cca 204 m2 a pozemku parc. č. 857/2 zahrada o výměře 100 m2, oba v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem sjednocení vlastnických a užívacích vztahů a přístupu k RD č. p. 147, manželům Kostelníkovým, bytem Lažánky za cenu 324 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemky poblíž RD č. p. 147 v Lažánkách).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje zrušení věcného břemene chůze a jízdy váznoucí na pozemcích parc. č. 430/8, parc. č. 430/16 a parc. č. 431/1, vše ostatní plocha v k. ú. Těchov ve prospěch pozemku parc. č. 430/17 orná půda v k. ú. Těchov a schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene č. 2017-INV-S099/Bř-zruš.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje podpis souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků parc. č. 104 a parc. č. 111 s pozemky parc. č. 333/1 a parc. č. 333/27, vše v k. ú. Hořice u Blanska.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit dobu výpůjčky části pozemku parc. č. 1060/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2900 m2 v k. ú. Blansko, přenechané do výpůjčky smlouvou o výpůjčce č. 2017-INV-Poz-S045/Výp-My za účelem zřízení vzduchovkové střelnice a tréninkového zázemí z 5 let na 10 let a pověřuje starostu za podmínek uvedených v materiálu, k uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě (část pozemku na sportovním ostrově mezi náhonem a fotbalovým hřištěm ASK v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky či jejich části:

Pozemek parc. č.

Druh pozemku

Přibližná převáděná výměra pozemku v m2

Katastrální území

247/11

ostatní plocha

4

Blansko

247/10

ostatní plocha

21

247/9

ostatní plocha

71

258/2

ostatní plocha

465

se společností PORTA SPES, a. s., se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 29369886 (dále jen Porta) za účelem nabytí jiných pozemků od společnosti Porta pro realizaci stavby III/379 37 Blansko, přemostění.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky či jejich části:

Pozemek parc. č.

Druh pozemku

Přibližná převáděná výměra pozemku v m2

Katastrální území

245/2

ostatní plocha

238

Blansko

247/16

ostatní plocha

232

247/19

ostatní plocha

760

společnosti ELITA semenářská, a.s., se sídlem Cupákova 1960/4a, Řečkovice, 621 00 Brno IČO: 46968521 (dále jen Elita) za účelem nabytí jiných pozemků od společnosti Elita pro realizaci stavby III/379 37 Blansko, přemostění.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a vzájemné spolupráci č. 2017/000243/INV/BF (pozemky při areálu firmy Elita Semenářská, a. s.).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy ev. č. 2017/000241/INV/BF o účasti města Blansko na financování díla „Blansko, ul. Pražská – oprava kanalizace a vodovodu“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy ev. č. 2017/000242./INV/BF o účasti města Blansko na financování díla „Blansko, Lažánky – oprava vodního zdroje“ prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada bere na vědomí podané nabídky firem mající zájem investovat v průmyslové zóně Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.12.2016, číslo smlouvy objednatele 2016/000833/INV/DS/Šm, se společností PORR, a. s., odštěpený závod – Morava, se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČO: 43005560, jejíž předmětem je kompletní realizace díla s názvem „Blansko, Lažánky – zpevněné plochy a chodník“. Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení celkové ceny díla a současně prodloužení termínu jeho dokončení o 30 kalendářních dní.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada svěřuje starostovi rozhodování o závazném návrhu smluv na veřejné zakázky vypisované prostřednictvím odboru investičního a územního rozvoje v období od 28.06.2017 do 21.08.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 86

Rada schvaluje doplatek ceny konvektomatu RATIONAL SCC101 do kuchyně MŠ Divišova 2a ve výši 53.845 Kč vč. DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 87

Rada schvaluje pořízení konvektomatu RATIONAL SCC101 (nyní řada Rational SCC 5S 101) do kuchyně MŠ Dvorská 30 za cenu maximálně 246.840 Kč vč. DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 88

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 89

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku města Blansko pro Československou obec legionářskou, Sokolovská 33, 120 00 Praha 2, IČO: 45247455

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 90

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad každou o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek – 2 záhony označené č. 13 a č. 14 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0