Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 61 ze dne 25.07.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje po doplnění rozpočtové opatření RO 20/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit projekt „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku“ a schválit podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené státní podpory sportu pro rok 2017/2018 – investiční prostředky, PROGRAM 133530 Podpora materiálně technické základny sportu – podprogram 133D 531 – Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, oblast výzvy V1 Sport, správce podprogramu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit realizaci akce „Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku“ s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 12,6 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2017/2018, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a schválit zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce, zároveň prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2017/2018. Předpokládaná výše dotace dle žádosti činí 7,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování dle žádosti činí 5,1 mil. Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje provádění opatření specifikovaného ve Výzvě Správy CHKO Moravský kras ze dne 26.05.2017 orgánem ochrany přírody či jím vybraným zhotovitelem, a to pro rok 2017 a až do konce roku 2022 (pozemky v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0