Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 63 ze dne 22.08.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje kupní smlouvu o prodeji ojetého osobního vozidla Škoda Octavia, RZ 4B76462, firmě Autos, spol. s r. o., Kunštát.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za období 01–06/2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit záměr vybudování magnetické rezonance v Nemocnici Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s vydáním Směrnice č. S-08-2014 Organizační řád Nemocnice Blansko, verze č. 02, s účinností od 01.09.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje záměr uzavřít smlouvu o spolupráci Nemocnice Blansko se společností Organizačně správní institut, o. p. s., se sídlem Lidická 718/77, Brno, IČO: 01707060 pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2018 na komoditní burze.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada bere na vědomí přehled darů poskytnutých Nemocnici Blansko k 30.06.2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje dohodu s JUDr. Nečasem ve věci užívání pozemků parc. č. 620/54 a parc. č. 707/13 v k. ú. Blansko.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 042852/17/OSV.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Habrůvka ve výši 10.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Ráječko ve výši 32.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 22.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a městysem Sloup ve výši 5.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 25.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blanskem a obcí Svinošice ve výši 1.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 9.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje odpisový plán (1. aktualizace) na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření města Blanska, zřízených a založených organizací za 1. pololetí 2017.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2018–2020.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 30 tis. Kč v roce 2017 pro společnost Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích IČO: 00032221 z důvodu její nekoncepčnosti řešení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 180 tis. Kč pro rok 2018 pro společnost Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích IČO: 00032221 z důvodu její nekoncepčnosti řešení.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 21/2017, ZRR 7/2017 a ZRR 8/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. RO 22/2017 až č. RO 25/2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit příspěvek na investice na rekonstrukci vodoléčby ve výši 6 mil. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za 1. pololetí 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část parc. č. 83/8 trvalý travní porost o výměře 10 m2 a část pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře 200 m2, oba v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemky za úřadem práce, u řeky Svitavy v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout část parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Blansko k parkování osobního vozidla (pozemek za úřadem práce, u řeky Svitavy v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko (pozemek při ul. Sladkovského).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo č. INV-NS/8/99/Ko ze dne 25.02.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.04.2007, dodatku č. 3 ze dne 23.01.2013 a dodatku č. 4 ze dne 03.04.2017 dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4310 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 3618 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku na nám. Republiky o výměře 6 m2 za účelem umístění stánku s přípravou a prodejem „kávy s sebou“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky parc. č. 998/2 trvalý travní porost, parc. č. 998/14 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 998/23 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 484 m2 za účelem získání pozemků, případně jejich částí parc. č. 998/12, 988/10, 998/16, 998/17, 998/15, 998/18, 998/3 a 1754/16 v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blanska pro případné vybudování cyklostezky (pozemky při ul. Poříčí).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 1332/5 a parc. č. 1344/2 oba v k. ú. Blansko, za účelem jejich užívání jako součást zahrady ve vlastnictví fyzické osoby (pozemky v lokalitě nad areálem SÚS v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 935/52 orná půda o výměře 129 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vytvoření stavebního pozemku a za účelem zřízení zeleně a následné údržby (pozemek v lokalitě Zborovce, ul. Březinky v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 523/1 orná půda, parc. č. 541/18 ostatní plocha a parc. č. 541/19 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 700 m2, jak jsou vyznačeny v příloze materiálu k této věci, v průmyslové zóně za účelem zastavění průmyslovým areálem při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace a za účelem vybudování komunikace napojující případnou další část průmyslové zóny (lokalita Vojánky). Tento záměr navazuje na již schválený pronájem a prodej částí pozemků parc. č. 523/1, 523/9 a 519/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem zastavění průmyslovým areálem společnosti ATONA s. r. o. a je vyvolán nutností změny komunikačního napojení průmyslového areálu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje pronájem dvou částí pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad každé o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko, Ing. Přibylové, bytem Blansko k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 170 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S112/NS-Mu (pozemek – 2 záhony označené č. 13 a č. 14 před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 712/37 o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko, společnosti ČKD Blansko Engineering, a. s., Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, IČO: 25305034 za účelem dočasného umístění stavby novinového stánku, na dobu určitou do 02.11.2019 (doba povolení dočasného umístění stavby stánku), za nájemné ve výši 20.231 Kč/rok s tím, že nájemné bude od roku 2018 pravidelně zvyšováno o roční míru inflace (část pozemku před vjezdem do areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, křižovatka ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S114/NS-Mu (část pozemku před vjezdem do areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, křižovatka ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje pacht spoluvlastnických podílů id. 1/6 pozemků parc. č. 782/26 orná půda o výměře podílu 480 m2, parc. č. 1322/15 orná půda o výměře podílu 410 m2, parc. č. 1323/14 o výměře podílu 230 m2 vše v k. ú. Těchov společnosti ZEMSPOL a. s. Sloup IČO: 253243390, Sloup 221, PSČ 679 13, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, tak aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku, za pachtovné ve výši 1.000 Kč/ha/rok + zvyšování o oficiální míru inflace od roku 2018. (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje změnu pachtovní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S170/Pcht-My ze dne 07.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.09.2016, uzavřené mezi městem Blansko a ZEMSPOL a. s. Sloup, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu nájmu o spoluvlastnické podíly id. 1/6 pozemků parc. č. 782/26 orná půda o výměře podílu 480 m2, parc. č. 1322/15 orná půda o výměře podílu 410 m2, parc. č. 1323/14 o výměře podílu 230 m2 vše v k. ú. Těchov a schvaluje Dodatek č. 2 k uvedené pachtovní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Těchov).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej pozemek parc. č. 588/6 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za účelem vypořádání pozemku – sjednocení užívacích a vlastnických vztahů, manželům Cupovým, bytem Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zdůvodnění k prodeji pozemků zastavěných bytovými domy a doporučuje zastupitelstvu schválit, že pozemky zastavěné družstevními nebo původně družstevními bytovými domy budou nadále prodávány za cenu 30 Kč/m2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej příslušných spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 2839, parc. č. st. 4455, parc. č. st. 4359, parc. č. st. 4360 a parc. č. st. 4398, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům jednotek v bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích za cenu 30 Kč/m2, za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů (ul. Pekařská, Cihlářská, Pod Javory).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 1262/2 zast. plocha a parc. č. st. 1263/3 zast. plocha příslušející k jednotkám č. 1271/103, 1271/104 a 2184/105 v bytovém domě čp. 1269, 1270, 1271, 1678, 1679, 1680, 1681 a 2184 v Blansku (podíly celkem id. 5529/36346) spolku Hnutí humanitární pomoci, L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, IČO: 00545678 za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů za cenu 30 Kč/m2 v případě, že spolek bude splňovat podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu de minimis a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017-INV-S110/KS (ul. L. Janáčka).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017-INV-S109/KS (prodej pozemku v Dolní Palavě).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2.166 m2 v k. ú. Blansko paní Konečné, bytem Blansko, za účelem jeho užívání jako manipulační a odstavná plocha k objektu čp. 2329 na ulici Svitavská v Blansku, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.179 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 48

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 4890 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Musilovi, Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S067/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 1650/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manželům Kuncovým, Blansko, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzických osob, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S068/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. st. 1650/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, Ing. Odehnalovi, Brno, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S113/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada schvaluje odpis pohledávky nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 776 v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S065/NS-Ne ve výši 3.403,56 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 1215/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov do vlastnictví města Blanska (pozemek na Češkovicích).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 720/57 v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení – regulační stanice plynu (RS), STL plynovod, NTL plynovod včetně jeho součástí a příslušenství, zpevněné plochy a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení a zpevněné plochy zřízených v rámci stavby „Reko STL RS Blansko – Písečná, číslo stavby: 7700071813“, na dobu neurčitou, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 + platná sazba DPH za regulační stanici plynu a 10.000 Kč + platná sazba DPH za ostatní plynárenské zařízení a zpevněné plochy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou bude podpořen projekt „Změna B2017-ZÚR územního plánu Blansko“, mezi Jihomoravským krajem a městem Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit koncept a zahájení projektové přípravy pro realizaci rozvoje ZŠ T. G. M. na ulici Rodkovského v Blansku za účelem zřízení nových učeben a zázemí školy.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada vzala na vědomí dosavadní výsledky projednání Změny ÚP Blansko B2015-Z2 a doporučuje Zastupitelstvu města Blanska její vydání.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blanska pořízení změny Regulačního plánu Blansko – střed města, týkající změny využití pozemků a staveb v severozápadní části řešeného území a rozšíření řešeného území.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program Podpora sportu ve městě Blansku pro rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje a vyhlašuje Dotační program Podpora kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansku pro rok 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada schvaluje znění a vydání směrnice Občanské aktivity v částech města Blansko účinnou od 01.09.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 58.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska za účelem pořízení čistícího a leštícího stroje na parkety.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu uzavřené dne 01.09.2015 mezi Kulturním střediskem města Blanska a Soukromou základní uměleckou školou, s. r. o., se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO: 25329529.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje znění Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko ve znění schváleném Řídícím výborem MAP dne 20.06.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala věcný dar – školní pomůcky v hodnotě 12.000 Kč od společnosti MK Fruit s. r. o., se sídlem Mendlovo náměstí 17/9, Staré Brno, 608 00 Brno, IČO: 25551213.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, IČO: 65277333, za 1. pololetí roku 2017 tak, jak bylo předloženo.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada bere na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za 1. pololetí roku 2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách předložený firmou FCC Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha, Ďáblická 791/89, PSČ 18200, lČO: 45809772, na r. 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada schvaluje návrh cen pro provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska předložený firmou SUEZ Využití zdrojů a. s., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Španělská 10/7073, PSČ 12000, IČO: 25638955, na r. 2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO na ul. Na Brankách splatností od 01.01.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO u Horní Lhoty u Blanska splatností od 07.01.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od 01.01.2018.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje smlouvu o dílo na akci „Veřejné osvětlení města Blanska – 3. etapa“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření bytového domu Jungmannova 10, Blansko, za rok 2016.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada schvaluje aktualizovanou smlouvu o nájmu bytu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 75

Rada schvaluje aktualizovanou smlouvu o pronájmu bytu v DPS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 76

Rada schvaluje smlouvu č. 2017/000054/KOM/NS na pronájem bytu č. 22 v domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko se sdružením Práh jižní Morava, z. ú., Brno, IČO: 70288101.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 77

Rada schvaluje smlouvu č. 2017/000055/KOM/NS na pronájem bytu č. 23 v domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko se sdružením Práh jižní Morava, z. ú., Brno, IČO: 70288101.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 78

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem bytu 2+1 č. 45 v domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko, za nájemné minimálně ve výši 60 Kč/m2/měsíc za podmínek uvedených v materiálu odboru.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 79

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 26 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/26 o výměře 31,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3145/116330 paní Musilové, Blansko za kupní cenu 1.023.000 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 80

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/10 o výměře 31,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/68110 panu Matuškovi, Blansko za kupní cenu 1.043.270 Kč.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 81

Rada bere na vědomí informaci o nenaplnění usnesení rady č. 69 z 46. schůze konané dne 22.11.2016 (souhlas s pronájmem prostor Zámek 3 na pozemku parc. č. 35/1 – zastavěná plocha v k. ú. Blansko paní Ráčilové, Blansko pouze do 30.06.2017).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 82

Rada doporučuje zastupitelstvu prominout dluh firmy ASEA Brno spol. s r. o. v likvidaci, se sídlem Trnkova 101/12, 628 00 Brno – Líšeň, lČO: 60724935 ve výši 481.107,10 Kč a její příslušenství (náklady na vymáhání pohledávky – 19.250 Kč a úroky z prodlení ke dni 05.09.2017 – 449.257,59 Kč, dluh v celkové částce 949.614,69 Kč) z důvodu jeho nedobytnosti.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 83

Rada schvaluje vyřazení původních topných kanálů zaevidovaných pod inventárními čísly 179, 184, 192 a 213 z inventury města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 84

Rada souhlasí s ukončením smluv na servis výtahů v bytovém domě Okružní 3a, b, c a budově Rožmitálova 4, Blansko, s panem Jurenem, Blansko, dohodou k 30.09.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 85

Rada schvaluje předloženou smlouvu o dílo na servis výtahů v bytovém domě Okružní 3a, b, c a budově Rožmitálova 4, Blansko se společností VÝTAHY VANĚRKA s. r. o., U Hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO: 25479296.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 86

Rada schvaluje nový „Ceník parkování na vybraných místech města Blanska“ s účinností od 01.09.2017.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 87

Rada schvaluje předložený návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 88

Rada schvaluje vydání nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0