Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 64 ze dne 05.09.2017

Usnesení č. 1

Rada neschvaluje udělení individuální dotace z oblasti sportu žadateli PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, se sídlem V Zahradách 400, 679 71 Lysice, IČO: 03722163, na akci Světový den shybů Blansko 2017, ale souhlasí s úhradou případných nákladů spojených s technickým zajištěním akce, pokud tyto budou zajišťovat organizace založené nebo zřízené městem, a to do maximální výše 10.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje uzavření Dohody o zajišťování výuky anglického jazyka.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Barkóczyové, Blansko do 31.12.2017. V případě placení běžného měsíčního nájemného a splácení dluhu by se smlouva o nájmu bytu prodloužila o další 3 měsíce.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje předloženou aktualizovanou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v zadním křídle radnice na nám. Svobody 32/3, Blansko, za účelem zajištění provozu veřejného sociálního zařízení se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu na Údolní ve výši 1.500.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1366/1 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Blansko, za účelem údržby a sečení trávy (pozemek při ul. Zborovecká).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel. Minimální výše nájemného činí 30 Kč/m2/rok (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 + platná sazba DPH (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S129/NS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, uzavřenou mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s.r.o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko – situace a příloha č. 4 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) uvedené nájemní smlouvy ve znění platných dodatků a schvaluje znění Dodatku č. 3 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 uzavřenou mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s.r.o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko – situace, příloha č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a příloha č. 8 Smlouva o zřízení práva stavby, kde se mění ujednání ohledně aktualizované přílohy č. 1 Zastavovací studie – situace, vše dle uvedené smlouvy ve znění platných dodatků a doporučuje zastupitelstvu schválit znění Dodatku č. 3 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej pozemku parc. č. 1350/28 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manželům Hasmandovým, Rájec-Jestřebí, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzických osob, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH, s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a doporučuje zastupitelstvu schválit znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S116/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vzor Kupní smlouvy pro prodej pozemků zastavěných bytovými domy, resp. spoluvlastnických podílů pozemků zastavěných bytovými domy mezi Městem Blansko, jako prodávajícím a vlastníky příslušných jednotek v bytových domech na těchto pozemcích stojících, jako kupujícími.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2017-INV-S111/KS (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1369/22 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování a provozování venkovního posezení k restauraci U Štěpánků“ a schodiště s vchodem do budovy, p. Popelkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 6.940 Kč/rok s tím, že od roku 2018 bude nájemné zvyšováno o oficiální míru inflace a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017-INV-Poz-S117/NS-My (část pozemku před restaurací „U Štěpánků“ při ul. Dvorská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje pacht části pozemku parc. č. 2107/42 orná půda o výměře 430 m2 a části pozemku parc. č. 2107/45 orná půda o výměře 70 m2, oba v k. ú. Rájec nad Svitavou společnosti ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, Blanenská 86, Rájec-Jestřebí, na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, tak aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. 30. září následujícího roku, za pachtovné ve výši 116 Kč/pachtovní rok + zvyšování o oficiální míru inflace od roku 2018 (zemědělská půda v k. ú. Rájec nad Svitavou).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje změnu pachtovní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S196/Pcht-Ne ze dne 04.12.2014, uzavřené mezi Městem Blansko a společností ZERA Rájec a. s., IČO: 25564854, Blanenská 86, Rájec-Jestřebí, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 2107/42 orná půda o výměře 430 m2 a část pozemku parc. č. 2107/45 orná půda o výměře 70 m2 obě v k. ú. Rájec nad Svitavou a schvaluje Dodatek č. 1 k uvedené pachtovní smlouvě (zemědělská půda v k. ú. Rájec nad Svitavou).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výběr společnosti Putsch Stord s. r. o., se sídlem č. p. 183, 679 06 Senetářov, IČO: 29204615 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 6 až 8 tis. m2, za cenu 430 Kč/m2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výběr společnosti WORKSTEEL s.r.o., se sídlem č. p. 185, 679 06 Senetářov, IČO: 29263166 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 7 tis. m2, za cenu 450 Kč/m2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výběr společnosti TERMETAL Moravia s.r.o., se sídlem Trabantská 291/20, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 29011591 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a  technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 7 tis. m2, za cenu 450 Kč/m2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výběr společnosti emam s.r.o., se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČO: 29284414 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 4 až 5 tis. m2, za cenu 430 Kč/m2.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje předložený vzor memoranda pro ZŠ T. G. M. a ZŠ a MŠ Dvorská a pověřuje starostu k jeho podpisu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrhy smluv o dílo na veřejné zakázky: OPRAVA STŘECHY – MŠ Rodkovského 2b, BLANSKO, nám. Republiky – úprava zpevněných ploch a vegetace a Blansko, ZŠ Erbenova – oprava tělocvičny a pověřuje starostu uzavřením smluv s vítěznými uchazeči.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0