Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 65 ze dne 19.09.2017

Usnesení č. 1

Rada mění své usnesení č. 5 přijaté na 63. schůzi konané dne 22.08.2017, které nově zní takto:

Rada schvaluje záměr uzavřít smlouvu o spolupráci Nemocnice Blansko s obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, Blatnička, IČO: 00488518, pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2018 na komoditní burze.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření nové jednotné vizuální identity města Blansko se společností Profesmedia s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada jmenuje podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující členy školské rady na funkční období říjen 2017 – září 2020:

ŠR při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26:

  • Bc. Jana Tesařová (referentka odboru ŠKOL)
  • Leona Mazourková (referentka odboru INV)

ŠR při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17:

  • Martin Janák (pedagog ZŠ, předseda okresní jednotky školských ČMOS Blansko)
  • Mgr. Pavel Přikryl (bývalý pedagog)

ŠR při ZŠ Blansko, Erbenova 13:

  • Mgr. Jana Fadrná (vedoucí odboru SOC, bývalá pedagožka)
  • Mgr. Josef Půlkrábek (člen školské komise, SŠ pedagog)

ŠR při ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2:

  • Jana Galitová (referentka odboru ŠKOL)
  • Mgr. Michal Souček (předseda školské komise)

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 přijala finanční prostředky ve výši 296.786 Kč z dotační výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši max. 65 tis. Kč z fondu investic a max. 37,7 tis. Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace za účelem rekonstrukce a modernizace prostor školní třídy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 4310 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu panu Matalovi, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017/001179/INV/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 3618 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby ke garážování osobního automobilu paní Noskové, bytem Brno na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017/001180/INV/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada ruší usnesení č. 34 přijaté na 58. schůzi rady města dne 16.05.2017 (lokalita Horní Palava, vedle RD čp. 1829 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 5298/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 za účelem užívání pozemku z důvodu jeho zastavění částí garáže ve vlastnictví fyzické osoby, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + platná sazba DPH 21 % a části pozemku parc. č. 845/32 ostatní plocha o výměře 154 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání části pozemku k pěstování ovoce a jeho údržby, za nájemné ve výši 308 Kč/rok (plnění osvobozeno od DPH), panu Vyskočilovi, Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje nové znění nájemní smlouvy č. 2017/001182/INV/OS (lokalita Horní Palava, vedle RD čp. 1829 v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje propachtovat pozemek parc. č. 789 trvalý travní porost o výměře 1588 m2 v k. ú. Těchov, panu Balážovi, bytem Blansko, k zahrádkářským účelům, za účelem sečení trávy a provádění údržby pozemku s možností sklízet ovoce, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok (plnění osvobozeno od DPH) na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou tak, aby skončil koncem pachtovního roku = kalendářního roku a schvaluje znění smlouvy č. 2017/001181/INV/OS (lokalita Těchov, oplocená zahrada naproti mateřské škole).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s uzavřením předložené smlouvy ev. č. 2017/000254/INV/BF o účasti Města Blansko na financování díla „Vavřinec – napojení na SV Blansko“ prováděné „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) a financované z plusovosti rozpočtu Svazku.

PRO 7 PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku na úhradu přímých nákladů „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko, ulice Havlíčkova – oprava vodovodu, kanalizace a místní komunikace“ ve výši 1.965.105 Kč a schválit smlouvu ev. č. 2017/001034/INV/DS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada souhlasí se stanovením vratné finanční jistoty za splnění závazků z uzavřené Dohody o provedení stavby pod názvem „Reko MS Blansko – ul. Dvorská + 1, I. etapa“ s Moravským plynostavem, a. s., IČO: 46345957, ve výši 40.000 Kč.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada souhlasí s účastí Města Blansko na testovacím projektu „Informační systém obsazenosti P+R Blansko“, realizovaný společností KORDIS JMK, a. s., se sídlem Nové sady 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 26298465, situovaným na parkoviště v Blansku, ul. Edvarda Beneše, parkoviště P+R u železniční stanice, za podmínek uvedených v materiálu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 26/2017 a ZRR 9/2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje znění a vydání směrnice Tvorba a kontrola rozpočtu města Blansko účinné od 25.09.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 27/2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej volného bytu dle materiálu odboru.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Musilové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje předloženou smlouvu o nájmu bezbariérového bytu č. 2017/000056/KOM-NS s paní Zouharovou, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu paní Veselé, Blansko dohodou k 30.09.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 3/2001/Pe se Službami Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, Blansko, IČO: 65277333, dohodou k 31.12.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci pro nákup elektrické energie na burze pro rok 2018.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada bere na vědomí ekonomický rozbor pro možné připojení budov ZŠ Dvorská 26, Blansko a MŠ Dvorská 30, Blansko k soustavě centrálního zásobování teplem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada souhlasí s připojením budov ZŠ Dvorská 26, Blansko a MŠ Dvorská 30, Blansko k soustavě centrálního zásobování teplem a ukládá odboru KOM zahájit jednání s provozovatelem ZT energy s. r. o. o realizaci tak, jak navrhují.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Lipovec ve výši 10.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Rudice ve výši 20.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro TJ FIDES Brno, oddíl zimního a dálkového plavání.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada ukládá kontrolnímu oddělení předložit radě a zastupitelstvu na jeho příštím zasedání aktuální zřizovací listinu Nemocnice Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0