Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 66 ze dne 03.10.2017

Usnesení č. 1

Rada schvaluje Dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2018“.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje poskytnutí ubytování v ubytovacím prostoru č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Musilové, Blansko, a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy o ubytování schválené na 69. schůzi Rady města Blansko, konané dne 28.01.2014 usnesením č. 42.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Městysem Černá Hora ve výši 52.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 43.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi Městem Blansko a Obcí Vavřinec ve výši 22.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 12.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje pořadí v seznamu žadatelů o pronájem bytu platné pro období od 01.10.2017 do 31.12.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s umístěním lunaparku na dolním parkovišti Rekreační oblasti Palava v termínu 04.10.–15.10.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s pořádáním závodů Mistrovství České republiky v biketrialu v Rekreační oblasti Palava dne 07.10.2017.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 523/96 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 1260 m2 za účelem vybudování odstavné plochy k výrobní hale a po vybudování této plochy předmětnou část pozemku parc. č. 523/96 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 1260 m2 odprodat (průmyslová zóna Vojanky).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 700/31, parc. č. 700/32, parc. č. 700/33, parc. č. 700/34, parc. č. 700/66, parc. č. 700/67, parc. č. 700/68 a části pozemků parc. č. 712/47 o výměře 220 m2, parc. č. 700/16 o výměře 3 m2, parc. č. 700/17 o výměře 7 m2, parc. č. 700/18 o výměře 30 m2, parc. č. 700/19 o výměře 18 m2, parc. č. 700/28 o výměře 2 m2, parc. č. 700/29 o výměře 1 m2, parc. č. 700/35 o výměře 5 m2, parc. č. 700/36 o výměře 9 m2 a parc. č. 700/44 o výměře 59 m2 vše v k. ú. Blansko, z důvodu jejich zaplocení k areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, a. s. a za účelem jejich údržby (pozemky a části pozemků v areálu společnosti ČKD Blansko Engineering, na ul. Čapkova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada ruší usnesení č. 35 přijaté na 63. schůzi Rady města Blansko dne 22.08.2017 (pronájem části pozemku parc. č. 935/52 o výměře 129 m2 v k. ú. Blansko).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 935/52 orná půda o výměře 129 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zřízení zeleně a následné údržby (pozemek v lokalitě Zborovce, ul. Březinky v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 83/8 trvalý travní porost o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře 200 m2, oba v k. ú. Blansko Ing. Husákovi, bytem Blansko, k zahrádkářským účelům, za nájemné 2.100 Kč/rok (plnění osvobozené od DPH), na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje předloženou nájemní smlouvu č. 2017/001194/INV/OS (pozemky za úřadem práce, u řeky Svitavy v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje pronájem pozemků parc. č. 1332/5 a parc. č. 1344/2 oba v k. ú. Blansko za účelem jejich užívání jako součást zahrady ve vlastnictví fyzické osoby, JUDr. Polákové, Blansko, za nájemné ve výši 210 Kč/rok (plnění osvobozeno od DPH), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a schvaluje nájemní smlouvu č. 2017/001191/INV/OS (pozemky v lokalitě nad areálem SÚS v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada ruší udělení výjimky ze stanovení úplaty za zřizování věcných břemen – služebnosti pro „Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí“, se sídlem 17. listopadu 138/14, Boskovice, IČO: 49468952.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 806/23, parc. č. 806/24, parc. č. 803/1, parc. č. 802, parc. č. 772, parc. č. 770/3, parc. č. 702/2, parc. č. 701/3, parc. č. 701/2, parc. č. 702/1, parc. č. 731/3, parc. č. 732, parc. č. 687/1, parc. č. 717/17, parc. č. 704/2, parc. č. 704/1, parc. č. 56, parc. č. 681/1, parc. č. 681/2, parc. č. 681/4 vše v k. ú. Lažánky u Blanska, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě inženýrské sítě – vodohospodářských zařízení, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Lažánky – napojení na SV Jedovnice“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti „Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí“, 17. listopadu 138/14, Boskovice, IČO: 49468952, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu tak, jak je stanoveno a popsáno v materiálu odboru INV.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 639/5, parc. č. 639/29, parc. č. 639/39, parc. č. 642/2, parc. č. 642/3, parc. č. 642/11, parc. č. 642/13, parc. č. 707/1, parc. č. 1484, parc. č. 1485/2, parc. č. 1516/2 vše v k. ú. Blansko a dále pozemků parc. č. 215/1, parc. č. 288/2, parc. č. 288/1, parc. č. 287/2, parc. č. 55/6, parc. č. 508, parc. č. 510/2 vše v k. ú. Klepačov, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě inženýrské sítě – vodohospodářských zařízení, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Pitná voda Jedovnicko“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti „Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí“, 17. listopadu 138/14, Boskovice, IČO: 49468952, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu tak, jak je stanoveno a popsáno v materiálu odboru INV.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zatížení částí pozemků parc. č. 215/2, parc. č. 289/1, parc. č. 215/3 vše v k. ú. Klepačov, věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě inženýrské sítě – vodohospodářských zařízení, včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Olomučany – splašková kanalizace“, na dobu neurčitou, ve prospěch společnosti „Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí“, 17. listopadu 138/14, Boskovice, IČO: 49468952, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu tak, jak je stanoveno a popsáno v materiálu odboru INV.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje zatížení části parc. č. 566/4 v k. ú. Blansko věcným břemenem – služebností inženýrské sítě, která spočívá v právu umístění, provozování, opravách a údržbě nového kabelového vedení NN, pojistkových skříní a podpěrného bodu včetně práva vstupu na pozemky v rámci stavby „Blansko – obnova NN, ul. Těchovská“, na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněné osoby, za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč + platná sazba DPH.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada ruší usnesení č. 53 přijaté na své 63. schůzi dne 22.08.2017 (věcné břemeno –služebnost, stavba: Reko STL RS Blansko-Písečná).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje zatížení části pozemku parc. č. 720/57 v k. ú. Blansko, věcným břemenem – služebností, která spočívá v právu oprávněného zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení – blokové regulační zařízení (BRZ), STL plynovod, NTL plynovod včetně jeho součástí a příslušenství, zpevněné plochy a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení a zpevněné plochy zřízených v rámci stavby „Reko STL RS Blansko-Písečná, číslo stavby: 7700071813“, na dobu neurčitou, ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, jako oprávněné osoby, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH za blokové regulační zařízení a 5.000 Kč + platná sazba DPH za ostatní plynárenské zařízení a zpevněné plochy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017/001023/INV/DS/MAZ na akci „DPS Blansko, Pod Javory 32, stavební úpravy jídelny“ a pověřuje starostu k uzavření dodatku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada v souladu s usnesením § 10 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

schvaluje podání žádosti o zápis školní jídelny – výdejny s nejvyšším povoleným počtem 40 stravovaných a místem poskytování školské služby na adrese Dolní Lhota 87, 678 01 Blansko, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od 01.12.2017,

pověřuje ředitelku Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 Mgr. Evu Kadrmasovou k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0